Факультет ветеринарної медицини | Quot;Морфологія мікроорганізмів". | Конкретного мікробного об'єкту). | Особливості морфології прокаріотних мікробних клітин | Особливості морфології еукаріотних мікробних клітин | АКСИАЛЬНІ ФІБРИЛИ - цитоплазматичні вирости клітини, властиві спірально-зігнутим формам бактерій, які обумовлюють характер їхнього руху. | ЕКЗОСПОРІУМ -тонка ліпопротеїнова оболонка навколо спор деяких бацил. |

загрузка...
загрузка...
На головну

НАНОМЕТР-одиниця вимірювання мікроорганізмів, що дорівнює 10-9 м.

  1. Вимірювання основних розмірів таза
  2. Класифікація методів вимірювання ризику
  3. Основи теорії випадкових помилок та методів оцінки випадкових похибок у вимірюваннях
  4. Основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності.
  5. Прилади для вимірювання тиску
  6. Статистичний метод вимірювання ризику

НЕЗАВЕРШЕНІ ГРИБИ- близько 30 тисяч видів мікроскопічних грибів (див. Гриби), які мають септований міцелій (див. Міцелій). Розмноження відбувається конідіями (див. Конідії). Багато Н. Г. продукують антибіотики.

НИЖЧІ ГРИБИ - група мікроскопічних грибів (див. Гриби), яка об'єднує представників класів Сhytridiomycetes, Oomycetes, Zygomycetes, що характеризується одноклітинним несептованим міцелієм (див. Міцелій).

НИТЧАСТІ БАКТЕРІЇ - нехвороботворні бактерії, що утворюють нитки завдовжки до 1 см, розділені перетинками на клітини і оточені слизовою оболонкою. Розмножуються шляхом фрагментації ниток, а також відщепленням від їхнього кінця клітин, здатних рухатись. Найвідоміші нитчасті бактерії - сіркобактерії, залізобактерії.

НУКЛЕОЇД - ядерний апарат прокаріотів (див. Прокаріоти), що являє собою кільцеву суперскручену молекулу ДНК (див. Дезоксирибонуклеїнова кислота, тема "Хімічний склад і метаболізм мікробних клітин"), яка не відокремлена від цитоплазми ядерною мембраною.

О

ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ - більшість мікроорганізмів, тіло яких складається з однієї клітини. Згідно з внутрішньою будовою клітини серед одноклітинних виділяють два рівні організації: прокаріоти (див. Прокаріоти) та еукаріоти (див. Еукаріоти).

ОІДІЇ- закруглені чи кулясті клітини, що утворюються під час поділу гіфів (див. Гіфи) мікроскопічних грибів (див. Гриби) перегородками. За допомогою О. відбувається вегетативне розмноження грибів (див. Вегетативне розмноження мікроорганізмів). При проростанні кожна оїдія дає початок новому організму.

ООГАМІЯ-тип статевого процесу, при якому яйцеклітина запліднюється цитоплазмою антеридію (див. Антеридій) за допомогою запліднюючого відростка.

ООМІЦЕТИ - група нижчих грибів (див. Нижчі гриби), які мають добре розвинутий міцелій (див. Міцелій). Розмножуються нестатевим шляхом - зооспорами з двома джгутиками (див. Джгутик) або в процесі оогамії (див. Оогамія).

ОРГАНОЇДИ - постійні структури мікробної клітини, які забезпечують всі функції її життєдіяльності (див. Нуклеоїд, Мезосоми, Рибосоми та ін.).

П

ПЕПЛОС -сукупність морфологічних субодиниць (пепломерів), які є виростами суперкапсида вірусу (див. Суперкапсид, Вірус). Мають форму барабанної палички та ін., складаються з глікопротеїнів.

ПЕРИДІЙ - забарвлена оболонка плодових тіл деяких грибів (див. Гриби), яка складається з шару клітин потовщених стінками або з переплетених товстостінних гіф (див. Гіфа).

ПЕРИТЕЦІЙ-плодове тіло деяких сумчастих грибів (див. Гриби) напівзамкненого типу, що має глечиковидну форму з маленьким створом на верхівці, через який розкидаються спори, що дозрівають в сумках всередині перитеція.

ПЕРИТРИХИ - рухливі бактерії (див. Бактерії), що мають джгутики (див. Джгутики), які покривають всю поверхню бактеріальної клітини.

ПІЛІ- поверхневі білкові вирости бактеріальних клітин, які при кон'югації (див. Кон'югація, тема "Генетика мікроорганізмів") виконують роль статевих місточків, через які вміст клітини-донора перетікає до клітини-реципієнта.

ПЛАЗМІДИ - позахромосомні фактори спадковості, які являють собою кільцеві молекули ДНК (див. Дезоксирибонуклеїнова кислота, тема "Хімічний склад і метаболізм мікробних клітин"), що знаходяться в цитоплазмі клітини. Плазміди розділяються на 4 типи (F-, R-, T- та А-). Наприклад, F-плазміди визначають "статеву" диференціацію мікробних клітин.

ПОДІЛ - найпростіша форма нестатевого розмноження одноклітинних мікроорганізмів, яка полягає в розщепленні батьківської клітини на дві частини, кожна з яких дає новий самостійний організм.

ПОЛІМОРФІЗМ - існування в межах одного виду мікроорганізмів з відмінними морфологічними ознаками.

ПОЛІФАГ - фаг, який вражає мікроорганізми декількох видів. У поліфагів відсутня специфічність (див. Фаги).

ПОМІРНИЙ ФАГ - див. Фаги.

ПРОКАРІОТИ - тип внутрішньої будови одноклітинних мікроорганізмів. Головна особливість прокаріота - відсутність ядерної оболонки, внаслідок чого ядерна речовина занурена в цитоплазму (див. Нуклеоїд).

ПРОСТЕКОБАКТЕРІЇ - бактерії трикутної чи іншої форми, які мають гострокінцеві вирости - простеки. П. грамнегативні, не утворюють спор, розмножуються поділом або брунькуванням, зустрічаються рухливі форми з характерним круговим рухом.

ПРОФАГ - див. Фаги.

Р

РИБОСОМИ - клітинні органоїди (див. Органоїди), основною функцією яких є синтез білків даного організму. Р. - це нуклеопротеїдні частинки круглої або овальної форми, які у прокаріотів та еукаріотів (див. Прокаріоти, Еукаріоти) розрізняються за складом, розмірами та будовою.

РІКЕТСІЇ - шаровидні або паличковидні, аеробні, нерухомі прокаріотні (див. Прокаріоти) паразитуючі (див. Паразити, тема "Хімічний склад та метаболізм мікробних клітин") мікроорганізми, які здатні викликати гострі інфекційні захворювання (рікетсіози) людини і тварини.

С

САРЦИНИ - бактерії (див. Бактерії), клітини яких мають кулясту форму і утворюють скупчення у вигляді куба.

СЕКСПІЛІ - див. Пілі.

СЕПТА- перегородка, яка розділяє. гіфи (див. Гіфа) міцелію на окремі частини.

СЕПТОВАНИЙ МІЦЕЛІЙ- міцелій (див. Міцелій) розділений септами (див. Септа) на окремі клітини, які можуть містити декілька ядер.

СЕРОВАР - варіанти мікроорганізмів одного виду, які відрізняються за антигенною будовою.

СКЛЕРОЦІЙ - утвір, що виникає у деяких сумчастих, базидіальних і незавершених грибів з щільносплетених гіф при несприятливих умовах існування. С. містять багато поживних речовин і зберігають життєздатність кілька років, за сприятливих умов із С. розвивається грибниця або плодове тіло грибів.

СПІРИЛИ - родина звивистих бактерій, що мають форму спірально-закрученої клітини. С. відрізняються надзвичайною рухливістю.

СПІРОХЕТИ - родина звивистих одноклітинних бактерій, серед яких є аероби та анаероби (див. Анаероби та Анаероби, тема "Хімічний склад і метаболізм мікробних клітин"). Спірохети мають від 6 до 15 завитків, грамнегативні.

СПОРА БАКТЕРІАЛЬНА- утвір, що формується в бактеріальній клітині (у бацил) при несприятливих умовах існування. Спора бацил стійка до високих температур, хімічних речовин і має захисну функцію.

СПОРА ГРИБНА- орган розмноження грибів, який утворюється статевим та нестатевим шляхом (в залежності від виду гриба).

СПОРАНГІЙ- спеціальний утвір у деяких грибів, в якому нестатевим шляхом розвиваються спори (див. Спора грибна).

СПОРОГЕНЕЗ - процес утворення спор.

СТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ - спосіб розмноження мікроорганізмів-еукаріотів (див. Еукаріоти), який полягає в злитті двох статевих клітин.

СТАФІЛОКОКИ- один з родів кулястих бактерій (див. Бактерії), що утворюють скупчення у вигляді виноградного грона. Серед них є непатогенні та патогенні види. Останні викликають гнійні процеси у людей і тварин.

СТРЕПТОКОКИ - один з родів бактерій (див. Бактерії), що утворюють скупчення у вигляді ланцюжка. Серед них є збудники інфекцій людини та тварин.

СУМЧАСТІ ГРИБИ - див. Аскоміцети.

СУПЕРКАПСИД - зовнішній ліпопротеїдний шар віріона (див. Віріон), який покриває капсид (див. Капсид). Формується в процесі брунькування віруса з речовин клітинної мембрани хазяїна.

Т

ТАКСОН - група мікроорганізмів, пов'язаних спільністю ознак та властивостей, що дає підставу віднести їх до певної таксономічної категорії.

ТАЛОМ- див. Міцелій.

ТЕТРАКОКИ - шаровидні бактерії, які з'єднані в групи по чотири клітини, що утворюються в результаті ділення мікроорганізму в двох взаємно перпендикулярних площинах.

ТИЛАКОЇДИ - клітинні фотосинтезуючі структури бактерій у вигляді дисків. Утворюються внаслідок інвагінації цитоплазматичної мембрани і містять пігменти (див. Пігменти, тема "Хімічний склад і метаболізм ікробних клітин").

Ф

ФАГИ- віруси мікроорганізмів (див. Віруси). Фаги поділяють на вірулентні, які спричиняють лізис (див. Лізис, тема "Вплив факторів середовища на мікроорганізми") клітин з утворенням нових віріонів, (див. Віріон) та помірні (симбіотичні), що адсорбуються клітиною, проникають у неї і залишаються там в латентній, неінфекційній формі (профаг), не викликаючи лізису. Одні Ф. суто специфічні, тобто діють лише на певний вид мікроорганізмів (монофаги), інші - лізують клітини різних видів (поліфаги).

ФІЛЬТРИВНІ ФОРМИ БАКТЕРІЙ- бактерії, які проходять при фільтрації крізь пори бактеріальних фільтрів. Такі форми бактерій характеризуються відсутністю стабільної клітинної оболонки (див. Клітинна стінка), замість якої вони мають пластичну цитоплазматичну мембрану (див. Цитоплазматична мембрана), що зумовлює поліморфізм. До Ф. Ф. відносяться мікоплазми (див. Мікоплазми) та Л-форми бактерій (див. Л-форми бактерій).

ФІМБРІЇ- вирости бактеріальної клітини у вигляді тонких порожнистих циліндрів, що складаються з білка піліна і є органами прикріплення до сустрату (поживного середовища).

ФРАГМЕНТАЦІЯ-поділ паличковидних бактерій (див. Бактерія) або гіф грибів (див. Гіфа, Гриби) на короткі відрізки поперечним перешнуровуванням.

Х

ХІТРИДІОМІЦЕТИ- клас мікроскопічних грибів (див. Нижчі гриби) із слабо розвинутим міцелієм (див. Міцелій), які розмножуються нестатевим шляхом за допомогою зооспор та статевим способом.

ХЛАМІДІЇ - мікроорганізми, які є внутрішньоклітинними паразитами (див. Паразити, тема "Хімічний склад і метаболізм мікробних клітин") і можуть викликати захворювання тварин та людини.

ХЛАМІДОСПОРИ - спори деяких грибів (див. Гриби), які мають товсту, досить часто забарвлену оболонку.

ХРОМАТОФОРИ - органоїди (див. Органоїди) мікробної клітини, за допомогою яких мікроорганізми одержують енергію. Містять пігменти, що приймають участь в здійсненні процесу фотосинтезу (див. Фотосинтез, Пігменти, тема "Хімічний склад і метаболізм мікробних клітин").

Ц

ЦИСТА - тимчасова форма існування мікроорганізмів, яка утворюється при різкій зміні умов зовнішнього середовища і виконує захисну функцію. У бактерій та грибів (див. Бактерії, Гриби) має багатошарову оболонку з зернистим вмістом. В такому вигляді Ц. може існувати декілька років, проростаючи при сприятливих умовах.

ЦИТОПЛАЗМА- внутрішній вміст клітини без ядра або нуклеоїда (див. Ядро, Нуклеоїд), який являє собою колоїдну систему різної консистенції з розміщеними в ній органоїдами та включеннями (див. Органоїд, Включення).

ЦИТОПЛАЗМАТИЧНА МЕМБРАНА -зовнішній напівпрониклий шар цитоплазми, що забезпечує постійний внутріклітинний осмотичний тиск та регулює процеси метаболізму (див. Метаболізм, тема "Хімічний склад і метаболізм мікробних клітин").

Ш

ШТАМ - мікроорганізми одного виду, які виділені із різних джерел існування і відрізняються деякими біологічними властивостями.

Я

ЯДЕРНА ОБОЛОНКА - пориста, двошарова мембрана, яка відокремлює вміст ядра від цитоплазми еукаріотів (див. Ядро, Цитоплазма, Еукаріоти) і забезпечує обмін речовин між ними.

ЯДРО - найважливіший структурний компонент клітин еукаріотів (див. Еукаріоти), який забезпечує функцію збереження і передавання генетичної інформації.Л-ФОРМА БАКТЕРІЙ -мутанти бактерій, що втратили здатність синтезувати глікопептиди клітинн стінки. Утворюються в результаті дій речовин, що інгібірують синтез клітинної оболонки. | Аксиология
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати