Головна

VI. Список рекомендованих джерел

  1. Internet-джерела
  2. Iіі. Джерела трудового права України
  3. X. ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ПРАВА
  4. Аналіз зовн та вн джерел залуч персонал
  5. Б) джерела лексичних норм.
  6. Будуйте версії, намічайте джерела

Основні

1. Корольчук М. С., Крайнюк В. М., Марченко В. М. Основи психології: опорні конспекти, схеми, методики. - К.: Ніка-Центр, 2011. - 320 с.

2. Корольчук М. С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров'я. - К.: ІНКОС, 2002. - 272 с.

3. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - 3-е изд. - М.: Политиздат, 1982. - 304 с.

4. Максименко С. Д., Загальна психологія: - К.:ЦУЛ, 2010. - 272 с.

5. Основи психології / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. - К.: Либідь, 2000. - 632 с.

6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2000.- 720 с.

7. Психологія: Підручник / За заг. ред. Ю. Л. Трофімова. - К.: Либідь, 2007. - 558 с.

8. Семиченко В. А. Психические состояния. - К.: Магістр-S, 2001. - 205 с.

9. Статінова Н. П., Сень Г. П. Основи психології та педагогіки., - К.: КНТЕУ., 2002. - 345 с.

10. Статінова Н. П., опорні конспекти з психології, - К.: КНТЕУ., 2010. - 40 с.

Додаткові

11. Асмолов А. Г. Психология личности. - М.: Смысл, Академия, 2002. - 416 с.

12. Большой психологический словарь., СПб.:М.: Прайм-Еврознак; Олма-Пресс., 2003. - 672 с.

13. Большой толковый психологический словарь., - М. Вече;АСТ., 2001. - 592 с.

14. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2002. - 512 с

15. Корольчук М. С., Осьодло В.І. Психодіагностика. - К.: Ельга; Ніка-Центр.. 2010. - 400 с.

16. Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності., - К.: Ельга;Ніка-Центр, 2008. - 400 с.

17. Немов Р. С. Психология: Учебник. - В 3 кн. - М.: ВЛАДОС, 2003. - Кн.1 - 688 с.; Кн. 2 - 608 с.; Кн. 3 - 632 с.

18. Педагогічна і психологічна науки в Україні., К.: Педагогічна думка, 2007. - 440 с.

19. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога.- М.: ВЛАДОС-Пресс, 2003. - 478с.

20. Столяренко Л. Д. Основы психологии: Учеб. пособие.- Ростов-на-Дону: Фенікс, 2002. - 736 с.

21. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология: Учеб. пособие. - 2-е изд., перероб. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2003. - 544 с.

22. Титаренко Т. М. Життєвий шлях особистості: у межах і за межами буденного. - К.: Либідь, 2003. - 376 с.

23. Узнадзе Д. Н. Теория установки. - Москва: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. - 448 с.

24. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2003. - 608 с.

25. Фромм Э. Фрейд., - М.: Весь мир., 2002. - 143 с.

26. Циба В. Т. Соціологія особистості: системний підхід. - К.: МАУП, 2000. - 151 с.

27. Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения: пер. с англ. - СПб.: Речь, 2001. - 321 с.

Інтернет - ресурси:

- http://psylib.kiev.ua/;

- www.psychology.ru;

- www.psyon.ru;

- www.doktor.ru.Модуль 1 | МИНОБРНАУКИ РОССИИ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати