Головна

ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

  1. II. бази практики
  2. II. Визначення практики прямого шляху (ППП).
  3. II. РОЗПОДІЛ ТРУДОМІСТКОСТІ ПО РОЗДІЛАХ, ТЕМАМИ ДІСІЦІПЛІНИ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
  4. II. РОЗПОДІЛ ТРУДОМІСТКОСТІ ПО РОЗДІЛАХ, ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
  5. IV. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
  6. IV. Технічне оформлення тексту курсової роботи
  7. V Навчально-методичне та інформаційне забезпечення практики

Звіт по навчальній практиці оформляє кожен студент індивідуально.

Звіт по навчальній практиці повинен містити:

- Титульний лист (додаток 3);

- Завдання на практику, що отримується студентом заздалегідь (додаток 4);

- Щоденник навчальної практики з індивідуальним планом роботи, з аналізом діяльності підприємства (додаток 5);

- Вступ;

- Зміст практики відповідно до програми та індивідуальним завданням;

- Висновок;

- Список використаних джерел (при необхідності);

- Додатки (при необхідності).

У щоденнику повинні бути відображені результати поточної роботи і виконані завдання. Щоденник навчальної практики заповнюється особисто студентом, достовірність записів перевіряється керівником і засвідчується його підписом.

У вступі формулюються основні цілі і завдання навчальної практики, вказується об'єкт дослідження, перспективи розвитку, обгрунтування наукової новизни, актуальності і практичної значущості даної предметної області.

Основна частина базується на записах в щоденнику практики і включає опис методик, статистичний і аналітичний матеріал, обґрунтування методів та інструментів аналізу, обробки даних і пошуку рішень, освоєних і використаних студентом під час практики. Також приводиться порівняльний аналіз отриманих аналітичних результатів і відомих літературних даних. Статистичну обробку отриманих даних рекомендується проводити з використанням інформаційних технологій, пакетів прикладних програм і засобів обчислювальної техніки. Систематизований цифровий матеріал і аналітичні дані, зіставлені з розрахунковими або літературними значеннями, зазвичай оформляють у вигляді таблиць. Для більш повного розуміння аналітичного матеріалу призводять малюнки. Тематика основної частини визначається заздалегідь, узгоджується з керівником і ув'язується із загальним напрямком робіт організації (місця проходження навчальної практики).

У висновку в стислому вигляді формулюють підсумки навчальної практики, узагальнюють отримані знання і вміння, відзначаючи, які цілі і завдання досягнуті і в чому конкретно висловилася новизна і досягнутий позитивний результат.

Завершують звіт списком використаних джерел, оформленим відповідно до бібліографічних вимог.

При необхідності до звіту докладають додатки.

Звіт по навчальній практиці виконують друкованим способом з використанням комп'ютера і принтера на одному боці аркуша білого паперу формату A4. Шрифт - Times New Roman, 14 пт, колір шрифту - чорний, міжрядковий інтервал - полуторний. Текст роботи вирівнюють «по ширині». Текст оформлюють з дотриманням таких розмірів полів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє - 1,5 мм, нижнє - 20 мм. Абзаци в тексті починають відступом, рівним 15 мм.

Листи звіту повинні мати наскрізну нумерацію. Номери сторінок проставляють арабськими цифрами в правому нижньому кутку, шрифт - Times New Roman, 12 пунктів. На титульному аркуші, а також листах завдання, щоденника номера сторінок не ставлять, але включають їх до загальної нумерації сторінок. Аркуш формату А3 нумерується як одна сторінка.

Правила оформлення звіту по навчальній практиці наведені в методичних вказівках кафедри економіки і управління.

Стиль викладу звіту повинен бути чітким, конкретним і лаконічним. Слід застосовувати науково-технічні терміни та визначення. Довільні скорочення слів не допускаються. Текстовий матеріал повинен бути оформлений грамотно з точки зору вимог і правил сучасної граматики російської мови.

Рейтингові оцінки студента за виконані завдання проставляються керівником практики. За семестр сума рейтингових оцінок повинна становити від 40 до 60 балів. За звітом за семестр проставляється від 21 до 40 балів. При сумарній оцінці за семестр менше 61 бала кафедра вирішує питання про подальше навчання студента.

Додаток 1Організація навчальної практики | Зразок гарантійного листа

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Мета і завдання навчальної практики | Взаємозв'язок з навчальними дисциплінами | Загальнокультурні компетенції (ОК) - | Загальнокультурні компетенції (ОК) - | Довідка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати