На головну

Порядок і форми виконання податкового зобов'язання

  1. A) банкноти в обігу, вклади комерційних банків, депозити уряду, зобов'язання по зарубіжних операцій, власний капітал банку;
  2. I курсу всіх напрямків заочної форми навчання
  3. I етап реформи банківської сістемиотносітся до 1988-1990 рр. (Підготовчий).
  4. I. Залежно від форми власності
  5. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  6. I. Порядок проведення профілактичних медичних оглядів
  7. I. Форми державного управління

Виконанням податкового зобов'язання визнається сплата належних сум податку, збору (мита).

Виконання податкового зобов'язання здійснюється безпосередньо платником, за винятком випадків, коли відповідно до цього Кодексу, інших законів Республіки Білорусь, міжнародними договорами Республіки Білорусь і (або) актами Президента Республіки Білорусь або рішеннями місцевих Рад депутатів (щодо місцевих податків і зборів) виконання його податкового зобов'язання покладається на інше зобов'язана особа чи іншій особі надається право сплатити податки, збори (мита) за платника.

Виконання податкового зобов'язання, якщо інше не встановлено цим Кодексом та (або) актами Президента Республіки Білорусь, Митним кодексом Республіки Білорусь, міжнародними договорами Республіки Білорусь, в тому числі міжнародними договорами Республіки Білорусь, що формують договірно-правову базу Митного союзу, щодо митних платежів, здійснюється платниками (іншими зобов'язаними особами) незалежно від притягнення їх до відповідальності за порушення законодавства, за винятком платників - фізичних осіб, притягнутих до відповідальності за здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації.

Не потрібно сплата належних сум податків, зборів (мит), за винятком сум митних платежів, що стягуються митними органами, платником-організацією в разі відшкодування в установленому порядку заподіяної шкоди у вигляді несплачених сум податків, зборів (мит) власником майна організації, засновником (учасником ) або іншою особою, в тому числі керівником організації, які мають право давати обов'язкові для організації вказівки або мають можливість іншим чином визначати її дії.

Не потрібно сплата належних сум митних платежів платником у разі відшкодування заподіяної шкоди у вигляді несплачених митних платежів в порядку, встановленому законодавством для сплати (стягнення) митних платежів.

Податок, збір (мито) не визнаються сплаченими в разі відкликання платником або повернення банком платнику платіжного доручення на перерахування суми податку, збору (мита) до бюджету, а також якщо на момент пред'явлення платником у банк платіжного доручення на сплату податку, збору (мита) цей платник має інші пред'явлені і невиконані грошові вимоги, які відповідно до законодавства здійснюються у позачерговому або в першочерговому порядку, і (або) не має достатніх коштів на рахунку для задоволення всіх грошових вимог.

Податкове зобов'язання вважається виконаним після винесення податковим або митним органом у порядку, встановленому главою 7 цього Кодексу, рішення про заліку надміру сплачених або надмірно стягнутих сум податків, зборів (мит).

Якщо обов'язок з обчислення і утримання податку, збору (мита) покладено відповідно до цього Кодексу на інше зобов'язана особа, то податкове зобов'язання платника вважається виконаним з дня сплати суми податку, збору (мита) цим зобов'язаною особою в бюджет.

Невиконання або неналежне виконання платником (іншим зобов'язаним особою) податкового зобов'язання є підставами для застосування заходів примусового виконання податкового зобов'язання та сплати відповідних пенею, а також для застосування до зазначеного особи заходів відповідальності в порядку і на умовах, встановлених законодавством.

Виконання податкового зобов'язання при ліквідації (Припинення діяльності) організації, при припиненні діяльності індивідуального підприємця

Податкове зобов'язання ліквідованої організації виповнюється і належні до сплати нею пені сплачуються ліквідаційною комісією (ліквідатором) цієї організації, якщо інше не передбачено законодавством, за рахунок грошових коштів цієї організації, в тому числі від реалізації її майна.

Податкове зобов'язання простого товариства при припиненні договору простого товариства, а господарської групи - при припиненні її діяльності виповнюється і належні до сплати ними пені сплачуються учасниками солідарно.

Якщо грошових коштів ліквідованої організації, в тому числі отриманих від реалізації її майна, недостатньо для виконання в повному обсязі податкового зобов'язання, сплати належних пенею, що залишається заборгованість погашається власником майна такої організації, засновниками (учасниками) або іншими особами, в тому числі керівником організації, мають право давати обов'язкові для цієї організації вказівки або мають можливість іншим чином визначати її дії, у випадках і межах, встановлених цивільним законодавством, в тому числі законодавством про економічну неспроможність (банкрутство), або установчими документами організації, а не погашена після цього сума заборгованості визнається безнадійним боргом і списується в порядку, встановленому цим Кодексом та (або) актами Президента Республіки Білорусь.

Податкове зобов'язання індивідуального підприємця у разі припинення його діяльності виповнюється і належні до сплати їм пені сплачуються індивідуальним підприємцем до припинення ним своєї діяльності за рахунок належних йому грошових коштів та іншого майна, за винятком випадків, встановлених законодавчими актами.

Виконання податкового зобов'язання при реорганізації організації, залік, повернення надміру сплаченої або надміру стягнутого суми податків, зборів (мит), пенею.Податкове зобов'язання реорганізованої організації виповнюється і належні до сплати нею пені сплачуються правонаступником (правонаступниками) цієї організації в порядку, встановленому цією статтею.

Виконання податкового зобов'язання, сплата пені реорганізованої організації покладаються на її правонаступника (правонаступників) незалежно від того, були відомі чи ні до завершення реорганізації правонаступника (правонаступників) факти і (або) обставини невиконання або неналежного виконання податкового зобов'язання, несплати (неповної сплати) пенею реорганізованої організацією.

Правонаступник (правонаступники) реорганізованого юридичної особи при виконанні покладених на нього цією статтею обов'язків по сплаті податків, зборів (мит) користується усіма правами платника і виконує всі обов'язки, передбачені цим Кодексом для платника податків, зборів (мит).

При наявності декількох правонаступників частка участі кожного правонаступника у виконанні податкового зобов'язання, в сплаті пенею реорганізованої організації визначається відповідно до розділовим балансом або передавальним актом.

Якщо розділовий баланс або передавальний акт не дозволяють визначити частку правонаступника реорганізованої організації або виключають можливість виконання в повному обсязі податкового зобов'язання, сплати пені будь-яким з правонаступників, знову виникли організації несуть солідарну відповідальність за виконання податкового зобов'язання, сплати пені реорганізованої організації.

При виділенні зі складу організації однієї чи кількох організацій правонаступництва по виконанню податкового зобов'язання, сплати пені у виділених організацій не виникає, якщо тільки таке виділення не спрямоване на невиконання (неналежне виконання) податкового зобов'язання, несплату (неповну сплату) пенею реорганізованої організацією.

Така реорганізація організації не змінює строків виконання її податкового зобов'язання.

Зазначене виділення визнається реорганізацією, спрямованої на невиконання (неналежне виконання) податкового зобов'язання, на несплату (неповну сплату) пенею реорганізованої організації, в судовому порядку.

Податкове зобов'язання реорганізованої організації виповнюється і належні до сплати нею пені сплачуються правонаступником (правонаступниками) цієї організації не пізніше одного місяця з дня його (їх) державну реєстрацію або внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців запису про державну реєстрацію змін і (або) доповнень, що вносяться до статуту (установчого договору для комерційної організації, що діє тільки на підставі установчого договору) організації в зв'язку з реорганізацією, а при реорганізації у формі приєднання - з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців запису про припинення діяльності приєднаної організації .

Суми податку, збору (мита), пені, зайво сплачені реорганізованої організацією або стягнені до її реорганізації, підлягають заліку в рахунок виконання правонаступником (правонаступниками) такої організації податкових зобов'язань, сплати пені реорганізованої організації або поверненню правонаступника (правонаступників) реорганізованої організації (при відсутності невиконаних податкових зобов'язань, несплачених пені у реорганізованої організації та її правонаступника (правонаступників)). Залік і (або) повернення виробляються в порядку, передбаченому цим Кодексом для платників податків, зборів (мит), з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.

При наявності декількох правонаступників суми податку, збору (мита), пені, зайво сплачені реорганізованої організацією або надмірно стягнуті до її реорганізації, що підлягають заліку і (або) повернення її правонаступника (правонаступників), визначаються відповідно до частки кожного правонаступника, яка визначається відповідно до розділовим балансом або передавальним актом.

Виконання податкового зобов'язання, сплата пені правонаступниками реорганізованої організації забезпечуються в порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом.

Виконання податкового зобов'язання при передачі майна в довірче управління.Податкове зобов'язання, що виникає у вверітеля щодо майна, переданого в довірче управління (придбаного довірчим керуючим за рахунок коштів вверітеля в зв'язку з довірчим управлінням майном), а також по об'єктах оподаткування, що виникають у зв'язку з довірчим управлінням таким майном, виповнюється вверітелем самостійно, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Довірчий керуючий виконує податкове зобов'язання, що виникає у вверітеля щодо майна, переданого в довірче управління (придбаного довірчим керуючим за рахунок коштів вверітеля в зв'язку з довірчим управлінням майном), а також по об'єктах оподаткування, що виникають у зв'язку з довірчим управлінням таким майном, у випадках , встановлених цим Кодексом.

Виконання податкового зобов'язання померлого, яка була оголошена померлою, безвісно відсутнього або недієздатної фізичної особи, повернення надміру сплаченої або надміру стягнутого суми податків, зборів (мит), пенею.Податкове зобов'язання померлої фізичної особи виповнюється його спадкоємцем (спадкоємцями), який прийняв успадковане майно померлого, в межах вартості успадкованого майна та пропорційно частці у спадщині не пізніше двох місяців з дня прийняття спадщини. При цьому правонаступництва по виконанню спадкоємцем (спадкоємцями) обов'язки по сплаті належних з померлої фізичної особи пенею не виникає.

За заявою спадкоємця (спадкоємців) померлого фізичної особи податковий орган протягом п'яти днів з дня подання такої заяви зобов'язаний повідомити спадкоємцю (спадкоємцям) померлої фізичної особи про наявність заборгованості за податковим зобов'язанням померлої фізичної особи.

При відсутності спадкоємця (спадкоємців) або при відмові спадкоємця (спадкоємців) від прийняття спадщини, а також в разі, коли величина податкового зобов'язання померлої фізичної особи перевищує вартість успадкованого майна, непогашена сума заборгованості по податковим зобов'язанням померлої фізичної особи визнається безнадійним боргом і списується в порядку , встановленому цим Кодексом та (або) актами Президента Республіки Білорусь.

Виконання податкового зобов'язання фізичної особи, яка була оголошена померлою, проводиться в аналогічному порядку.

Податкове зобов'язання фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою чи недієздатною, виповнюється і належні до сплати їм пені сплачуються особою, уповноваженою органом опіки та піклування, або безпосередньо органом опіки та піклування не пізніше трьох місяців з дня визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи недієздатною за рахунок майна цього фізичної особи.

Податковий орган за місцем обліку фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою чи недієздатною, зобов'язаний повідомити особі, яка уповноважена органом опіки та піклування, або органу опіки та піклування про наявність невиконаного податкового зобов'язання, несплачених пені фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою чи недієздатною, і про обов'язок зазначеного уповноваженої особи (зазначеного уповноваженого органу) виконати в установленому порядку податкове зобов'язання, сплатити пені замість фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою чи недієздатною.

Зазначене повідомлення передається особі, уповноваженій органом опіки та піклування, або органу опіки та піклування протягом п'яти днів з дня отримання від зазначеного уповноваженої особи (зазначеного уповноваженого органу) відомостей про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи недієздатною.

Заборгованість по податковим зобов'язанням фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою чи недієздатною, а також не сплачені ним пені при недостатності (відсутності) майна цієї фізичної особи для виконання його податкового зобов'язання, сплати пені в частині, що перевищує вартість зазначеного майна, визнаються безнадійним боргом і списуються в порядку, встановленому цим Кодексом та (або) актами Президента Республіки Білорусь.

При прийнятті рішення про скасування визнання фізичної особи безвісно відсутньою, скасування рішення про оголошення фізичної особи померлою або прийнятті рішення про визнання фізичної особи дієздатним з дня прийняття зазначеного рішення поновлюються дію раніше не виконаного та списаного податкового зобов'язання, нарахування (включаючи раніше нараховані) пенею.

Виконання податкового зобов'язання померлого, яка була оголошена померлою, безвісно відсутнього або недієздатної фізичної особи забезпечується в порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом.

При відсутності у померлого, яка була оголошена померлою, безвісно відсутньої фізичної особи заборгованості по виконанню податкового зобов'язання суми надміру сплачених цими особами або надмірно стягнутих податків, зборів (мит), пенею підлягають поверненню спадкоємцям в порядку, встановленому статтями 60 і 61 цього Кодексу.Поняття податкового зобов'язання | порука

Тема 1. Склад і структура податкових органів РБ. | Адміністративно-господарський відділ | Тема 2 Облік платників податків в податкових органах | Тема 3 Облік податковими органами податків та інших зобов'язань | Порядок ведення особових рахунків | Призупинення податковими органами операцій за рахунками в банку, як спосіб забезпечення виконання податкового зобов'язання. | арешт майна | Тема 6. Примусове виконання податкового зобов'язання, стягнення пені. | Тема 7. Порядок заліку та повернення податків та інших платежів | Тема 8. Міформапнлціі податкових органів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати