На головну

Зв'язок педагогіки з іншими науками

  1. II. ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ Лекция 1 . Объект, предмет социологии, связь с другими науками
  2. Биология как наука, ее достижения, связи с другими науками. Методы изучения живых объектов. Роль биологии в жизни и практической деятельности человека.
  3. Взаємодія кадрової служби з іншими структурними підрозділами організації
  4. Взаємозв'язок соціології з іншими науками
  5. Взаємозв'язок бізнесу й середовища
  6. Взаємозв'язок бухгалтерських рахунків з фінансовою звітністю
  7. Взаємозв'язок моделей

Література:

1. Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник. - К., 2001. - 576 с.

2. Євдокимов В.І., Агапова Т. П. та ін. Педагогічний експеримент: Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків. ОВС., - 2001. - 147 с

3. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : учеб. пособие для пед. вузов по спец. "Педагогика и психология" / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2005.-208 с.

4. Клименюк А. В., Калита А. А., Бережная Э. П. Методология и методика педагогического исследования. Постановка цели и задач исследования. К., 1988. - 100с.

5. Кочетов А. И. Культура педагогического исследования. - 2-е изд., испр. и доп. - Мн,: Журн. «Адукацыя і выхаванне», 1996. - 328 с.

6. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 2-е вид. - 1999 р. - 350 с.

7. Педагогика. Под редакцией Ю. К. Бабанского, Просвещение, М., 1983.

8. Педагогика: Учеб. пособие для студентов педагогических учебных заведений. / Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. - М.: Школа-Пресс, 2000 - 512 с

9. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс: Уч. Пособие в 2кн. - М.: Изд-во ВЛАДОС, 1999 - Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения.

10. Психология и педагогика в схемах и таблицах. - Мн, 1999

11. Рудницька О. П. Загальні відомості про педагогічне дослідження: Система наукових досліджень, форми викладу матеріалів дослідження та ін. / Рудницька О. П., Болгарський А. Г., Свистєльнікова Т. Ю. // Рудницька О. П., Болгарський А. Г., Свистельнікова Т. Ю. Основи педагогічних досліджень. - К.,1998. - 125 с.

12. Скаткин М. Н. Методология и методика педагогических исследований.- М.: Педагогика, 1986.-150с.

13. Фіцула М. М. Педагогіка. Навч. Посібник - К., 2000

14. Харламов И. Ф. Педагогика. Учеб. Пособие - М., 2000Схема розробки анкети. | Тема 2. Особистість як предмет виховання. Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості

Передмова | Логіка та методи педагогічного дослідження. | Схема написання психолого-педагогічної характеристики | Повний|цілковитий| життєвий цикл по Е. Еріксону | Педагогічно занедбаних учнів. | Захист прав та інтересів дитини | Соціально-дезадаптивна поведінка дитини. | Інформаційні ресурси | Загальні тенденції світової педагогіки кінця XIX - початку XX століття | Педагогічна система В. Сухомлинського |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати