Головна

Об'єкт, предмет, методи і завдання економічної інформатики

  1. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  2. I. Неекспериментальні методи
  3. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  4. I. Поняття, предмет, метод та система трудового права України
  5. I. Цілі і завдання виконання контрольної роботи
  6. I. Завдання і цілі зовнішнього аудиту
  7. II. 1.1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ


 Інтенсивне використання інформаційних технологій в економіку призвело до появи одного з напрямків в інформатиці - економічної інформатики, яка є інтегрованою прикладною дисципліною, заснованої на міжпредметних зв'язках інформатики, економіки і математики.

Теоретичною основою для вивчення економічної інформатики є інформатика. Слово "інформатика" (informatique) походить від злиття двох французьких слів: information (інформація) і automatique (автоматика), введено у Франції для визначення сфери діяльності, що займається автоматизованою обробкою інформації.

Існує багато визначень інформатики. Інформатика - це наука про інформацію, способи її збору, зберігання, обробки і надання за допомогою комп'ютерної техніки. Інформатика - це прикладна дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості наукової інформації і т. Д Інформатика складається з трьох взаємопов'язаних складових: інформатика як фундаментальна наука, як прикладна дисципліна і як галузь виробництва.

Основними об'єктами інформатики виступають:

· Інформація;

Комп'ютери;

· інформаційні системи;.

Загальні теоретичні основи інформатики:

· Інформація;

· Системи числення;

· Кодування;

· Алгоритми.

Структура сучасної інформатики:
 1. Теоретична інформатика.
 2. Обчислювальна техніка.
 3. Програмування.
 4. Інформаційні системи.
 5. Штучний інтелект.


Економічна інформатика - Це наука про інформаційні системи, які використовуються для підготовки і прийняття рішень в управлінні, економіці та бізнесі.

Об'єктом економічної інформатики виступають інформаційні системи, які забезпечують рішення підприємницьких і організаційних завдань, що виникають в економічних системах (економічних об'єктах). Тобто, об'єктом економічної інформатики виступають економічні інформаційні системи, кінцевою метою функціонування яких є ефективне управління економічною системою.

Інформаційна система - Це сукупність програмно-апаратних засобів, способів і людей, які забезпечують збір, зберігання, обробку і видачу інформації для забезпечення підготовки і прийняття рішень. До основних компонентів інформаційних систем, використовуваних в економіці, відносяться: програмно-апаратні засоби, бізнес-додатки і управління інформаційними системами. Призначення інформаційних систем - створення сучасної інформаційної інфраструктури для управління компанією.

предмет дисципліни - Технології способи автоматизації інформаційних процесів із застосуванням економічних даних.

завдання дисципліни - Вивчення теоретичних основ інформатики і набуття навичок використання прикладних систем обробки економічних даних і систем програмування для персональних комп'ютерів і комп'ютерних мереж.

Далі ... >>> Тема: 1.1.2. Дані, інформація і знанняСклад і структура інформаційної автоматизованої системи управління. | Дані, інформація і знання

Основи системного підходу | Економічна інформація і інформаційні технології | Інформатика та інформаційні системи | Класифікація комп'ютерів | архітектура ЕОМ | Порти (канали введення - виведення) | клавіатура | Монітори | Структурна схема та пристрої ПК | Подання інформації в комп'ютері, одиниці вимірювання інформації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати