На головну

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

  1. O в Канаде (слушания в рамках работы Бюро по общественному контролю окружающей среды).
  2. VІ. ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
  3. А) конструктивний розрахунок одиночного циклону;
  4. Акредитовані та атестовані лабораторії з контролю якості та безпеки лікарських засобів
  5. Б) конструктивний розрахунок батарейного циклону;
  6. Блок практичних завдань 36 балів
  7. В зависимости от того, подлежит ли рассылаемая информация контролю или нет различают модерируемые и немодерируемые списки рассылки.
Вид діяльності Бал ∑ балів
1. Відвідування лекцій 8 х 1 = 8
2. Відвідування практичних занять 9 х 1 = 9
3. Виконання практичних занять 6 х 10 = 60
5. Виконання мод. контр. роботи 2 х 25 = 50
6. ІНДЗ
7. Написання реферату
7. Самостійна робота 8 х 5 = 40
РАЗОМ БАЛІВ  

Розрахунок коефіцієнта: 212 : 100 = 2,12

Таблиця 8.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS

Підсумкова кількість балів (max - 100) Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
1 - 34   35 - 59 «незадовільно» (з обов'язковим повторним курсом) «незадовільно» (з можливістю повторного складання) F     FX
60 - 74 «задовільно» ED
75 - 89 «добре» CB
90 - 100 «відмінно» A

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 8.3.

Таблиця 8.3

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень бакалаврів

Оцінка Критерії оцінювання
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра на практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп'ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.

Реферативні дослідження та есе, які виконує бакалавр за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на практичних заняттях.

Модульний контроль знань бакалаврів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни | ХІ. ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Разом: 90 год.: лекції - 16 год., практичні заняття - 18 год., індивідуальна робота - 6 год., модульний контроль - 5 год., самостійна робота - 45 год. Коефіцієнт: 2,12 | Практичне заняття 4. | ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА | Оцінювання фізичного розвитку дитини за показниками маси тіла, довжини тіла (сидячи, стоячи), окружності грудної клітки, окружності голови. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати