На головну

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОСВІТНІЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  1. D) формування системи соціологічної освіти
  2. ecsocman.edu.ru. Федеральний освітній портал.
  3. I. Витяг з державного освітнього стандарту вищої професійної освіти
  4. I. додержавної період
  5. II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти
  6. II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти
  7. II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти

20. Вимоги до умов реалізації основної освітньої програми початкової загальної освіти є системою вимог до кадрових, фінансових, матеріально-технічних та інших умов реалізації основної освітньої програми початкової загальної освіти та досягнення запланованих результатів початкової загальної освіти.

21. Інтеграційним результатом реалізації зазначених вимог має бути створення комфортної розвиваючої освітнього середовища:

забезпечує високу якість освіти, його доступність, відкритість та привабливість для учнів, їх батьків (законних представників) та всього суспільства, духовно-моральний розвиток і виховання учнів;

яка гарантує охорону і зміцнення фізичного, психологічного та соціального здоров'я учнів;

комфортної стосовно які навчаються і педагогічним працівникам.

22. З метою забезпечення реалізації основної освітньої програми початкової загальної освіти в освітній установі для учасників освітнього процесу повинні створюватися умови, що забезпечують можливість:

досягнення запланованих результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти всіма учнями, в тому числі дітьми з обмеженими можливостями здоров'я;

виявлення та розвитку здібностей учнів через систему клубів, секцій, студій та гуртків, організацію суспільно-корисної діяльності, в тому числі соціальної практики, використовуючи можливості освітніх установ додаткової освіти дітей;

роботи з обдарованими дітьми, організації інтелектуальних і творчих змагань, науково-технічної творчості та проектно-дослідницької діяльності;

участі учнів, їх батьків (законних представників), педагогічних працівників та громадськості в розробці основної освітньої програми початкової загальної освіти, проектуванні і розвитку внутришкольной соціального середовища, а також у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх маршрутів учнів;

ефективного використання часу, відведеного на реалізацію частини основної освітньої програми, що формується учасниками навчального процесу, відповідно до запитів учнів і їх батьків (законних представників), специфікою освітнього закладу, і з урахуванням особливостей суб'єкта Російської Федерації;

використання в освітньому процесі сучасних освітніх технологій діяльнісного типу;

ефективної самостійної роботи учнів за підтримки педагогічних працівників;

включення учнів у процеси розуміння і перетворення позашкільної соціального середовища (населеного пункту, району, міста) для набуття досвіду реального управління і дії;

оновлення змісту основної освітньої програми початкової загальної освіти, а також методик і технологій її реалізації відповідно до динаміки розвитку системи освіти, запитів дітей і їх батьків (законних представників), а також з урахуванням особливостей суб'єкта Російської Федерації;

ефективного управління освітньою установою з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, а також сучасних механізмів фінансування.

23. Вимоги до кадрових умов реалізації основної освітньої програми початкової загальної освіти

включають:

укомплектованість освітньої установи педагогічними, керівними та іншими працівниками;

рівень кваліфікації педагогічних та інших працівників навчального закладу;

безперервність професійного розвитку педагогічних працівників освітнього закладу.

Освітня установа, реалізує програми початкової загальної освіти має бути укомплектовано кваліфікованими кадрами.

Рівень кваліфікації працівників освітнього закладу, що реалізує основну освітню програму початкової загальної освіти, для кожної посади повинен відповідати кваліфікаційним характеристикам за відповідною посадою, а для педагогічних працівників державного або муніципального освітнього закладу - також кваліфікаційної категорії.

Безперервність професійного розвитку працівників освітнього закладу, що реалізує основну освітню програму початкової загальної освіти, повинна забезпечуватися освоєнням працівниками освітнього закладу додаткових професійних освітніх програм в обсязі не менше 72 годин, не рідше ніж кожні п'ять років в освітніх установах, що мають ліцензію на право ведення даного виду освітньої діяльності.

В системі освіти повинні бути створені умови для комплексного взаємодії освітніх установ, що забезпечують можливість заповнення відсутніх кадрових ресурсів, ведення постійної методичної підтримки, отримання оперативних консультацій з питань реалізації основної освітньої програми початкової загальної освіти, використання інноваційного досвіду інших освітніх установ, проведення комплексних моніторингових досліджень результатів освітнього процесу і ефективності інновацій.

24. Фінансові умови реалізації основної освітньої програми початкової загальної освітиповинні:

забезпечувати освітній установі можливість виконання вимог Стандарту;

забезпечувати реалізацію обов'язкової частини основної освітньої програми початкової загальної освіти та частини, що формується учасниками освітнього процесу незалежно від кількості навчальних днів на тиждень;

відображати структуру та обсяг видатків, необхідних для реалізації основної освітньої програми початкової загальної освіти та досягнення запланованих результатів, а також механізм їх формування.

Фінансування реалізації основної освітньої програми початкової загальної освіти має здійснюватися в обсязі не нижче встановлених нормативів фінансування державного освітнього закладу.6

Освітня установа має право залучати в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації в галузі освіти додаткові фінансові кошти за рахунок:

надання платних додаткових освітніх та інших передбачених статутом освітньої установи послуг;

добровільних пожертвувань і цільових внесків фізичних та (або) юридичних осіб.7

25. Матеріально-технічні умови реалізації основної освітньої програми початкової загальної освітиповинні забезпечувати:

1) можливість досягнення які навчаються встановлених Стандартом вимог до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти;

2) дотримання:

__________________________________

6 Пункт 2 статті 41 Закону Російської Федерації «Про освіту» від 10-липня 1992 № 3266 -1 (Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1992, № 30, ст. 1797; Відомості Верховної Ради України, 1996 , № 3, ст. 150, 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 30, ст. 3086; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2007, № 17, ст. +1932 ; № 44, ст. 5280).

7 Пункт 8 статті 41 Закону Російської Федерації «Про освіту» від 10 липня 1992 № 3266 -1 (Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1992, № 30, ст. Тисячу сімсот дев'яносто сім; Відомості Верховної Ради України, 1996, № 3, ст. 150, 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 30, ст. 3086; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2007, № 17, ст. 1932; № 44, ст. 5280).


санітарно-гігієнічних норм освітнього процесу (вимоги до водопостачання, каналізації, освітлення, повітряно-теплового режиму і т. д.);

санітарно-побутових умов (наявність обладнаних гардеробів, санвузлів, місць особистої гігієни і т. д.);

соціально-побутових умов (наявність обладнаного робочого місця, учительській, кімнати психологічного розвантаження і т. д.);

пожежної та електробезпеки;

вимог охорони праці;

своєчасних термінів і необхідних обсягів поточного і капітального ремонту;

3) можливість для безперешкодного доступу учнів з обмеженими можливостями здоров'я до об'єктів інфраструктури освітнього закладу.8

Матеріально-технічна база реалізації основної освітньої програми початкової загальної освіти повинна відповідати діючим санітарним і протипожежним нормам, нормам охорони праці працівників освітніх установ, що пред'являються до:

ділянці (території) освітнього закладу (площа, інсоляція, освітлення, розміщення, необхідний набір зон для забезпечення освітньої та господарської діяльності освітньої установи та їх обладнання);

будівлі освітнього закладу (висота і архітектура будівлі, необхідний набір і розміщення приміщень для здійснення освітнього процесу на ступені початкової загальної освіти, їх площа, освітленість, розташування і розміри робочих, ігрових зон і зон для індивідуальних занять в навчальних кабінетах освітнього

________________________

8 Стаття 15 Федерального закону від 24 листопада 1995 № 181-ФЗ «Про соціальний захист інвалідів в Російській Федерації» (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 48, ст. 4563, Російська газета, 1995, № 234)


установи, для активної діяльності, сну і відпочинку, структура яких повинна забезпечувати можливість для організації урочної та позаурочної навчальної діяльності);

приміщень бібліотек (площа, розміщення робочих зон, наявність читального залу, число читацьких місць, медіатеки);

приміщень для харчування учнів, а також для зберігання і приготування їжі, що забезпечує можливість організації якісного гарячого харчування, в тому числі гарячих сніданків;

приміщень, призначених для занять музикою, образотворчим мистецтвом, хореографією, моделюванням, технічною творчістю, природничо дослідженнями, іноземними мовами,

актового залу;

спортивних залів, басейнів, ігровому та спортивному обладнанню;

приміщень для медичного персоналу;

меблів, офісного оснащення і господарського інвентарю;

витратних матеріалів та канцелярським приладдя (папір для ручного і машинного листи, інструменти листи (в зошитах і на дошці), образотворчого мистецтва, технологічної обробки і конструювання, хімічні реактиви, носії цифрової інформації).

Освітні установи самостійно за рахунок виділених бюджетних коштів і залучених в установленому порядку додаткових фінансових коштів повинні забезпечувати оснащення освітнього процесу на ступені початкової загальної освіти.

Матеріально-технічне та інформаційне оснащення освітнього процесу має забезпечувати можливість:

створення і використання інформації (в тому числі запис і обробка зображень і звуку, виступи з аудіо-, відео супроводом і графічним супроводом, спілкування в мережі Інтернет та ін.);

отримання інформації різними способами (пошук інформації в мережі Інтернет, робота в бібліотеці та ін.);

проведення експериментів, в тому числі з використанням навчального лабораторного обладнання, речових та віртуально-наочних моделей і колекцій основних математичних та природничих об'єктів і явищ; цифрового (електронного) і традиційного вимірювання;

спостережень (включаючи спостереження мікрооб'єктів), визначення місцезнаходження, наочного представлення та аналізу даних; використання цифрових планів і карт, супутникових зображень;

створення матеріальних об'єктів, в тому числі творів мистецтва;

обробки матеріалів та інформації з використанням технологічних інструментів;

проектування і конструювання, в тому числі моделей з цифровим керуванням і зворотним зв'язком;

виконання, твори та аранжування музичних творів із застосуванням традиційних інструментів і цифрових технологій;

фізичного розвитку, участі в спортивних змаганнях і іграх;

планування навчального процесу, фіксування його реалізації в цілому та окремих етапів (виступів, дискусій, експериментів);

розміщення своїх матеріалів і робіт в інформаційному середовищі освітнього закладу;

проведення масових заходів, зборів, уявлень; організації відпочинку та харчування.

26. Інформаційно-освітнє середовище освітньої установиповинна включати в себе сукупність технологічних засобів (комп'ютери, бази даних, комунікаційні канали, програмні продукти та ін.), культурні та організаційні форми інформаційної взаємодії, компетентність учасників освітнього процесу в рішенні навчально-пізнавальних і професійних завдань із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ ), а також наявність служб підтримки застосування ІКТ.

Інформаційно-освітнє середовище освітнього закладу повинна забезпечувати можливість здійснювати в електронній (цифровій) формі наступні види діяльності:

планування освітнього процесу;

розміщення і збереження матеріалів освітнього процесу, в тому числі - робіт учнів і педагогів, які використовуються учасниками освітнього процесу інформаційних ресурсів;

фіксацію перебігу освітнього процесу і результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти;

взаємодія між учасниками освітнього процесу, в тому числі - дистанційне за допомогою мережі Інтернет, можливість використання даних, які формуються в ході освітнього процесу для вирішення задач управління освітньою діяльністю;

контрольований доступ учасників освітнього процесу до інформаційних освітніх ресурсів в мережі Інтернет (обмеження доступу до інформації, несумісної з завданнями духовно-морального розвитку та виховання учнів);

взаємодія освітнього закладу з органами, що здійснюють управління у сфері освіти і з іншими освітніми установами, організаціями.

Функціонування інформаційного освітнього середовища забезпечується засобами ІКТ і кваліфікацією працівників її використовують і підтримують. Функціонування інформаційного освітнього середовища має відповідати законодавству Російської Федерації.9

27. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення реалізації основної освітньої програми початкової загальної освітинаправлено на забезпечення широкого, постійного і стійкого доступу для всіх учасників освітнього процесу до будь-якої інформації, пов'язаної з реалізацією основної освітньої програми, планованими результатами, організацією освітнього процесу і умовами його здійснення.

Вимоги до навчально-методичного забезпечення освітнього процесу включають:

параметри комплектності оснащення освітнього процесу з урахуванням досягнення цілей і планованих результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти;

параметри якості забезпечення освітнього процесу з урахуванням досягнення цілей і планованих результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти.

Освітня установа має бути забезпечено підручниками і (або) підручниками з електронними додатками, які є їх складовою частиною, навчально-методичною літературою та матеріалами з усіх навчальних предметів основної освітньої програми

______________________

9 Федеральний закон від 27 липня 2006 № 149-ФЗ «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації» (Відомості Верховної Ради України, 2006, № 31, ст. 3448), Федеральний закон від 27 липня 2006 № 152- ФЗ «Про персональних даних» (Відомості Верховної Ради України, 2006, № 31, ст. 3451)

початкової загальної освіти на певних засновником освітнього закладу мовами навчання і виховання.

Освітня установа має також мати доступ до друкованих та електронних освітніх ресурсів (ЕОР), в тому числі до електронних освітніх ресурсів, розміщених в федеральних і регіональних базах даних ЕОР.

Бібліотека навчального закладу повинна бути укомплектована друкованими освітніми ресурсами і ЕОР з усіх навчальних предметів навчального плану, а також мати фонд додаткової літератури. Фонд додаткової літератури повинен включати дитячу художню і науково-популярну літературу, довідково-бібліографічні та періодичні видання, які супроводжують реалізацію основної освітньої програми початкової загальної освіти.

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОСВІТНІЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

за напрямом підготовкиЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ | IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ бакалаврів

V. ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЄННЯ ОСНОВНИХОБРАЗОВАТЕЛЬНИХ програми бакалаврату | VI. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ОСВІТНІХ програми бакалаврату | VII. ВИМОГИ ДО УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ОСВІТНІХ програми бакалаврату | VIII. ОЦІНКА ЯКОСТІ ОСВОЄННЯ ОСНОВНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати