На головну

структура реферату

  1. II. Структура психологічного дослідження.
  2. UNIT 3. Структура англійського пропозиції
  3. V2: Морфологія, ультраструктура і функції хромосом
  4. V2: Предмет, завдання, методи, структура екології.
  5. VII. Методичні вказівки ПО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ (КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ)
  6. Алгоритмічна структура ПОВТОРЕННЯ
  7. Аналіз понять. Теорії дозвілля. Структура дозвілля.

Першим структурним елементом контрольної роботи є титульний аркуш, на якому вказуються:

- Найменування вузу

- Найменування факультету і кафедри

- Найменування теми контрольної роботи

- П. І. Б. студента, курс і номер групи

- П. І. Б. керівника, вчене звання, посада

- Місце і рік виконання.

На наступному листі наводиться зміст із зазначенням номерів перших сторінок відповідних розділів роботи.

У вступі коротко показується значення обраної теми в економічній теорії і важливість питань, що розглядаються в її рамках. Дається пояснення логічної послідовності розкриваються питань теми. Обсяг введення становить 1 - 2 сторінки.

В основній частині відповідно до пунктів плану розкривається зміст теми контрольної роботи. Зазвичай основна частина складається з пунктів, кожен з яких може бути розбитий, в разі необхідності на підпункти, назви яких не повинні дублювати один одного і повторювати заголовок контрольної роботи. В основній частині дається аргументоване обгрунтування теоретичних положень роботи, узагальнюється і аналізується вивчений матеріал, показуються виявлені проблеми та шляхи їх вирішення. При цьому кожне теоретичне положення слід доводити. Кожен пункт завершується коротким висновком.

У висновку наводяться основні висновки та узагальнюються основні ідеї контрольної роботи. Висновок становить 1 - 2 сторінки.

Після укладення в роботі наводиться список використаної літератури. У нього включаються джерела, використані автором при розгляді теми. Список складається за алфавітом.

Варіанти контрольних робіт

Контрольна робота з дисципліни «Економічна теорія» № 1.

варіант

1. Розкрийте зміст поняття «Власності як економічної категорії»

2. Напишіть реферат на тему «Реформування відносин власності в Росії»

3. Виберіть номер правильної відповіді

Введення в економічний аналіз фактора часу, зроблений ________, є найважливішим його внеском в сучасну економічну науку.

Варіанти відповідей:

а. А. Смітом

б. Е. Бем-Баверк

в. Л. Вальрасом

м А. Маршаллом

4. Вирішіть задачу

Студент протягом місяця тричі відвідує дискотеку. За перші відвідини він готовий захиталося 300 рублів, за друге - 250 рублів, а за третє - 200 рублів. Однак ринкова ціна відвідування дискотеки дорівнює 200 рублів. Надлишок споживача в цьому випадку дорівнює ...

Варіанти відповідей:

а. 200 руб.

б. 150 руб.

в. 100 руб.

м 50 руб.

5. Поясніть

Чому аналіз відносин власності залишається актуальним на будь-якому етапі історичного розвитку?

варіант

1. Розкрийте зміст поняття «Провали ринку» і яка роль державного регулювання економіки.

2. Напишіть реферат на тему «Російські природні ресурси і проблеми ефективності вітчизняної економіки».

3. Виберіть номер правильної відповіді

Експлуатація в теорії К. Маркса являє собою концепцію, відповідно до якої ...

Варіанти відповідей:

а. рівень заробітної плати недостатній для задоволення фізіологічних і соціальних потреб та утримання сім'ї

б. робітник не володіє засобами виробництва, хоча є основною продуктивною силою

в. робітник не бере участь в управлінні виробництвом

м капіталіст привласнює частину продукту, створюваного робочим

4. Вирішіть задачу

Функція попиту на товар задана рівнянням Qd = 50-2Р, а функція пропозиції рівнянням Qs = 5 + ЗР. Визначте надлишок споживача.

Варіанти відповідей:

а. 256

б. 261

в. 252

м 249

5. Поясніть

Яка суть ідеї Р. Коуза про трансакційних витратах?

варіант

1. Розкрийте зміст поняття «Нецінові фактори»

2. Напишіть реферат на тему «Механізм попиту і пропозиції на товарних і фондових біржах»

3. Виберіть номер правильної відповіді

Припустимо, що всі ресурси в економічній системі використовуються таким чином, що нарощувати виробництво одного продукту можна тільки скорочуючи виробництво іншого. Економіст назве таку ситуацію

а. адміністративно-командною системою

б. економічною кризою

в. ефективної

м неефективною

 4. Вирішіть задачу

Якщо функції попиту і пропозиції мають вигляд: Qd = 11 - P; Qs = - 4 + 2P (Qd - величина попиту, Qs - величина пропозиції, Р - ціна, руб. За шт.), То після введення урядом субсидій для покупців в розмірі 6 руб. за шт. рівноважний обсяг продажів складе ___ шт.

Варіанти відповідей:

Введіть відповідь:

5. Поясніть

Як формується рівноважна ціна? Поясніть цей механізм за допомогою відповідного графіка, вказавши область дефіциту товарів на ринках і область їх надлишків від перевиробництва.

варіант

1. Розкрийте зміст поняття «Земельна реформа»

2. Напишіть реферат на тему «Розвиток сільського господарства і особливості розвитку агробізнесу в сучасних умовах»

3. Виберіть номер правильної відповіді

Об'єктами купівлі-продажу на ринку факторів виробництва виступають (вкажіть декілька варіантів відповіді)

Варіанти відповідей:

а. продукти харчування

б. земля та інші природні ресурси

в. споживчі товари тривалого користування

м праця

4. Вирішіть задачу

Якщо величина попиту збільшилася на 20% при зниженні ціни з 5000 до 4000 рублів, то коефіцієнт еластичності попиту дорівнює ...

Варіанти відповідей:

Введіть відповідь:

5. Поясніть

Яка специфіка ціноутворення на первинні економічні ресурси (праця, земля, капітал)

варіант

1. Розкрийте зміст поняття «Ринки факторів виробництва»

2. Напишіть реферат на тему «Розвиток економічних категорій цінності, вартості і ціни»

3. Виберіть номер правильної відповіді

Якщо при підвищенні ціни на 20% обсяг продажів товару знизився на 30%, то попит на товар

а. має одиничну еластичність

б. нееластичний

в. еластичний

4. Вирішіть задачу

Якщо еластичність попиту за ціною конкретного товару дорівнює 1,5, а обсяг попиту збільшився на 30%, то відсоткове зменшення ціни, складе ...

Варіанти відповідей:

Введіть відповідь:

5. Поясніть

Поясніть і Проілюструйте на малюнку ефект заміщення і ефект доходу. Чи мають місце подібні ефекти в діяльності конкурентоспроможної фірми?

варіант

1. Розкрийте зміст поняття «Система участі, холдинг, змішаний холдинг»

2. Напишіть реферат на тему «Фірма і споживач: модель економічної поведінки»

3. Виберіть номер правильної відповіді

Що показує крива байдужості?

а. товари, до яких споживач байдужий

б. рівень доходу, при якому споживач може купувати товари, не звертаючи увагу на ціни

в. безліч товарів з однаковою граничною корисністю

м безліч наборів товарів з однаковою корисністю для споживача

4. Вирішіть задачу

На малюнку показана крива байдужості споживача та бюджетна лінія.

Якщо ціна товару у дорівнює 5 рублям, то рівняння бюджетної лінії буде ...

Варіанти відповідей:

а. Qy = 15-0,5Qх

б. Qy= 15-2Qх

в. Qy = 30-0,5Qх

м Qy = 30-2Qх

5. Поясніть

Які стан і роль великого і малого бізнесу в сучасній ринковій економіці?

варіант

1. Розкрийте зміст поняття «Венчурний капітал»

2. Напишіть реферат на тему «Система національних рахунків, її основні характеристики»

3. Виберіть номер правильної відповіді

Надлишок споживача тим більше, ніж ...

Варіанти відповідей:

а. нижче ціна

б. більше у товару замінників

в. вище ціна

мвище податковий тягар споживача

4. Вирішіть задачу

На малюнку показана крива байдужості споживача та його бюджетна лінія. Напишіть рівняння бюджетної лінії, якщо ціна товару Y дорівнює Ру = 6 рублів.

Варіанти відповідей:

а. Qy = 10 - l, 5Qx

б. Qy = 10 - 0,67Qx

в. Qy = 15 - 0,67Qx

м Qy = 15 - 1,5 Qx

5. Поясніть

Чому грамотний підприємець в якості головної мети ставить не досягнення максимального прибутку, а її стійке зростання?

варіант

1. Розкрийте зміст поняття «Реальний і номінальний ВНП»

2. Напишіть реферат на тему «Валовий національний продукт, особливості та способи його вимірювання»

3. Виберіть номер правильної відповіді

Що з перерахованого не відноситься до умов внутрішнього середовища фірми?

а. правові умови

б. фінанси

в. мети фірми

м персонал

4. Вирішіть задачу

На графіку представлені можливі обсяги випуску літаків і тракторів при повному використанні ресурсів. Альтернативні витрати виробництва 35 тракторів рівні ...

Варіанти відповідей:

а. десяти літаків

б. п'яти літаків

в. трьом літакам

м семи літаків

5. Поясніть

Як уникнути подвійного рахунку при визначенні ВНП?

варіант

1. Розкрийте зміст поняття «Сукупна пропозиція»

2. Напишіть реферат на тему «Сукупний попит і сукупна пропозиція»

3. Виберіть номер правильної відповіді

Що з перерахованого не відноситься до ознак досконалої конкуренції?

а. відсутність бар'єрів

б. однорідність продукції

в. досконала інформація

м високий ступінь економічної влади підприємства

4. Вирішіть задачу

Верстатобудівний завод виробляє в рік 500 верстатів по 20 тис. Рублів кожен. Витрати на виробництво одного верстата рівні 16 тис. Рублів. Якщо собівартість верстата зменшиться на 1 тис. Рублів, то прибуток заводу зросте на ___ тис. рублів

Варіанти відповідей:

Введіть відповідь:

5. Поясніть

У чому полягає значення моделей макроекономічної рівноваги?

варіант

1. Розкрийте зміст поняття «Економічний цикл»

2. Напишіть реферат на тему «Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги»

3. Виберіть номер правильної відповіді

До економічних операцій в системі національних рахунків не належать...

Варіанти відповідей:

а. операції з товарами і послугами

б. операції розподілу

в. фінансові операції

м математичні операції в дослідженні макроекономічних величин

4. Вирішіть задачу

Якщо рента з земельної ділянки в 10 га склала за рік 100 тис. Карбованців, а ставка банківського відсотка дорівнює 20%, то ціна цієї земельної ділянки буде ___ тис. карбованців

Варіанти відповідей:

а. 100

б. 50

в. 200

м 500

5. Поясніть

У чому сутність теорії «довгих хвиль»?

Контрольна робота з дисципліни «Економічна теорія» № 2

варіант

1. Розкрийте зміст поняття «Парадокс ощадливості»

2. Напишіть реферат на тему «Фінансова система країни і принципи її побудови»

3. Виберіть номер правильної відповіді

Власники землі не отримають ренту, якщо ...

Варіанти відповідей:

а. крива пропозиції землі знаходиться праворуч від кривої попиту

б. крива пропозиції землі абсолютно нееластична

в. родючість землі різко погіршиться

міснує податок на землю

4. Вирішіть задачу

Якщо з корпоративної облігації виплачується дохід у перший рік в розмірі $ 100, у другому році - $ 130, то при ставці банківського відсотка 10%, теперішня вартість цього потоку доходу складе ...

Варіанти відповідей:

а. $ 215,1

б. $ 198,3

в. $ 176,4

м $ 206,3

5. Поясніть

У чому суть мультиплікатора?

варіант

1. Розкрийте зміст поняття «Фінансова система держави»

2. Напишіть реферат на тему «Державні фінанси Російської Федерації і перспективи їх розвитку»

3. Виберіть номер правильної відповіді

Номінальною заробітною платою є ....

Варіанти відповідей:

а. кількість товарів і послуг, які можна купити на гроші, отримані від продажу робочої сили з урахуванням їх купівельної спроможності

б. сума прибуткового податку, сплачена працівником

в. сума грошей, отримана працівником

мсума премії, нарахована працівнику

4. Вирішіть задачу

Якщо на ринку праці функція попиту описується рівнянням DL= 100-2W а пропозиція праці SL= 40 + 4 W, де W - ставка заробітної плати, то ставка заробітної плати і кількість найнятих працівників буде відповідно ...

Варіанти відповідей:

а. 10 і 80

б. 9 і 70

в. 8 і 90

м 11 і 100

5. Поясніть

Які особливості функції міри вартості?

варіант

1. Розкрийте зміст поняття «Що таке грошова маса і які її агрегати»?

2. Напишіть реферат на тему «Місцевий бюджет і його роль у вирішенні соціально - економічних завдань»

3. Виберіть номер правильної відповіді

Ви розмістили наявну у Вас суму грошей в розмірі 100 тис. Руб. в банку під 10% річних. Таким чином, через рік Ви отримали 110 тис. Руб. Інфляція за цей період часу склала 15%. Висновок про вигідність розміщення Ваших коштів і значенні реальної процентної ставки: кошти розміщені ...

Варіанти відповідей:

а. невигідно, реальна процентна ставка дорівнює (-5%)

б. вдало, реальна процентна ставка дорівнює 25%

в. невигідно, реальна процентна ставка дорівнює (-10%)

мвдало, реальна процентна ставка дорівнює 5%

4. Вирішіть задачу

У таблиці наведено дані про можливе отримання доходу від інвестицій за роками.

 1 рік  2 рік
 $ 1000.  $ 1200.

При ставці банківського відсотка, рівного 10%, дисконтована сума доходу складе

Варіанти відповідей:

а. $ 1500,6

б. $ 2379,1

в. $ 1280,3

м $ 1900,8

5. Поясніть

Яка сфера здійснення функції засобу платежу і її відмінність від функції засобу обігу?

варіант

1. Розкрийте зміст поняття «Фінанси як економічна категорія»

2. Напишіть реферат на тему «Аналіз міжбюджетних відносин в Російській Федерації»

3. Виберіть номер правильної відповіді

Основна функція сектора державних установ складається ...

Варіанти відповідей:

а. в споживанні і заощадженні

б. у виробництві нетоварного послуг і перерозподілі національного доходу

в. в кредитуванні і страхуванні

м у виробництві послуг та кредитуванні

4. Вирішіть задачу

У 2004 році номінальний ВВП Республіки Віларібо збільшився в порівнянні з попереднім роком на 500 млн. Екю і склав 3000 млн. Екю. Якщо дефлятор ВВП дорівнює 1,25, то ...

Варіанти відповідей:

а. реальний ВВП знизився на 4%

б. інфляція збільшилася на 20%

в. номінальний ВВП збільшився на 25%

м реальний ВВП збільшився на 20%

5. Поясніть

У чому відмінність рефінансування державного боргу від його погашення?

варіант

1. Розкрийте зміст поняття «Пригнічена інфляція»

2. Напишіть реферат на тему «Роль фіскальної політики в державному регулюванні економіки»

3. Виберіть номер правильної відповіді

Чистий національний продукт це ...

Варіанти відповідей:

а. ВНД мінус амортизаційні відрахування і непрямі податки

б. ВНД мінус непрямі податки

в. ВНД мінус амортизаційні відрахування

м ВНД мінус амортизаційні відрахування, непрямі податки і трансфертні платежі

4. Вирішіть задачу

Якщо в Республіці томатів в 2004 році споживчі витрати домогосподарств становили 200 млн. Лір при наявному доході в 240 млн. Лір, а в 2005 році відповідно 265 млн. Лір і 340 млн. Лір, то гранична схильність до споживання дорівнює ...

Варіанти відповідей:

а. 0,75

б. 0,33

в. 0,65

м 0,78

5. Поясніть

Що таке стагфляція?

варіант

1. Розкрийте зміст поняття "соціальна політика"

2. Напишіть реферат на тему «Особливості пенсійної системи в Російській Федерації»

3. Виберіть номер правильної відповіді

Українські робітники, які тимчасово працюють в Росії і отримують тут заробітну плату, збільшують ...

Варіанти відповідей:

а. валовий внутрішній продукт Росії і валовий національний дохід України

б. валовий національний дохід Росії і України

в. валовий внутрішній продукт Росії та України

м валовий національний дохід Росії і валовий внутрішній продукт України

4. Вирішіть задачу

У 2004 році номінальний ВВП Республіки Віларібо збільшився в порівнянні з попереднім роком на 500 млн. Екю і склав 3000 млн. Екю. Якщо дефлятор ВВП дорівнює 1,25, то ...

Варіанти відповідей:

д. реальний ВВП знизився на 4%

е. інфляція збільшилася на 20%

ж. номінальний ВВП збільшився на 25%

з. реальний ВВП збільшився на 20%

5. Поясніть

Чому в суспільстві відбувається диференціація доходів?

варіант

1. Розкрийте зміст поняття «Глобалізація»

2. Напишіть реферат на тему «Глобальні економічні проблеми: суть і перспективи вирішення»

3. Виберіть номер правильної відповіді

Що з перерахованого відноситься до причин циклічності економічного розвитку?

а. все перераховане

б. нерівномірний розвиток НТП

в. збої в грошовому обігу

м недоспоживання

4. Вирішіть задачу

Розрахуйте, використовуючи закон А. Оукена, рівень циклічного безробіття (у відсотках), якщо реальний ВНД = 10 млн. Руб .. потенційний ВНД = 20 млн. Руб., Коефіцієнт чутливості ВНД до циклічному безробітті = 2

Варіанти відповідей:

Введіть відповідь:

5. Поясніть

Яка роль ТНК в сучасній економіці?

варіант

1. Розкрийте зміст поняття «Валютна система»

2. Напишіть реферат на тему «Міжнародні валютні ринки та валютне регулювання»

3. Виберіть номер правильної відповіді

Визначте паритет купівельної спроможності російського рубля та американського долара на основі умовної споживчого кошика з двох товарів.

   Ціна товару  Кількість товару
А Б А Б
 Росія
 США

Варіанти відповідей:

а. 14

б. 22

в. 8

4. Вирішіть задачу

Грошовий агрегат М2 дорівнює 500 млрд. Руб., Строкові вклади становлять 150 млрд. Руб. Ощадні вклади рівні 60 млрд. Руб. Грошовий агрегат М1 дорівнює ...

Варіанти відповідей:

а. 650 млрд. Руб.

б. 590 млрд. Руб.

в. 290 млрд. Руб.

м 350 млрд. руб.

5. Поясніть

Що таке «паритет купівельної спроможності»?

варіант

1. Розкрийте зміст поняття "валютний курс"

2. Напишіть реферат на тему «Іноземні інвестиції та їх роль в економіці Росії»

3. Виберіть номер правильної відповіді

До інструментів грошово-кредитної політики не відноситься...

Варіанти відповідей:

а. регулювання норми обов'язкових резервів

б. зміна податкових ставок

в. регулювання облікової ставки

м операції на відкритому ринку з державними облігаціями

4. Вирішіть задачу

Якщо в Республіці томатів 1 т нікелю коштує 1000 франків, а в Республіці ананаси 5000 дукатів, то номінальний валютний курс дуката дорівнює ...

Варіанти відповідей:

а. 5 франків

б. 3 франка

в. 0,2 франка

м6 франків

5. Поясніть

Яку роль може грати Росія в розвиненому світовому поділі праці?

10 Варіант

1. Розкрийте зміст поняття «Макроекономічну рівновагу»

2. Напишіть реферат на тему «Класична теорія макроекономічної рівноваги»

3. Виберіть номер правильної відповіді

Внутрішні позики, до яких вдається уряд для погашення дефіциту державного бюджету, ведуть до ...

Варіанти відповідей:

а. перекладання тяжкості державного боргу на майбутні покоління

б. профіциту бюджету

в. посилення соціальної диференціації в суспільстві

мзниження дохідної частини державного бюджету

4. Вирішіть задачу

Функція податків має вигляд Т = 400 + 0,2У, а функція трансфертів ТR = 300-0,1 (У-УF), Державні закупівлі (G) 400. Потенційний обсяг виробництва УF= 2000. Якщо обсяг національного виробництва відповідає потенційному, то державний бюджет матиме ...

Варіанти відповідей:

а. профіцит 200

б. профіцит 100

в. дефіцит 100

м дефіцит 200

5. Поясніть

Основні макроекономічні пропорції.

Питання для підготовки до іспиту

1. Предмет економічної теорії та його генезис. Функції економічної теорії.

2. Методи дослідження економічної теорії.

3. Економічна система і її властивості. Економічна система як комбінація інституцій.

4. Класифікація економічних систем.

5. Ринок: переваги та недоліки ринкового механізму. "Фіаско" ринкового механізму.

6. трансакційні витрати і шляхи їх мінімізації.

7. Власність як економічна категорія. Теорія "пучка прав власності".

8. Класифікація форм власності.

9. Попит і його фактори. Закон попиту. Еластичність попиту та її види. Фактори еластичності.

10. Пропозиція і його чинники. Закон пропозиції. Еластичність пропозиції і її види. Фактор часу. Квазірента.

11. Ринкова рівновага і проблема його стійкості. Втручання держави в механізм ринкової рівноваги.

12. Надлишок споживача, надлишок виробника, загальні вигоди торгівлі.

13. Корисність в кардиналистской теорії. Закон знижується граничної корисності. Рівновага споживача.

14. Корисність в ординалистской теорії. Гранична норма заміщення. Рівновага споживача.

15. Виробнича функція і її види. Гранична норма технічного заміщення.

16. Виробництво з одним змінним фактором: сукупний, середній і граничний продукт. Закон спадної продуктивності.

17. Виробництво з двома змінними факторами. Рівновага виробника.

18. Витрати виробництва в короткостроковому періоді.

19. Витрати виробництва в довгостроковому періоді.

20. Ефект масштабу виробництва та його види.

21. Рівновага фірми на ринку досконалої конкуренції в короткостроковому періоді. Класифікація фірм в умовах короткострокової рівноваги на ринку досконалої конкуренції.

22. Рівновага фірми на ринку досконалої конкуренції в довгостроковому періоді.

23. Монополія і її види. Показник монопольної влади Лернера.

24. Монополізація прибутку в умовах монополії. Антимонопольне законодавство і практика його застосування. Індекс Херфіндаля.

25. Монополістична конкуренція. Диференціація товару і її види.

26. Олігополія та види олигополистического поведінки.

27. Попит на ресурси як похідний попит. Попит на ресурси відповідно до теорії граничної продуктивності. Правила використання ресурсів.

28. Рішення фірми про наймання робочої сили. Модель монопсонії. Рівновага на ринку праці.

29. Рівновага на ринку капіталу. Дисконтування.

30. Рівновага на ринку природних ресурсів. Чистий економічна рента. Диференціальна рента. Ціна землі як дисконтована вартість.

31. Система національних рахунків. ВНП та способи його розрахунку. Проблема коригування ВНП. Номінальний і реальний ВНП.

32. Споживання та заощадження в кейнсіанської теорії. Мультиплікатор попиту. Парадокс ощадливості.

33. Сукупний попит і його чинники. Сукупна пропозиція та її фактори.

34. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції. Ефект храповика.

35. Економічний цикл і його фази. Причини циклічності економіки. Види економічних циклів.

36. Державне антициклічне регулювання.

37. Грошова маса і її структура. Грошові агрегати. Принцип ліквідності.

38. Попит на гроші. Портфельні теорії попиту на гроші.

39. Пропозиція грошей. Емісія грошей. Депозитний мультиплікатор.

40. Рівновага на грошовому ринку.

41. Основні інструменти кредитно-грошової політики.

42. Цінні папери та їх види. Первинний і вторинний ринок цінних паперів.

43. Біржовий і позабіржовий обіг цінних паперів. Фондові індекси. Індекс Доу-Джонса.

44. Фінансова система. Державний бюджет і його структура. Дефіцит державного бюджету.

45. Податки і їх види. Крива Лаффера.

46. ??Державний борг і причини його виникнення. Управління державним боргом.

47. Довгострокове рівновагу на ринку грошей (IS). Довгострокове рівновагу на ринку товарів і послуг (LM). Модель IS-LM. Ліквіднапастка. Інвестиційна пастка.

48. Інфляція та її види. Сутність і причини інфляції.

49. Економічні та соціальні наслідки інфляції.

50. Антиінфляційна політика держави.

51. Економічне зростання і його вимірювання. Види економічного зростання.

52. Моделі економічного зростання.

53. Безробіття і її види. Природна норма безробіття. Державне регулювання зайнятості.

54. Інфляція та безробіття. Крива Філіпса.

55. Доходи населення і джерела їх формування. Крива Лоренса. Коефіцієнт Джині.

56. Валюта і валютний курс. Види валютної системи.

57. Міжнародний поділ праці. Концепція порівняльних переваг.

58. Торговий і платіжний балансу. Види торгових обмежень.

59. Проблема відкритості економіки і процес інтегрування Росії в світовий ринок.

60. Проблема економічної безпеки Росії.

 Вимоги, що пред'являються до контрольної роботи | НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ЦІЛІ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ | КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТА, що формуються в РЕЗУЛЬТАТІ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ | СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ | Тема 13. | Тема 14. | ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ | Заняття 5. | Теми рефератів і есе для підготовки до практичних занять | Вимоги до рівня засвоєння змісту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати