На головну

Предмет, об'єкт, основна задача вивчення екології. Структура загальної екології. Зв'язок її з іншими науками.

  1. I. Поняття, предмет, метод та система трудового права України
  2. II. Основна частина
  3. II. Структура психологічного дослідження.
  4. II. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ Лекція 1. Об'єкт, предмет соціології, зв'язок з іншими науками
  5. II. Навчально-методичне забезпечення вивчення курсу
  6. II. Основна частина
  7. III ситуаційні задачі ПО ЗАГАЛЬНОЇ ГІСТОЛОГІЇ

У початковий період екологія розвивалася як складова частина біологічної науки, в тісному зв'язку з такими природними науками як хімія, фізики, геологія, географія, грунтознавство і математика.

предметом екології є сукупність зв'язків між організмами і навколишнім середовищем.

Головний об'єкт вивчення екології - Екосистеми, т. Е єдині природні комплекси, утворені живими організмами і середовищем їхнього життя. Сюди ж входить вивчення окремих видів організмів, їх популяцій, а також біосфери в цілому. Звідси розрізняють три рівні вивчення екології: організменний, популяційний, біосферний.

Основне завдання екології - Вивчити закономірності адаптації організмів і їх спільнот до навколишнього середовища, саморегуляцію, стійкість екосистем і біосфери в цілому.

З науково-практичної точки зору екологія ділиться на два напрямки: теоретична і прикладна екологія.

теоретична екологія розкриває загальні закономірності організації життя на Землі, в її завдання входить:

- Розробка загальної теорії стійкості екосистем;

- Вивчення екологічних механізмів пристосованості до середовища проживання;

- Вивчення біологічного різноманіття і механізмів його підтримки;

- Дослідження продукційних процесів.

Прикладна екологія вивчає механізми руйнування біосфери людиною, способи запобігання цьому процесу і розробляє принципи раціонального використання природних ресурсів. В її завдання входять:

- Прогноз і оцінка можливих негативних наслідків у навколишньому природному середовищі під впливом людини;

- Поліпшення якості навколишнього природного середовища;

- Збереження, відтворення та раціональне використання природних ресурсів.

В складі загальної екології виділяють наступні основні розділи:

1. Аутекологія, яка вивчає індивідуальні зв'язку окремих організмів з навколишнім середовищем.

2. Екологія популяції (демекологія), що вивчає структуру і динаміку популяцій окремих видів.

3. Сінекологія (біоценологія) вивчає взаємовідношення популяцій, співтовариств і екосистем з навколишнім середовищем.

4. Географічна, або ландшафтна, екологія вивчає геосистеми і географічні процеси.

5. Глобальна (мегаекологія) вивчає біосферу Землі.

 Екологія як наука, основні етапи її розвитку. | Поняття середовища проживання, навколишнього, природного, антропогенного середовищ.

Екологічні фактори та їх вплив на живі організми. Класифікація екологічних факторів. | Уникнення несприятливих умов. | Світло, температура, вода, рельєф, грунт як екологічні фактори. | Екологічні стратегії. Регуляція чисельності популяцій. | Біоценоз і його структури. | Біогеоценоз, екосистема, їх відмінності | Склад і функціональна структура екосистем. Антропогенні екосистеми. | Трофічна структура екосистем, екологічні піраміди. | Агроекосистеми. Їх класифікація і відмінності від природних екосистем. | Роль і значення ґрунту в агроекосистемах. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати