Головна

Аналіз виховного заходу, який був відвіданий

  1. Альтернативна вартість як ключова концепція проектного аналізу
  2. Аналіз в управлінні портфелем цінних паперів.
  3. Аналіз вартості й структури активів туристичної фірми ТОВ«Амір» станом на 31.12.2011-31.12.2012 рр.
  4. Аналіз внутрішнього середовища
  5. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства
  6. Аналіз ділової активності ТОВ «Санаторій «Псьол» за показниками оборотності активів і пасивів за 2010 - 2012 рр.

Дата проведення

ПІБ студента

Форма проведення

Тема виховного заходу

Вік учнів

1. Мета

2. Педагогічна обумовленість теми (чому цей виховний захід проводиться в цьому класі, його відповідність інтересам і віковим особливостям класу)

3. Організація підготовки учнів до даного заходу (ступінь участі дітей, оформлення заходу та приміщення, використання наочних і технічних засобів)

4. Вплив підготовки до справи на згуртованість учнів

5. Зміст та методика проведення виховного заходу:

6. Індивідуальні особливості вчителя, який проводить виховний захід (емоційність, уміння володіти голосом, мімікою, жестами, контакт з учнями, комунікативність, упевненість в собі, уміння приймати правильні рішення в нестандартних ситуаціях)

7. Специфіка професійної самопрезентації вчителя (вміння викликати симпатію, довіру, соціально-психологічні очікування учнів і та ін.)

8. Педагогічна доцільність виховного заходу, його значення для подальшого розвитку колективу та окремих учнів, для вдосконалення міжособистісних стосунків у колективі

9. Зауваження, пропозиції

Опорні схеми до матеріалу семінарського заняття

Література:

1. Виховний процес в національній школі: теорія і практика: 36. ст. /За ред. О. М. Коберника, М.І. Запісочного. - Черкаси: ОШОПП, 1994.

3. Волкова Н. П. Педагогіка. - К.: Академія, 2001.

4. Галузяк В. М., Сметанський М.І., Шахов В.І. Педагогіка. - Вінниця: Віноблдрук, 2001.

5. Гільбух Ю. З., Киричук О. В. Шкільний клас: як пізнавати й виховувати його душу. - К., 1994.

6. Коберник О. М. Теорія і методика психолого-педагогічного проектування виховного процесу в школі. - К.: Науковий світ, 2001.

7. Красовицький М. Ю. Виховна робота в школі: досвід і проблеми: Кн. для вчителя. -К.: Освіта, 1992.

8. Кукушин В. С. Общие основы педагогики. - Ростов-на-Дону, 2002.

9. Лихаев Б. Т. Педагогика: курс лекций. - М., 2001.

10. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. - К.: Освіта, 1999.

11. Общая педагогіка: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений/Подред. В. А. Сластенина: В 2 ч. - М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003. - Ч.2. - 256с.

12. Педагогика / Под. ред. Бабанского Ю. К. - М: Просвещение, 1988. - 479 с.

13. Подласый И. П. Педагогика. М.: в 2-х кн. -М.: Владос, 1999.

14. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих

15. Шилова М. И. Учителю о воспитанности школьников. - М.: Педагогика, 1990.

16. Харламов И. Ф. Педагогика. Учебное пособие - М., 2000Основні організаційні форми виховної роботи | Тема 10. Виховання особистості в колективі

Передмова | Логіка та методи педагогічного дослідження. | Схема розробки анкети. | Зв'язок педагогіки з іншими науками | Тема 2. Особистість як предмет виховання. Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості | Схема написання психолого-педагогічної характеристики | Повний|цілковитий| життєвий цикл по Е. Еріксону | Педагогічно занедбаних учнів. | Захист прав та інтересів дитини | Соціально-дезадаптивна поведінка дитини. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати