Головна

Галузева структура

  1. II. Структура психологічного дослідження.
  2. UNIT 3. Структура англійського пропозиції
  3. V2: Морфологія, ультраструктура і функції хромосом
  4. V2: Предмет, завдання, методи, структура екології.
  5. Алгоритмічна структура ПОВТОРЕННЯ
  6. Аналіз понять. Теорії дозвілля. Структура дозвілля.
  7. Анталогия, властивості, структура та функції свідомості.

під структурою галузі розуміється, в найзагальнішому вигляді, склад галузей або підприємств її складових і питомі ваги їх виробництва (або продажу) в загальному обсязі виробництва (продажів) галузі. Так як існують два підходи до визначення галузі, то існують різні показники, що характеризують структуру галузі в тому і в іншому випадках.

В умовах першого підходу структуру галузі характеризують такі показники:

1) питома вага виробництва окремого підприємства (або галузі) в загальному обсязі виробництва галузі (або комплексної галузі);

2) питома вага вартості основних засобів підприємства (або галузі) в загальній вартості основних засобів галузі (або комплексної галузі);

3) питома вага чисельності працюючих на підприємстві (або в галузі) в загальній кількості працюючих в галузі (або комплексної галузі);

4) коефіцієнт випередження Коп, Який характеризує наскільки більш швидкими або повільними темпами розвивається окреме підприємство (або окрема галузь) по відношенню до галузі в цілому (або комплексної галузі):

Тi

Коп = ---, (2)

Тотр

де Тi - Темп зростання окремого взятого підприємства (або галузі),%;

Тотр - Темп зростання галузі (або комплексної галузі),%.

Перші чотири показники можна використовувати як для оцінки галузевої структури комплексних галузей, до складу яких входять спеціалізовані галузі, так і для оцінки структури вузькоспеціалізованих галузей, де визначено перелік конкретних підприємств їх складових.

Для промисловості також характерно визначення співвідношення між видобувними і переробними галузями. В даний час випереджаюче зростання виробництва видобувних галузей у порівнянні з переробними говорить про негативні тенденції в розвитку економіки країни в цілому (див. Табл. 2);

Для більшості виробничих галузей визначається співвідношення між групами А (виробництво засобів виробництва) і Б (виробництво товарів народного споживання). Позитивним фактором є випереджаюче зростання виробництва в галузях групи Б.

Аналіз галузевої структури, в даному випадку, дозволяє оцінити зосередження виробництва в рамках окремого підприємства і часто використовується при оцінці перспективності вкладень коштів у підприємства окремих галузей на рівні регіонів. А також використовується для визначення пріоритетних галузей, в які необхідно вкладати кошти.

Слід зазначити, що для отримання об'єктивної інформації про перспективи розвитку окремих підприємств і галузей, дані показники необхідно розраховувати не тільки в абсолютних значеннях. Рекомендується оцінювати їх зміни за певний період часу, а також розраховувати показники ефективності використання робочої сили та основних засобів (наприклад, показники продуктивності праці, фондовіддачі і т.п.) в порівнянні з іншими підприємствами.

В умовах другого підходу до поняття галузі використовуються наступні показники:

1) частка ринку (Хi), Яка характеризує питома вага продажів підприємства в загальному обсязі продажів галузі:

Qi

Хi = ---, (3)

Qотр.

де Qi - Обсяг продажів окремо взятого підприємства;

Qотр - Загальний обсяг продажів галузі.

Якщо товар галузі однорідний, то показники обсягу продажів беруться в натуральних показниках, незалежно від коливання цін на товари різних продавців (наприклад: таким чином розраховується показник частки ринку виробників зерна, виробників чорних і кольорових металів). Якщо товар галузі має істотні відмінності в якісних параметрах або, якщо до складу галузі входять товари-замінники, то показники обсягу продажів беруться в вартісному вираженні (таким чином розраховується частка підприємств на більшості товарних ринків: продукти харчування, побутова техніка і т.д.) .

При цьому показник частки ринку одного і того ж підприємства на різних товарних ринках буде мати різне значення;

2) проте, з плином часу показник частки ринку може змінюватися, тому про темпи розвитку підприємства можна говорити на основі аналізу:

· Коефіцієнта випередження;

· Темпах зростання частки ринку.

При цьому темп зростання частки ринку говорить про зміну частки підприємства на ринку в порівнянні з базовим або минулим періодом. За допомогою коефіцієнта випередження можна оцінити становище підприємства в порівнянні з іншими підприємствами галузі. якщо Коп. <1, то підприємство нарощує обсяги продажів повільніше, ніж галузь в цілому, якщо Дооп. > 1, то підприємство нарощує обсяги продажів швидше, ніж галузь в цілому.

Однак Дооп.  може бути більше 1 в двох випадках. У разі, якщо темпи зростання галузі перевищують 100%, що говорить про збільшення загального попиту на товар і як наслідок, про перспективність і привабливості самої галузі. І в разі, коли темп зростання галузі менше 100%, що говорить про зниження обсягу продажів в галузі. При цьому коефіцієнт випередження окремого підприємства може бути більше одиниці, що свідчить про те, що з якоїсь причини обсяги продажів підприємства знижуються більш повільними темпами, ніж обсяги продажів галузі в цілому. Причиною даної ситуації може бути те, що галузь перебуває на етапі спаду. Можливо, підприємство "не помітила" цього і не зробив ніяких заходів щодо поступового зниження обсягів продажів і відходу з ринку, або те, що підприємство за рахунок різних методів стимулювання попиту змогло зберегти обсяги продажів або зниження його обсягів продажів йде більш повільними темпами в порівнянні з іншими підприємствами;

3) для оцінки ефективності використання праці, в першу чергу, управлінського персоналу використовується показник суми прибутку в розрахунку на одного керівника;

4) для оцінки ефективності використання капіталу підприємства розраховується показник рентабельності капіталу.

Можуть також використовуватися показники:

· Питома вага вартості основних засобів підприємства в загальній вартості основних засобів галузі;

· Питома вага чисельності працюючих на підприємстві в загальній кількості працюючих в галузі і ін.

Але їх використання, як і використання показників суми прибутку в розрахунку на одного керівника і рентабельності капіталу, утруднене, так як існує проблема виділення частки основних засобів і чисельності працюючих, зайнятих у виробництві кожного найменування товару.

Тут також, для отримання більш об'єктивної картини, рекомендується оцінювати показники окремих підприємств в порівнянні з іншими підприємствами і в динаміці.

Слід підкреслити, що основним і найбільш часто використовуваним показником структури галузі в умовах другого підходу до поняття "галузі" є показник частки ринку підприємств.

Незалежно від того яка структура визначається, існує проблема доступу до вихідної інформації. І тут можливі два варіанти - або використання відкритої статистичної інформації, але вона носить обмежений характер і для більшості користувачів доступна лише у вигляді офіційно опублікованих статистичних звітів. Або проведення спеціальних досліджень, що вимагає значних витрат часу і коштів.

 Економічні межі галузі | Фактори, що впливають на галузеву структуру

ВСТУП | поняття галузі | Поняття ринкової влади | Оцінка ринкової влади | Характеристика факторів, що впливають на ринкову владу | Поняття конкурентної стратегії підприємства | Вибір виду конкурентної стратегії фірми | Список використаних літературних джерел |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати