На головну

LПричины хронической диареи

  1. В клиническом течении хронической артериальной недостаточности выделяют 4 стадии.
  2. Глава 3. Фармакотерапия хронической сердечной недостаточности
  3. Классификация хронической сердечной недостаточности
  4. Лабораторная диагностика острой диареи
  5. Современные концепции диахронической лингвистики.

Із урахуванням специфіки регіону та даних щодо стану промислової безпеки у галузях прокурору слід ознайомитись із нормативними актами в окремих видах економічної діяльності, проведення перевірок якого є актуальним для регіону. Ретельному вивченню підлягають нормативні акти, які визначають повноваження та обов'язки органів контролю.

Орієнтуванню в об'єктах перевірок сприятиме вивчення попередньо витребуваних із органів місцевого самоврядування, контролю та управління даних щодо стану законності та результатів діяльності органів контролю та управління.

З цією метою із територіальних органів Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України витребувати дані щодо:

- стану виробничого травматизму в регіоні за галузями;

- підприємств, установ та організацій, які мають машини, механізми та устаткування, що не відповідають нормативним актам про охорону праці, будівлі та споруди яких не пройшли ремонту та знаходяться в аварійному стані з незадовільним освітленням, підприємств, де відсутні служби з охорони праці та працівники яких не забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно з встановленими нормативами;

- відмов у видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- виданих за останній звітний період дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (реєстр дозволів доступний для ознайомлення на веб-сайті Держгірпромнагляду України);

- результатів наглядової роботи, кількості проведених обстежень, виявлених порушень нормативних актів, призупинень ведення робіт та експлуатації обладнання і об'єктів;

- копії звіту про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності (форма № 1-АП);

- інформації про матеріали, направлені на розгляд органів прокуратури;

- копій актів за формою Н-1, у яких згідно з висновками комісії встановлено вину посадових осіб підприємства.

Із органів Державної служби надзвичайних ситуацій витребувати дані про:

- зареєстровані надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх наслідки;

- кількість підконтрольних об'єктів, виявлених та взятих на облік упродовж останнього звітного періоду, знятих з обліку;

- видані технічні умови забезпечення протипожежного захисту об'єкта містобудування;

- погоджені проекти містобудівної документації, проекти будівництва та відмови у погодженні такої документації;

- перелік ліцензіатів, які отримали ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, за звітний період;

- проведені експертизи (обстеження) протипожежного стану об'єктів з масовим перебуванням людей, підприємства, об'єкта, приміщення;

- видані дозволи на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об'єктів та об'єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передача на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, а також на оренду приміщень;

- заходи, вжиті до припинення виявлених порушень законодавства та притягнення винних до відповідальності;

- інформацію про матеріали, направлені на розгляд органів влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів;

- відомості про результати моніторингу травматизму невиробничого характеру.

Із органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України:

- інформацію про розподіл видатків на основні сфери діяльності та власне утримання, стан їх фінансування;

- дані щодо стану виробничого травматизму та професійних захворювань у регіоні за галузями та забезпечення потреб потерпілих у лікуванні, засобах реабілітації;

- звітність щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності (форма № 1-АП);

Із органів Державної служби статистики витребувати дані щодо:

- обсягу реалізованої промислової продукції за видами діяльності;

- виробництва основних видів промислової продукції;

- виробництва основних видів продукції тваринництва;

- обсягу виконаних будівельних робіт;

- стану умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці (за формою № 1-ПВ (умови праці));

- травматизму на виробництві (за формою № 7-тнв (річна).

Аналіз цих даних і їх звірка з даними Держгірпромнагляду дасть змогу конкретизувати питання, які підлягають перевірці, та її об'єкти.

Із закладів охорони здоров'я України отримати дані про зареєстровані звернення із фактами травмувань громадян на виробництві.

Із органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України відомості щодо:

- виданих дозволів, висновків (у тому числі державної санітарно-епідеміологічної експертизи), гігієнічних сертифікатів;

- наданих погоджень проектної та нормативно-технічної документації,
введення в експлуатацію об'єктів;

- виявлених порушень законів щодо забезпечення гігієни праці, санітарних норм та правил на виробництві, вжиті заходи реагування;

- небезпечних для здоров'я людини факторів виробничого середовища;

- погоджених санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів, що розроблялись органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, та результати їх здійснення;

- кількості зареєстрованих професійних захворювань;

- кількості виданих висновків щодо відповідності об'єктів експертизи вимогам санітарного законодавства, санітарних паспортів об'єктів;

- виданих дозволів на проведення робіт з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань;

- постанов, наказів, розпоряджень, висновків, приписів з питань усунення або обмеження шкідливого впливу на стан здоров'я і життя людини факторів середовища життєдіяльності, результатів контролю їх виконання;

- копії звіту про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності (форма № 1-АП).

Із підрозділів соціального захисту населення органів місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій:

- місцеві програми забезпечення безпеки виробництва та індивідуального захисту працівників, стан їх виконання та фінансування;

- кількість проведених інспектувань підприємств, внесених приписів керівникам про усунення порушень та стан їх виконання;

- кількість звернень до територіальних органів Держгірпромнагляду щодо порушень законодавства.

Після отримання та аналізу необхідної інформації слід визначитись із конкретними об'єктами перевірок, спеціалістами, яких слід залучити. У першу чергу спланувати перевірки діяльності органів влади та державного контролю. Визначитись із доцільністю проведення перевірок на підконтрольних їм об'єктах.

У цьому контексті доцільно звернути увагу на порушення вимог Кодексу України про надра та інших нормативно-правових актів у галузі гірничих відносин.

Так, державний інспектор управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Запорізькій області при проведенні перевірки у КП "Бердянський водоканал" Бердянської міської ради встановив факт використання надр за відсутності дозвільних документів. За вказане порушення передбачено відповідальність статтею 240 Кримінального кодексу України. Проте, державний інспектор обмежився внесенням припису на адресу керівництва підприємства з вимогою отримати спеціальний дозвіл на користування надрами з метою видобутку підземних вод; розробити та погодити проект і план на розробку родовища з видобутку підземних вод; отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки під час експлуатації свердловин. До цього часу стан виконання припису в повному обсязі не проконтрольовано. Інформація про ознаки злочину в діях посадових осіб підприємства до правоохоронних органів направлена не була.

У порушення ст. 9-1 Кодексу України про надра спеціальні дозволи на користування надрами надаються без погодження з Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України та відповідними обласними радами.

За поданням Генеральної прокуратури України скасовано рішення Державної служби геології та надр України про надання комерційним структурам 25 спеціальних дозволів на користування нафтогазовими родовищами, які прийнято за відсутності передбачених законом документів. Винних посадовців притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Рекомендована література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року: (із змінами, внесеними згідно із Законом України № 2952-VІ від 1 лютого 2011 року // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - №10. - ст. 68): [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.

2. Про захист заробітної плати: конвенція Міжнародної організації праці № 95 1949 року /) Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнар. організацією праці. 1919-1964 [3 т., Т. 1]. - 1887 с. - С. 486-492.

4. Загальна декларація прав людини // декларація ООН 1948 року // Офіційний вісник України - 2008. - № 93 - С. 89, - Ст. 3103.

5. Про захист прав людини і основоположних свобод: конвенція Ради Європи 1950 року // Офіційний вісник України - 1998. - № 13, № 32 - С. 270.

6. Європейська соціальна хартія: хартія Ради Європи № ETS № 163 1996 року // Відомості Верховної ради України. - 2007. - № 51. - С. 2096.

7. Кодекс законів про працю України: закон України від 10 грудня 1971 року № 322-VІІІ // Відомості Верховної ради УРСР. - 1971.- додаток до № 50. - Ст. 375.

Закони України

8. . про прокуратуру (в редакції Закону № 5288-VI від 18.09.2012): [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon3.rada.gov.ua.

9. Про оплату праці: закон України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР // Відомості Верховної ради України. - 1995. - № 17. - Ст. 121.

10. Про державну статистику: закон України від 17 вересня 1992 року № 2614-ХІІ // Відомості Верховної ради України. - 1992. - № 43. - Ст. 608.

11. Про місцеве самоврядування в Україні: закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної ради України. - 2007. - № 24. - Ст. 170.

12. Про місцеві державні адміністрації: закон України від 9 квітня 1999 року № 586-ХІV // Відомості Верховної ради України. - 1999. - № 20-21. - Ст. 190.

13. Про зайнятість населення: закон України від 5 липня 2012 року № 5067-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon3.rada.gov.ua.

14. Про управління об'єктами державної власності: закон України від 21 вересня 2006 року № 185-V // Відомості Верховної ради України. - 2006. - № 46. - Ст. 456.

15. Про охорону праці: закон України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII // Відомості Верховної ради України. - 1992. - № 49. - ст. 668.

16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності від 20 червня 2013 року № 353-VII //Офіційний вісник України. - 2013. - № 49. - Ст. 1748.

Укази Президента України та постанови Уряду

17. Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території" від 24 травня 2013 року № 307/2013//Офіційний вісник України. - 2013. - № 40. - Ст. 1420.

18. про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати: указ Президента України від 7 травня 2001 року № 292/2001 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 20. - Ст. 28.

19. Про додаткові заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат населенню: розпорядження Президента України від 11 липня 1997 року № 253/97-рп. // Урядовий кур'єр. - 1997.

20. Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2012 № 1008.// Офіційний вісник України. - 2012 р. - № 83. - Ст. 3363.

21. Про Положення про Державну інспекцію України з питань праці: указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 386/2011 / Урядовий кур'єр. - 2011. - № 71.

22. Про Міністерство доходів і зборів України: указ Президента України від 18 березня 2013 року № 141/2013: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua.

Нормативно-правові акти міністерств та відомств

23. Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів: наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012 № 390: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

Накази, розпорядження Генерального прокурора України

24. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів: наказ Генерального прокурора України від 7 листопада 2012 року № 3 гн // Генеральна прокуратура України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gp.gov.ua.

25. Про затвердження Положення про порядок проведення органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів: наказ Генерального прокурора України від 12 листопада 2012 року № 111 // Генеральна прокуратура України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gp.gov.ua.

26. Методичні рекомендації щодо організації прокурорських перевірок з питань додержання законодавства у сфері оплати праці // Генеральна прокуратура України, 2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gp.gov.ua.

27. Методичні рекомендації щодо організації прокурорських перевірок додержання законодавства про охорону праці // Генеральна прокуратура України, 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gp.gov.ua.

28. Методичні рекомендації організація прокурорських перевірок з питань додержання законодавства про оплату та охорону праці // прокуратура Чернігівської області, 2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gp.gov.ua.

29. Методичні рекомендації щодо здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів про оплату праці // прокуратура Хмельницької області, 2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gp.gov.ua.

Загальна література

30. Ніндипова В.І. Правозахисна діяльність прокурора у сфері оплати праці: організація перевірок / В.І. Ніндипова // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2011. - № 3. - С. 110-117.

31. Чорнобай А. м.. Правозахисна діяльність прокурора у сфері додержання законів про оплату праці: лекція // А. м. Чорнобай. - К.: Національна академія прокуратури України, 2012. - 59 с.

32. Грицаєнко Л. Державний контроль і прокурорський нагляд: сутність та співвідношення / Л. Грицаєнко // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2012. - № 2. - С. 34.

33. Чорнобай А. м. Нелегальна зайнятість населення та шляхи її подолання в Україні / А. м. Чорнобай // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2012. - № 2. - С. 83.

34. Толочко Я. Міжнародно_правові стандарти діяльності прокурора поза сферою кримінального провадження / Я. Толочко // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2012. - № 4. - С. 98.

35. Прокуратура України: історія, сьогодення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 листопада

36. Ніндипова В.І. Особливості правозахисної діяльності прокурора щодо оплати праці підприємствами-банкрутами: проблемні питання та шляхи вирішення / Ніндипова В.І. // Вісник прокуратури України. - 2012. - № 10. - С. 49.

37. Білоус В. в. Правозахисна функція - невід'ємна складова діяльності органів прокуратури України поза межами кримінального судочинства / В. в. Білоус // Вісник прокуратури України. - 2012. - № 9. - С. 14.

38. Руденко М. в. Щодо питання «непідміни» прокуратурою органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб / М. в. Руденко // Вісник прокуратури України. - 2012. - № 4-5. - С. 5.

39. Збірник інформаційних листів та методичних рекомендацій Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного рівня з питань здійснення нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод громадян та захисту інтересів держави // уклад.: Т. в. Корнякова, С. в. Домбровський, І. с. Солодюк, П. в. - К.: Істина, 2006. - 880 с.

40. Дьомін Ю. м. Прокурорський нагляд в Україні: навч. посібн. / К.: Прецедент, 2009. - 164 с.

41. Прокурорський нагляд в Україні: підручник / І.І. Когутич, В. т. Нор, А. а. Павлишин, В. в. Луцик; [за ред. В. т. Нора]. - К.: Ін Юре, 2011. - 592 с.

42. Ніндипова В.І. Правозахисна діяльність прокурора у сфері прихованих трудових відносин / В.І. Ніндипова / Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня 2011 року / за ред. к. ю. н., доц.. В. в. Жернакова. - Х.: Кросроуд, 2001. - 540 с.

43. Рева А. Реагування на порушення вимог законодавства про безпеку праці/ А. Рева // Вісник прокуратури України. - 2011. - № 9. - С. 22.

44. Єгоров О. Охорона праці - під прокурорським наглядом /О. Єгоров // Вісник прокуратури України. - 2011. - № 7. - С. 24.

45. Козьков Д. Співвідношення контрольної компетенції органів гірничого нагляду та геологічного контролю у сфері користування надрами / Д. Козьков // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2012. - № 4. - С. 109.

46. Присяжнюк В. Захист права громадян на своєчасне одержання заробітної плати / В. Присяжнюк // Вісник Національної академії прокуратури України - 2011 р. -№ 2. С. 97-101

47. Діяльність прокуратури щодо захисту прав громадян у сфері оплати праці: наук.-практ. посіб./ [І. м. Козьяков, В.І. ніндипова, І. с. Зарубинська, О. в.Єні, Я. л. соколова, Ю. ю. безмащук, Н. п. чайковська]; за заг. ред. Ю. м. Дьоміна. - К.: Алерта, 2013. - 394с.

 

lПричины хронической диареи

- хроническая неспецифическая диарея (синдром раздраженной кишки)

- хронические инфекции: иерсинии, эшерихиа коли, гардиа-лямблии, Cl. difficile, криптоспоридии, дисбактериоз тонкой кишки

- кистофиброз

- глютеновая энтеропатия (целиакия)

- дисахаридазная недостаточность (особенно лактазная)

- пищевая аллергия

- воспалительные заболевания кишечника

- иммунодефицитные состояния (включая транзиторную гипогаммаглобулинемию)

- пороки развития: синдром короткого кишечника, нарушения поворота кишечника, болезнь Гиршпрунга

- эндокринные заболевания (гипертиреоидизм, болезнь Аддисона, врожденная гиперплазия коры надпочечников)

другие (инфекция мочевыводящих путей, энтеропатический акродерматит, нейробластома и ганлионеврома)


lПатогенез диарейного синдрома приОхорона праці | Острых кишечных инфекциях у детей раннего возраста

Клинико-лабораторные особенности разных видов эксикоза при сальмонеллезах у детей | Клинико-лабораторные характеристики кишечной коли-инфекции у детей | Клинико-лабораторные характеристики иерсиниоза у детей | Основные параметры псевдомембранозного колита (ассоциированного с антибактериальной терапией) | АМЕБИАЗ | Лабораторная диагностика острой диареи | LКлассификация степеней тяжести токсикоза | L Основные этапы патогенеза токсикоза | Смерть Выздоровление | У детей раннего возраста |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати