На головну

Тема №2. Вычисление сумм и произведений

  1. А) Вычисление объема тела по известным площадям параллельных сечений.
  2. А) Вычисление площадей в прямоугольной системе координат.
  3. Авторское право - правовое положение авторов и созданных их творческим трудом произведений литературы, науки и искусства.
  4. Б) Темы 2-я курсовой работы. Сравнительный образно-стилистический анализ произведений изобразительного искусства
  5. Библиографическая запись на сборники произведений
  6. В. Скотт - создатель жанра исторического романа (на примере произведений). Причины утверждения исторического жанра в эпоху романтизма.
  7. Вторая курсовая работа - сравнительный анализ двух (трёх) произведений изобразительного искусства, ДПИ или архитектуры

Теми індивідуальних наукових досліджень

1. Дослідити статеву диференціацію особистісних характеристик в самоописах чоловіків і жінок (хлопчиків та дівчаток) та дати їй пояснення.

2. Розробити опитувальник щодо поширених ґендерних стереотипів в учительському середовищі, провести дослідження, дати інтерпретацію їх результатам.

3. Дослідити характер розподілу ролей у батьківських сім'ях, використовуючи проективний малюнок «Моя сім'я».

4. Експрес-дослідження ґендерних установок у різних вікових і професійно-освітніх групах населення та їх інтерпретація.

5. Ґендерна експертиза трудового та сімейного законодавства.

6. Провести методом конвент-аналізу експертизу змісту: а) шкільних підручників та посібників; б) дитячих часописів; в) комерційної реклами на телебаченні; г) модних чоловічих та жіночих часописів.

7. Сформувати гіпотезу та відповідно їй розробити критерії оцінки диференціації педагогічних вимог до дівчат та хлопців у сім'ї, школі, ВУЗі і відповідні питання до опитувальника для дітей і дорослих. Провести дослідження, проаналізувати результати, зробити висновки щодо спрямованості виховного процесу.

8. Дослідити особливості самопрезентації чоловіків і жінок в шлюбних оголошеннях, вивчити їх вікову специфіку. Порівняти зміст оголошень в ЗМІ початку, середини та кінця минулого тисячоліття, початку нового тисячоліття.

9. Проаналізувати і порівняти спілкування викладача (жінки і чоловіка) зі студентами під час занять:

- якими були умови спілкування;

- яким чином викладач (чоловік, жінка) викликав інтерес до спілкування у юнаків і дівчат;

- як реагував викладач (чоловік, жінка) на неспокійну поведінку студентів, що їм більш усього не сподобалося;

- яке місце займали емоційне, вербальне та невербальне реагування в поведінці викладача (чоловік, жінка);

- на які сторони мислення (експресивні чи інструментальні) більш спиралися викладачі (чоловік, жінка);

- який фактичний матеріал, асоціативні уявлення використовував викладач (чолові, жінка) для переконування студентів, чи були вони ґендерно орієнтовані.

10. Простежити за діяльністю викладачів (вчителів (чоловіка, жінки)) під час занять з приводу визначення їх стилю педагогічного спілкування, використовуючи для цього класифікацію типологій професійних позицій учителів, запроваджену М. Таленом.

11. Провести самоаналіз розвитку ґендерної ідентичності за допомогою методу ґендерної автобіографії (адаптовано за кн.: Пол женщины. - Алматы, 2000. - С. 111-112)

Реферат - короткий виклад змісту одного або декількох документів з певної теми. Обсяг - 8-15 сторінок друкованого тексту українською мовою. Поля: верхнє - 20-25 мм, нижнє - 20 мм, ліве - 25-30 мм, праве - 5 мм. Реферат необхідно починати з викладу сутності проблеми. Слід уникати зайвих фраз. У вступі необхідно обгрунтувати актуальність теми, її особливості, значущість з огляду на соціальні потреби суспільства та розвиток педагогічної науки. У розділі І необхідно викласти основні теоретичні дослідження з теми, зазначити, хто з учених минулого вивчав дану проблему, які ідеї висловлював. Навести перелік основних змістових аспектів проблеми, які розглядалися вченими, та визначити недостатньо досліджені питання.

У розділі ІІ необхідно зробити поглиблений аналіз сучасного стану досліджуваної проблеми, висловити власні думки щодо перспектив розвитку проблеми. У висновках необхідно подати узагальнені умовиводи, ідеї, думки, оцінки, пропозиції. До списку літератури потрібно включити публікації переважно останніх 5 років. Особливу цінність мають роботи останнього року. Кількість - не менше 10 джерел. У додатках потрібно наводити матеріал (схеми, таблиці, формули тощо), який суттєво полегшує розуміння роботи.

Виклад матеріалу в рефераті повинен бути коротким і стислим. Захист відбувається перед навчальною групою. Вибір теми реферату слід узгоджувати з викладачем. Реферат оцінюється за такими основними критеріями: актуальність змісту, інформаційна насиченість, новизна, логічність, дохідливість викладу, практична значимість,

ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ ТА РЕФЕРАТІВ

1. Розвиток ґендерних досліджень в Україні.

2. Поняття «статі», «ґендеру», їх виникнення та розмежування.

3. Соціальні стереотипи статі.

4. Формування ґендерної ідентичності в процесі соціалізації.

5. Радикальний фемінізм - суспільна провокація чи дієвий чинник суспільних змін?

6. Ліберальний фемінізм: ідейно-теоретичні джерела та еволюція розвитку.

7. Соціалістичний та марксистський фемінізм: основні засади та історичний досвід.

8. Ґендер як соціальний конструкт.

9. Особливості диференціальної ґендерної соціалізації: вікові аспекти.

10. Ґендер та психоаналіз.

11. Жінка в структурі родинного побуту: історичний аспект.

12. Жінка як засіб та як мета в рекламі.

13. Ґендерні аспекти самореалізації особистості.

14. Адаптація сімейних ролей кар'єрній діяльності жінки.

15. Патріархальний та сучасний ідеали жіночності.

16. Наявна та прихована ґендерна дискримінація в сім'ї.

17. Відносини чоловіків і жінок у шлюбі: ґендерний аспект.

18. Трансформація становлення до жінок та жіночої ролі в суспільстві.

19. Ґендерні відмінності чоловіків і жінок крізь призму громадської думки в Україні.

20. Ґендерні проблеми професійних відносин.

21. Конституція України про рівність прав і можливостей чоловіків і жінок.

22. Міжнародний досвід антидискримінаційного законодавства на ринку праці.

23. Міжнародне право про рівні права і можливості.

24. Правовий аспект ґендерного рівноправ'я.

25. Роль, місце, статус жінки і чоловіка в політичній системі українського суспільства.

26. Роздільне навчання: аргументи «за» і «проти».

27. Жінки - політики України.

28. Образ жінки в українській літературі.

29. Образ чоловіка в українській літературі.

30. Видатні жінки Біблії.

31. Маскулінність (мужність)як дослідницька проблема.

32. Вплив основних інститутів соціалізації на статево рольовий розвиток дітей.

33. Вплив ґендерних стереотипних уявлень на поведінку вчителів щодо дітей різної статі в освітніх закладах.

34. Виникнення та інституалізація гендерних досліджень: світовий контекст.

35. Розвиток та інституалізація гендерних досліджень в Україні.

36. Проблема гендерної методології у соціальних та соціально-гуманітарних науках.

37. Поняття «статі», «гендеру», їх виникнення та розмежування.

38. Гендерна реальність і гендерні перспективи розвитку українського суспільства.

39. Теорія кохання Платона в контексті гендерних відношень давньогрецького суспільства.

40. Теорії суспільного договору та проблема рівності статей.

41. Ідея андрогіна в німецькому романтизмі.

42. Проблема «жіночої істерії» в психології XIX-XX століть.

43. Теорії статево-рольових відмінностей в соціології.

44. Феномен суфражистського руху.

45. Характер жіночих організацій у Наддніпрянській Україні та на західноукраїнських землях: порівняльна характеристика.

46. Українська «жіноча періодика» як складова жіночого руху.

47. Сучасний міжнародний жіночий рух: єдність та багатоманіття національних моделей.

48. Основні засади філософії жіночого буття у трактуванні Сімони де Бовуар («Друга стать»).

49. Історія жінки як історія сексуальності (М. Фуко «Історія сексуальності»).

50. Наукове артикулювання «жіночої культури».

51. Ліберальний фемінізм у контексті національно-визвольних завдань (на прикладі публіцистичної спадщини Мілени Рудницької).

52. Радикальний фемінізм - суспільна провокація чи дієвий чинник суспільних змін?

53. Ліберальний фемінізм: ідейно-теоретичні джерела та еволюція розвитку.

54. Соціалістичний та марксистський фемінізм: основні засади та історичний досвід.

55. Фемінізм у контексті розвитку психоаналізу, фрейдизму та неофройдизму.

56. Ліберальний фемінізм: ідейно-теоретичні джерела та еволюція розвитку.

57. Соціалістичний та марксистський фемінізм: основні засади та історичний досвід.

58. Фемінізм у контексті розвитку психоаналізу, фрейдизму та неофройдизму.

59. Проблеми інституалізації гендерних досліджень в українській академічній науці.

60. Феміністська критика, жіночі студії, гендерні дослідження: перспективи для України.

61. Молодіжні субкультури і сексуальна революція 1960-1970-х та їх вплив на розвиток досліджень сексуальності.

62. Націоналізм і фемінізм в українському контексті.

63. Гендерні студії та жіночий рух в Україні: проблеми співвідношення теорії і практики.

64. Теорії біологічного детермінізму у визначенні статей.

65. Гендерні відмінності в концепції психологічного детермінізму.

66. Соціокультурна зумовленість статей (за працями Маргарет Мід).

67. Гендер як соціальний конструкт.

68. Комплекс маскулінності: основні характеристики.

69. Патріархальний та сучасний ідеали жіночності.

70. Трансформація ставлення до жінок та жіночої ролі в суспільстві.

71. Ціннісно-нормативна природа гендерних стереотипів у суспільстві.

72. Гендерні відмінності крізь призму громадської думки в Україні і світі.

73. Історичний характер ґендерних ролей і стереотипів.

74. Інтелектуальні та емоційні гендерні відмінності: дослідження та їх результати.

75. Соціальні ролі у гендерному вимірі: концепції та дослідження.

76. Незвичні герої: інверсія гендерних ролей у художніх творах (казках, фільмах, мультфільмах, комп'ютерних іграх тощо) та її вплив на формування гендерної ідентичності.

77. Леді та джентльмени: етикет як гендерний ритуал.

78. «Як Барбі і Бетмен» - подвійні стандарти ґендерної соціалізації.

79. Криза маскулінності та ключові моделі чоловічої гендерної ідентичності в сучасній Україні.

80. «Інакша» реальність: соціокультурні та особистісні проблеми існування нетрадиційної ідентичності.

81. Статус та роль чоловіка в сучасній сім'ї.

82. Наявна та прихована гендерна дискримінація в сім'ї.

83. Стабільність шлюбу та професійна праця жінок.

84. Гендерні особливості критеріїв відбору партнера на шлюбному ринку.

85. Проблеми репродукції та «право жінок на власне тіло».

86. Нові форми шлюбу та гендерний розподіл влади в них.

87. Розлучення: сучасна українська та західна практика (гендерний аспект).

88. Основні напрями феміністичної критики в економічній теорії.

89. Економічні теорії дискримінації та гендерна нерівність.

90. Міжнародний досвід антидискримінаційного законодавства на ринку праці.

91. Теорія людського капіталу та гендерна нерівність.

92. Фемінізація бідності та її соціальні наслідки.

93. Глобалізація та її різні економічні наслідки для чоловіків та жінок.

94. Конституція України про рівність прав і можливостей чоловіків і жінок.

95. Державні програми та врахування в них інтересів і потреб жіночого і чоловічого населення країни.

96. Роль політичної волі у створенні та функціонуванні механізму забезпечення рівних прав і можливостей.

97. Гендерні квоти як засіб і ресурс рівних можливостей.

98. Представницька демократія як відображення рівності (нерівності) чоловіків і жінок у країні.

99. Роль, місце, статус жінки і чоловіка в політичній системі українського суспільства.

100. Природне та соціальне право: генетична детермінанта.

101. Конституція України про рівні права і можливості.

102. Міжнародне право про рівні права і можливості.

103. Закон про рівні права і можливості: порівняльний аналіз його прийняття.

104. Сорок третя Спеціальна сесія Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (Нью-Йорк, 2000 р.) про рівні права і можливості, аналіз прийнятих на ній документів.

105. Освіта жінок та чоловіків в античній культурі.

106. Доступ до освіти як запорука нормального розвитку особистості в роботі М. Волстоункрафт «Захист прав жінок» (1792 р.).

107. Роздільне навчання: аргументи «за» і «проти».

108. Гендерний аналіз підручника з математики для молодших класів.

109. Гендерний аналіз текстів однієї з всеукраїнських газет.

110. Ґендерний аспект реклами (на матеріалі рекламних роликів).

111. Соціальна роль жінки (за матеріалами «жіночих» журналів).

112. Ключові моделі «жіночості» та «чоловічості» в українських мас-медіа.

113. Егалітарний потенціал світових релігій.

114. Жіночі монастирі в середньовіччі та їх внесок у культуру.

115. Релігійні концепції творення світу в ґендерному контексті.

116. Гендерний аспект релігійних обрядів.

117. Соціальна політика сучасного Ватикану та тендерна рівність.

118. Ґендерні відносини у сім'ї в сучасній православній літературі.

119. Ґендерний аналіз міфів і казок.

120. Культурні архетипи материнства.

121. Карнавал з погляду ґендерної ідентичності.

122. Ґендер як маскарад.

123. Технокультура і гендер.

124. Масова культура і гендер.

125. Андрогінність з погляду аналітичної психології К. Г. Юнга.

126. Садомазохістська образність та її місце в культурі.

127. Меланхолія як психосоціокультурна ситуація.

128. Гендерні упередження проти жінок/чоловіків у мові.

129. Дослідження мови та гендеру.

130. Гендерні стереотипи у мові.

131. Особливості мовлення жінок і чоловіків.

132. Прояви мовного сексизму у різних видах текстів.

133. Зміни, що сталися у мові внаслідок феміністського руху.

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ: проблемні лекції, лекції-дискусії, розв'язування педагогічних задач, виконання творчих завдань, робота в Інтернет.

9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:поточне тестування, оцінка за реферат, індивідуальне завдання, колоквіум, усний контроль.

Форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

Поточний контроль:

- опитування на практичних заняттях;

Підсумковий контроль:

- залік.

Контроль за виконанням самостійної роботи:

- опитування на практичних заняттях;

- винесення питань на залік.

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання згідно з "Положенням про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті" (Додаток А).

У процесі вивчення курсу «Основи теорії ґендеру» використовується такі види контролю:

поточний - здійснюється на практичних/семінарських заняттях (практичний модуль).

За змістом він включає два аспекти: якість засвоєння матеріалу, який охоплюється темою практичного/семінарського заняття, та сумлінність студента в роботі самого заняття;

підсумковий - здійснюється у формі підсумкової атестації (теоретичний модуль - залік), яка охоплює матеріал курсу.

Інтервальна шкала оцінок

За шкалою ECTS Традиційна оцінка Рейтинг з дисципліни
A - відмінно Відмінно 90 та більше
B - дуже добре Добре 81-89 балів
C - добре Добре 75-80 балів
D - задовільно Задовільно 66-74 балів
E - достатньо Задовільно (задовольняє міні-мальні критерії) 60-65 балів
FX - незадовільно Незадовільно 35-59 балів
F - незадовільно Незадовільно (потрібна додаткова робота) 1-34 балів

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); нормативні документи; першоджерельні матеріали.

12. ЛІТЕРАТУРА

Абубикирова Н. И. Что такое гендер? // Общественные науки и современность. - 1996. - №6. - С. 123-125.

Берн Шон. Гендерная психология. - СПб.: пройм-ЕВРОЗНАК, 2004. - 320с.

Введение в гендерные исследования: Учебное пособие. - М.: МГУ, 2000. - 200 с.

Воронина О. А. Теоретико-методологические основы гендерних исследований // Теория и методология гендерних исследований. Курс лекцій / Под общ. ред. Ворониной О. А. - М.: МЦГИ-МВШСЭН-МФФ, 2001. - С. 13-106.

Геворкян А. Е. Определение понятия гендер // Гендер. Проблемы и пути решения. Методологический подход к гендерному обучению. Издательство "Гитутюн" НАНРА, 2001. - 150 с.

Ґендерний розвиток у суспільстві: (конспекти лекцій). - К.: ПЦ "Фоліант", 2004. - 351 с.

Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. - К.: Український інститут соціальних досліджень, 2002. - 121с.

Гендерное образование в средней школе: Учебная программа курса "Женщина и мужчина в ХХІ веке: стратегии и реалии гендерного равенства". - Иваново: Иван. гос. ун-т, - 2002. - 362 с.

Гендерный подход в дошкольной педагогике: теория и практика. Монографія в 2-х частях / Под ред. Штылевой Л. В. - Мурманськ: ОУ КРЦЦОиРЖ, 2001. - 200 с.

Говорун Т. В., Кікінежді О. М. Ґендерна психологія: Навч. Посібник. - К.: Видав. центр "Академія", 2004. - 308 с.

Кравець В. П. Ґендерна педагогіка: Навч. Посібник. - Тернопіль: Джура, 2003. - 416 с.

Лавриненко Н. В. Женщина: самореализация в семье и обществе (Гендерный аспект). - К.: ВИПОЛ, 1999. - 172 с.

Лавриненко Н. В. Ґендерні стереотипи як механізм припису ґендерної ідентичності // Рівність жінок та чоловіків "Світові тенденції і українські реалії". - Київ, 2001. - С. 3-23.

Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник.- К.: "К.І. С.", 2004.-536 с.

Додаткова література:

Аникеева Н. П. Гендерные отношения в воспитательном пространстве // Педагогическое образование и наука. - 2002. - №4. - С. 46-50.

Бреева Е. Б. Дети в семье: Гендерные аспекти воспитания // Народонаселение. - 2000. - № 2 (апрель). - С. 62-69.

Братусь І., Іулевсьш-Черниш А., Лях Т. Формування навичок усвідомленого батьківства та ранній розвиток дитини (методичні матеріали для тренінгу) // Практична психологія та соціальна робота. - 2002. - № 5. - С. 36-48.

Воспитание мальчиков // «ВЬІ и МЬІ». Диалог российских и американских женщин. Альманах, 1998. - № 4 (20). - С. 6-13.

Кериг П. К. Семейньїй контекст: удовлетворенность супружеством, родительский стиль и речевое поведение с детьми // Вопросы психологии. - 1990. -№ 1. - С. 158-164.

Каган В. Е. Семейные и полоролевые установки у подростков // Вопросы психологии. - 1998. - № 2.

Кон И. Дети и родители // Семья: Книга для чтения. - Кн. 1 / Сост. И. С. Андреева, А. В. Гулыга. - М.: Политиздат, 1990. - С. 236-270.

КонІ. С. Введение в сексологию. - М.: Медицина, 1988.

ПайнсЗ., Маслач К. Практикум по социальной психологии. - СПб.: Изд-во «Питер», 2000. - С. 167-207.

Партнерство школи та сім'ї - в ім'я розвитку творчої і соціально-активної особистості // Учнівське самоврядування в системі освіти Києва / Г. Ковганич, Л. Несторенко, Н. Савченко. - К.: Ін-т громадянського суп-ва. - 2000. - С. 239-261.

Пушкарева НЛ. Мать и дитя в Древней Руси (отношение к материнству и материнскому воспитанию в Х-ХУ вв.) // Этнографическое обозрение. -1996. -№ 6,- С. 93-106.

Про становище сімей в Україні. - К.: НВФ «Студцентр», 1999.

Проблеми насильства в сім'ї: правові та соціальні аспекти / Упоряд. Руднєва О. М. - Харків: Право, 1999.

Райгородский Д. Я. Психология семьи. (Серия «Психология семейных от-ношений»). Учебное пособие для факультетов психологии, социологии, экономики и журналистики. - Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2002.

Тартаковская И. Н. Социология пола и семьи. - Самара, 1997.

Рішашевская Н., Ванной Д., Малишева М. и др. Окно в русскую частную жизнь. Супружеские пары в 1996 году. - М., 1999.

Взаємодія громадських організацій із законодавчими органами влади // Жінка у світі політики. Женщина в мире политики. Бюлетень № 16. - Вересень 1998. - С. 7-14.

Ґендерний склад представницьких органів державної влади // Жінка у світі політики. Женщина в мире политики. Бюлетень № 25. -Березень 2000.-С. 4-17.

Ґендерний аналіз українського суспільства. - К.: ПРОООН, 1999-

Жінки у суспільних рухах низового рівня // Жінка у світі політики. Женщина в мире политики. Бюлетень № 24. - Січень 2000. -С. 18-25.

Кобелянська Л. Співпраця органів влади та жіночих організацій в утвердженні рівності чоловіка і жінки (з досвіду України) // Рівність: проблеми ґендерної дискримінації. Матеріали Всеукраїнського семінару «Механізм забезпечення рівноправності жінок та чоловіків в Україні». - К., 1998. - С. 81-87.

Кобелянськая Л. Гендерное образование в Украине: реалии и перспективы // Gender stadies in modern universities: international experience july 6, 2002, Kyev, Ukraine. - C. 22-28.

Новикова 9. Международная защита прав женщин: история и современ-ность // Преображение. Русский феминистский журнал. - М., 1995. - №3. -С. 58-62.

УховКА, Политика гендерного равенства в Даний в 70-90-е годы XX века // Гендерная педагогика и гендерное образозание в странах постсоветского пространства: Сб. материалов Международной летней школьї, 2001. - Иваново, 2002.-С. 123-128.

Участь жінок у житті громадянського суспільства // Жінка у світі політики. Женщина в мире политики. Бюлетень № 24. - Січень 2000. -С. 14

Попова Л. В. Гендерная социализация в детстве ( или что нужно знать воспитателям о том, как девочки и мальчики научаются "быть женщинами и мужчинами"

//http://www.wsu.ru/grc/e-librari/files/ gendernaya_sotsializatsiya.doc

Попова Л. В. Проблемы саморегуляции одаренных женщин // http://rc.nsu.ru/text/news/education/017.html.

Рыков С. Л. Гендерные исследования в педагогике // Гендерные исследования и гендерное образование в высшей школе: Материалы международной научной конференции. Иваново, 25-26 июня 2002 г.: Часть І. Образование и политика. - Иваново, Ивановский гос. Ун-т. - 2002. - С. 55-61.

13. РЕСУРСИ: нормативна база, наукова педагогічна література, джерела Інтернет, науково-педагогічні бібліотеки (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, бібліотека університету тощо).

Тема №2. Вычисление сумм и произведений

Задание:

С помощью оператора цикла for вычислить y. Оператор if в теле цикла не использовать. Значение m и n вводить с клавиатуры. Шаг изменения переменных i и j указывается только в том случае, если он отличается от единицы.

Вариант №23 , ,

uses crt;var i,j,p,k,m,n:integer; y,s:real;beginclrscr;repeatwrite('Введите целое число m>1 m=');readln(m);until m>1;repeatwrite('Введите целое число, степень числа 2 m=');readln(n);{проверяем что ввели правильно 1,2,4....}until (n=1)or(frac(ln(n)/ln(2))=0);{число итераций по k 1=0:2=1;4=2;8=3...}if n=1 then p:=0 else p:=round(n/(ln(n)/ln(2)));y:=1;for i:=2 to m do begin s:=0; k:=1; for j:=0 to p do begin {writeln('k=',k); для прверки правильности k, в програме не нужно} s:=s+2.5*k+1.2*i; k:=k*2 end; y:=y*ln(s)/ln(10) end;writeln('Произведение=',y:0:3);repeatwrite('Введите целое число n>2 n=');readln(n);until n>2;y:=0;for i:=1 to n-2 doy:=y+(i*n)/(i+m);writeln('Сумма=',y:0:3);readln

end.

Результаты 10 тестов работы программы:НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ | Билет №1
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати