Головна

Індивідуальні підприємці без утворення юридичної особи. Порядок реєстрації, правове регулювання їх діяльності, майнова відповідальність.

  1. A) Регулювання процентних ставок по позиках Центрального банку, що надаються комерційним банкам;
  2. D) формування системи соціологічної освіти
  3. I. Витяг з державного освітнього стандарту вищої професійної освіти
  4. I. Корпоративні конфлікти, їх запобігання та врегулювання
  5. I. Порядок проведення профілактичних медичних оглядів
  6. II. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
  7. II. Порядок підготовки курсової роботи

Підприємництво може здійснюватися без утворення юридичної особи і з утворенням юридичної особи, без використання найманої праці і з використанням найманої праці. Законом не допускається заняття підприємницькою діяльністю посадовими особами і фахівцями, які працюють в органах державної влади і управління, прокуратури і судах. Особи, визнані недієздатними, також не можуть бути зареєстровані як ІП.

Громадянин - ІП має право займатися підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи тільки після державної реєстрації його в якості індивідуального підприємця.

Держ. реєстрація підприємців, які здійснюють діяльність без створення юридичної особи, проводиться виконавчими комітетами районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів за місцем проживання підприємців. Для державної реєстрації підприємців в реєструючий орган представляються: · заяву із зазначенням видів діяльності, які будуть здійснюватися ІП; · Анкета встановленого зразка; · Документи, що містять відомості про трудову діяльність; · Фотографія громадянина, який звернувся за державною реєстрацією; · Расчетнокассовий документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію.

Законодавцем встановлено певні обмеження для осіб, які бажають зареєструватися як ІП. Наприклад, державна реєстрація ІП не допускається: · якщо громадянин не досяг певного віку; · Визнаний недієздатним; · за умови, що на момент державної реєстрації не закінчився встановлений судом строк обмеження підприємницької діяльності громадянина, яка реєструється як ІП; · В інших випадках, встановлених законодавчими актами.

Відомості про ІП, зареєстрованих в установленому порядку, вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ВП. Підприємцю, зареєстрованому в установленому порядку, видається свідоцтво про державну реєстрацію ВП.

Підприємець, який здійснює свою діяльність без створення юридичної особи, відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з цією діяльністю, усім належним йому на праві власності майном.

Майнова відповідальність підприємця, який здійснює свою діяльність на основі контракту (договору), повинна бути визначена в контракті (договорі). Вона може забезпечуватися внесенням заставної суми або наданням для цих цілей свого особистого майна в іншій формі.

Перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення за претензіями кредитора, наводиться в Цивільному процесуальному кодексі Республіки Білорусь.

Межі відповідальності підприємця можуть встановлюватися як чинним законодавством, так і установчими документами або договором з власником майна або уповноваженим ним органом.

Майнова відповідальність підприємця настає у всіх випадках, якщо підприємець порушує чинне законодавство, допускає протиправні дії відносно партнерів та інших осіб, а також неналежним чином виконує свої зобов'язання, недобросовісно бере участь в конкуренції. Вчинення індивідуальним підприємцем зазначених дій є підставою не тільки для залучення його до майнової відповідальності, а й для припинення його діяльності.

Вексель в господарському обороті. Види векселя, зміст векселі, термін векселя, протест векселя, облік векселів.

вексель - Документ встановленої форми та певного змісту, що містить в собі безумовне обіцянку або пропозицію векселедавця здійснити платіж зазначеної суми в обумовлений термін. векселі бувають прості і перекладні. Простий вексель виписується і підписується боржником і містить його безумовне зобов'язання сплатити кредитору певну суму в обумовлений термін і в певному місці. Перекладної вексель виписується і підписується кредитором і містить наказ боржнику сплатити в зазначений термін позначену в векселі суму третій особі. Крім поділу на види, розрізняють кілька форм векселів: товарні, фінансові, банківські, іменний вексель, бланковий вексель, дружні векселі, бронзові, обеспечительский. Товарні (або комерційні) векселі використовуються у взаєминах покупця і продавця в реальних угодах з поставкою продукції або послуг. Фінансові векселі мають у своїй основі позику, що видається підприємством, за рахунок наявних вільних коштів іншому підприємству. зміст: Найменування «вексель», включене до тексту самого документа і подане мовою, якою цей документ складений; Просте і нічим не обумовлене обіцянку сплатити певну суму з зазначенням грошової суми цифрами і прописом; Найменування, юридична адреса і банківські реквізити того, хто повинен платити за векселем; Зазначення строку платежу і місця, в якому повинен відбуватися платіж; Зазначення дати і місця складання векселя (для визначення дієздатності векселедержателя і виявлення вексельного терміну); Підписи керівника і головного бухгалтера, а також представника, який діє за дорученням, скріплені печаткою векселедавця.

під урахуванням векселів слід розуміти таку операцію, коли векселедержатель продає банку векселя за індосаментом до настання терміну платежу і отримує за це певну суму за векселем за вирахуванням облікового відсотка (дисконту).

Таким чином банк стає особою, яка повинна отримати платіж за векселем у встановлений термін в загальному порядку. До обліку приймаються як прості, так і переказні векселі. Порядок проведення операцій з обліку векселів проводиться в розмірі наявних у банку кредитних ресурсів. під вексельними протестом розуміється нотаріально посвідчений відмова платника від оплати векселя. Прі не надходженні платежу векселедержатель відправляє вексель кредитору або будь-якого іншого зобов'язаного за векселем особі разом з протестом в неплатежі. За окремим договором між банком і векселедержателем банк, крім інкасування векселів, може взяти на себе обов'язки по протесту векселі в разі його несплати в строк. При здійсненні банком протесту витрати за цією операцією, комісійна винагорода та інші витрати сплачуються клієнтом.Правові засоби антимонопольного регулювання. | Договір поставки продукції і товарів. Поняття, характеристика. Особливості укладення договору поставки за межі республіки.

Поняття господарського права як галузі права і його відмежування від суміжних галузей права. | Предмет і методи господарського права. | Господарські правовідносини. Поняття і структура. | Основні теорії (школи) господарського права. | Основні види джерел господарського права. | Принципи господарського права. | Власність як основа господарської діяльності. Види власності в Республіці Білорусь. | Конституція Республіки Білорусь про права та обов'язки індивідуальних підприємців. | Загальна характеристика суб'єктів господарської діяльності. | Об'єкти господарських правовідносин. Поняття, види об'єктів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати