Головна

Управління, нагляд і контроль за охороною праці

  1. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  2. I. Цілі і завдання виконання контрольної роботи
  3. IV. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  4. IX. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ З ДИСЦИПЛІНИ
  5. IX. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ З ДИСЦИПЛІНИ
  6. " Знаряддя праці "вчителя
  7. V. Зразки контрольних робіт

2.9.1. Державне управління охороною праці

Державне управління охороною праці в Україні здійснюють:

Кабінет Міністрів України;

Державний департамент України з нагляду за охороною праці;

Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади;

Місцева державна адміністрація, місцеві Ради народних депутатів.

 Кабінет Міністрів України є вищим державним органом, який здійснює державне управління охороною праці в країні. Кабінет Міністрів забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці, затверджує Національну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, визначає функції загальних та галузевих міністерств щодо охорони праці та визначає порядок створення і використання фондів охорони праці. Для реалізації системи державного управління охороною праці при Кабінеті Міністрів створено Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення.

 Державний департамент України з нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) безпосередньо реалізує державну політику щодо охорони праці та здійснює комплексне управління охороною праці в країні;

-розробляє і контролює виконання національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

координують роботу міністерств та інших органів державної виконавчої влади, місцевої адміністрації та об'єднань підприємства в галузі охорони праці:

-обрабативает і переглядає спільно з іншими органами систему показників обліку охорони праці;

-Приймає участь в міжнародному співробітництві і поширює світовий досвід у галузі охорони праці, а також виконує ряд інших робіт.

Рішення Держнаглядохоронпраці є обов'язковим для виконання всіма міністерствами, іншими органами державної влади та підприємствами.

 Міністерство праці та соціальної політики України здійснює державну експертизу умов праці, визначає порядок та здійснює контроль за якістю і своєчасністю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам з охорони праці, бере участь в розробці нормативних актів.

Міністерство охорони здоров'я України розробляє гігієнічно обґрунтовані нормативи показників шкідливих факторів на робочих місцях і в межах робочої зони підприємств, розробляє санітарні норми відповідно до нормативів і методики визначення показників шкідливих факторів, проводить контроль виконання вимог гігієни праці та виробничого середовища, розробляє методику проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам з охорони праці та оцінки тяжкості роботи і ін.

Інші міністерства та центральні органи державної влади проводять єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці, розробляють і реалізують комплексні заходи поліпшення умов і охорони праці, здійснюють методичне керівництво діяльності підприємств щодо охорони праці. Фінансують розробку і перегляд нормативних актів з охорони праці, організовують і контролюють навчання і перевірку знань з питань охорони праці, здійснюють внутрішньовідомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах області та ін. Для виконання цієї роботи в міністерствах та інших центральних органах державної виконавчої влади створюються відповідні служби охорони праці.

Місцеві державні адміністрації і Ради народних депутатів проводять роботу з охорони праці в межах підлеглої території і забезпечують реалізацію державної політики щодо охорони праці, формують міжгалузеві регіональні програми заходів з питань охорони праці, здійснюють контроль за дотриманням нормативних актів з охорони праці, створюють фонди охорони праці та ін. В цих органах створюються відповідні структурні підрозділи.

2.9.2. Державний нагляд, відомчий, громадський та регіональний контроль за охороною праці.

Схема державного нагляду, відомчого, громадського та регіонального контролю за охороною праці на підприємстві представлена ??на рис. 1.

Мал. 1. Схема державного нагляду, відомчого, громадського та регіонального контролю за охороною праці на металургійному підприємстві.

Законодавством гарантується право громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності. Для можливості реалізації цих прав в Україні створена система органів, які здійснюють державний нагляд за охороною праці.

Державний нагляд (рис. 2) за дотриманням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці здійснюють:

-Державний Департамент України з нагляду за охороною праці;

-Державний Комітет України з ядерної та радіаційної безпеки;

-органи Державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України;

-органи І установи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про охорону праці здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

Мал. 2 Схема державного нагляду.

Крім названих органів відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" нагляд за дотриманням вимог законодавчих та інших нормативних актів з питань охорони праці та захисту здоров'я і життя населення здійснюють також відповідні установи, установи, частини і підрозділи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону, Служби безпеки України. Всі ці органи діють незалежно один від одного, в межах своєї компетенції.

У складі Держнаглядохоронпраці створений на місцях ряд територіальних управлінь і підпорядкованих їм інспекцій, які діють за галузевим принципом або видами нагляду.

Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці (державні інспектори) мають право:

-беспрепятственно в будь-який час відвідувати підконтрольні підприємства для перевірки дотримання законодавства з охорони праці, отримувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію з даних питань;

Направляйте керівникам підприємств, а також їх посадовим особам, керівникам структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці;

Роблячий паузу експлуатацію підприємств, окремих виробництв і цехів, дільниць, робочих місць і оснащення до усунення порушень вимог щодо охорони праці, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

-прівлекать до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці;

Направляйте власникам, керівникам підприємств подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати в необхідних випадках матеріали органам прокуратури для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Громадський контроль (рис. 3) - дотримання законодавства з охорони праці здійснюють:

-трудові колективи через обраних ними уповноважених;

-професійні союзи - в особі своїх виборних органів і представників.

Мал. 3 Схема громадського контролю.

Уповноважені з питань охорони праці обираються простою більшістю голосів на загальних зборах (конференції) колективу підприємства або цеху, дільниці, бригади, ланки, і т. П. Відкритим голосуванням з числа досвідчених та ініціативних працівників на строк дії повноважень органу самоврядування трудового колективу. Оскільки уповноваженим не може бути працівник, який відповідно до посадових обов'язків відповідає за організацію безпечних та нешкідливих умов праці, тобто майстер, начальник виробничої дільниці, цеху, інші посадові особи, то, як правило, це повинні бути рядові висококваліфіковані і активні працівники різних виробничих підрозділів, в тому числі ланки і бригадири.

Чисельність уповноважених визначається рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу в залежності від конкретних умов виробництва та необхідності забезпечення безперервного громадського контролю за станом безпеки та умов праці в кожному виробничому підрозділі.

Уповноважені виконують свій обов'язок, як правило, під час роботи безпосередньо в своєму виробничому підрозділі. У разі залучення до атестації стану безпеки і умов праці посадовими особами підприємства або вищими контролюючими органами і профспілками, уповноважений звільняється від основної роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням середнього заробітку.

Представники профспілок, вибрані на загальних зборах профспілок підприємства, мають право перевіряти стан охорони праці свого підприємства, пред'являти власнику подання про виявлені порушення і вносять пропозиції щодо поліпшення умов праці, щодо пожежної безпеки, соціального стану та ін. Уповноважені мають право вимагати від власника виконання прийнятих програм, планів, заходів з охорони праці та пояснення з цих питань.

Регіональний контроль (рис. 4) здійснюють посадові особи місцевих держадміністрації і Рад народних депутатів в межах відповідної території: забезпечують проведення державної політики у галузі охорони праці; формують за участю профспілок програми заходів з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, які мають міжгалузеві значення; здійснюють контроль за дотриманням нормативних актів з охорони праці.

Мал. 4-схема регіонального контролю.

Відомчий контроль (рис. 5) здійснюють вищі органи керівництва (міністерства, комітети, об'єднання підприємств та ін.) Через відповідні служби, які контролюють виробничу діяльність підприємств. Відомчий контроль діє також в межах самого підприємства у вигляді адміністративно-громадського контролю, який може бути рекомендований, але не обов'язковий до впровадження.

Мал. 5 Схема відомчого контролю.

Адміністративно-громадський (триступеневий) контроль за охороною праці на виробництві здійснюється за такою схемою:

1-й ступінь. Протягом каждогй робочої зміни або робочого дня контролюється хоча б раз кожне робоче місце. Контроль здійснює майстер, бригадир, начальник зміни, черговий інженер і громадський інспектор з охорони праці, обраний зборами трудового колективу цеху, дільниці і т. П .. Усі виявлені порушення усуваються, а ті, що неможливо виправити силами контролюючих, записуються в журнал 1 го ступеня контролю і доповідаються вищому керівництву.

 2-й ступінь. Контроль кожного структурного підрозділу здійснюється не рідше одного разу на тиждень начальником цього підрозділу (цеху, відділу, ділянки) і громадським інспектором трудового колективу або профспілки підприємства чи структурного підрозділу. Недоліки або порушення вимог охорони праці, виявлені при 1-го ступеня контролю і 2-го ступеня контролю, ліквідуються, а при неможливості записуються в журнал 2-го ступеня контролю і доповідаються вищому керівництву підприємства.

3-й ступінь. Не рідше одного разу на місяць в обсязі кожного робочого місця всього підприємства контроль здійснюється керівництвом підприємства (власником, головним інженером, заступником головного інженера з охорони праці) і відділом охорони праці підприємства. До контролю залучаються громадські інспектори (контролери) з охорони праці підприємства або структурних підрозділів (уповноважені трудових колективів підприємства або профспілки). Контролюючі знайомляться з записами журналів 1-й і 2-й ступенів контролю за станом охорони праці, приймають рішення щодо усунення недоліків і порушень, а виявлені порушення, які неможливо оперативно усунути, заносять до журналу 3-й ступеня контролю. Виявлені порушення обговорюються на технічних радах підприємства, розробляються заходи щодо їх усунення, які передбачають оперативні дії або включаються в поточні або довгострокові плани розвитку і реконструкції підприємства або записуються в колективному договорі.

Підприємство може ввести також інший вид контролю.

Ефективність контролю залежить від відповідного метрологічного забезпечення, яке включає методи і засоби (прилади) вимірювання параметрів шкідливих і небезпечних факторів виробництва, визначення безпеки промислового обладнання та технологічних процесів.

2.9.3 Обов'язки власника і працівника з охорони праці на підприємстві

Власник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

З цією метою власник забезпечує функціонування системи управління охороною праці, для чого:

- Створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій;

-розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо. п .;

-забезпечує усунення причин, які призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, і виконання профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

-організовують проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам з охорони праці в порядку і строки, які встановлюються законодавством, контролює виконання заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;

-розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до державних, міжгалузевих і галузевими нормативними актами з охорони праці, забезпечує безкоштовно працівників нормативними актами з охорони праці;

-Здійснює постійний контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використання засобів колективного та індивідуального захисту, виконання робіт відповідно до вимог охорони праці;

-організовують пропаганду безпечних методів роботи і співпраця з працівниками в галузі охорони праці.

Атестація робочих місць на відповідність їх нормативним актам з охорони праці проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" від 1 серпня 1992 р №442.

 До переліку запитань з управління охороною праці повинні включатися вирішення таких основних завдань:

-навчання працюючих безпеки праці та пропаганди питань охорони праці;

-забезпечення безпеки виробничого обладнання;

-забезпечення безпеки виробничих процесів;

-забезпечення безпеки будівель і споруд;

нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;

-забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту;

-забезпечення оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;

-організація лікувально - профілактичного обслуговування працюючих;

санітарний-побутове обслуговування працюючих;

-професійний відбір працюючих за окремими спеціальностями.

Обов'язки, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій з питань охорони праці мають передбачатися у посадових інструкціях, форма яких розроблена Держнаглядохоронпраці та узгоджена з Державним комітетом по стандартизації, метрології та сертифікації і Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.

В рамках цих заходів працівник зобов'язаний:

Знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

-Дотримуватися зобов'язання щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

-проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

-сотруднічать з власником в справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову обличчя.

Головною метою і завданням представників профспілок є захист прав і законних інтересів працівників у сфері охорони праці, надання їм практичної допомоги у вирішенні цих питань. Відповідно до Закону "Про охорону праці" представники профспілок беруть участь у розробці:

-національної, галузевих і регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також відповідних угод з питань поліпшення умов і безпеки праці;

-державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці.

Профспілковий орган, який підписав колективний договір, має право вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору (контракту) з керівним працівником або усунення його від займаної посади, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов'язань за колективним договором. Вимога профспілкового органу може бути оскаржене працівником, власником або уповноваженим ним органом у висшстоящем профспілковому органі або в суді.

Професійні спілки мають право за результатами перевірки дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці вносити власникам або уповноваженим ним органам, а також державним органам управління подання з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь (ст. 48 Закону України "Про охорону праці "). У поданні може бути поставлено питання і про притягнення винних працівників до відповідальності, в тому числі дисциплінарної.

2.10. Система управління охороною праці та пожежною безпекою

З точки зору забезпечення нормальних умов праці систему управління охороною праці на підприємстві можна розглядати як заходи щодо забезпечення виконання працівниками та посадовими особами обов'язків відповідно до законодавства про охорону праці. З цієї точки зору особливий інтерес представляють обов'язки робітників і посадових осіб наведені нижче, які і можуть бути основою для персоналу підприємства.

Робочий (службовець)

Перед початком роботи перевіряє справність засобів індивідуального захисту, стан оснащення, пристроїв, інструменту, наявність коштів і т. П.). При їх несправності доповідає про це безпосереднього керівника робіт.

Чи не починає роботи, якщо умови її виконання суперечать інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, а також без інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки, як за основною роботою, так і в разі переведення на іншу роботу або виконання неосновної роботи.

Виконує тільки ту роботу, яка йому доручена керівником робіт.

Повідомляє керівника робіт про нещасні випадки, які сталися з ним або товаришами по службі, надає першу допомогу при нещасних випадках.

Подає пропозиції до колективного договору охорони праці.

Робочий несе відповідальність за порушення інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, за недотримання своїх обов'язків з охорони праці згідно з вимогами законодавства.

2.10.2. Бригадир

Перед початком і протягом зміни перевіряє стан умов безпеки праці, повідомляє про виявлені порушення безпосередньому керівнику робіт.

При виникненні небезпечної ситуації, яка загрожує життю або здоров'ю працівників, призупиняє роботу і здійснює заходи щодо забезпечення безпеки працівників, повідомляє про це безпосередньому керівникові (майстру начальнику дільниці, зміни).

Організовує практичний показ членам бригади безпечних методів і прийомів роботи, обмін досвідом та пропаганду охорони праці та пожежної безпеки в бригаді.

Виконує роботу з дотриманням вимог безпеки, а роботи з підвищеною небезпекою - відповідно до вимог наряду-допуску.

Не допускає виконання членами бригади робіт, які не передбачені змінним завданням, за винятком робіт, пов'язаних з рятуванням людей, ліквідацією аварійних ситуацій і т. П ..

Усуває від роботи осіб, які перебувають в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння і направляє їх до безпосереднього керівника (майстра, начальника ділянки, начальника зміни).

Вимагає від безпосереднього керівника (майстра, начальника дільниці, зміни) виконання у встановлені терміни заходів, передбачених наказами і планами, а також виконання вимог безпеки, яким має відповідати виробниче обладнання, робочий інструмент, робочі місця і приміщення, забезпечення засобами індивідуального захисту, справності засобів колективного захисту.

Якщо стався нещасний випадок, терміново організовує надання першої невідкладної допомоги потерпілому, повідомляє про це безпосередньому керівникові (майстру, начальнику дільниці, зміни).

Несе відповідальність за порушення вимог трудового законодавства.

2.10.3. Майстер

2.10.3.1. забезпечує:

-безпечне Експлуатацію оснащення машин, механізмів, транспортних засобів (технічно несправне обладнання повинно бути зупинено), дотримання нормальних санітарно - гігієнічних умов праці, безпечну роботу з отруйними, легкозаймистими речовинами;

-Ліквідація Виявлених порушень з охорони праці та пожежної безпеки;

-Правильне Складування деталей, безпечне ведення виробничих процесів, застосування засобів індивідуального та колективного захисту і їх справний стан;

-Виконання Оперативних планів і завдань з охорони праці та пожежної безпеки, виконання працівниками інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки.

2.10.3.2. організовує:

-Стажіровку Прийнятих на роботу робітників;

-Місця Для короткочасного відпочинку при виконанні робіт на відкритому повітрі;

-надання Першої допомоги постраждалим від несщасніх випадків;

-Пропаганду З питань охорони праці та пожежної безпеки, впровадження сигнальних кольорів і знаків безпеки.

-проведення Рапортів, змінно - зустрічного зборів, на яких розглядаються мали місце порушення і порушники вимог нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки, доводяться до робочих накази, розпорядження та інші нормативні документи з питань охорони праці та пожежної безпеки. Результати оформляє в журналі змінно - зустрічного зборів і в щоденнику обліку профілактичної роботи з охорони праці і пожежної безпеки (за встановленою для даного підприємства формі);

-своєчасно Проводить інструктаж і перевірку знань робітників з питань охорони праці та пожежної безпеки, з відміткою в журналах інструктажів.

-керує Виконанням робіт підвищеної небезпеки.

-Дає Усні і письмові розпорядження підлеглим з питань охорони праці та пожежної безпеки.

Контролює виконання заходів з охорони праці та пожежної безпеки на ввіреній йому ділянці, доповідає керівнику підрозділу про зриви термінів їх виконання.

-проводить Разом з уповноваженим представником по охорони праці перевірку стану робочих місць і вживає заходів щодо усунення Виявлення недоліків, з відміткою в журналі реєстрації порушень з питань охорони праці та пожежної безпеки (за встановленою формою).

-Отстраняет Від роботи осіб, які перебувають в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння згідно чинного законодавства.

Роблячий паузу виконання робіт у випадках виникнення загрози для життя або здоров'я працюючих.

2.10.4. Керівник структурного підрозділу

2.10.4.1. забезпечує:

-Ісправное І безпечний стан будівель, споруд, обладнання, пристроїв, інструментів, вентиляційних пристроїв, цехових транспортних засобів.

-оснащення Робочих місць огороджувальними захисними пристроями, системами і пристроями блокування, сигналізацією та іншими засобами колективного захисту; припиняє роботу засобів виробництва, які не відповідають вимогам охорони праці;

Тих, що працюють засобами індивідуального захисту;

Видача працівникам лікувально - профілактичного харчування, молока, мила відповідно до діючих норм;

-Робочі Місця інструкціями, пам'ятками, плакатами, знаками безпеки і т. П .;

Оптимальний режим праці та відпочинку працівників у підрозділі, медогляд працівників;

-використання Досягнень науки і техніки з метою підвищення безпеки праці;

-Попередження Нещасних випадків, професійних захворювань, пожеж, вибухів;

-Наявність Нормативно - технічної та іншої документації з питань охорони праці, пожежної безпеки та котлонагляду;

-Розробку Перспективних і поточних планів роботи підрозділу з охорони праці та пожежної безпеки.

2.10.4.2. організовує:

-Аттестацію Робочих місць за умовами праці, відповідно до чинного стандарту СТП 228.21.01-2000. «Система управління якістю. Атестація робочих місць";

-оснащення Підрозділи засобами пожежогасіння та сигналізації;

-Виконання Планів заходів з охорони праці та пожежної безпеки, наказів, розпоряджень служб державного нагляду, відомчого і регіонального контролю;

-Оформлення На ділянках в підрозділі куточків «Охорона праці і пожежна безпека»;

-Розробку, Облік і своєчасний перегляд інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки і забезпечує ними працівників відповідно до нормативних вимог.

-Своєчасне Проведення інструктажів та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки. Результати перевірки знань оформляє в журналах реєстрації інструктажів;

-Оформлення Письмових дозволів (наряд-допуск) і організовує безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та тимчасових вогневих робіт.

2.10.4.3. Бере участь в розслідуванні аварій, пожеж, нещасних випадків, професійних захворювань і отруєнь, які відбулися в підрозділі, і забезпечує виконання заходів щодо їх попередження.

2.10.4.4. Розробляє та подає пропозиції щодо підвищення рівня умов, охорони праці та пожежної безпеки в розділ "Охорона праці" колективного договору, щодо усунення причин нещасних випадків і профзахворювань, удосконалення системи управління охороною праці.

2.10.4.5. Дає письмовий дозвіл (розпорядження по підрозділу) на допуск до самостійної роботи працівників після проходження інструктажу на робочому місці.

2.10.4.6. Організовує роботу адміністративно - громадського контролю з питань охорони праці та пожежної безпеки.

2.10.4.7. Стимулює працівників за виконання робіт з охорони праці та пожежної безпеки, запобігання аварій, нещасних випадків і профзахворювань.

2.10.4.8. Не рідше двох разів на місяць в єдиний день охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві очолює комісію з перевірки стану охорони праці і пожежної безпеки. За результатами перевірки видає розпорядження по підрозділу, в якому намічає заходи щодо усунення недоліків в зазначений термін, і відповідальних осіб за їх виконання.

2.10.4.9. Один раз на місяць проводить робочі збори з робітниками підрозділи і нараду з керівниками, фахівцями та уповноваженими представниками з питань охорони праці, на яких розглядає стан охорони праці та пожежної безпеки, приймаються заходи щодо вдосконалення профілактичної роботи з охорони праці і пожежної безпеки, дає оцінку роботи керівників і фахівців. Рішення зборів (наради) і оцінку роботи оформляє протоколом, і в щоденнику обліку роботи з охорони праці і пожежної безпеки.

2.10.4.10. Щомісяця проводить аналіз стану виробничого травматизму, загальних і професійних захворювань, умов праці та стану пожежної безпеки.

2.10.4.11. Щомісяця надає в управління охорони праці та пожежної безпеки довідку про стан охорони праці та пожежної безпеки, виконання комплексних заходів щодо поліпшення умов праці, заходів розділу «Охорона праці» колективного договору, розпоряджень органів Держнагляду і відомчого контролю.Охорона праці неповнолітніх | Відповідальність за порушення положень з охорони праці

Конспект лекцій | М Дніпропетровськ | Тема 1. Вступ до охорони праці | Основні законодавчі акти | Режим праці і відпочинку | Основні і додаткові відпустки | Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. | Право працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови | Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я. | Охорона праці жінок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати