Головна

I. Організаційно-методичний розділ

  1. I Розділ Аналіз рядів Динаміки
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Загальні заходи пожежної безпеки у військових частинах і підрозділах
  4. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
  5. I. Організаційно-методичний розділ
  6. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
  7. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ

Програма дисципліни «Філософія» складена відповідно до вимог (Федеральний компонент) і обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки бакалавра і дипломованого фахівця з циклу «Загальні гуманітарні і соціально-економічні дисципліни» державних освітніх стандартів та вищої професійної освіти другого покоління.

Програма призначена для обов'язкового вивчення студентами всіх факультетів інституту в циклі загальних гуманітарних і соціально-економічних дисциплін.

1. Мета курсу: Розвиток у студентів інтересу до фундаментальних знань, стимулювання потреби до філософських оцінками історичних подій і фактів дійсності, засвоєння ідеї єдності світового історико-культурного процесу при одночасному визнанні різноманіття його форм.

2. Завдання курсу: курс являє собою введення в філософську проблематику. Його основне завдання - сприяти створенню у студентів цілісного системного уявлення про світ і місце людини в ньому, а також формуванню та розвитку філософського світогляду та світовідчуття.

Освоєння курсу філософії має сприяти:

- Вироблення навичок неупередженої, багатовимірної оцінки філософських і наукових течій, напрямків і шкіл;

- Формування здібностей виявлення екологічного, космопланетарного аспекту досліджуваних питань;

- Розвитку вміння логічно формулювати, висловлювати й аргументовано відстоювати власне бачення розглянутих проблем;

- Оволодіння прийомами ведення дискусії, полеміки, діалогу.

3. Місце курсу в системі соціогуманітарного освіти: доурс філософії складається з двох частин: історичної та теоретичної. В ході освоєння історико-філософського розділу студенти знайомляться з процесом зміни типів пізнання в історії людства, зумовлених специфікою цивілізації і культури окремих регіонів, країн та історичних епох, його закономірностями і перспективами. Теоретичний розділ курсу включає в себе основні проблеми буття і пізнання, що розглядаються як в рефлексивно, так і в ціннісному планах. Крім того, особлива увага приділяється реалізації принципів конкурентності та взаємодоповнюваності різних концепцій по окремим філософським проблемам.

Курс філософії передбачає попереднє знайомство студентів з матеріалом курсу історії.

4. Вимоги до рівня засвоєння змісту курсу: бакалавр (дипломований фахівець) у галузі філософії повинен -

а) мати уявлення про своєрідність філософії, її місце в культурі, наукових, філософських і релігійних картинах світобудови, сутності, призначення і сенс життя людини;

б) розуміти сенс взаємини духовного і тілесного, біологічного і соціального начал в людині, відносини людини до природи і сучасних протиріч існування людини в ній;

в) знати умови формування особистості, її свободи, відповідальності за збереження життя, природи, культури; розуміти роль і ненасильства в історії та людській поведінці, моральних обов'язків людини по відношенню до інших і самому собі;

г) мати уявлення про розмаїття форм людського знання, співвідношення істини і омани, знання і віри, раціонального і ірраціонального в людській життєдіяльності, особливості функціонування знання в сучасному суспільстві, духовні цінності, їх значення в творчості та повсякденному житті;

д) розуміти роль науки в розвитку цивілізації, у взаємодії науки і техніки, мати уявлення про пов'язаних з ними сучасних соціальних і етичних проблемах, розуміти цінність наукової раціональності і її історичних типів, знати структуру, форми і методи наукового пізнання, їх еволюцію.

Тематичний план.

Тема 1. Філософія, її предмет і місце в культурі людства.

 Московський економіко-лінгвістичний інститут | Заклад освіти
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати