Головна

Облікові касові операції та послідовність їх виконання

  1. IV. Виконання тестових завдань
  2. VІ. Практичне застосування учнями знань. Виконання з'єднань деталей аплікації.
  3. Активні операції КБ
  4. Аналіз розподілу та кооперації праці.
  5. Арифметичні операції
  6. Базові операції над структурами даних
  7. Валютні операції

До касових операцій належать операції, пов'язані з одержанням і витратою готівки безпосередньо із каси підприємства. Під час здійснення операцій двері до приміщення каси мають бути замкнені з середини. Доступ до приміщення каси особам, які не мають відношення до її роботи, забороняється. Вся готівка на підприємстві має зберігатись у вогнетривких металевих шафах, які після закінчення роботи каси замикаються ключем і опломбуються сургучною печаткою касира. Ключі від металевих шаф і печатки зберігаються у касира. Дублікати ключів в опечатаних пакетах зберігаються у керівника підприємства. Забороняється зберігати у касі гроші, які не належать підприємству.

Повну матеріальну відповідальність за збереження грошей несе касир. Після видання наказу про призначення відповідного працівника на посаду касира керівник підприємства зобов'язаний під розписку ознайомити його з порядком ведення касових операцій, після чого з касиром укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

Касиру забороняється доручати свої обов'язки іншим особам При тимчасовій Заміні або звільнені касира гроші та цінні папери передаються іншій особі по акту.

Підприємства можуть мати в касі готівку в межах ліміту залишку готівки. Ліміт залишку готівки - це гранична сума грошових коштів, яка може знаходитись в касі підприємства на кінець дня.

Готівку зверх ліміту касир повинен здати в банк по заяві на переказ готівки. В касі можуть зберігатись кошти зверх ліміту тільки при видачі оплати праці, допомоги протягом 3-х робочих днів, включаючи день одержання готівки з банку на підставі грошового чеку. Протягом одного дня одне підприємство (підприємець) може розраховуватись з іншим підприємством (підприємцем) за одним або кількома платіжними документами в межах граничної суми готівкового розрахунку. Така сума встановлюється відповідною постановою Правління НБУ. Видача готівки в підзвіт проводиться за умови повного звіту конкретної особи за раніше виданими підзвітними сумами.

Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства використовують рахунок 30 "Готівка". Рахунок 30 "Готівка" має такі субрахунки:

301 " Готівка в національній валюті";

302 " Готівка в іноземній валюті".

За дебетом рахунку 30 "Готівка" відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата грошових коштів із каси підприємства. Облік касових операцій ведеться в журналі 1 по кредиту рахунка 30 та відомості 1.1 по дебету рахунка 30. Записи до журналу 1 проводять щоденно на підставі звіту касира. Для групування однорідних операцій, а також для записів в інші журнали-ордери можуть бути складені аркуші-розшифровки окремо по дебету і кредиту рахунка 30. В кінці місяця підраховують підсумки в цілому по журналу та кредитовий оборот переносять у Головну книгу.

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валют тощо) відкриваються субрахунки "Операційна готівка в національній валюті" та "Операційна готівка в іноземній валюті".

Указом Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" передбачено, що у разі порушення норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу:

- за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах - у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;

- за не оприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки - у п'ятикратному розмірі не оприбуткованої суми;

- за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов'язані з оплатою праці за наявності податкової заборгованості - в розмірі здійснених виплат;

- за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів - у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум;

- за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, - у розмірі сплачених коштів;

- за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням - у розмірі витраченої готівки.

Типову кореспонденцію бухгалерських рахунків по обліку касових операцій наведено у табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку касових операцій

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1. Отримано у касу гроші із поточного рахунку
2. Погашено заборгованість покупця по векселю шляхом внесення готівки в касу
3. Надійшла до каси заборгованість покупців по реалізації продукції, робіт, послуг
4. Внесено до каси невідшкодовані підзвітні суми працівником підприємства
5. Внесено до каси гроші працівником з метою відшкодування завданих збитків
6. Внесено засновниками до каси підприємства готівку в рахунок їх внесків до Статутного капіталу
7. Одержано до каси довгострокову та короткострокову позики 50, 60
8. Повернуто до каси передоплату, яку було здійснено на адресу постачальника
9. Повернуто до каси помилково видану заробітну плату
10. Надійшла у касу готівка від реалізації продукції, робіт та послуг підприємства
11. Надійшли у касу гроші від реалізації оборотних активів, а також пені, штрафи, неустойки в результаті невиконання іншими підприємствами договірних зобов'язань
12. Одержано до каси готівкою дивіденди за цінними паперами
13. Одержано до каси готівку від реалізації необоротних активів
14. Одержано до каси страховика готівку від страхувальників
15. Придбано за готівку цінні папери інших підприємств
16. Внесено готівку із каси на розрахунковий рахунок
17. Видано з каси готівку на відрядження
18. Здійснено річну передоплату за періодичні видання
19. Викуплено підприємством у акціонерів акції власної емісії
20. Повернуто готівкою довгострокову і короткострокову позики 50, 60
21. Погашено заборгованість перед постачальниками і підрядниками
22. Виплачено заробітну плату працівникам підприємства
23. Виплачено дивіденди засновникам
24. Погашено заборгованість перед іншими кредиторами
25. Виявлена нестача готівки в касі під час інвентаризації

Зазначені обмеження стосуються також розрахунків готівкою між підприємствами в оплату за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок коштів, одержаних за корпоративними картками.

Зазначені обмеження не поширюються на:

1) розрахунки підприємств (підприємців) з фізичними особами, бюджетами та державними цільовими фондами;

2) добровільні пожертвування та благодійну допомогу;

3) розрахунки підприємств (підприємців) за спожиту ними електроенергію;

4) використання коштів, виданих на відрядження;

5) розрахунки підприємств (підприємців) між собою під час закупівлі сільськогосподарської продукції.Pucунок 1.1 - Kлacuфiкaцiя грошових коштів | Документальне оформлення касових операцій

ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ | Економічна сутність обліку готівки в касі | Відображення обліку готівки в регістрах обліку та статтях фінансової звітності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати