Головна

Показники соціально-економічного ефекту.

  1. Абсолютні показники варіації.
  2. Аналітичні показники ряду динаміки.
  3. Відносні показники оцінки фінансової стійкості ТОВ «Санаторій «Псьол» за 2010 - 2012 рр.
  4. Д) повною собівартістю, прибутком та величиною економіч ного ефекту.
  5. До показників надійності належать: показники безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності та збережуваності.
  6. Елементарні показники інтенсивності динаміки експорту та імпорту товарів
  7. Ергономічні й естетичні показники продукції

Таким чином, для побудови показника з урахуванням збитків від негативних соціальних результатів технологічної інновації можна типові показники ефективності NPV, PI, IRR доповнити витратами у вигляді збитків від забруднення виробничого та природного середовища. Такі витрати можуть бути одноразовими капітальними коштами, чи інвестиціями, а також додатковими витратами, що впливають на збільшення собівартості продукції, а відтак на зменшення річних приростів прибутку при функціонуванні інновації, яка оцінюється. Звідси відомі формули в новій якості набувають такого вигляду:

(9.

де NPVc - чиста теперішня вартість проекту з урахуванням його соціально-економічного ефекту; ∆Ic - додаткові інвестиційні витрати, пов'язані з негативним соціальним результатом технологічних змін; ∆Cci - відповідні додаткові поточні витрати, які щорічно збільшують вартість продукції; IRRc - внутрішня норма прибутковості з урахуванням додаткових витрат, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища.

Розглянемо ці моделі на числових прикладах. Візьмемо за основу приклад з попереднього параграфу і доповнимо його інформацією щодо негативних результатів, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища. Припустимо, що технологічна інновація посилює понад норму електромагнітне випромінювання. Тут існують два варіанти реакції на це. Перший - витратити більше коштів на вдосконалення інновації таким чином, щоб уникнути зайвого випромінювання. Приймемо, що це підвищить первісні інвестиції на 60 млн. крб., а вартість продукції зросте щорічно на 10 млн. крб. Другий варіант - залишити інновацію такою, як є, дбаючи про економію коштів фірми. Витрат, безпосередньо пов'язаних з негативним результатом соціального ґатунку, у місці впровадження не виникає. Але фірма почне втрачати кошти в іншому місці, компенсуючи людям заподіяну шкоду. Це - виплати за листами непрацездатності, які зростуть, підвищені витрати на реабілітаційні заходи, медичне страхування тощо. У зв'язку з цим на третьому році функціонування інновації з негативним соціальним результатом буде здійснено поточних витрат, пов'язаних з компенсацією шкоди робітникам, на 30 млн.. крб., на четвертому році - 40 млн. крб., на п'ятому - 50 млн. крб. Крім того, внаслідок впливу електромагнітних хвиль на обладнання вже на четвертому році треба здійснити капітальний ремонт вартістю 150 млн. крб.

Тепер підрахуємо і порівняємо три варіанти чистої теперішньої вартості: інновацію саму по собі без урахування соціальних результатів (цей варіант вже обчислено у попередньому параграфі і NРV1 = 79,3 млн. крб.), інновацію, яка відповідає нормам забруднення, і перший варіант з урахуванням подальших втрат від негативних соціальних результатів першої інновації:

1) NPV1 = 79.3 млн. крб.

2)

3)

Як бачимо, врахування негативного соціального результату інновації перетворює чисту теперішню вартість на від'ємну величину. Це вказує на необхідність застосування методів економічної оцінки соціального результату при визначенні ефективності технологічних змін. Крім того, наведені розрахунки ілюструють економічну доцільність шляхів запобігання шкоди, а не витрачання коштів на пом'якшення її наслідків.

 Обчислення економічних збитків | Затверджую

Основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності. | Види ефектів | Види грошових потоків | Способи врахування фактору часу. | Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів. | Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності. | Економічне оцінювання соціальних результатів інноваційної діяльності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати