Головна

I. Аналіз виробництва і реалізації продукції

  1. A) немає, тому що гроші є наслідком і приналежністю будь-якого товарного виробництва;
  2. B) товарне господарство з сучасними технічними засобами виробництва.
  3. B. Приклад аналізу.
  4. BAR-код, бо він вважається кpайне складним, неможливим для аналізу і т.д.
  5. Собівартість продукції.
  6. I Розділ Аналіз рядів Динаміки

Для аналізу виробництва і реалізації підприємством продукції в індивідуальному завданні визначені: асортимент продукції, планові і фактичні обсяги виробництва і реалізації продукції кожного найменування з розбивкою по кварталах звітного року.

Аналіз виробництва і реалізації продукції починається з оцінки ступеня відповідності фактичних значень показників обсягів виробництва і реалізації продукції, що планувався (ступеня виконання плану за відповідними показниками). Така оцінка здійснюється з використанням абсолютних і відносних порівнянь. Абсолютна порівняння дозволяє стосовно даної конкретної задачі відповісти на питання: на яку величину і в який бік відхиляються фактичні значення показників від планових. Абсолютна порівняння здійснюється знаходженням різниці між фактичними і плановими значеннями відповідних показників. Всі розраховані абсолютні відхилення в залежності від напрямку матимуть відповідний знак - мінус або плюс; як варіант, абсолютне відхилення може дорівнювати нулю. Відносне порівняння дозволяє оцінити ступінь виконання планових завдань і відповісти на питання: у скільки разів фактичні значення показників більше або менше планових. Здійснюється відносне порівняння знаходженням приватного від ділення фактичних значень показників на планові з поданням результату у відсотках.

Абсолютна і відносне порівняння фактичних значень показників обсягів виробництва і реалізації продукції з плановими має бути виконано за рік в цілому по всіх видах продукції підприємства, а також в розрізі окремих найменувань продукції і окремих кварталів року.

Наступна за оцінкою виконання плану за обсягом виробництва і реалізації продукції задача - аналіз динаміки виробництва і реалізації. З використанням поквартальних фактичних значень показників обсягів виробництва і реалізації продукції - як по підприємству в цілому, так і по кожному найменуванню продукції окремо - в роботі повинні бути розраховані: абсолютні відхилення значень кожного (крім першого) кварталу від значень попереднього кварталу і відносні відхилення , що представляють не що інше, як ланцюгові темпи зростання показника, що розраховуються як відношення його значення в даному кварталі року до значення попереднього кварталу.

При наявності можливості (однорідність даних) в роботі розраховуються середньорічні теми зростання обсягів виробництва і реалізації продукції з використанням даних про виробництво та реалізацію продукції по кварталам звітного року. Для розрахунку середньорічних темпів зростання використовується формула середньої геометричної:

 (1)

Тр - середньорічний темп зростання показника,%;

Тр1 , Тр2, Тр3 - ланцюгові темпи зростання показника в 2, 3, 4

кварталах року, відповідно,%.

Результати абсолютних і відносних порівнянь, вироблених в ході оцінки виконання плану і динаміки показників виробництва і реалізації продукції за всіма видами продукції разом узятим і по кожному виду в отдельностісводятся в таблиці, аналогічні табл.1, складеної для обсягу виробництва продукції по підприємству в цілому.

Аналіз виробництва і реалізації продукції повинен супроводжуватися побудовою графіків, що відображають динаміку планових і фактичних об'ємних показників діяльності підприємства по кварталах звітного року. Для наочності рекомендується будувати суміщені в одній системі координат графіки, наприклад, суміщені графіки динаміки обсягів виробництва і реалізації конкретного товару, суміщені графіки планових і фактичних обсягів виробництва продукції по підприємству в цілому і інші. Питання побудови і поєднання графіків динаміки об'ємних показників як в цілому по підприємству, так і за окремими найменуваннями продукції вирішуються студентами самостійно, виходячи з необхідності забезпечення наочності як динаміки зміни окремого показника, так і взаємозв'язків зміни декількох показників.

Оцінка виконання плану і динаміки обсягу виробництва продукції за звітний рік

Таблиця 1

 N п / п  показники  Звітній рік  Квартали звітного року
 I  II  III  IV
   Обсяг виробництва, т. Руб .:          
   - плановий          
   -фактіческійАбсолютние відхилення          
   фактичних значень показників від планових, т. рубСтепень виконання плану,%          
   абсолютні відхилення          
   значень фактичного обсягу          
   виробництва від відповідних          
   значень попереднього          
   періоду, т. руб.Цепние темпи зростання обсягу виробництва,%          

Проведені розрахунки і побудовані графіки дозволяють зробити висновки про сприятливості або несприятливості тенденцій зміни показників виробництва і реалізації продукції, тенденцій в частині виконання намічених планових завдань, про зв'язки динаміки об'ємних показників діяльності підприємства в цілому з динамікою об'ємних показників за окремими видами продукції, про вплив обсягів виробництва і реалізації окремих видів продукції на загальні об'ємні показники. Коментар побудованих графіків повинен підтверджуватися посиланнями на відповідні результати розрахунків темпів зростання.

Наступним етапом аналізу виробництва і реалізації продукції є вивчення структури асортименту продукції, тобто процентного співвідношення планового і фактичного обсягів виробництва і реалізації кожного найменування продукції в загальному обсязі, відповідно, виробництва і реалізації по підприємству в цілому. У роботі необхідно порівнювати структури асортименту в четвертому кварталі до структури в першому кварталі звітного року, визначаючи абсолютні відхилення часток окремих найменувань продукції в останньому кварталі від аналогічних часткою в першому кварталі. Аналіз структури асортименту продукції дозволяє, по-перше, оцінити значимість окремих видів продукції з точки зору їх вкладу в загальний обсяг виробництва і реалізації продукції, по-друге, виявити відбулися за ряд років структурні зрушення в асортименті.

Завершується аналіз виробництва і реалізації продукції оцінкою ступеня їх ритмічності в звітному році. Під ритмічністю розуміють ступінь відповідності фактичних значень обсягу виробництва і реалізації за періодами (місяцями) року плановим. У цій роботі для оцінки ритмічності як ступеня відповідності фактичних виробництва і реалізації окремих найменувань продукції (і за всіма видами продукції разом узятим) плановим робиться наступне припущення: обсяги виробництва і реалізації кожного найменування продукції по місяцях протягом кварталу розподіляються рівномірно. Аналіз ритмічності здійснюється з використанням обсягів виробництва і реалізації кожного найменування продукції і по всіх найменувань продукції разом узятим по місяцях звітного року. Для аналізу ритмічності виробництва і реалізації продукції необхідно розрахувати наступні показники:

- Коефіцієнт ритмічності, що враховує тільки мали місце невиконання плану в окремі місяці

Kp = (2)

де Q- обсяги виробництва або реалізації продукції по місяцях року;

Індекси "факт" і "план" - вказують на фактичні та планові значення обсягів виробництва і реалізації продукції в певному місяці;

Індекси "i" і "j" відповідно, означають всі місяці року і ті місяці, в яких мало місце перевиконання плану;

- Коефіцієнт ритмічності, який враховує всі мали місце відхилення фактичних значень показників від планових по місяцях року:

 (3)

- середньоквадратичне з відхилень:

 (4)

де n - число періодів в звітному році, за якими здійснюється порівняння фактичних показників з плановими (число місяців в році).

Результати розрахунків показників ритмічності виробництва і реалізації продукції в звітному році по кожному найменуванню продукції і по підприємству в цілому повинні бути зведені в самостійно формується студентами таблицю.

В кінці першого розділу аналітичної частини курсової роботи необхідно зробити узагальнюючі висновки за результатами проведених розрахунків, в яких повинні бути виявлені основні позитивні і негативні тенденції у виробництві та реалізації продукції.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | II. Аналіз трудових ресурсів

III. Аналіз основних фондів | IV. Аналіз собівартості та прибутку | КУРСОВОЇ РОБОТИ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати