На головну

Так як висота СD перпендикулярна стороні АВ, то кутові коефіцієнти цих прямих протилежні за величиною і протилежні за знаком, т. Е.

  1. Біномінальні коефіцієнти. Властивості біноміальних коефіцієнтів.
  2. Залежно від наявності або відсутності прямих юридично значимих наслідків в результаті вчинення адміністративно-правових дій
  3. У політичних конфліктах ____________ позиції сторін протилежні, чому перемога однієї з них обертається поразкою іншої.
  4. Взаємне розміщення прямих у просторі.
  5. Взаємне розміщення прямих і площин.
  6. Взаємне розміщення прямих на площині.
  7. Питання 51. Облік прямих витрат на виробництво

кСD =.

Рівняння прямої, що проходить через дану точку М11; у1) В заданому напрямку, має вигляд:

 (4)

Підставивши в (4) координати точки з (10; 6) і кСD =, Отримаємо рівняння висоти СD:

у - 6 = (х - 10), 4у - 24 = 3х - 30, 3х - 4у - 6 = 0 (СD). (5)

Для знаходження довжини СD визначимо координати точки D, вирішивши систему рівнянь (АВ) і (CD):

 , звідки х = 2, у = 0, тобто D (2; 0)

Підставивши в формулу (1) координати точок С і D, знаходимо:

СD =.

5. Рівняння кола радіуса R з центром в точка е () має вигляд:

 (6)

Так як СD є діаметром шуканої окружності, то її центр Е є середина відрізка СD. Скористаємося формулами ділення відрізка навпіл, отримаємо:

Отже, е (6; 3) і R = = 5. Використовуючи формулу (6), отримуємо рівняння шуканої окружності:

6. Безліч точок трикутника АВС є перетин трьох напівплощин, перша з яких обмежена прямий АВ і містить точку С, друга обмежена прямий ВС і містить точку А, а третя обмежена прямий АС і містить точку В.

Для отримання нерівності, що визначає полуплоскость, обмежену прямий АВ і містить точку С, підставимо в рівняння прямої АВ координати точки С:

 > 0

Тому шукане нерівність має вигляд: 4х+3у .

Для складання нерівності, що визначає полуплоскость, обмежену прямий ВС і містить точку А, знайдемо рівняння прямої ВС, підставивши в формулу (2) координати точок В і С:

 (ВС).

Підставивши в останнє рівняння координати точки А, маємо:

 <0. Шукане нерівність буде 2х - у - 14. Подібним чином складемо нерівність, що визначає полуплоскость, обмежену прямий АС і містить точку В: <0. Третє шукане нерівність буде х+7у -52. Отже, безліч точок трикутника АВС визначається системою нерівностей:

На рис. 1 в декартовій прямокутній системі координат хОу зображений трикутник АВС, висота СD, окружність з центром в точці Е і діаметром CD

.

Мал. 1Знайдемо довжину сторони АВ. | Частина I.

Частина I. Рішення системи лінійних рівнянь за формулами Крамера. рішення типового | Формули (2) називаються формулами Крамера. | Нехай потрібно, використовуючи формули Крамера, вирішити систему | Далі, скориставшись формулами Крамера, остаточно отримаємо | Розглянемо систему лінійних рівнянь | Нехай маємо невироджених матрицю | Дану систему рівнянь записати в матричній формі та розв'язати цю проблему за допомогою оберненої матриці. | Розділивши обидві частини другого рівняння системи (1) на 2, отримаємо систему | Розділивши елементи другого рядка на 2, отримаємо | Помножимо елементи першого рядка послідовно на -2, -4 і -5. Отримані результати додамо відповідно до елементів другої, третьої і четвертої рядків. отримаємо матрицю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати