На головну

ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

  1. Cамостійна робота
  2. Вивчалася робота кардіологічних кабінетів поліклінік м. С. Визначне одиницю спостереження.
  3. ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ (МАЛА КУРСОВА РОБОТА) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  4. Виховна робота в ВНЗ
  5. Вставка формул. Робота з редактором рівнянь Equation Editor
  6. Групова робота
  7. Д) Робота харчових технологiчних лабораторiй

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності бакалавра, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання бакалаврами ІНДЗ захистом.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Основи медичних знань» - це вид науково-дослідної роботи бакалавра, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:

üдослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального курсу) (15 балів).

üІНДЗ - 30 балів

Орієнтовна структура ІНДЗ - дослідження у вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл.

Критерії оцінювання ІНДЗ (дослідження у вигляді реферату)

№ п/п Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за кожним критерієм
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження 5 бали
2. Складання плану реферату 3 бал
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання. 7 балів
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 4 бали
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв'язання проблеми, визначення перспектив дослідження 6 бали
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 5 бали
Разом 30 балів

Шкала оцінювання ІНДЗ (дослідження у вигляді реферату)

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою
Високий 25-30 Відмінно
Достатній 21-24 Добре
Середній 16-20 Задовільно
Низький 0-15 Незадовільно


Практичне заняття 4. | Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни

Разом: 90 год.: лекції - 16 год., практичні заняття - 18 год., індивідуальна робота - 6 год., модульний контроль - 5 год., самостійна робота - 45 год. Коефіцієнт: 2,12 | Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю | ХІ. ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ | Оцінювання фізичного розвитку дитини за показниками маси тіла, довжини тіла (сидячи, стоячи), окружності грудної клітки, окружності голови. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати