На головну

Гильдейский спосіб рекрутування політичної еліти (лідерів) є __________ способом відбору керівних кадрів.

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

а) закритим; *

б) демократичним;

в) безконкурентному;

г) нелегальним.

Рішення:

Гильдейский спосіб рекрутування політичної еліти (лідерів) є закритим способом відбору керівних кадрів. При ньому важливу роль відіграють заздалегідь певні критерії, правила і процедури відбору. Дана система відбору передбачає безліч інститутів фільтрації претендентів на керівні пости, ієрархічність, протекціонізм, повільний, еволюційний шлях руху наверх. (Соловйов, А. І. Політологія: Політична теорія, політичні технології: навч. Для студентів вузів / А. І. Соловйов. - 2-е изд. Перераб. І доп. - М.: Аспект Пресс, 2008. - С. 126.)

20. До соціально-економічних прав, покликаним створити умови, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини, відносять ...

а) право на участь у культурному житті; *

б) свободу зібрань;

в) свободу слова;

г) право обирати і бути обраним до органів державної влади.

Рішення:

До соціально-економічних прав, покликаним створити умови, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини, відносять право на участь у культурному житті. Стаття 44 Конституції Російської Федерації встановлює також, що кожен має право на користування установами культури, на доступ до культурних цінностей. Дане право належить до прав «другого покоління», які стали результатом боротьби за соціальні гарантії та захист особистості в сфері виробництва. (Конституція Російської Федерації. - М.: Ось-89, 2001. - С. 12-15. Соловйов, А. І. Політологія: Політична теорія, політичні технології: навч. Для студентів вузів / А. І. Соловйов. - 2 е вид. перероб. і доп. - М.: Аспект Пресс, 2008. - С. 93.)

В __________ державі адміністративні одиниці не мають додатковими повноваженнями і є частинами єдиного цілого. Наприклад, такими державами є Великобританія, Франція, Іспанія, Данія.

а) унітарній; *

б) федеративний;

в) конфедеративном;

г) квазіфедератівном.

Рішення:

В унітарній державі адміністративні одиниці не мають додатковими повноваженнями і є частинами єдиного цілого. Наприклад, такими державами є Великобританія, Франція, Іспанія, Данія. В даному випадку органи держави - це складові частини однієї політичної системи, що функціонує на основі єдиної конституції і системи законів. (Соловйов, А. І. Політологія: Політична теорія, політичні технології: навч. Для студентів вузів / А. І. Соловйов. - 2-е изд. Перераб. І доп. - М.: Аспект Пресс, 2008. - С. 185.)

22. В Італії до 1993 року в парламенті було представлено вісім партій. За класифікацією Джованні Сарторі, така партійна система називається системою ...

а) крайнього плюралізму; *

б) поміркованого плюралізму;

в) простого плюралізму;

г) відсутнього плюралізму.

Рішення:

За класифікацією Джованні Сарторі, партійна система, яку характеризує наявність більше п'яти, але не більше восьми партій, називається системою крайнього плюралізму (Італія до 1993 року, Фінляндія). (Політологія: навч. / Під. Ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. - М.: Вища освіта, 2009. - С. 314.)

23. Політичні погляди, ціннісні орієнтації і установки індивідів ставляться до такого елементу політики, як ...

а) політична свідомість; *

б) нормативні ідеї;

в) політичні інститути;

г) відносини владарювання.

Рішення:

Політичні погляди, ціннісні орієнтації і установки індивідів є складовими політичної свідомості, яке виступає найважливішим елементом структури політики. (Соловйов, А. І. Політологія: Політична теорія, політичні технології: навч. Для студентів вузів / А. І. Соловйов. - 2-е изд. Перераб. І доп. - М.: Аспект Пресс, 2008. - С. 40.)

24. Консервативна партія Великобританії не має програми і статуту, будується на підставі виборчих округів, в ній не оформляється офіційне членство, влада зосереджена в руках парламентської фракції. Вона є ...

а) кадрової партією; *

б) масової партією;

в) авангардної партією;

г) партією нової хвилі.

Рішення:

Консервативна партія Великобританії є прикладом кадрових партій, яким властиві такі риси: відсутність членів, що мають зобов'язання перед партією (в т. Ч. Сплата членських внесків); помітне зниження активності в міжвиборчий період; орієнтація діяльності на вибори в парламент; здійснення керівництва нотабля - авторитетними людьми, що володіють політичними, фінансовими, адміністративними ресурсами для перемоги кандидата. (Політологія: навч. / Під. Ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. - М.: Вища освіта, 2009. - С. 308-309.)

25. Референдум - інструмент __________ демократії, що передбачає винесення будь-якого принципового питання (прийняття конституції або внесення до неї змін, узгодження важливих законів і т. П.) На всенародне обговорення.

а) прямий; *

б) представницької;

в) плебісцитарної;

г) плюралістичної.

Рішення:

Референдум - інструмент прямої демократії, що передбачає винесення будь-якого принципового питання (прийняття конституції або внесення до неї змін, узгодження важливих законів і т. П.) На всенародне обговорення. Йдеться про пряме, тобто безпосередньому, волевиявленні народу. (Політологія: навч. / А. Ю. Мельвіль [и др.]. - М.: Московський державний інститут міжнародних відносин (Університет) МЗС Росії, ТК Велбі, Вид-во «Проспект», 2008. - С. 588.)

26. Способом доступу до політичної влади не є (-ются) ...

а) кооптація; *

б) силовий спосіб (революція, переворот);

в) спадкування;

г) вибори.

Рішення:

Традиційно способами доступу до політичної влади є: силовий (революція, переворот), успадкування (династичний), вибори. Кооптація не є традиційним способом до політичної влади. Кооптація (лат. Cooptatio - додаткове обрання) - введення до складу виборного органу нових членів або кандидатів власним рішенням даного органу без проведення додаткових виборів. Зазвичай цей термін використовується для опису оновлення або механізму формування еліти. (Політологія: навч. / А. Ю. Мельвіль [и др.]. - М.: Московський державний інститут міжнародних відносин (Університет) МЗС Росії, ТК Велбі, Вид-во «Проспект», 2008. - С. 67.)

27. Положення Конституції Російської Федерації про те, що «ніхто не може бути примушений до вираження своїх думок і переконань або відмови від них», гарантує ...

а) свободу думки і слова; *

б) свободу совісті;

в) право на недоторканність приватного життя;

г) право на свободу та особисту недоторканність.

Рішення:

Положення Конституції Російської Федерації про те, що «ніхто не може бути примушений до вираження своїх думок і переконань або відмови від них», гарантує свободу думки і слова відповідно до статей 29 Основного закону. (Конституція Російської Федерації. - М.: Ось-89, 2001. - С. 10.)

Емоційним впливом на членів групи, яке спонукає їх до досягнення високих цілей і результатів, навіть якщо сам лідер не має офіційного статусу і повноважень, характеризується ________ стиль лідерства.

а) експресивний; *

б) директивний;

в) авторитарний;

г) демократичний.

Рішення:

Експресивний стиль лідерства характеризується емоційним впливом на членів групи, яке спонукає їх до досягнення високих цілей і результатів, навіть якщо сам лідер не має офіційного статусу і повноважень. (Політологія: навч. / Під. Ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. - М.: Вища освіта, 2009. - С. 214.)

29. У разі створення партії на базі парламентських груп, сегментів політичних еліт, груп тиску, а також в результаті партійного розколу говорять про спосіб утворення партії ...

а) «зверху»; *

б) «знизу»;

в) «справа»;

г) «зліва».

Рішення:

Партії, утворені «зверху», являють собою організації, сформовані на базі парламентських груп, сегментів політичних еліт, груп тиску, а також в результаті партійного розколу з ідейних чи інших причин. (Політологія: навч. / Під. Ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. - М.: Вища освіта, 2009. - С. 303.)

30. У західній концепції громадянського суспільства, що бере початок у творчості Джона Локка, громадянське суспільство розглядається нерозривно з ідеєю ...

а) толерантності; *

б) панування і легітимності;

в) десакралізації влади;

г) федералізму.

Рішення:

У західній концепції громадянського суспільства, що бере початок у творчості Джона Локка, громадянське суспільство розглядається нерозривно з ідеєю толерантності. Так, сучасний дослідник А. Мейклджон в есе «Вільна мова і її ставлення до самоврядування» (1948 г.) сформулював ідею толерантності в такий спосіб: вільна мова відіграє практичну роль в самоврядний суспільстві, створюючи основу для вільного обговорення громадянами, які їх цікавлять. (Політологія: навч. / Під ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. - М.: Вища освіта, 2009. - С. 178-181.)Громадянське суспільство формується на основі розвитку __________ зв'язків і взаємин і виступає в формі активності різних організацій і об'єднань громадян. | Стабільність політичного режиму, перш за все, передбачає відсутність ___________, панування не визнаних суспільством сил.

Блок 1. Введення в політологію | Позитивістська тенденція в політичній науці передбачає дослідження політичних явищ на основі _____________ методів. | Встановіть правильну відповідність між видами політологічних досліджень і їх предметною областю. | Протилежністю автономному (добровільного) участі виступає ___________ (примусове) політична участь. | Установіть відповідність між політичними дисциплінами і предметом їх дослідження. | Методи, спрямовані на дослідження людських, неінституціональних факторів політичного життя, застосовуються в ______________ теоріях. | Міжнародна асоціація політичних наук була створена в ____ році. | На думку ряду дослідників, залучення широких мас в політику загрожує встановленням ____________ режимів, що викликають хаос і безлад. | Політична наука не володіє ______________ на предмет свого вивчення. | Блок 2. Історія політичної науки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати