На головну

БИЛЕТ № 1 3 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

2) Створення всеохоплюючої системи знання

3) Створення теорії наукового знання

4) Вивчення не окремих висловлювань, а науки як цілісної системи

5) Створення нового вчення про природу


24. Хто з перелічених нижче філософів належить до сучасної релігійної філософії?


1) Томас Кун

2) Габріель Марсель

3) Фома Аквінський

4) Альбер Камю

5) Теяр де Шарден


25. Що вважали своїм найголовнішим завданням представники емпіріокритицизму?


1) Розробку загальнонаукових методів пізнання

2) Розкриття зв'язків між окремими науками

3) Вивчення питання про природу пізнання

4) Створення теорії наукового знання

5) Створення нової антропології


26. Що вважали своїм головним завданням представники четвертого позитивізму?


1) Вивчення питання про природу пізнання

2) Розкриття зв'язків між окремими науками

3) Вивчення науки як цілісної системи, а не як окремих висловлювань

4) Революційна зміна суспільного ладу

5) Розкриття сутності людської свободи


27. Яке з наведених нижче суджень про причинність належить представнику логічного позитивізму?


1) Причинна залежність, яку ми приписуємо речам, в дійсності не містяться в самих речах

2) Всі наші умовиводи відносно причин та дій базуються виключно на звичці

3) Причинність - це не онтолічна, а логічна категорія

4) Для того хто не визнає причинність, будь-який закон природи є лише гіпотеза

5) Наука сама собі філософія


28. В якому з висловлювань відображена точка зору прагматизму?


1) Істина - це те, що просто та економно описує досвід

2) Істина - це знання, з яким усі згодні

3) Істина - це знання, яке веде до досягнення мети

4) істина - це вірне відображення дійсності в свідомості

5) Істина - це корисне знання


29. Яке з наведеннях нижче суджень про причинність належить представнику

логічного позитивізму ?


1) Причинність - це не онтологічна, а логічна категорія" ( М. шлік )

2) "Причинна залежність, яку ми приписуємо речам, в дійсності не міститься в самих речах" (К. пірсон)

3) "Всі наші умовиводи відносно причин та дій базуються виключно на звичці" (Г. юм)

4) Причина - це явище або група взаємодіючих явищ, що передують іншим та породжують їх

5) Істина - це правда


30. В якому міркуванні відображена точка зору прагматизму ?


1) Істина-це те що просто та економно описує досвід

2) Істина - це знання, яке веде до досягнення бажаної мети

3) Істина - це знання з яким усі згодні

4) Істина - це вірне відображення дійсності в свідомості

5) Істина - це правда


31. Яке судження висловлює точку зору волюнтаризму ?


1) Народ творить історію, спираючись на матеріальні умови відповідно з об'єктивними законами розвитку суспільства

2) Хід історії не залежить від діяльності великих мас людей

3) Історія є наслідком діяльності світового розуму

4) Видатні особи творять історію довільно, але рахуючись з об'єктивними обставинами

5) Воля - це влада


32. Яку відповідь на запитання про те, що є джерелом пізнання, дає

раціоналізм?


1) Джерелом пізнання є інтуіція

2) Джерелом пізнання є Розум

3) Джерелом пізнання є досвід

4) Джерелом пізнання є априорні категорії розсудку

5) Джерелом пізнання є практика


33. В якому із висловлювань відображена точка зору ємпіріо-критицизму ?


1) Істина - це те, що просто та економно описує досвід

2) Істина - це знання, з яким усі згодні

3) Істина - це знання, яке веде до досягнення мети

4) Істина - це адекватне відображення дійсності, незалежне ні від людини, ні від людства

5) Істина - дочка часу


34. Яку відповідь на запитання про те, що є джерелом пізнання, дає

діалектичний матеріалізм ?


1) Єдиним джерелом пізнання є чуттєвий досвід

2) Єдиним джерелом пізнання є оточуючий людину світ

3) Єдиним джерелом пізнання є розум

4) Єдиним джерелом пізнання є відчуття людини

5) Єдиним джерелом пізнання є Бог


35. Хто із перелічених нижче філософів належить до сучасної релігійної

філософії ?


1) Мартін Бубер

2) Альбер Камю

3) Томас Кун.

4) Бертран Рассел

5) Карл Ясперс


36. Яка із філософських течій належить до сучасної релігійної філософії ?


1) Неоавгустинізм

2) Неопозитивізм

3) Постпозитивізм

4) Структураїзм

5) Неотомізм


37. Вперше в філософії логічного позитивізму висунув принцип веріфікації


1) П. К. Фейерабенд

2) Г. спенсер

3) Л. відгенштейн

4) Б. рассел

5) Дж. мур


38. Що Григорій Сковорода визнавав найголовнішим в людині?


1) розум

2) душа

3) серце

4) і серце і розум

5) природа


39. Як називався перший університетський центр України, Росії та Білорусії?


1) Києво-Харківська Академія

2) Києво-Могилянська Академія

3) Київська духовна Академія

4) Києво-Донецька Академія

5) вища школа


40. Яке ствердження належить П. Д. Юркевичу?

1) Розум виявляє загальне в діяльності людей, серце ж- основа неповторності й унікальності людської особливості

2) Нація - це колективна одиниця, яка складається об 'єктивно і не є наслідком дії суб'єктивної волі

3) Кожна людина, кожна нація повинна прагнути пізнання самої себе як елемента загальнолюдських міжнаціональних зв'язків

4) Філософія виражає результати мислительної діяльності, яка є лише теоретичною трансформацією почуттів

5) Анархія - мати порядку

41. Напрямок, який представляє сучасну філософію:


1) екзистенціалізм

2) стоїцизм

3) сенсуалізм

4) платонізм

5) агностицизм


42. Логіка та математика є невід'ємною пізнавального процесу частиною у:


1) позитивізмі

2) екзистенціалізмі

3) психоаналізмі

4) посмодернізмі

5) інтуїтливізмі


43. Представник «Філософії життя»:


1) Ф. ніцше

2) К. поппер

3) Д. локк

4) І. фіхте

5) П. лафарг


44. Мислитель, що вважав «волю до влади» стимулом й основою суспільного життя


1) Ф. ніцше

2) О. шпенглер

3) В. дільтей

4) Г. зіммель

5) А. бергсон


45. Мислитель, що доводив ірраціональність мотивації людини:


1) Фрейд

2) Гартман

3) Поппер

4) Джемс

5) Гуссерль


46. Представник екзистенціалізму:


1) Ж. п. сартер

2) З. фрейд

3) А. бергсен

4) Р. декарт

5) Ж. ж. ламетрі


47. Проблеми відчуження і свободи є основними


1) екзистенціалізму

2) структуралізму

3) позитивізму

4) раціоналізму

5) емпіризму


48. Мислитель, вчення якого стає основою розвитку неотомізму:


1) Ф. аквинский

2) Л. абелар

3) У. оккам

4) М. кузанський

5) А. блажений


49. Головним чинником розвитку людського суспільства з точки зору марксизма є 6


1) процес матеріального виробництва

2) політична надбудова

3) свідомість

4) культура

5) духовність


50. Інша назва марксистської філософії:


1) Діалектичний матеріалізм

2) історичний матеріалізм

3) діалектичний ідеалізм

4) об'єктивний соціалізм

5) субєктивний ідеалізм


51. Що таке менталітет?


1) поєднання тіла і душі

2) духовність

3) близькість землероба та хлібороба до землі

4) релігійність

5) філософія


52. Яке основне світоглядне питання у філософії Григорія Сковороди?


1) місце космосу у світі

2) місце Бога у світі

3) місце людини у світі

4) місце природи і людини у світі

5) проблема людського щастя


53. Який філософ вважав, що існує 3 світи: макрокосм, мікрокосм, світ символів:


1) Дмитро Донцов

2) Тарас Шевченко

3) Григорій Сковорода

4) Василь Зайцев

5) Дмитро Чижевський


54. Що Григорій Сковорода визнавав найголовнішим в людині?


1) розум

2) душа

3) серце

4) і серце і розум

5) природа


55. Як називається діяльність, що відповідає внутрішній природі людини, її здібностям і потребам?


1) Споріднена праця

2) Форма філософських ідей

3) Патристика

4) Номіналізм

5) реалізм


56. Хто відстоював ідеї свободи (особистої та національної), необхідності збереження української мови?


1) Григорій Сковорода

2) Памфіл Юркевич

3) Тарас Шевченко

4) Леся Українка

5) Феофан Прокопович


57. Що саме стверджував у своїй філософії Дмитро Донцов?


1) що людина керується тільки розумом

2) що у психіці людини головний двигун-розум

3) що людина зовсім не дослухається до свого серця

4) що у психіці людини головний двигун - пристрасті, бажання, почуття

5) людина керується думкою інших людей


58. Як називався перший університетський центр України, Росії та Білорусії?


1) Києво-Харківська Академія

2) Києво-Могилянська Академія

3) Київська духовна Академія

4) Києво-Донецька Академія

5) Вища школа


59. Якою була мета засновників Кирило-Мефодіївського братства?


1) Вироблення більше хліба для народу

2) Ліквідація кріпосництва, національне визволення українського народу

3) Щоб українська мова була державною

4) Розповсюдження книг на українській мові

5) Створення козацтва


60. П. юркевич вважав єдиним шляхом до знання


1) Енциклопедію

2) Біблію

3) Книги

4) Словники

5) Науку


Тема №6: «ФІЛОСОФСЬКЕ ВЧЕННЯ ПРО БУТТЯ, МАТЕРІЮ, СВІДОМІСТЬ»

1. Вчення про буття це:


1) онтологія

2) гносеологія

3) логіка

4) діалектика

5) аксіологія


2. Онтологія це розділ філософії:


1) сутність бутя

2) закономірності пізнання

3) структуру суспільства

4) моральні норми

5) особливості поведінки


3. Атрибут матерії це:


1) рух

2) час

3) свідомість

4) системність

5) хаотичність


4. Поняття, що визначає поступові зміни в суспільстві й природі


1) еволюція

2) революція

3) свідомість

4) системність

5) хаотичність


5. Поняття, що означає розвиток у напрямку до вищого:


1) прогресс

2) революція

3) стогнація

4) перелом

5) регрес


6. Поняття, що означає розвиток у напрямку до нижчого


1) регрес

2) прогрес

3) революція

4) стагнація

5) еволюція


7. Те, що існує саме пособі, незалежно ні відчого


1) субстанція

2) свідомість

3) інтенція

4) атрибут

5) модус


8. Обєктивна реальність, що сприймається відчуттями (за В.І. леніним)


1) матерія

2) світ

3) істина

4) свідомість

5) природа


9. Основний закон діалектики - закон


1) єдності й боротьби протилежностей

2) тотожності

3) протиріччя

4) взаємозвязку змісту й форми

5) збереження матерії


10. Категорія діалектики, що відображає загальне та одиничне у речах та явищах


1) кількість

2) сутність

3) єдине

4) необхідне

5) випадкове


11. Точка зору, яка вважає, що світ має єдину основу буття:


1) монізм

2) дуалізм

3) плюрализм

4) прагматизм

5) політеїзм


12. Форма буття матерії, що відображає протяжність зміну станів:


1) час

2) простір

3) рух

4) якість

5) кількість


13. Атрибут матерії це


1) простір

2) форма

3) запах

4) смак

5) колір


14. Концепція буття, що визнає два типа реальності


1) дуалізм

2) плюралізм

3) монізм

4) анархізм

5) політеїзм


15. Філософський напрямок, що розвинув діалектику Гегеля як вчення про взаємозв'язок та розвиток


1) діалектичний матеріалізм

2) екзистенціалізм

3) «філософія життя»

4) феноменологія

5) аналітична філософія


16. Філософський термін що означає найбільш загальне універсальне поняття


1) категорія

2) матерія

3) природа

4) космос

5) всесвіт


17. Категорія філософії, що характеризує сутність об'єкта , що визначається в сукупності його властивостей:


1) якість

2) кількість

3) міра

4) можливість

5) явище


18. Категорія філософії, характеризує єдність кількості та якості:


1) міра

2) сутність

3) загальне

4) наслідки

5) дійсність


19. Категорія філософії, яка характеризує внутрішній зміст предмета в єдності всіх його властивостей та відносин:


1) сутність

2) причина

3) наслідки

4) явища

5) випадковість


20. Закон діалектики, який розкриває джерело саморозвитку світу й пізнання:


1) єдності й боротьби протилежностей

2) кількісні зміни в якісні

3) заперечення заперечення

4) закон збереження енергії

5) закон тяжіння


21. Закон діалектики, який розкриває загальний механізм розвитку:


1) перехід кількісних змін в якісні

2) єдності й боротьби протилежностей

3) заперечення заперечення

4) закон збереження енергії

5) закон тяжіння


22. Закон діалектики що характеризує напрямок, форму й результат процессу розвитку:


1) заперечення заперечення

2) перехід кількісних змін в якісні

3) єдності й боротьби протилежностей

4) закон збереження енергії

5) закон тяжіння


23. Мислитель який ввів слово «діалектика» у філософію:


1) Сократ

2) Платон

3) Аристотель

4) Піфагор

5) Геракліт


24. Філософ, який найбільш глибоко й досконально розробив у п . п. ХІХ ст. вчення про діалектику:


1) Гегель

2) Маркс

3) Чаадаєв

4) Шелінч

5) Феєрбах


25. Вчення про розвиток в його найбільш повному обсязі


1) діалектика

2) метафізика

3) електика

4) ідеализм

5) педагогіка


26. Діалектика це вчення про розвиток в його найбільш новому обсязі:


1) природи

2) дискусію

3) електику

4) культуру

5) пізнання


27. Ключовим принципом діалектики є принципи


1) протиріччя

2) системності

3) додатковості

4) заборони

5) історизма


28. Вчення , що є альтернативним діалектиці це


1) метафізика

2) деїзм

3) раціоналізм

4) матеріалізм

5) монізм


29. Існує різновид руху, це:


1) біологічний

2) ідеалістичний

3) обє'ктивний

4) суб'єктивний

5) розумовий


30. Закон діалектики, який розкриває джерело саморозвитку світу й пізнання:


1) єдності й боротьби протилежності

2) кількісні зміни в якісні

3) заперечення заперечення

4) закон збереження енергії

5) закон тяжіння


З1. Який вид діяльності не можна віднести до практики?


1) війна

2) науковий експеримент

3) програмування комп'ютера

4) страйк

5) торнадо


32. Яке з наведених нижче визначень "софістики" є вірне?

1) Софістика - це безпринципне поєднання несумісних, протилежних поглядів, ідей

2) Софістика - це абсолютизація моменту мінливості і заперечення відносної сталості речей та використання логічно неправильних доказів, які видаються за правильні

3) Софістика - це заперечення внутрішнього джерела розвитку

4) Софістика - це свідоме

5) Софістика - не розсудочна гра в абстрактні поняття

33. Яка головна риса догматизму?


1) Заперечення принципу історизму

2) 3аперечення принципу розвитку

3) Заперечення принципу причинності

4) Заперечення принципу системності

5) Визнання духу у якості первинного


34. Хто вперше в історії філософії перетворив діалектику у суворо теоретичну систему?


1) Платон

2) Н. Кузанський

3) Гегель

4) Ф. Енгельс

5) К. маркс


35. Що є головного рисою еклектики, як методу пізнання дійсності?


1) Абсолютизація моменту мінливості в розвитку

2) Абсолютизація моменту сталості в розвитку

3) Безпринципне поєднання не з'єднаних теорій

4) Сполучення моментів мінливості та сталості, як нерозривних сторін розвитку

5) Парадоксальність


36. Який принцип є вихідним принципом матеріалістичної діалектики?


1) Принцип причинності

2) Принцип детермінізму

3) Принцип системності

4) Принцип всезагального матеріального зв'язку, розвитку

5) Принцип історизму


37. Що є головною рисою метафізики, як методу пізнання дійсності?


1) Абсолютизація моменту можливості

2) Абсолютизація моменту сталості в розвитку

3) Безпринципове поєднання не з'єднаних теорій

4) Сполучення моментів мінливості та сталості, як нерозривних сторін розвитку

5) Принцип розвитку


38. Яке серед наведених нижче визначень "практики" є вірним?


1) Практика - це почуттєве сприйняття світу

2) Практика - це матеріально-виробнича, суспільно-історична та науково-експериментальна діяльність людей, спрямована на перетворення природи та суспільства

3) Практика - це діяльність людини, спрямована на досягнення поставленої мети

4) Практика - це тільки виробнича діяльність

5) Практика - це науково- експериментальна діяльність


39. В чому полягає єдність світу?


1) Єдність світу полягає в його матеріальності

2) Єдність світу полягає в його існуванні

3) Єдність світу полягає в єдності його хімічної структури

4) Єдність світу полягає у наших поглядах на нього

5) Єдність світу полягає у його фізичній структурі


40. Який бік розвитку розкриває закон взаємо переходу кількісних і якісних змін?


1) Він розкриває джерело розвитку

2) Він розкриває механізм розвитку

3) Він розкриває напрямок розвитку, його форми та засоби

4) Він розкриває причини розвитку

5) Він розкриває природу свідомості


41. Що є джерелом розвитку дійсності за Гегелем?


1) Єдність протилежностей

2) Боротьба протилежностей

3) Єдність та боротьба протилежностей

4) Суперечність

5) Революція


42. Що є джерелом розвитку за Марксом?


1) Суперечність

2) Деміург

3) Боротьба протилежностей

4) Єдність та боротьба протилежностей

5) Бог


43. Хто ввів до філософського обігу категорію "заперечення заперечення"?


1) Кант

2) Гегель

3) Фіхте

4) Енгельс

5) Маркс


44. Нижче наведені приклади процесів заперечення. В якому з них має місце діалектичне заперечення?


1) Ліквідація неперспективних сіл

2) Знищення цивілізації Майя

3) Зміна старої технології новою

4) Перетворення товару у гроші та зворотне

5) Розрив міжнародних зв'язків


45. Яку сторону розвитку розкриває закон єдності і боротьби протилежностей


1) Він розкриває джерело розвитку

2) Він розкриває механізм розвитку

3) Він розкриває зміст розвитку

4) Він розкриває напрямок, форми та засоби розвитку

5) Він розкриває антропогенез


46. Яку сторону розвитку розкриває закон заперечення заперечення?


1) Він розкриває джерело розвитку

2) Він розкриває механізм розвитку

3) Він розкриває напрямок розвитку, його форми та засоби

4) Він розкриває причини розвитку

5) Він розкриває природу людини та її ідея


47. В чому полягає сутність законів мислення?


1) Закон мислення обумовлені структурою та механізмом мозку

2) Закони мислення є відображенням зв'язків та відносин об'єктивної дійсності

3) Закони мислення-це конвенції мови

4) Закони мислення апріорні

5) Закони мислення - апостеріорні


48. Що називається тотожністю?


1) Тотожність - це відношення речі до самої себе

2) Тотожність - це відношення речі до інших речей

3) Тотожність - це відношення речі до самої себе та до інших речей

4) Тотожність - це стан ізольованості речі від інших речей

5) Тотожність - поняття, яке виражає граничний випадок рівності об'єктів, коли не тільки родовидові, але і їх індивідуальні властивості співпадають


49. Яка риса діалектичного заперечення є найважливішою?


1) Діалектика заперечення розділяє певні етапів розвитку

2) Діалектичне заперечення є формою духовного освоєння майбутнього

3) Діалектичне заперечення пов'язує стару якість з новою

4) Діалектичне заперечення - це деструктивне заперечення

5) Діалектичне заперечення - це примара


50. Що притаманне закону, як формі зв'язку?


1) Об'єктивність

2) Випадковість

3) Простота

4) Абсолютність

5) Суб"сктивність


51. Внаслідок чого виникає відношення тотожності?


1) Внаслідок взаємодії речі з іншими речами

2) Внаслідок внутрішньої взаємодії елементів, з яких складається річ

3) Внаслідок внутрішніх та зовнішніх взаємодій речі

4) Внаслідок ізольованості речі від інших речей

5) Внаслідок наших міркувань


52. Яким буває заперечення?


1) Заперечення завжди є абстрактним

2) Заперечення завжди є конкретним

3) Заперечення іноді буває конкретним, а іноді - абстрактним

4) Заперечення в начальній стадії свого розвитку абстрактне, а в кінцевій стадії - конкретне

5) Заперечення буває завжди у свідомості людини


53. Що таке суперечність?


1) Суперечність - це відношення між різними сторонами речі або між різними речами

2) Суперечність - це наслідок помилок, невірних дій

3) Суперечність - це негативні явища, різні недоліки та тіньові риси життя, які підлягають усуненню

4) Суперечність - це несумісність, взаєме виключення протилежностей

5) Суперечність - це тотожність


54. Яке з наведених визначень "діалектичного заперечення" є істинним?

1) Діалектичне заперечення - це знищення старого та ствердження нового

2) Діалектичне заперечення - це заперечення, яке відкриває сприятливі умови для подальшого розвитку

3) Діалектичне заперечення являє собою закономірність тільки в розвитку природи

4) Діалектичне заперечення являє собою закономірність тільки духовного життя суспільства

5) Діалектичних заперечень немає, це заперечення з отриманням позитивного із старого

55. В чому полягає відмінність між поняттями "протилежність" та "суперечність"?

1) Протилежність - це відношення між сторонами речі, а суперечність-це відношення між різними речам

2) Протилежність - це окремий момент суперечності

3) Протилежні - це абсолютна несумісність протилежних сторін речі, а суперечність-це їх відносна несумісність

4) Протилежність - це взаємопов'язані сторони єдиного, а суперечність-це відношення протилежностей, - як сторін єдиного цілого

5) Між протилежністю та суперечністю немає відмінностей

56. Яке визначення категорії "кількість" є вірним?


1) Кількість - це єдність усіх властивостей речі

2) Кількість - це межа існування якості даної речі

3) Кількість - це просторово-часове розділення речей

4) Кількість - це синтез якостей елементів з яких складається річ

5) Кількість - це певність речі, завдяки котрій (реально чи у думці) її можна поділити на однорідні частики та зібрати ці частини у ціле


57. Що таке протилежності?

1) Протилежності - це є ті внутрішні сторони, тенденції, сили предмету, які взаємно виключають, а також взаємно передбачають одна одну

2) Протилежності - це зовнішні взаємовиключаючі сторони, тенденції, сили предмету

3) Протилежності - це внутрішні сторони, тенденції, сили предмету, які взаємно виключають одна одну

4) Протилежності - це ті сторонни предмету, які не мають можливості вступити до взаємодії

5) Протилежності - це сторони предмета

58. Яке співвідношення існує між поняттями "діалектична суперечність» та "формально-логічна суперечність"?


1) Вони повністю співпадають

2) Вони частково співпадають

3) Вони не сумісні

4) Формально-логічна суперечність - це окремий випадок діалектичної суперечності

5) Вони тотожні


59. Нижче наведені приклади процесів заперечення. В якому з них має місце діалектичне заперечення?


1) Смерть людини від нещасного випадку

2) Ліквідація неперспективних сіл

3) Знищення цивілізації Майя

4) 3аміна старої технології новою

5) Перетворення товару у гроші


60. В якому із фактів, наведених нижче, має місце повне заперечення?


1) Загибель Римської імперії

2) Витеснення вітрильного флоту пароплавами

3) Знищення збудників чуми

4) Заміна старої технології новою

5) Зміна суспільного ладу


ТЕМА №7: «ГНОСЕОЛОГІЯ»

1. Універсальні властивості простору й часу:


1) Безкінечність

2) тримірність

3) незворотність

4) ізотропність

5) протяжність


2. Елементарна форма чуттєвого пізнання це - :


1) відчуття

2) сприйняття

3) судження

4) умовивід

5) гіпотеза


3. Форма раціонального пізнання:


1) дотик

2) відчуття

3) сприйняття

4) уявлення

5) інтуіція


4. Гносеолгогія це вчення про ...


1) пізнання

2) буття

3) цінності

4) людину

5) природу


5. Рівень пізнання, що опирається на повсякденний життєвий досвід людини:


1) буденний

2) науковий

3) емпіричний

4) теоретичний

5) апріорний


6. Метод пізнання, що означає об'єднання виділених в аналізі елементів об'єкта що досліджується в єдине ціле:


1) синтез

2) астрагування

3) аналогія

4) індукція

5) дедукція


7. Що означає термін «агностицизм»


1) твердження про непізнаваність світуБИЛЕТ № 1 2 страница | БИЛЕТ № 1 4 страница

БИЛЕТ № 1 1 страница | БИЛЕТ № 1 5 страница | БИЛЕТ № 1 6 страница | Форма, размеры, движения Земли и их географические следствия. | Определите по климатической карте и объясните различие климата городов Санкт-Петербурга и Якутска. | Методы географических исследований и основные источники географической информации. | БИЛЕТ № 3 | БИЛЕТ № 4 | БИЛЕТ № 5 | Определите по карте факторы, влияющие на размещение предприятии химической промышленности (по выбору учителя). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати