Головна

Контрольна робота № 1

  1. Cамостійна робота
  2. Вивчалася робота кардіологічних кабінетів поліклінік м. С. Визначне одиницю спостереження.
  3. ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ (МАЛА КУРСОВА РОБОТА) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  4. Виховна робота в ВНЗ
  5. Вставка формул. Робота з редактором рівнянь Equation Editor
  6. Групова робота
  7. Д) Робота харчових технологiчних лабораторiй

Граматичний матеріал до контрольної роботи № 1

I. Відмінювання дієслова "to be" в Present, Past, Future Simple

    Present Past Future
Singular (Однина) I You He, She, It am are is was were was   will be
Plural (Множина) We You They   are   were   will be

Формування заперечних та питальних конструкцій з дієсловом "to be"

"no"

Підмет + to be (в Present или Past) + not + другорядні члени речення

Підмет + will + not (won't) + be + другорядні члени речення

" ? "

To be (в Present или Past) + підмет + другорядні члени речення

Will + підмет + be + другорядні члени речення

I am an engineer. - Я - інженер.

He is a teacher. - Він - вчитель.

We are extra-mural students. - Ми - студенти-заочники.

They will be engineers in 5 years. - Вони будуть інженерами через 5 років.

His family is not (isn't) large. - В нього невелика сім'я.

We are not (aren't) at the lesson now. - Ми не на уроці зараз.

They were not friends. - Вони не були друзями.

Will you be an engineer? - Ви будете інженером?


ІІ. Переклад звороту "there + to be"

Форма Present Simple Past Simple Future Simple
Стверджу-вальна There is a book on the table. There are books on the table. На столі книга (книги). There was a book on the table. There were books on the table. На столі була книга (книги). There will bea book (books) on the table. На столі буде книга (книги).  
Питальна Is there a book on the table? Are there books on the table? Чи є книга(книги) на столі? Was there a book on the table? Were there books on the table? Чи була книга (книги) на столі? Will there be a book (books) on the table? Чи буде книга на столі?
Заперечу-вальна There is no book on the table. There are no books on the table. На столі немає книги (книг). There isn't a book on the table. There aren't any books on the table. There was no book on the table. There were no books on the table. На столі не було книги (книг). There wasn't a book on the table. There weren't any books on the table. There will be no book (books) on the table. На столі не буде книги (книг).   There won't be a book on the table. There won't be any books on the table.

ІІІ. Стан

В англійській мові існує два стани:

дійсний (активний) стан (Active Voice) та пасивний стан (Passive Voice).

Active Voiceпоказує, що підмет виконує якусь дію.

e.g. I wrote a letter yesterday. - Я написав листа вчора.

The students asked many questions. - Студенти задали багато питань.

Passive Voiceпоказує, що підмет піддається якійсь дії.

e.g. The letter was written yesterday. - Лист був написаний вчора.

The teacher was asked many questions. - Вчителю задали багато питань.


Таблиця часів (активний та пасивний стан)

      Simple (простий) Progressive (подовжений) Perfect (закінчений) Perfect Progressive (закінчений подовжений)
        to be + P I (-ing) to have + P II (-ed / 3ф) to have + been + P I
  Ч     P R E S E N T   usually, often, always, seldom, sometimes, every day now today, this week; just, already, recently, not... yet, ever, never; час не вказано for, since, all this time
А   С   I, you, we, they work (do) He, she works(does) I am working He, she is working We, you, they are working I, you, we, they have read He, she has read I, you, we, they have been reading He, she has been reading
    P A   yesterday, ago, last month, week, year yesterday at 6 p.m. by yesterday evening for, since ... when...
    Д S T   I, you, he, she, we, they worked (did) went (2ф. непр. дієсл.) I, he, she was working we, you, they were working I, you, he, she, we, they had read I, you, he, she, we, they had been reading  
І   Ї   F U T   tomorrow, in 2 days, next week, month, year tomorrow at 6 p.m. by the end of the week  
  U R E   I, we shall work He, she, you, they will work I, we shall be working He, she, you, they will be working I, we shall have read He, she, you, they will have read  
  P   to be + P II to be + being + P II to have + been + P II  
  A S S I V E V O I C E He is spoken about. The book was read. We are listened to. He is being examined now.   The work has been done The work had been done before he came. The books have been readalready.  

IV. ВИКОРИСТАННЯ ЧАСІВ

Simple Tense Forms

The Present Simple Tenseвикористовується для позначення звичайної дії, що повторюється у теперішньому часі.

I usually work on Sundays. - Я звичайно працюю по неділях.

He works at the service station. - Він працює на станції техобслуговування.

We are extra-mural students. - Ми - студенти заочної форми навчання.

The Past Simple Tenseвикористовується для позначення дії, що відбулася в минулому, а також для виразу послідовних або звичайних дій у минулому.

He worked at this plant last year. - Він працював на цьому заводі торік.

We did this job yesterday. - Ми виконали цю роботу вчора.

They went to Kyiv 2 hours ago. - Вони поїхали до Києва 2 години тому.

He was my schoolfriend. - Він був моїм шкільним другом.

The Future Simple Tenseвикористовується для виразу дії, що відбудеться у майбутньому. В сучасній англійській мові є тенденція до вживання допоміжного дієслова will для всіх осіб.

They will be engineers in 5 years. - Вони будуть інженерами через 5 років.

We will work tomorrow. - Ми будемо працювати завтра

Progressive Tense Forms

The Present Progressive Tense використовується для виразу дії, що здійснюється у момент мови та продовжується як процес.

I am reading now. - Зараз я читаю.

He is working at present. - Він працює в даний момент.

The Past Progressive Tense використовується для виразу подовженої дії, що відбувалася в минулому у певний момент часу або період часу.

I was reading a book at 7 yesterday. - Я читав вчора в 7 вечора.

The Future Progressive Tense використовується для виразу подовженої дії, що буде у певний момент у майбутньому.

I will be reading tomorrow at noon. - Я буду читати завтра опівдні.

V. Порядок слів англійського заперечного речення

Підмет Допоміжне дієслово + not Присудок Додаток (якщо є) Обставини (якщо є)
I Я do not не speak розмовляю English. англійською.  
We Ми are not не working працюємо at this problem над цією проблемою now. зараз.
This computer Цей комп'ютер does not не operate працює properly. як слід.  
He Він will not не help допоможе her їй at the test. при виконанні тесту.

При утворенні заперечного речення у англійській мові присудок утворюється допоміжним дієсловом, форма якого залежить від часу та від стану плюс негативна частка «not» та змістовне дієслово (якщо воно є в реченні).

are - aren't will - won't do - don't should - shouldn't
is - isn't have - haven't does - doesn't can - can't
was - wasn't has - hasn't did - didn't could - couldn't
were - weren't had - hadn't would - wouldn't must -mustn't

VI. Порядок слів англійського питального реченняЕз, ЕПз, ЕАз, ЕМз | ТИПИ ПИТАНЬ

The history of science | VI. Прочитайте текст. | Контрольна робота № 2 | IV. Прикметник | Automobile | The automobile industry | Контрольна робота № 3 | Transportation | Kinds of transportation | Контрольна робота № 4 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати