На головну

Досвід емоційно-ціннісного ставлення учнів до музичного мистецтва

  1. II. Предмет і метод банківського права. Банківські правовідносини.
  2. II.IV. Економічні відносини з сусідами.
  3. IIIетап (30 хвилин). Різнорівнева робота учнів.
  4. IV. ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
  5. XVI. Міжнародні відносини. Проблеми глобалізації та секуляризму.
  6. Адміністративно-правового відносини
  7. Адміністративно-правові норми і відносини

Підписано до друку 10.10.08. Формат 60х90 1/16

Папір ксероксний. Друк на різографі

Ум. печ. л. 1,56. Уч.-вид. л. 1,3

Тираж 100 прим.

Редакційно-видавничий відділ

Пермського державного педагогічного університету

614990, г. Пермь, вул. Сибірська, 24, корп. 2, оф. 71,

тел. (342) 238-63-12

Надруковано на різографі в

Пермському державному педагогічному університеті

614990, г. Пермь, вул. Сибірська, 24, корп. 1, оф. 11


[1] Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 328.

[2] (Філософія - від грец. Любов до мудрості)

[3] Енгельс Ф. Анти Дюрінг // Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.20.

Тема: Зміст музичної освіти

План.

1. Основні елементи змісту музичної освіти.

2. Зміст програм додаткової освіти в області музичної діяльності

Зміст музичної освіти виступає як педагогічна інтерпретація його мети, завдань, принципів.

У змісті музичної освіти виділяються наступні його складові (елементи):

-досвід емоційно-ціннісного ставлення учнів до музичного мистецтва;

- Знання музики і знання про музику;

-музичні вміння і навички;

-досвід навчально-творчої музичної діяльності учнів.

Досвід емоційно-ціннісного ставлення учнів до музичного мистецтва

(Досвід-сукупність засвоєних знань, навичок; пізнання, засновані на пережите, випробуваному)

Досвід емоційно-ціннісного ставлення учнів до музичного іскусствупроявляется в їх перевагах, інтереси, смаки, як в сфері самої музики, так і в тих чи інших видах музичної діяльності.

Особливе значення при цьому набуває особистісний характер накопичення даного досвіду (відношення людини до світу музики, до себе через слухання музики, її виконання, твір). Цей процес проходить тим успішніше, ніж більш розвинені у дитини музичність і емпатійность (душевність, сердечність, здатність до співпереживання, до співчуття, до встановлення духовного контакту з людбми). Накопичення досвіду емоційно-ціннісного ставлення відіграє провідну роль в утриманні музичної освіти

У таблиці представлені основні фактори, що впливають на успішність накопичення досвіду емоційно-ціннісного ставлення учнів до музичного мистецтва.

Особистісний характер сприйняття музичного твору зумовлює появу в процесі його естетичного переживання.

Згідно з позицією вченого К. А. Абульхановой-Славської яка дала методологічне обґрунтування сутності естетичного переживання, в естетичному переживанні кожен раз заново відбувається унікальна зустріч чуттєвості, емоційності, властивою індивіду, з музичним твором. Ця зустріч дає життя і твору мистецтва, і самому переживання суб'єкта, перетворюючи останнє в духовна подія його життя.

       
   
 Естетичне переживання індивіда в процесі слухання -сприйняття муз твори
 
 


 
 
 Духовна подія його життя


Сукупність таких переживань не тільки задовольняє власне естетичні та спільні духовні потреби людини, а годує саму його психіку, чуттєвість, відтворює, відновлює своєрідні психоенергетичні сили.

- Музичне переживання - «На відміну від інших переживань воно континуально (безупинно і неподільне) і в цьому його насичує особливість, яка живить не тільки духовність, а й душевність (душевні сили) людини» К. А. Абульханова-Славська

Кожна людина має свою неповторну темпорітміку психічних процесів, свої особливості переживання часу. Саме тому ми можемо говорити про індивідуальному «стилі» музичного сприйняття людини і одночасно музичної потреби.

2) Характеристика емоційно-ціннісного ставлення особистості учня до музики, згідно інтонаційної теорії Б. В. Асаф 'єва, багато в чому обумовлена ??наявним у нього інтонаційним фондом, Накопиченим в процесі спілкування з музикою.

Характер спілкування кожної людини з тим чи іншим жанром, напрямком музичного мистецтва, музичним явищем, залежить від того, наскільки воно близьке йому в інноваційному плані. Чим більше дитина знаходить в музиці знайомих інтонацій, тим ближчою йому стає ця музика. Бо набуває для нього певний сенс.

Важливе значення, що визначає зміст емоційно-ціннісного ставлення учня до музики в сьогоднішньої музично-педагогічному середовищі набуває питання становлення та розвитку музичного смаку.

У зв'язку з явним домінуванням поп музики в музичному житті суспільства-в першу чергу серед молоді-очевидною стає необхідність включення в зміст занять поряд з класичною і народною музикою різні жанри поп-музики в її кращих зразках.

При формуванні емоційно-ціннісного ставлення учнів до музики необхідно враховувати і унікальні можливості цього виду мистецтва чинити психологічний, арттерапевтіческое вплив на особистість. Такий вплив може носити як позитивний, так і негативний характер.

Досвід звернення до методів арттерапевтіческого впливу по відношенню до дітей, в тому числі з «запізнілим розвитком, практикується в США і низці західноєвропейських країн, зокрема у Франції за системою швейцарського вченого Е Віллейма, яка передбачає звукотерапии, ритмотерапія, мелотерапіі.ГЛОСАРІЙ | Музичні знання

Знання про музику. | МУЗИЧНІ вміння і навички | Музичні навички | ДОСВІД МУЗИЧНО-ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Структура навчальної програми | Відомості про методичному супроводі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати