На головну

Організація навчальної практики

  1. I. Організація класу
  2. II. бази практики
  3. II. Визначення практики прямого шляху (ППП).
  4. II. Організація і хід проекту (щоденник)
  5. II. Організація і хід проекту (щоденник)
  6. II. ОРГАНІЗАЦІЯ практичних занять.
  7. II. Організація режиму перебування дітей в дошкільному навчальному закладі

Вимоги до організації навчальної практики визначаються ФГОС ВПО і регламентуються «Положенням про порядок проведення практики студентів ВолгГТУ».

В організації проведення навчальної практики беруть участь: навчальний відділ університету, деканат, кафедра і організації (підприємства).

Кафедра призначає відповідального керівника за проведення навчальної практики.

За один місяць до початку навчальної практики студент повинен здати на кафедру економіки і управління (керівнику практики) гарантійний лист (Додаток 1) із зазначенням місця її проходження.

Навчальна практика проводиться в сторонніх організаціях або на кафедрах і в лабораторіях вузу, що володіють необхідним кадровим і науково-технічним потенціалом. Таким чином, реалізація поставлених завдань може здійснюватися за двома варіантами:

1. Студент, проходить навчальну практику на кафедрі, працюючи з різною навчальною та науковою літературою, періодичними виданнями, Internet-джерелами і отримуючи необхідні консультації керівника практики.

2. Студент в індивідуальному порядку проходить навчальну практику на підприємстві, збирає емпіричні дані і на їх основі проводить теоретичні узагальнення з опорою на навчальну та наукову літературу.

Керівник практики студентів від кафедри:

- Проводить збори зі студентами з роз'яснення цілей і завдань ознайомчої практики;

- Організовує і контролює ведення щоденника, виконання програми і звіту про практику студентами в установлені строки;

- Надає методичну допомогу студентам при виконанні ними програми ознайомчої практики;

- Оцінює результати виконання студентами програми практики за рейтинговою системою (згідно «Положення про наскрізний рейтинговою оцінкою знань студентів»).

Як організацій, на базі яких студенти можуть проходити навчальну практику, використовуються підприємства різних організаційно-правових форм займаються виробництвом продукції, або кафедри і підрозділи університету.

Під час проходження практики студенти дотримуються і виконують всі вимоги, що діють на підприємстві, правила внутрішнього трудового розпорядку. Для забезпечення керівництва практикою, орієнтованого на специфіку підприємства і його підрозділів, від підприємства призначається керівник з числа кваліфікаційних і досвідчених фахівців.

Після закінчення навчальної практики студент складає письмовий звіт здається егоруководітелю практики від університету разом з щоденником практики, які повинні бути підписані керівником практики від організації або керівником відділу / завідувачем кафедри (при проведенні практики у відділах і на кафедрах університету).

По завершенні навчальної практики студенти надають на кафедру керівнику практики:

- Довідку про проходження практики (Додаток 2);

- Звіт по практиці (Додаток 3), що включає текстові, табличні і графічні матеріали, що відображають рішення передбачених програмою практики завдань;

- Щоденник проходження практики (Додаток 4), підписується керівником практики від підприємства і завіряється печаткою організації;

Обсяг звіту по практиці становить 16-25 сторінок, обсяг щоденника з практики - 2-7 сторінок.

Основні вимоги до оформлення звіту студента про практику наведені в розділі 4 даної програми. Форма щоденника практики оформлюється відповідно до Додатку 4 і, по суті, є щоденною робочим зошитом студента.

Обов'язковими елементами щоденника навчальної практики є:

- Місце і час практики;

- Ф. і. о. керівника практики від університету і організації;

- Реєстрація щоденної діяльності студента, включає в себе в основному два її види: а) практично-ознайомчий і б) інформаційно-пошуковий.

- Теми і зміст занять (консультацій), організованих кафедрою або організацією і терміни їх проведення.

Атестація за підсумками практики проводиться у вигляді захисту навчаються виконаного індивідуального завдання та подання звіту, оформленого відповідно до вимог кафедри економіки і управління. Звіт про практику студент захищає на випускає кафедрі. Оцінка з практики прирівнюється до оцінок з теоретичного навчання і враховується при підведенні підсумків загальної успішності студентів за рейтинговою системою в наступній сесії. Рейтингові оцінки студента за виконані завдання проставляються керівником навчальної практики. За семестр сума рейтингових оцінок повинна становити 40-60 балів. За звітом за семестр проставляється 21-40 балів. При сумарній оцінці за семестр менше 61 бала кафедра вирішує питання про подальше навчання студента.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

При проходженні практики на кафедрах університету, в відділах промислового підприємства, організації або установи студенти ведуть збір матеріалів, що забезпечують якісне виконання звіту про практики. Збір матеріалів здійснюють двома шляхами:

а) проведенням пошуку літературних джерел (патентів, статей, монографій, підручників і навчальних посібників) з отриманням відомостей про сучасний стан даної проблеми;

б) проведенням власних експериментальних і теоретичних досліджень, що вносять вклад в знання розглянутого питання або проблеми.

Розділом навчальної практики може бути науково-дослідницька робота студента.

У період навчальної практики студенти зобов'язані:

- Відвідати організаційні збори і отримати необхідне завдання на практику;

- Повністю і самостійно виконати завдання, передбачені програмою і календарним планом практики;

- Здійснити збір, систематизацію, обробку і аналіз первинної економіко-управлінської інформації та ілюстративних матеріалів;

- Представити керівнику практики звіт про виконання всіх завдань і щоденник.

Приблизний порядок підготовки розділів тематичного плану навчальної практики.

Загальна характеристика підприємства. Студент повинен зібрати інформацію і уточнити зміст наступних пунктів:

- Цілі і завдання підприємства;

- Масштаб діяльності підприємства;

- Місію і імідж підприємства;

- Характер виробничої кооперації, систему постачання і збуту;

- Географічне положення, кліматичні і природні умови підприємства;

- Ступінь механізації та автоматизації виробництва і процесів управління;

- Рівень спеціалізації, кооперування і концентрації виробництва;

- Організаційну структуру виробництва (організаційно-правові форми структурних підрозділів і характер організаційних відносин між ними);

- Виробничу структуру підприємства (технологічний аспект);

- Стратегію і тактику управління підприємством;

- Рівень організаційної культури (склад відділів і їх функції).

Організаційна структура управління. За даним розділом студент повинен вивчити:

- Організаційну структуру управління діяльністю підприємства з урахуванням його організаційно-правової форми;

- Характер організаційних відносин між структурними підрозділами;

- Компоненти організаційної структури: лінійні підрозділи (управління основним виробництвом), функціональні структурні підрозділи (дорадчі функції і функціональні повноваження), що забезпечують структурні підрозділи;

- Методи, що застосовуються на підприємстві для вдосконалення діяльності та заохочення організаційних структур управління на кожному рівні;

- Структуру і функції апарату управління підприємства;

- Регламентацію діяльності структурних підрозділів, їх внутрішню структуру, зв'язки з іншими структурними підрозділами;

- Ефективність і економічність структури управління, механізми її вдосконалення.

Звіт з цього розділу студент повинен доповнити схемами організаційних структур управління підприємства, його структурних підрозділів (відділу, цеху і т. Д.).

Структура підрозділів, їх функції (за вибором).

- Економічні;

- Управлінські;

- Виробничі.

За даним розділом студент повинен вивчити:

- Структуру підрозділу підприємства;

- Характер організаційних відносин усередині підрозділу;

- Методи, що застосовуються в підрозділі для вдосконалення його діяльності;

- Регламентацію діяльності структурного підрозділу;

- Внутрішню структуру підрозділу, зв'язку з іншими структурними підрозділами;

- Ефективність і економічність діяльності підрозділу, механізм її вдосконалення.

Інформаційною основою навчальної практики можуть бути різні навчальні посібники, монографії, наукові праці з проблем економіки та управління як зарубіжних, так і російських дослідників, дані Держкомстату РФ, дані звітів одноразових і періодичних обстежень, виконаних урядовими і неурядовими організаціями, а також статистичні, аналітичні та інше дані, отримані від російських і зарубіжних засобів масової інформації, періодичних і книжкових видань.

 Загальнокультурні компетенції (ОК) - | ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Мета і завдання навчальної практики | Взаємозв'язок з навчальними дисциплінами | Загальнокультурні компетенції (ОК) - | Зразок гарантійного листа | Довідка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати