Головна

Одеса - 20___

  1. 20 страница
  2. A) Мемлекеттің аумақтық құрылымы
  3. A) Файлдардың мазмұнын өзгертпей, олардың кластерлерін ретімен орналастырады
  4. A)& жарлықтың күшіне еңбей тұрып 6 сағаттан кешіктірілмей
  5. A. Студенттердің өз-өзін тексеруге арналған тесттік сұрақтар.
  6. ART. 20. JURISDICTION OF SUMMARY COURTS-MARTIAL
  7. Ass. prof. Zhauticova S. B., Maxutova A. K."Pathophysiology of cardio-vascular system"// Educational-methodical manual// Karaganda, 2006.- 57.

Підготовлено доцентом каф. "Облік, аналіз і аудит" Ковтуненко К. В.

Затверджено на засіданні кафедри

"Облік, аналіз і аудит" (Протокол №___ від___)

Номер варіанта роботи обирається згідно порядкового номеру прізвища студента у списку групи та погоджується з викладачем, табл.1.

Якщо цифра порядкового номеру прізвища студента у списку групи більша за "20", то номер варіанта почінається рахуватися з "1". Наприклад, якщо порядковий номер прізвища студента "21", то необхідно обрати "1" варіант.

Оформлення розорахунково-графічної роботи маєж відповідати ДСТ України.

Початкові данні РГР:

1. Характеристика потенційно підприємця (ХПП) - 1 підприємець, табл.2.

2. Віди економічної діяльності (ВЕД) - 2 вида, табл.3.

Таблиця 1. - Вибір завдання згідно варіанту

Варіант
Завдання
ВЕД 1
ВЕД 2
ХПП
Варіант
Завдання
ВЕД 1
ВЕД 2
ХПП

Таблиця 2- Характеристика потенційного підприємця

Характеристика потенційного підприємця (ХПП)
Вік Стать Спеціальність Останне місце роботи
Сфера діяльності підприємства Посада Стаж
Ж Мастер (парикмахер) Салон краси Візажист 5 р.
Ч Хімік-технолог Охорона агенція Нач. кадрів 3 р.
Ж Інженер Стат. управління Інспектор 20 р
Ч Електрик ДЕЗ Електрик 6 р.
Ч Не має Приватний підприємець Продавець на ринку 10 р.
Ж Маркетолог ВУЗ Викладач 5 р.
Ж Педагог СШ Вчитель математики 4 р.
Ч Юрист Будівнича компанія Нач. Відділу кадрів 5 р.
Ж Програміст Торгівельна фірма Системний адміністратор 4 р.
Ч Стоматолог Поліклініка Стоматолог 12 р.

Таблиця 3. - Види економічної діяльності

Види економічної діяльності (ВЕД)
Виробництво миючих засобів
Перукарня
Фермерське господарство (вирощування овочів)
Консалтингові послуги
Крюінгова діяльність
Реалізація побутової техніки
Реалізація харчових продуктів
Копіювальний центр
Бар
Курси іноземних мов
Реалізація промислових товарів
Медичний центр
Казино
Реалізація аудіо-відео продукції
Охорона агенція
Меблевий салон
Поліграфічні послуги
Аудиторські послуги
Аптека
Оптика

Згідно обраного варіанта необхідно:

1. Згідно КВЕД класифікувати задані види економічної діяльності.

2. Представити сучасну характеристику заданих видів економічної діяльності.

3. Для кожного із заданих видів економічної діяльності визначити переваги, недоліки та особливості

4. Провести порівняльну оцінку заданих видів економічної діяльності за певними критеріями, табл.4

Таблиця 4 - Критерії оцінки заданих видів економічної діяльності

Вид економічної діяльності Критерії
Рентабельність Фінансовий поріг виходу на ринок Термін окупності капітальних вкладень Наявність досвіду Спеціальність Наявність попиту Наявність матеріальних ресурсів Наявність трудових ресурсів Наявність конкурентів Кількість асортиментних груп Наявність певних обмежень діяльності Наявність сезонності Можливість розширення Період обороту
                             

Оцінка здійснюється за 5-ти бальною шкалою. Найбільший бал відноситься до певного виду економічної діяльності якщо збільшення критерію оцінки забезпечує привабливість даного бізнесу для потенційного підприємця.

5. Визначити можливість реалізації потенційним підприємцем заданих видів економічної діяльності

6. Визначити можливі сфери економічної діяльності для заданого потенційного підприємця, пояснити чому.

КВЕД

КВЕД (коди видів економічної діяльності) - це задекларовані у процесі реєстрації (внесені до Єдиного державного реєстру) та зафіксовані у довідці статистичного управління основні 6 видів діяльності з тих, що відображені у статуті (засновницькому договорі).

КВЭД впливає на: достовірність бухгалтерської звітності, розмір збору до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, отримання ліцензій та дозволів, сертифікацію продукції тощо.

З 01 січня 2012 року набув чинності затверджений Держспоживстандартом наказ від 11 жовтня 2010 р. № 457 із змінами від 29 листопада 2010 року № 530 національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД 2012). З цього моменту розроблення державної статистичної інформації здійснюватиметься за новою КВЕД.

З метою визначення кодів видів економічної діяльності за новою КВЕД Україна (ДК 009:2010) створений Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010 - http://kved.ukrstat.gov.ua.

КВЕД призначено для використання органами державного управління, фінансовими органами та органами статистики.

Впровадження КВЕД забезпечує:

- проведення статистичних обстежень економічної діяльності підприємств та організацій і аналізу статистичної інформації на макрорівні (складання міжгалузевого балансу виробництва і розподілу товарів та послуг відповідно до системи національних рахунків);

- реєстрацію та облік підприємств і організацій за видами економічної діяльності у єдиному державному реєстрі підприємств і організацій;

- застосування єдиної статистичної термінології та визначень щодо статистичних одиниць, прийнятих у Європейському Союзі;

- можливість зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною.

Об'єктами класифікації в КВЕД є усі види економічної діяльності господарських суб'єктів (фізичних та юридичних осіб).

Економічна діяльність - це процес поєднання дій, які призводять до отримання відповідного набору продукції чи послуг.

Вид діяльності має місце тоді, коли об'єднуються ресурси (устаткування, робоча сила, технологічні засоби, сировина та матеріали) для створення виробництва конкретної продукції та надання послуг. Таким чином, вид діяльності характеризується використанням ресурсів, виробничим процесом, випуском продукції та наданням послуг.

Окремий вид діяльності може складатись з єдиного простого процесу, наприклад, ткацтва, а може охоплювати й цілий ряд процесів, кожний з яких входить до відповідної категорії класифікації. Наприклад, виробництво автомобілів вважається окремим видом діяльності незважаючи на те, що це комплексний виробничий процес, який охоплює лиття, ковальські роботи, зварювання, складання, фарбування тощо. Якщо виробництво окремих елементів (двигунів, коробок передач, меблів, приладів) є складовою частиною одного й того самого процесу виробництва, то всі процеси разом розглядаються як єдиний вид діяльності.

Галузь - це сукупність усіх виробничих одиниць, які беруть участь переважно в однакових або подібних видах виробничої діяльності.

Для опису економіки Класифікацію видів економічної діяльності побудовано так, що виділені об'єкти охоплюють усі або майже всі види діяльності, які здійснюються в будь-якій галузі господарства.

За структурою Класифікація складається з двох блоків: ідентифікації та назви. Блок ідентифікації має ієрархічну систему класифікації і систему кодування із застосуванням літерно-цифрового коду.

КВЕД гармонізовано з Класифікацією видів економічної діяльності Статистичної Комісії Європейського Союзу (NACE) (Rev.1. модифікація 7) на рівні класів, що дає змогу використовувати її для порівняння національних статистичних даних з даними Статистичної Комісії Європейського Союзу без перехідних ключів. Для забезпечення можливості порівняння національних статистичних даних з даними Міжнародної стандартної галузевої класифікації видів економічної діяльності (ISIC) Організації Об'єднаних Націй у структурі КВЕД надано графу "Код ISIC".

Для виділення галузей економіки (сільське господарство, металургія, транспорт, будівництво тощо), яким належать об'єкти класифікації, введені "Секція" та "Підсекція" і позначені вони прописними літерами латинської абетки.

Глибша деталізація угруповань КВЕД (розділ, група, клас, підклас) позначається цифровими кодами.

Загальне кодове позначення об'єктів КВЕД має такий вигляд:

YY XX.XX.X  
де Y - секція (від A до Q)
  YY - підсекція (використовується тільки у секціях "C" (від "CA" до "CB") та "D" (від "DA" до "DN"))
  XX - розділ
  XX.X - група
    XX.XX - клас
    XX.XX.X - підклас

Приклад: D DA 15.11.0

де D - секція "Обробна промисловість"
  DA - підсекція "Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів"
  - розділ "Харчова промисловість"
  15.1 - група "М'ясна промисловість"
  15.11 - клас "Виробництво м'яса та субпродуктів"
    15.11.0   - підклас "Виробництво м'яса та субпродуктів"

Рівень підкласу має значення від "0" до "9". Значення "0" надається підкласу у разі відсутності розширення міжнародного рівня класу на національному рівні. Значення від "1" до "8" надаються підкласам у разі деталізації міжнародного рівня класу. Значення "9" завжди означає інші угруповання.

Введення в дію КВЕД припиняє чинність "Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства" (ОКОНХ) та Загальної класифікації галузей народного господарства (ЗКГНГ), затвердженого наказом Мінстату України від 24.01.94 р. N 21.

Ведення КВЕД здійснює Науково-дослідний інститут статистики Міністерства статистики України. Підставою для змін є відповідні зміни у NACE і у структурі економіки України.

2. Наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. N 375 (друга редакція)

26 грудня 2005 р. розроблена друга редакції КВЕД, метою якой є приведення її у відповідність до нової редакції базової міжнародної статистичної класифікації видів діяльності NACE (Rev.1.1-2002 р.) та перегляд певних позицій національного рівня класифікації.[http://www.uapravo.net/data/akt37/page2.htm]

На міжнародному рівні перегрупування класифікаційних позицій здійснено у восьми розділах класифікації, а саме:

- розгрупування позицій класифікації у 29, 40, 72, 74 та 90 розділах;

- перекодування всіх класів групи 51.6 у групу 51.8 з подальшим утворенням 2-х нових класів на базі класу 51.64;

- згрупування позицій у 27 та 55 розділах.

Зміни до КВЕД на міжнародному рівні, головним чином, стосуються методологічного супроводження класифікації: надано коментарі щодо віднесення видів діяльності до певних секцій, підсекцій, розділів та основних принципів утворення включених до них класифікаційних позицій, уточнено пояснення до позицій. У семи розділах класифікації (27, 29, 40, 51, 55, 72, 74) здійснено перегрупування позицій. Розгрупування позицій 90 розділу на міжнародному рівні співпало з вже існуючими позиціями на національному рівні КВЕД. Також утворено два нових розділи - 96 та 97 з метою задоволення потреб соціальної статистики щодо класифікації недиференційованої діяльності домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання. Розділи 96 та 97 не призначені для застосування у статистиці підприємств та статистичних реєстрах.

Під час розроблення другої редакції КВЕД було переглянуто доцільність та методологічну обґрунтованість утворення національного рівня КВЕД. В основу перегляду національного рівня класифікації, крім методологічних аспектів, було покладено аналіз даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) щодо кількості об'єктів за видами економічної діяльності, а також практичний досвід впровадження КВЕД.

Крім того, до другої редакції КВЕД включено європейську регламентну частину класифікації видів діяльності - терміни та визначення, які використовуються в контексті класифікації, правила визначення та зміни основного виду економічної діяльності тощо. Регламентна частина класифікації забезпечує застосування єдиної термінології, типів статистичних одиниць, правил та порядку визначення основного виду діяльності, що є передумовою зіставності та узгодженості національної статистики зі статистикою країн світового співтовариства та сприяє процесу інтеграції України до Європейського Союзу.

За методологічними засадами, принципами побудови та призначенням КВЕД є статистичною класифікацією, створеною як інструментарій для систематизації та групування економічної та соціальної інформації у стандартний формат, який дає змогу обробляти та аналізувати значні обсяги інформації.

Код виду діяльності є одним з основних показників стратифікації статистичної сукупності для організації суцільних та вибіркових статистичних спостережень і основним його призначенням є забезпечення:

- статистичного обліку підприємств і організацій за видами економічної діяльності у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

- проведення статистичних обстежень економічної діяльності та аналізу статистичної інформації на макрорівні (складання міжгалузевого балансу виробництва і розподілу товарів та послуг відповідно до системи національних рахунків);

- зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною шляхом застосування єдиної статистичної термінології, статистичних одиниць та принципів визначення та зміни видів економічної діяльності підприємств та організацій.

Об'єктами класифікації в КВЕД є види економічної діяльності статистичних одиниць (юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців тощо), які на вищих рівнях класифікації групуються у галузі.

У Законом України "Про охорону здоров'я", аптеки відносяться до закладів охорони здоров'я, а за визначенням виду економічної діяльності відповідно до КВЕД, аптеки здійснюють торгівлю фармацевтичними товарами. Це означає, що форми звітності та показники, за якими здійснюються статистичні спостереження за діяльністю аптек, визначаються статистиками торгівлі. В той же час, на аптеки розповсюджуються встановлені законом податкові пільги закладів охорони здоров'я.

Правила визначення основного виду економічної діяльності методом "зверху-вниз" (top down)

Для визначення основного фактичного виду діяльності одиниці необхідно:

1. Скласти перелік видів економічної діяльності одиниці з кодами на рівні підкласу та даними щодо валової доданої вартості (або іншого показника) за останні 12 місяців.

2. Визначити секцію КВЕД, відносна частка якої за обраним показником є найбільшою.

3. В межах цієї секції визначити розділ КВЕД, відносна частка якого за обраним показником є найбільшою.

4. В межах цього розділу визначити групу КВЕД, відносна частка якої за обраним показником є найбільшою.

5. В межах цієї групи визначити клас, відносна частка якого за обраним показником є найбільшою. Цей клас і визначає основний вид економічної діяльності.

Приклад.

Етап 1: Статистична одиниця здійснює такі види економічної діяльності

Секція Розділ Клас Найменування класу Частка доданої вартості
D 28.71 Виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей 7 %
  29.31 Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства 8 %
    29.41 Виробництво електромеханічних та пневматичних інструментів 3 %
    29.53 Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів 21 %
    29.55 Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону 8 %
  34.30 Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів 5 %
G 51.14 Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками 7 %
    51.88 Оптова торгівля сільськогосподарською технікою 28 %
K 74.20 Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії 13 %

Етап 2: Визначення основної секції

Секція D Переробна промисловість 52 %
Секція G Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 35 %
Секція K Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 13 %

Етап 3: Визначення основного розділу

Розділ 28 Виробництво готових металевих виробів 7 %
Розділ 29 Виробництво машин та устатковання 40 %
Розділ 34 Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів 5 %

Етап 4: Визначення основної групи

Група 29.3 Виробництво машин та устатковання для сільського та лісового господарства 8 %
Група 29.4 Виробництво верстатів 3 %
Група 29.5 Виробництво інших машин та устатковання спеціального призначення 29 %

Етап 5: Визначення основного класу

Клас 29.53 Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів 21 %
Клас 29.55 Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону 8 %

Отже, основний вид економічної діяльності відповідає класу 29.53 "Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів", не зважаючи на те, що класом з найбільшою відносною часткою доданої вартості є клас 51.88 "Оптова торгівля сільськогосподарською технікою".

Класифікація цієї одиниці безпосередньо у класі з найбільшою відносною часткою доданої вартості (28 %) призвело б до нелогічного наслідку, а саме до виключення цього підприємства зі сфери переробної промисловості, сумарна частка якої становить 52 %.Методичні вказівки | Регистры и формы бухгалтерского учета
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати