На головну

I. Методичні вказівки з підготовки

  1. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  2. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  3. I. ЦІЛЬОВА ВСТАНОВЛЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  4. III МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  5. III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття
  6. III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття

Дипломної роботи і магістерської дисертації

загальні положення

Випускна кваліфікаційна робота - Це самостійне дослідження однієї з актуальних тем в предметної області підготовки юриста, за результатами якого випускник демонструє рівень оволодіння необхідними теоретичними знаннями, практичними вміннями та навичками, що дозволяють йому самостійно вирішувати різні професійні завдання, а також показує рівень освоєння методів наукового аналізу досліджуваних явищ, вміння робити теоретичні узагальнення і практичні висновки, обгрунтовані пропозиції і рекомендації в області, що вивчається.

Випускна кваліфікаційна робота є одним з видів випробувань підсумкової державної атестації випускників, які будуть доповнювати навчання в університеті за основною освітньою програмою вищої професійної освіти. Випускні кваліфікаційні роботи виконуються в формах, які відповідають певним рівням вищої професійної освіти.

Випускна кваліфікаційна робота підлягає захисту на засіданні Державної атестаційної комісії (далі - ДАК).

З урахуванням виконання і захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) державна атестаційна комісія вирішує питання про присвоєння випускникам кваліфікації та видачу диплома відповідного рівня.

Виконання випускної кваліфікаційної роботи сприяє:

· Систематизації, закріплення і поглиблення теоретичних знань випускника, вдосконалення умінь і навичок їх застосування при вирішенні конкретних завдань практичної діяльності;

· Розвитку навичок творчої самостійної роботи випускника;

· Виявлення ступеня підготовленості випускника до самостійної практичної роботи.

До дипломної роботи висуваються такі вимоги:

· Актуальність і практична значущість теми, взаємозв'язок предмета дослідження з проблемними питаннями науки і практики діяльності органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів;

· Наявність аналізу ступеня наукової розробленості обраної теми дослідження, повнота використання нормативних правових і літературних джерел;

· Відповідність змісту роботи затвердженої темі, повнота розкриття теми;

· Висвітлення теоретичних питань теми у взаємозв'язку з дослідженням практичної діяльності правоохоронних органів;

· Наявність чіткої структури матеріалу, що викладається, завершеність, глибина, логічність викладу основних питань теми;

· Актуальність, доказовість і достовірність поданого в роботі емпіричного матеріалу, аргументованість висновків і пропозицій щодо досліджуваної проблеми;

· Самостійне і творче виконання випускником роботи і наявність його власних суджень з проблемних питань теми;

· Грамотність оформлення випускної кваліфікаційної роботи.

Невідповідність випускної кваліфікаційної роботи зазначеним вимогам виключає допуск випускної кваліфікаційної роботи до захисту.

Написання випускної кваліфікаційної роботи передує аналіз різних важливих складових: а) теоретична основа (загальні закони, аксіоми і допущення); б) емпірична основа (юридичні факти); в) логіка висновків (правила висновків); г) отримані результати і їх оцінка.

Тому на самому початковому етапі написання роботи рекомендується визначитися з темою. Щоб отримати загальне уявлення про обрану тему, студент повинен звернутися до вторинного аналізу вивчених дисциплін, навчальної, наукової, довідкової літератури та конспектами лекцій. Крім того, вибір теми багато в чому залежить від рівня загального кругозору, отриманих знань, розуміння і усвідомлення важливості проблеми.

Основні етапи виконання випускної кваліфікаційної роботи:

· Вибір теми, закріплення її за випускником, призначення наукового керівника (далі керівника) і, при необхідності, консультанта, що може бути обумовлено міждисциплінарним характером дослідження [6];

· Розробка приблизного плану роботи, узгодження його з керівником;

· Підбір та вивчення джерел інформації, необхідних для написання роботи;

· Коригування плану роботи і складання плану-графіка виконання випускної кваліфікаційної роботи;

· Написання випускної кваліфікаційної роботи;

· Подання виконаної випускної кваліфікаційної роботи науковому керівнику (консультанту) і його доопрацювання з урахуванням отриманих зауважень;

· Представлення остаточного варіанту випускної кваліфікаційної роботи на кафедру;

· Отримання відкликання керівника (консультанта);

· Рецензування випускної кваліфікаційної роботи;

· Попередній захист випускної кваліфікаційної роботи на кафедрі;

· Уявлення випускної кваліфікаційної роботи до захисту в ДАК.

випускник, Що виконує дипломну роботу, зобов'язаний:

· Виконати дипломну роботу відповідно до вимог цих Рекомендацій;

· Регулярно інформувати наукового керівника про стан проведеного ним дослідження;

· Розробити план випускної кваліфікаційної роботи та представити його науковому керівнику (консультанту) для коригування;

· Постійно консультуватися з керівником (консультантом) у встановлений час;

· Відповідно до встановлених вимог своєчасно подавати матеріал (текст, глави, розділи параграфів випускної кваліфікаційної роботи) керівнику (консультанту);

· В деяких випадках для контролю і перевірки представляти матеріали випускної кваліфікаційної роботи на вимогу керівництва кафедри або факультету;

· Усувати зазначені керівником (консультантом) недоліки у встановлені ним строки.

Випускник має право:

· Користуватися фондом наявної літератури і методичних матеріалів бібліотеки юридичного факультету та університету;

· В установленому порядку відвідувати організації, правоохоронні органи, а також бібліотеки з метою збору і вивчення джерел інформації, необхідних для написання роботи.

керівник призначається рішенням кафедри з числа професорсько-викладацького складу кафедри, по якій обрана тема. Керівником, як правило, є особа, яка має науковий ступінь, вчене звання. В окремих випадках керівниками можуть бути найбільш досвідчені старші викладачі, а також викладачі, які не мають наукового ступеня або вченого звання.

Залучення осіб з інших установ, організацій і навчальних закладів в якості керівника, консультанта або рецензента здійснюється відповідно до рішення кафедри.

Керівником, консультантом або рецензентом можуть бути провідні фахівці правоохоронних органів, співробітники науково-дослідних установ, викладачі освітніх закладів професійної освіти інших міністерств та інших федеральних органів виконавчої влади, представники органів державної влади, представники інших установ, підприємств, організацій, з якими будуть взаємодіяти випускники в практичній діяльності.

За одним керівником може бути закріплено не більше восьми випускників на один навчальний рік.

керівник зобов'язаний:

· Надавати допомогу випускнику у виборі теми, плануванні та методикою дослідження та підборі необхідної літератури, статистичних даних та ін .;

· Здійснювати консультування з питань змісту та послідовності виконання роботи;

· Контролювати дотримання випускником повного виконання випускної кваліфікаційної роботи;

· На вимогу завідувача кафедри постійно подавати відомості про хід виконання і стану випускної кваліфікаційної роботи;

· Підготувати письмовий відгук про дипломну роботу до початку підсумкової державної атестації.

керівник має право:

· Клопотати перед Вченою радою, деканатом, кафедрою факультету про коригування теми випускної кваліфікаційної роботи в разі зміни чинного законодавства або потреб практики;

· Визначати консультанта і рецензента по дипломній роботі;

· Формулювати питання консультанту за відповідною частиною випускної кваліфікаційної роботи;

· В окремих випадках клопотати перед деканатом факультету про застосування заходів виховного (дисциплінарного) впливу до випускника в разі порушення ним умов виконання випускної кваліфікаційної роботи, аж до недопуску роботи до захисту;

· Бути присутнім на засіданні ДАК щодо захисту випускних кваліфікаційних робіт та виступати з відкликанням про роботу.

Керівник несе відповідальність за якісний рівень представленої до захисту випускної кваліфікаційної роботи, а також при наявності в роботі відомостей обмеженого поширення за забезпечення режиму секретності.

консультант зобов'язаний:

· Проводити консультації з випускником з питань, визначених для консультування.

консультант має право:

· Знайомитися з вмістом випускної кваліфікаційної роботи;

· Давати рекомендації випускнику щодо усунення окремих недоліків та зауважень по дипломній роботі;

· Брати участь у підготовці керівником відкликання про дипломну роботу або викласти свою думку окремо у формі відкликання;

· Бути присутнім на засіданні ДАК щодо захисту випускних кваліфікаційних робіт та висловлювати свою думку про них.

Підготовлена ??випускна кваліфікаційна робота підлягає обов'язковому рецензуванню. Рецензент (внутрішній з числа професорсько-викладацького складу БГУ; зовнішній - викладач іншого юридичного вузу (факультету), провідні фахівці правоохоронних органів, інших органів державної влади, представники установ, підприємств, організацій, діяльність яких пов'язана з проблематикою дослідження) визначається як кафедрою факультету, так і з урахуванням думки керівника. Кафедра допомагає забезпечити вивчення рецензентом випускної кваліфікаційної роботи.

рецензент зобов'язаний:

· Знайомитися з вмістом випускної кваліфікаційної роботи;

· Підготувати в письмовому вигляді рецензію з печаткою організації, яка містить зауваження і дає оцінку представленої випускної кваліфікаційної роботи;

· Представити рецензію на роботу не пізніше, ніж за 2 тижні до початку підсумкової державної атестації.

Рецензент має право:

· Давати рекомендації випускнику по дипломній роботі;

· Бути присутнім на засіданні ДАК щодо захисту випускних кваліфікаційних робіт та висловлювати свою думку про них.
Вступ | Виконання випускної кваліфікаційної роботи

Міністерство освіти і науки Російської Федерації | ВИПУСКНИХ кваліфікаційних РОБІТ | Практична значимість. | Вступ | Попередній захист ВКР | Оформлення випускної кваліфікаційної роботи | Вимоги до оформлення виносок. | При оформленні випускних кваліфікаційних робіт рекомендуємо використовувати подтекстовая (підрядкові) виноски. | А. Міжнародні правові акти | VII. ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати