На головну

Схема розробки анкети.

 1. I. Схема геохронологии третичного и четвертичного периодов
 2. II. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АСОИУ
 3. Базова технологічна схема виготовлення в'ялених м'ясних продуктів з додаванням ензимів
 4. Банковский перевод как одна из форм международных расчетов. Расчеты банковским переводом по импортным операциям (схема и проводки).
 5. Банковский перевод как одна из форм международных расчетов. Расчеты банковским переводом по экспортным операциям (схема и проводки).
 6. Блок-схема 1. Структура космической системы изучения природных ресурсов
 7. Блок-схема алгоритма

Інструкція проведення анкетування

Мета :

Завдання:

Очікувані результати:

Опис діагностичного матеріалу:

Процедурні особливості:

Обробка та інтерпретація даних:

Анкета

«Розроблена Вами анкета повинна містити:

Вступна частина: хто, з якою метою проводить опитування; інструкція щодо заповнення анкети, спосіб її повернення після заповнення; створює настрій співробітництва; розміщують на титульному аркуші.

Контактні запитання: мета - зацікавити респондента, полегшити йому входження у проблему; повинні бути простими за формулюванням, передбачати достатньо легкі відповіді на них.

Основні запитання - містять сутнісну інформацію, зміст яких повністю визначається цілями і завданнями дослідження; найкраще, якщо кожному окремому завданню відповідає певний блок запитань, а перехід до нового супроводжується поясненнями. Наприклад: «На цьому закінчуємо розмову про Вашу родину. Тепер декілька запитань про Ваші бажання щодо проведення вільного часу».

Дякуємо Вам за співпрацю

Завдання для самостійної роботи: 1. Випишіть три-чотири висловлювання педагогів класиків про роль педагогічної науки у формуванні та розвитку людини.

Література для роботи:

1. Гусейнов А. З. История развития пед. мысли. Учеб. пособие. Саратов, 2004

2. Джуринский А. Н. История и педагогика древнего и средневекового мира. Уч. Пособие - М., 1999 - 224с.

3. Історія української школи і педагогіки. Хрестоматія. Упорядник проф. О. О. Любар; За ред. В. Г. Кременя. - К.: Т-во "Знання", КОО, 203. - 766 с. (Вища освіта ХХІ століття).

4. Коджаспирова Г. М. История образования и педагогической мысли: Таблицы, схемы, опорные конспекты: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. зав-й. - М Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 224 с.

5. Морозова О. П. Хрестоматия по педагогике. В 2-х ч. - Барнаул,1999.

6. Педагогіка Хрестоматія. Уклад.: А.І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К.: Знання- Прес, 2003. - 700 с.

7. http://www.gala-d.ru/

8. http://www.twirpx.com/file/321574/

9. http://obuk.ru/science/history/48453-khrestomatija-po-istorii-pedagogiki.html

10. http://kisska-server.at.ua/kisskaserver5/download107.html

2. Порівняйте розгляд теми «Методологія педагогічної науки. Методи науково-педагогічних досліджень» у різних підручниках з педагогіки (3 підручника за вибором). Визначте відмінності та спільне.

Література для роботи:

1. Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник. - К., 2001. - 576 с.

  1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. Посібник. - К.: Вища школа, 1995. - 237 с.
  2. Євдокимов В.І., Агапова Т. П. та ін. Педагогічний експеримент: Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів / Харк. Держ. Пед. ун-т Ім. Г. С. Сковороди. - Харків. ОВС., - 2001. - 147 с.

4. Кузьмінський А.І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2003. - 418

  1. Лихачев Б. Педагогіка. Курс лекций: Учеб. Пособие для студентов пед. учебн. заведений и слушателей ИПК и ФПК. - М.: Юрайт, 1999. - 464 с.
  2. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 2-е вид. - 1999 р. - 350 с.
  3. Педагогика. Под редакцией Ю. К. Бабанского, Просвещение, М., 1983 г.

8. Педагогика: Учеб. пособие / Под ред. П. И. Пидкасистого. - М.: Высш. образование, 2006. - 432 с.

9. Педагогика: Учеб. пособие для студентов педагогических учебных заведений. / Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. - М.: Школа-Пресс, 2000 - 512 с

10. Подласый И. П. Педагогика: Учеб. пособие. - М.: Просвещение, 1996. - 432с.

  1. Сластенин В. А. Педагогика. - М., 2000
  2. Фіцула М. М. Педагогіка. Навч. Посібник - К., 2000
  3. Харламов И. Ф. Педагогика. Учеб. Пособие - М., 2000
  4. Ягупов В. В. Педагогіка : Навч. Посібник. К.: Либідь, 2002. - 560с.
  5. http://www.kgau.ru/distance/mf_01/ped-asp/index.html
  6. http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas0.html
  7. http://fictionbook.ru/author/e_v_sharohina/pedagogika_konspekt_lekciyi/read_online.html?page=1
  8. http://www.detskiysad.ru/ped/ped142.html
  9. http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/149430/Pedagogika.html
  10. http://readbookz.com/books/172.html
  11. http://www.info-library.com.ua/books-book-100.html
Опорні схеми до семінарського заняттяЛогіка та методи педагогічного дослідження. | Зв'язок педагогіки з іншими науками

Передмова | Тема 2. Особистість як предмет виховання. Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості | Схема написання психолого-педагогічної характеристики | Повний|цілковитий| життєвий цикл по Е. Еріксону | Педагогічно занедбаних учнів. | Захист прав та інтересів дитини | Соціально-дезадаптивна поведінка дитини. | Інформаційні ресурси | Загальні тенденції світової педагогіки кінця XIX - початку XX століття | Педагогічна система В. Сухомлинського |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати