Головна

глосарій

  1. IX. глосарій
  2. VII. ГЛОСАРІЙ
  3. VII. ГЛОСАРІЙ ДИСЦИПЛІНИ
  4. Www.ecоsystema.ru Глосарій з дисципліни
  5. XI. ГЛОСАРІЙ
  6. глосарій
  7. ГЛОСАРІЙ

1. При положенні поляризатора на 0?:

а) висотна хвиля

b) випромінюється хвиля кругова

с) еліпсоїдна хвиля

d) випромінюється хвиля лінійна

е) квадратична хвиля

2. При положенні поляризатора на 450:

a) висотна хвиля

b) випромінюється лінійна хвиля

с) Еліпсоїдна хвиля

d) випромінюється кругова хвиля

е) квадратична хвиля

3. Які два види придушення бічних пелюсток по запиту застосовуються в ВРЛ:

а) двох і трехімпульсние;

b) двох і четирехімпульсние;

с) один і двухімпульсние;

d) трьох і четирехімпульсние;

е) двох і четирехімпульсние.

4. В яких одиницях вимірюється тривалість імпульсів:

а) сек;

b) мсек;

с) мкс;

d) хв;

е) см.

5. В яких одиницях вимірюється частота повторення імпульсів:

а) ГГц;

b) кГц;

с) МГц;

d) Гц;

е) хв.

6. Характерні значення тривалості імпульсів випромінюваних передавачем:

а) від 1 до 5 мсек;

b) від 20 до 27 мкс;

с) від 0,5 до 4 сек;

d) від 0,4 до 3,5 мкс;

е) від 1 до 2 хв.

7. Частота повторення імпульсів передавачів лежить в межах:

а) 250 Гц - 10000 Гц.

b) 100 Гц - 3000 Гц.

с) 10 кГц - 1000 кГц.

d) 500 кГц - 2000 кГц.

е) 10 МГц - 100 МГц.

8. Загальний ККД сучасних передавачів дорівнює:

а) 5-25%

b) 10-50%

с) 25-75%

d) 50-100%

e) 25-50%

9. Для чого застосовуються в хвилеводах РЛС надлишковий тиск сухого повітря:

а) для сканування хвилі.

b) для збільшення розділяє здатності РЛС.

с) для поляризації хвиль.

d) для підвищення електричної міцності.

е) для збільшення швидкості обертання антени.

10. Частота повторення це:

а) постійний період повторення.

b) змінний період повторення імпульсів.

с) вимір фази.

d) вимірювання амплітуди.

е) вимірювання висоти.

11. дальність дії ВРЛ «Веселка»:

а) 400 км.

b) 750 км.

с) 170 км.

d) 150 км.

е) 200 км.

12. швидкість обертання антени «STAR-2000»:

a) 25 об / хв.

b) 20 об / хв.

с) 10 об / хв.

d) 15 об / хв.

е) 18 об / хв.

13. На який параметр впливає антенний перемикач РЛС:

а) На мінімальну дальність.

b) На максимальну дальність.

с) На швидкість обертання антени.

d) На частоту повторення імпульсів.

е) На доплеровскому частоту.

14. Який індикатор застосовується в РЛС огляду:

а) одновимірний

b) тривимірний

с) двовимірний

d) висотний.

е) кутовий.

15. Яка мінімальна дальність АОРЛ-85:

а) 5000м

b) 2000м

с) 1000м

d) 3000м

е) 1500м

16. Діапазон робочих частот АОРЛ-85 по первинному каналу:

а) 1216-1278 мГц

b) 2100-3100 мГц

с) 1850-2770 мГц

d) 740 мГц

е) 835 мГц

17. У якому РЛ застосовується логарифмічна шкала дальності на індикаторі:

а) посадковому

b) оглядовому

с) трасовому

d) аеродромному

е) огляду льотного поля

18. В якій РЛС не застосовується СДЦ:

а) оглядово-трасових

b) аеродромному

с) оглядовому

d) огляду льотного поля

е) диспетчерському

19. Який метод не застосовується в локації:

а) висотний

b) тимчасової

с) частотний

d) фазовий

е) амплітудний

20. Чому дорівнює дальність якщо t3 = 3 * 10 6с:

а) 200м

b) 100м

с) 450м

d) 2000м

е) 1000м

21. Фронтом хвилі називається:

а) точки простору, що мають однакову фазу електричного поля хвилі

b) точки, що мають однакову потужність

с) передня частина антени

d) відстань між ланцюгами aa

е) точки однакової висоти

22. Чому дорівнює дальність якщо t3 = 12 * 10 6 с:

а) 1800 м

b) 100 м

с) 200 м

d) 2000 м

е) 1000 м

23. Яка антена застосовується в метеорологічної РЛС:

а) щілинна

b) рамкова

с) парабола

d) рупорна

е) вібратор

24. Формула імпульсного методу вимірювання дальності:

а) Д =

b) Д = 2?R

с) Д = сt / 2

d) Д = GM

е) Д = Rcos a

25. Чому дорівнює дальність якщо t3 = 6 * 10 -6 c:

а) 100 м

b) 900 м

с) 200 м

d) 2000 м

е) 1000 м

26. Яку потужність в імпульсі має МВРЛ-СВК:

а) 50 квт

b) 30 квт

с) 100 квт

d) 10 квт

е) 2 Мгв

27. Яку роздільну здатність по дальності має «Веселка»:

а) 500 м

b) 1000 м

с) 2000 м

d) 1500 м

е) 3000 м

28. Швидкість обертання антени 1РЛ139:

а) 3 або 6

b) 10 або 15

с) 2 або 4

d) 12 або 20

е) 10 або 12

29. На який параметр впливає антенний перемикач РЛС:

а) На мінімальну дальність

b) На максимальну дальність

с) На швидкість обертання антени

d) На частоту повторення імпульсів

е) На доплеровскому частоту

30. Яку висоту польоту видає літаковий відповідач на ешелоні:

а) Висоту щодо рівня аеродрому посадки

b) Висоту РВ

с) Барометричні щодо ізоповерх 760 мм

d) Висоту щодо рівня аеродрому вильоту

е) доплеровскому висоту

Список літератури

1. Бекон Джин, Харріс Тім. Операційні системи. Паралельні та розподілені системи. - СПб: Пітер, 2004. - 800 с.

2. Ватаманюк А. Установка і настройка Windows: Windows XP, Windows 98. - М .: Питер, 2004. - 204 с.

3. Вдовікіна Н. В., Казунін А. В., Машечкін І. В., Терьохін А. Н. Системне програмне забезпечення: взаємодія процесів: Учеб.- метод. допомога. - М .: МАКС Пресс, 2002. - 183 с.

4. Карпов В. Є., Коньков К. А .. Основи операційних систем: Курс лекцій. - М .: Інтернет - Ун-т інформ. технологій, 2004. - 628 с.

5. Косцов А., Косцов В .. Windows: практ. рук. - М .: Мартін, 2004. - 333 с.

6. Гордєєв А. В., Молчанов А. Ю. Системне програмне забезпечення. - СПб: Пітер, 2002. - 738 с.

7. Іртегов Д. Введення в операційні системи. Навчальний посібник. - СПб: БХВ-Петербург, 2002. - 618 с.

8. Оліфер В. Г., Оліфер Н. А. Мережеві операційні системи. - СПб: Пітер, 2001. - 544 с.

вигин

Плоский (прямий) вигин - Коли вигинає момент діє в площині, що проходить через одну з головних центральних осей інерції перерізу, т. Е всі сили лежать в площині симетрії балки. Основні гіпотези (Допущення): гіпотеза про НЕ натисканні поздовжніх волокон: волокна, паралельні осі балки, відчувають деформацію розтягу - стиску і не чинять тиск один на одного в поперечному напрямку; гіпотеза плоских перетинів: перетин балки, плоске до деформації, залишається плоским і нормальним до викривленої осі балки після деформації. При плоскому вигині в загальному випадку виникають внутрішні силові фактори: Поздовжня сила N, поперечна сила Q і згинальний момент М. N> 0, якщо поздовжня сила, що розтягує; при М> 0 волокна зверху балки стискаються, знизу розтягуються. .

 Шар, в якому відсутні подовження, називається нейтральним шаром (Віссю, лінією). При N = 0 і Q = 0, маємо випадок чистого вигину. Нормальні напруги:, r - радіус кривизни нейтрального шару, y - відстань від деякого волокна до нейтрального шару. Закон Гука при вигині:, Звідки (формула Нав'є):, Jx - Момент інерції перерізу щодо головної центральної осі, перпендикулярної площині згинального моменту, EJx - Жорсткість при згині, - кривизна нейтрального шару.

 Максимальні напруження при згині виникають в точках, найбільш віддалених від нейтральної шару:, Jx/ ymax= Wx-момент опору перерізу при згині,. Якщо перетин не має горизонтальної осі симетрії, то епюра нормальних напружень s НЕ буде симетричною. Нейтральна вісь перетину проходить через центр ваги перерізу. Формули для визначення нормального напруги для чистого вигину наближено годяться і коли Q?0. це випадок поперечного вигину. При поперечному вигині, крім згинального моменту М, діє поперечна сила Q і в перерізі виникають не тільки нормальні s, а й дотичні t напруги. Дотичні напруження визначаються формулою Журавського: , Де Sx(Y) - статичний момент відносно нейтральної осі тієї частини площі, яка розташована нижче або вище шару, що відстоїть на відстані "y" від нейтральної осі; Jx - момент інерції всього поперечного перерізу відносно нейтральної осі, b (y) - ширина перетину в шарі, на якому визначаються дотичні напруження.

 Для прямокутного перерізу:, F = b ? h, для круглого перетину:, F = p ? R2, Для перетину будь-якої форми,

k- коеф., що залежить від форми перерізу (прямокутник: k = 1,5; коло - k = 1,33).

Mmax і Qmax визначаються з епюр згинаючих моментів і поперечних сил. Для цього балка розрізається на дві частини і розглядається одна з них. Дія відкинутої частини замінюється внутрішніми силовими факторами М і Q, які визначаються з рівнянь рівноваги. У деяких вузах момент М> 0 відкладається вниз, т. Е епюра моментів будується на розтягнутих волокнах. При Q = 0 маємо екстремум епюри моментів. Диференціальні залежності між М, Q і q:

q - інтенсивність розподіленого навантаження [кН / м]

Головні напруги при поперечному вигині:

.

Розрахунок на міцність при згині: Дві умови міцності, що відносяться до різних точок балки: а) за нормальними напруженням, (точки найбільш віддалені від С); б) по дотичним напруженням, (точки на нейтр. Осі). З а) визначають розміри балки:, які перевіряють по б). У перетинах балок можуть бути точки, де одночасно великі нормальні і великі дотичні напруження. Для цих точок знаходяться еквівалентні напруги, які не повинні перевищувати допустимих. Умови міцності перевіряються по різним теоріям міцності

I-я:; II-я: (при коеф. Пуассона m = 0,3); - Застосовуються рідко.

III-я:, IV-я:,

теорія Мора:, (використовується для чавуну, у якого допустиме напруження на розтяг [sр] ? [sс] - На стиск).

Text

LEWIS & SON

Not far from Manchester, there is a small plant owned by Mr. Lewis. This plant is the main asset of the

"LEWIS & SON COMPANY", a well-known manufacturer of valves used in different drive systems. Since these valves are indispensable for a great variety of machines and devices one can find them in different industries. It explains why the market of these valves represents in fact an area of ??great competition. As a successful entrepreneur, Mr. Lewis knows how to run a business to withstand this competition. He understands basic economics and knows that a product of high quality available at lower prices is all he needs to stimulate demand for his company's product. And he has done a lot to achieve it. To begin with, "LEWIS & SON COMPANY" employs excellent top managers. Its engineers and workers ara the specialists of the highest professional standards. And the company provides them with a good sallary and growth possibilities which are a common practice a reputable company. On top of that, the company production facilities have modern equipment. But Mr. Lewis wishes the valves of his company were even more attractive for the customers. To win customers loyalty and run a business, Mr. Lewis is going to put into industrial production a product- a valve with increased guarantee period. The best way of achieving it is to install a reliable quality control system to check up every item of the production line. That's why he was a bit exited when came across a site belonging to a Russian company. The site looked like as follows:

PARMA CONTROLS SERVICES

Parma Controls consulting and production company, deals with industrial valves and their accessories.

Parma Controls concentrates on systems providing valve control and produces related diagnostic tools.

Total package of services.

Parma Controls Services provides industries with a total package of services: valve performance analysis,

installation of different valve control systems and technical support in their using. Potential

customers rnay visit our plant to get expertise about our valve control system. They can also get access to all documents proving that the system has become commercially feasible. The purpose of these services is to ensure the best performance of valves and extend their lifetime. Customers can purchase the services one by one depending on what is needed most of all.

Valve performance analysis

The purpose for valve performance analysis, service is to ensure better of the valves performance which last much longer than an average guarantee allows to. This way the focus, in the valve production may be directed towards prevention instead of correction. The capability of the checked by visual and instrumental inspections, testing and calibration. With Parma Control valve performance analysis equipment the needed tests can be carried out within a few minutes.

Parma Control Service info

PO 195299 St.-Pctersburg,

Russian Federation

Tel. +7 812 358-0204

Fax. +7 812 358-0205

Exercises

Ecercise 1 Answer the questions and retell the text using your answer.

1.1 What is there not far from Manchester?

1.2 Is this plant the ???? asset of «Lewis & son Company»?

1.3 What is «Lewis & son»?

1.4 Why can one find the valves in different industries? What does it explain?

1.5 Does Mr. Lewis know how to run a businessto withstand the competition?

1.6 What does he know because he under stands the basic economics?

1.7 What kind of specialists does Mr. Lewis employ? What does the company provide them with? Is it a common practice of a reputable company? What does the company have on top of that?

1.8 What does Mr. Lewis wish? What is he going to do to win the customers 'loyalty and run a good business? What is the best way of achieving it?

Ecercise 2 Ask questions on the web-site answer them and retell the site using your answers.

Exercise 3 Answer questions:

1. Are there many entrepreneurs in Russian?

2. Do you know any of them?

3. Are they successful?

4. What must they know to run a good business?

5. What would you prefer: to run your own business or to be employed at an other people's company? Why?

глосарій

 казахський  Русский  англійська
 Туинди?зіліссіз?осиндиК?бейтіндіК?рделі  ПроізводнаяНепреривноСуммаПроізведеніяСложная  DerivativeUnremittingSumMultiplication, productComplicated

література

Основна:

  1. К. Кабдикаір. Курс математики. Алмати, 2005.
  2. А. П. Рябушко Збірник індивідуальних завдань з вищої математики частина 1., 2002 р.

3. Д. К. Сидикова. Математика-1. Методичний посібник до виконання завдань для СРС, Алмати, 2008

Додаткова:

4. Н. Ш. Кремер. Вища математика для економістів. М. ЮНИТИ, 2006.

 4 сторінка | Субтест 10.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати