Головна

FREE ENTERPRISE SYSTEM

  1. A Radio Communication System
  2. Ass. prof. Zhauticova S. B., Maxutova A. K. "Pathophysiology of cardio-vascular system" // Educational-methodical manual // Karaganda, 2006.- 57.
  3. Bankengruppen im Banksystem der Russischen Foderation
  4. Conversational topic: Russia's Political System
  5. Development of a System of Visual Symbols
  6. DEVELOPMENT OF SYSTEMS OF TECHNOLOGIES.
  7. DEVELOPMENT OF SYSTEMS OF TECHNOLOGIES.

Прикладне дослідження - це таке дослідження, результати якого адресовані виробникам і замовникам і яке направляється потребами або бажаннями цих клієнтів, фундаментальне - адресовано іншим членам наукового співтовариства. Сучасна техніка не так далека від теорії, як це іноді здається. Вона не є лише застосуванням існуючого наукового знання, але має творчу компоненту. Тому в методологічному плані технічне дослідження (тобто дослідження в технічній науці) не надто сильно відрізняється від наукового. Для сучасної інженерної діяльності потрібні не тільки короткострокові дослідження, спрямовані на рішення спеціальних завдань, а й широка довгострокова програма фундаментальних досліджень в лабораторіях та інститутах, спеціально призначених для розвитку технічних наук. У той же час сучасні фундаментальні дослідження (особливо в технічних науках) більш тісно пов'язані з додатками, ніж це було раніше.

Для сучасного етапу розвитку науки і техніки характерно використання методів фундаментальних досліджень для вирішення прикладних проблем. Той факт, що дослідження є фундаментальним, ще не означає, що його результати неутилітарності. Робота ж, спрямована на прикладні цілі, може бути вельми фундаментальної. Критеріями їх поділу є в основному часовий чинник і ступінь спільності. Цілком правомірно сьогодні говорити і про фундаментальне промисловому дослідженні.

Згадаймо імена великих вчених, колишніх одночасно інженерами і винахідниками: Д. У. Гіббс - хімік-теоретик - почав свою кар'єру як механік-винахідник; Дж. Фон Нейман почав як інженер-хімік, далі займався абстрактної математикою і згодом знову повернувся до техніки;

Н. Вінер і К. Шеннон були одночасно і інженерами і першокласними математиками. Список може бути продовжений: Клод Луїс Нав'є, інженер французького Корпуси мостів і доріг, проводив дослідження в математиці і теоретичної механіки; Вільям Томсон (лорд Кельвін) вдало поєднував наукову кар'єру з постійними пошуками в сфері інженерних і технологічних інновацій; фізик-теоретик Вільгельм Бьеркнес став практичним метеорологом ...

Хороший технік шукає рішення, навіть якщо вони ще не повністю прийняті наукою, а прикладні дослідження і розробки все більш і більш виконуються людьми з вихідної підготовкою в галузі фундаментальної науки.

Таким чином, в науково-технічних дисциплінах необхідно чітко розрізняти дослідження, включені в безпосередній інженерну діяльність (незалежно від того, в яких організаційних формах вони протікають), і теоретичні дослідження, які ми будемо далі називати технічної теорією.

Для того, щоб виявити особливості технічної теорії, її порівнюють насамперед з природничо. Г. Сколімовський писав: "технічна теорія створює реальність, в той час як наукова теорія тільки досліджує і пояснює її". На думку Ф. Раппа, рішучий поворот у розвитку технічних наук складався "в зв'язуванні технічних знань з математико-природничо методами". Цей автор розрізняє також "гипотетико-дедуктивний метод" (ідеалізована абстракція) природничо-наукової теорії і "проектно-прагматичний метод" (загальна схема дії) технічної науки.

Г. Беме відзначав, що "технічна теорія складається так, щоб досягти певної оптимізації". Для сучасної науки характерно її "відгалуження в спеціальні технічні теорії". Це відбувається за рахунок побудови спеціальних моделей в двох напрямках: формулювання теорій технічних структур і конкретизації загальних наукових теорій. Можна розглянути як приклад становлення хімічної технології як наукової дисципліни, де здійснювалася розробка спеціальних моделей, які пов'язували більш складні технічні процеси і операції з ідеалізованими об'єктами фундаментальної науки. На думку Беме, багато перші наукові теорії були, по суті справи, теоріями наукових інструментів, тобто технічних пристроїв, наприклад:

- Фізична оптика - це теорія мікроскопа і телескопа,

- Пневматика - теорія насоса і барометра, а

- Термодинаміка - теорія парової машини і двигуна.

Маріо Бунге підкреслював, що в технічній науці теорія - не тільки вершина дослідного циклу і орієнтир для подальшого дослідження, а й основа системи правил, розпорядчих хід оптимального технічного дії. Така теорія або розглядає об'єкти дії (наприклад, машини), або ставиться до самої дії (наприклад, до рішень, які передують і керують виробництвом або використанням машин). Бунге розрізняв також наукові закони, що описують реальність, і технічні правила, які описують хід дії, вказують, що робити, щоб досягти певної мети (є інструкцією до виконання дій). На відміну від закону природи, який говорить про те, яка форма можливих подій, технічні правила є нормами. У той час, як твердження, що виражають закони, можуть бути більш-менш щирими, правила можуть бути більш-менш ефективними. Наукове передбачення говорить про те, що трапиться або може статися при певних обставинах. Технічний прогноз, який виходить з технічної теорії, формулює припущення про те, як вплинути на обставини, щоб могли відбутися певні події або, навпаки, їх можна було б запобігти.

Найбільша відмінність між фізичною і технічною теоріями полягає в характері ідеалізації: фізик може сконцентрувати свою увагу на найбільш простих випадках (наприклад, елімінувати тертя, опір рідини і т.д.), але все це є дуже великою для технічної теорії і повинно прийматися нею у увага. Таким чином, технічна теорія має справу з більш складною реальністю, оскільки не може елімінувати складну взаємодію фізичних факторів, що мають місце в машині. Технічна теорія є менш абстрактної і ідеалізованої, вона тісніше пов'язана з реальним світом інженерії. Спеціальний когнітивний статус технічних теорій виражається в тому, що технічні теорії мають справу з штучними пристроями, або артефактами, в той час як наукові теорії відносяться до природних об'єктів. Однак протиставлення природних об'єктів і артефактів ще не дає реального підстави для проведеного розрізнення. Майже всі явища, що вивчаються сучасною експериментальною наукою, створені в лабораторіях і в цьому плані є артефакти.

На думку Е. Лейтона, технічну теорію створює особливий шар посередників - "вчені-інженери" або "інженери-науковці". Бо для того, щоб інформація перейшла від одного співтовариства (вчених) до іншого (інженерів), необхідна її серйозна переформулировка і розвиток. Так, Максвелл був одним з тих учених, які свідомо намагалися зробити внесок в техніку (і він дійсно зробив на неї великий вплив). Але потрібні були майже такі ж потужні творчі зусилля британського інженера Хевісайда, щоб перетворити електромагнітні рівняння Максвелла в таку форму, яка могла бути використана інженерами. Таким посередником був, наприклад, шотландський вчений-інженер Ренкін - провідна фігура в створенні термодинаміки і прикладної механіки, якому вдалося зв'язати практику побудови парових двигунів високого тиску з науковими законами. Для такого роду двигунів закон Бойля-Маріотта в чистому вигляді не застосуємо. Ренкін довів необхідність розвитку проміжної форми знання - між фізикою і технікою. Дії машини повинні грунтуватися на теоретичних поняттях, а властивості матеріалів вибиратися на основі твердо встановлених експериментальних даних. У паровому двигуні досліджуваним матеріалом був пар, а закони дії були законами створення і зникнення теплоти, встановленими в рамках формальних теоретичних понять. Тому робота двигуна в рівній мірі залежала і від властивостей пара (встановлюються практично), і від стану теплоти в цьому парі. Ренкін сконцентрував свою увагу на тому, як закони теплоти впливають на властивості пара. Але відповідно до його моделлю, виходило, що і властивості пара можуть змінити дію теплоти. Проведений аналіз дії розширення пара дозволив Ренкін відкрити причини втрати ефективності двигунів і рекомендувати конкретні заходи, що зменшують негативний вплив розширення. Модель технічної науки, запропонована Ренкін, забезпечила застосування теоретичних ідей до практичних проблем і привела до утворення нових понять на основі об'єднання елементів науки і техніки.

Технічні теорії в свою чергу надають велике зворотний вплив на фізичну науку і навіть в певному сенсі на всю фізичну картину світу. Наприклад, (по суті, - технічна) теорія пружності була генетичною основою моделі ефіру, а гідродинаміка - вихрових теорій матерії.

Таким чином, в сучасній філософії техніки дослідникам вдалося виявити фундаментальне теоретичне дослідження в технічних науках і провести первинну класифікацію типів технічної теорії. Поділ досліджень в технічних науках на фундаментальні і прикладні дозволяє виділити і розглядати технічну теорію як предмет особливого філософсько-методологічного аналізу і перейти до вивчення її внутрішньої структури.

Голландський дослідник П. Кроес стверджував, що теорія, що має справу з артефактами, обов'язково зазнає зміну своєї структури. Він підкреслював, що природничо-наукові та науково-технічні знання є в рівній мірі знаннями про маніпуляції з природою, що і природні, і технічні науки мають справу з артефактами і самі створюють їх. Однак між двома видами теорій існує також фундаментальна відмінність, і воно полягає в тому, що в рамках технічної теорії найважливіше місце належить проектним характеристикам і параметрам.

Дослідження співвідношення і взаємозв'язку природних і технічних наук направлено також на те, щоб обґрунтувати можливість використання при аналізі технічних наук методологічних засобів, розвинених в філософії науки в процесі дослідження природознавства. При цьому в більшості робіт аналізуються в основному зв'язку, подібності та відмінності фізичної та технічної теорії (в її класичній формі), яка заснована на застосуванні до інженерній практиці головним чином фізичних знань.

Однак за останні десятиліття виникло безліч технічних теорій, які грунтуються не тільки на фізиці і можуть бути названі абстрактними технічними теоріями (наприклад, системотехніка, інформатика або теорія проектування), для яких характерне включення в фундаментальні інженерні дослідження загальної методології. Для трактування окремих складних явищ в технічних розробках можуть бути притягнуті часто абсолютно різні, логічно не пов'язані теорії. Такі теоретичні дослідження стають за самою своєю суттю комплексними і безпосередньо виходять не тільки в сферу "природи", але і в сферу "культури". "Необхідно брати до уваги не тільки взаємодія технічних розробок з економічними факторами, але також зв'язок техніки з культурними традиціями, а також психологічними, історичними та політичними факторами". Таким чином, ми потрапляємо в сферу аналізу соціального контексту науково-технічних знань.

Тепер розглянемо послідовно: по-перше, генезис технічних теорій класичних технічних наук і їх відмінність від фізичних теорій; по-друге, особливості теоретико-методологічного синтезу знань в сучасних науково-технічних дисциплінах і, по-третє, розвиток сучасної інженерної діяльності та необхідність соціальної оцінки техніки.

UNIT 1

FREE ENTERPRISE SYSTEM

"Going into business for myself" is a dream of many people. It can be realized in a society with a free enterprise system. A free enterprise system is an economic system based on the private ownership of property, competition, and the profit motive. In a free enterprise system anyone who has the capital, the time and the experience can go into any business, he or she chooses. But one must keep in mind, that he does not use another's name, product design or trade mark. One is free to compete with any existing business, just as one is free to start something new.

People do different business for a profit. The search of profit is a driving force in a free enterprise system. Entrepreneuris a person who creates a business in the hope of earning a profit. To make a profit, an entrepreneur must create a product, develop methods of production, finance production and market a product at a reasonable price. Profit is the reward for the risk you take in starting an enterprise. Profit is the indicator that your business is successful.

The other side of profit is loss. It means that entrepreneurship consists of risk to loose time and money in the hope but without any guarantee of profit.

One point to remember is that free enterprise system applies to the customer as well as to the entrepreneur. The government can not close your business unless you break the law, but customer can close your business simply by staying away. The customer is the most important person in any business. He is a person who brings you his wants. Your job is to fill those wants.Фундаментальні та прикладні дослідження в технічних науках | Positive Punctual Patient

The Pillars of Free Enterprise | Answer these questions using your knowledge and experience. | TYPES OF BUSINESS ORGANISATION | Active vocabulary | Read the extract and answer these questions. | You will hear an imaginary alternative version of the conversation in the book. Listen and compare your choices. | Forms of business organization | HOW TO START YOUR OWN BUSINESS | Translate the following combinations into Russian. | Making a proposal |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати