На головну

Методичні вказівки щодо вирішення контрольної роботи

  1. FDDI. Кадр. Процедури управління доступом до кільця і ??ініціалізації роботи кільця.
  2. I Загальна характеристика роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  5. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  6. I. Методичні вказівки з підготовки
  7. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка

Контрольна робота розділу «Соціально-економічна статистика» складається з двох частин: теоретичної та практичної.

У теоретичній частині необхідно розкрити зміст теми. Обсяг даного завдання повинен бути (формат А-4) 3-5 листа рукописного або 2-4 листки тексту із застосуванням друкуючих пристроїв. При наборі тексту рекомендується використовувати тип шрифту «Times New Roman Cyr». Шрифт основного тексту - розмір 14 пт, напівжирний. Міжрядковий інтервал - полуторний.

Практична частина складається з трьох завдань, які необхідно вирішити.

завдання 1 складена по темі «Статистика чисельності та складу населення». Основні формули, що застосовуються при вирішенні:

Чисельність населення на початок кожного року розраховується на основі наступного балансового рівняння:

St + 1= St + Nt - Mt + Пt - Bt, (3.1)

де St+1 і St - Чисельність населення на початок року t і року t + 1 відповідно,

Nt - Число народжених у році t,

Mt - Число померлих на рік t,

Пt - Число прибулих на дану територію в році t,

Bt - Число вибулих з даної території в році t.

Для визначення цілого ряду показників розраховується середня чисельність населення за рік або інший відрізок часу - як середня арифметична показників чисельності населення на початок і кінець року:

 . (3.2)

При наявності даних про чисельність населення на кілька дат, рівновіддалених один від одного, розрахунок проводиться за середньою хронологічною:

 . (3.3)

Загальний коефіцієнт навантаження працездатного населення можна визначити зопоставляя чисельність населення непрацездатного віку (чисельність населення, яка не досягла працездатного віку і чисельність населення, старше цього віку) з чисельністю населення працездатного віку:

Кзаг. коеф. нагр. тр. нас.= ‰. (3.4)

Коефіцієнт навантаження по заміщенню (Відношення чисельності населення молодше працездатного віку до чисельності населення в працездатному віці).

Коефіцієнт пенсійного навантаження (Відношення чисельності населення старше працездатного віку до чисельності населення в працездатному віці).

Відносні показники природного руху населення , Які обчислюються як відношення числа демографічних подій за календарний рік до середньорічної чисельності всього населення S або його частини. вони знаходять своє вираження в проміле (‰) і характеризують рівень явища в розрахунку на 1000 чол.

Загальний коефіцієнт народжуваності, Показує число народжених за рік в розрахунку на 1000 чол. населення певної території:

Кр. заг =. 1000 ‰. (3.5)

Загальний коефіцієнт смертності характеризує число померлих за рік у розрахунку на 1000 чол. населення:

Ксм. Общ =. 1000 ‰. (3.6)

Коефіцієнт природного приросту населення показує, на скільки збільшилася (зменшилася) чисельність населення за рахунок природних факторів (народжуваність, смертність) в розрахунку на 1000 чол .:

Кїсть. пр =. 1000 ‰ або Кїсть. пр = Дор. заг - Досм. Общ. (3.7)

коефіцієнт шлюбності - Відношення числа укладених за рік шлюбів до середньорічної чисельності населення:

Кб=. 1000 ‰. (3.8)

коефіцієнт розлучень - Ставлення розірваних за рік шлюбів до середньорічної чисельності населення:

Кр=. 1000 ‰. (3.9)

Особливе значення має коефіцієнт дитячої смертності, характеризує рівень смертності дітей до 1 року (на 1000 осіб). З огляду на, що в поточному році у віці до 1 року можуть померти і діти, народжені в минулому році, коефіцієнт дитячої смертності за рік розраховують як суму двох складових:

а) відношення числа померлих поточного періоду у віці до одного року з покоління, народженого в попередньому році m, до загальної кількості народжених в тому ж періоді N0;

б) відношення числа померлих поточного періоду у віці до одного року з покоління, що народилося в даному році m, до загальної кількості народжених в цьому ж році N1:

Кдет. див =. 1000 ‰. (3.10)

Коефіцієнт дитячої смертності показує число померлих в даному періоді дітей у віці до одного року з тисячі народжених живими.

Показник фертильності (плодючості) - Показує число народжених за рік в розрахунку на 1000 жінок дітородного віку (15-49 років):

Кферт. =. 1000 ‰, (3.11)

де - середньорічна чисельність жінок у віці 15-49 років;

К ферт. =, (3.12)

де d = - частка жінок 15-49 років у загальній чисельності населення.

коефіцієнт життєвості (Показник Покровського) характеризує співвідношення між рівнем народжуваності і смертності за один і той же період:

Кж = Або Кж = Дор. заг : Досм. Общ. (3.13)

Для характеристики механічного руху використовуються відносні показники, що характеризують інтенсивність міграційних процесів:

- Коефіцієнт прибуття:

Кп =. 1000 ‰, (3.14)

- коефіцієнт вибуття:

Кв =. 1000 ‰, (3.15)

- коефіцієнт міграційного (механічного) приросту:

Кхутро. пр=. 1000 ‰, (3.16)

- коефіцієнт інтенсивності міграційного обороту:

Кпро =. 1000 ‰, (3.17)

- коефіцієнт ефективності міграції:

Кеф = ‰. (3.18)

Способи обчислення загального приросту населення:

1). Дозаг. пр = Доїсть. пр + Кхутро. Пр.,

2) Дозаг. пр =. 1000 ‰,

(3.19)

3) Дозаг. пр =. 1000 ‰,

де Sк. Г - Чисельність населення на кінець року,

Sн. Г - Чисельність населення на початок року.

завдання 2 складена по темі «Статистика трудових ресурсів».

Для характеристики зміни чисельності трудових ресурсів використовуються такі відносні показники:

коефіцієнт природного поповнення трудових ресурсів:

Кїсть. Поповнити. =, (3.20)

коефіцієнт природного вибуття трудових ресурсів:

Кїсть виб. =, (3.21)

коефіцієнт природного приросту трудових ресурсів:

Кїсть приросту = Доїсть поповнити. - Доїсть вибуття., (3.22)

коефіцієнт міграційного приросту:

КМігро прир. =% О. (3.23)

Коефіцієнт економічної активності населення визначається за формулою:

Кек ак. =, (3.24)

де Рек. Ак - Чисельність економічно активного населення на дату - t,

Рt - Чисельність всього населення на ту ж дату.

На основі даних про чисельність зайнятого населення та економічно активного населення розраховується коефіцієнт зайнятості населення:

Кзан. , (3.25)

де Т - чисельність зайнятих на дату.

Чим ближче цей коефіцієнт до 1, тим сильніше залучено працездатне населення до трудової діяльності.

Для характеристики рівня безробіття обчислюється коефіцієнт безробіття:

Кбезраб =, (3.26)

де Б - чисельність безробітних на дату,

Р - чисельність економічно активного населення на дату.

завдання 3 складена по темі «Статистика національного багатства». Облік основних фондів ведеться в натуральному і грошовому вираженні. При обліку основних фондів у вартісному вираженні застосовуються різні способи оцінки - в залежності від часу, до якого вони приурочені, і від стану основних фондів.

Види оцінок основних фондів:

повна первісна вартість - Це фактична сума витрат на придбання нового об'єкта основних фондів, а також на його транспортування і монтаж по повної початкової вартості. Об'єкти основних фондів зараховуються на баланс підприємства; по цій же оцінці виробляють розрахунок амортизаційних відрахувань, що характеризують знос основних фондів;

первісна вартість за вирахуванням зносу - Це залишкова вартість основних фондів, отримана як різниця між їх повної початкової вартістю і сумою зносу на даний момент часу;

повна відновна стоїмоость - це вартість відтворення основних фондів у сучасних умовах, яка визначається шляхом інвентаризації та переоцінки основних фондів;

залишкова відновна вартість - Це різниця між повною відновною вартістю об'єкта основних фондів і сумою його зносу, обчисленої на момент переоцінки; характеризує реальну величину основних фондів в сучасних умовах і є базою при обчисленні плати податку на майно господарюючих суб'єктів:

Балансова вартість основних фондів являє собою змішану оцінку - так, об'єкти основних фондів, введені після переоцінки, числяться на балансі за первісною, а об'єкти, що пройшли переоцінку, - по відновлювальної вартості.

Вартість основних фондів на кінець періоду визначається за балансовою схемою:

Фк = Фн + Фп - Фв, (3.27)

де Фк - Вартість основних фондів на кінець періоду,

Фн - Вартість основних фондів на початок періоду.

Фп - Вартість основних фондів, що,

Фв - Вартість вибулих основних фондів.

показники рухуосновних фондів, є:

коефіцієнт введення основних фондів характеризує частку нововведених основних фондів в їх загальному обсязі і обчислюється як відношення вартості введених основних фондів до повної балансової вартості основних фондів на кінець року:

Kвведення =; (3.28)

коефіцієнт оновлення характеризує частку нових основних фондів в їх загальному обсязі і обчислюється як відношення вартості введених нових основних фондів за рік до повної балансової вартості основних фондів на кінець року:

Кпоновлення = ; (3.29)

коефіцієнт вибуття характеризує частку вибулих основних фондів протягом року в їх загальної вартості та обчислюється як відношення повної вартості вибулих основних фондів до повної балансової вартості основних фондів на початок року:

Квибуття =; (3.30)

коефіцієнт ліквідації характеризує частку вибулих по старості основних фондів протягом року, в їх загальній вартості і обчислюється як відношення повної вартості ліквідованих фондів до повної балансової вартості основних фондів на початок року:

Кликв. =; (3.31)

коефіцієнт заміни характеризує частку ліквідованих основних фондів в загальній вартості введених фондів. Вартість ліквідованих і введених основних фондів обчислюється за балансовою вартістю:

Кзаміни =. (3.32)

Показателісостоянія основних фондів. Їх можна розрахувати за станом, як на початок, так і на кінець року.

коефіцієнт зносуна кінець року дорівнює:

Кзносу =; (3.33)

коефіцієнт придатності

Кгодності= . (3.34)

Коефіцієнт придатності можна також розрахувати за формулами:

Кпридатності = 1 - Кзносу, (3.34.1)

Кпридатності + Кзносу 100%. (3.34.2)

найважливішим показником, Що характеризує вартість основних фондів за період, є середньорічна вартість основних фондів, яку можна розрахувати різними методами в залежності від характеру наявної інформації.

При наявності даних про величину основних фондів, наведених на дати, рівновіддалені один від одного (Наприклад, щомісячні, квартальні дані), середньорічна вартість розраховується за формулою середньої хронологічної:

, (3.35)

де ОФ1 ОФ2,, ..., ОФn - Місячні (квартальні) дані про вартість основних фондів (ОФn - Вартість основних фондів на коней звітного року або, що те ж саме, на 01.01 наступного року),

п - Число помісячних (квартальних) даних.

При наявності даних про вартість основних фондів, наведених на дати, віддалені один від одного на нерівні часові відрізки, середньорічна вартість розраховується за формулою середньої арифметичної:

 , (3.36)

де ОФi. - Вартість основних фондів, які числилися на балансі підприємства протягом певного періоду без зміни,

ti - Число днів їх перебування на підприємстві.

Існує спрощений метод розрахунку середньорічної вартості основних фондів:

ОФ =. (3.37)

Для характеристики ефективності використання основних фондів застосовують:

фондоотдачу, яка розраховується за формулою:

Fо =, (3.38)

де Q - вартість річного випуску продукції,

Про - середньорічна вартість основних фондів.

фондовіддача:

· характеризує кількість випущеної продукції в розрахунку на 1 руб. основних фондів;

· є прямим показником ефективності використання основних фондів, так як чим вище фондовіддача, тим краще використовуються основні фонди.

фондомісткість(Fе).

Даний показник є обратнимпоказателем фондовіддачі:

характеризує рівень витрат основних фондів на 1 руб. виробленої продукції на підприємстві, галузі або на макрорівні за період (зазвичай за рік).

Чим нижче фондомісткість продукції, тим ефективніше використовуються основні фонди.

Розрахунок даного показника здійснюється за формулою:

Fе = (3.39)

Для вивчення ефективності використання основних фондів доцільно проаналізувати фондоотдачу і фондомісткість, розрахувавши відповідний індекс за формулою:

Ifo =, (3.40)

де f1 - Рівень фондовіддачі в поточному періоді,

f0 - Рівень фондовіддачі у базисному періоді.

Аналогічно розраховується і індекс фондомісткості:

Ifе =. (3.41)

Наявність оборотного капіталу розраховується на дату і за період за формулами:

 - Середній залишок за місячний період, (3.42)

де Прок і Про н - Залишки оборотних коштів відповідно на кінець і початок місяця.

для визначення середнього залишку за квартал, рік використовується формула середньої хронологічної:

 , (3.43)

де п - Число періодів (місяців, кварталів), включених в розрахунок.

За потреби розрахунку середнього залишку оборотного капіталу за нерівні часові проміжки використовується формула середньої арифметичної зваженої:

, (3.44)

де ti. - Часовий проміжок, протягом якого залишок оборотних коштів залишався без зміни.

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу:

Кпро. =, (3.45)

де Р - виручка від реалізації продукції за період,

 - Середній залишок оборотного капіталу за період.

Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу, показник, зворотний коефіцієнту оборотності:

Кзакр. =. (3.46)

Показник середньої тривалості одного обороту оборотного капіталу в днях (Д) розраховується за формулою:

Д =, (3.47)

де Т- Тривалість періоду в днях.

різниця =m1 - m0 показує величину абсолютної економії (-) або перевитрати (+) матеріалу при виробництві одиниці продукції даного виду в звітному періоді.

Загальна, абсолютна величина економії або перевитрати матеріалу при випуску всієї партії даного виду продукції визначається за формулою:

 = (M1 - m0) q1. (3.48)

При випуску декількох видів продукціііз одного і того ж матеріалу аналіз динаміки питомої витрати здійснюється за допомогою індексу:

I =. (3.49)

Загальна абсолютна величина економії (-) або перевитрати (+) визначається як різниця чисельника і знаменника цього індексу:

 . (3.50)

при випуску декількох видів продукції, На виробництво кожного з яких витрачаються різні види матеріальних ресурсів, Зведений індекс питомих витрат розраховується наступним чином:

Im =. (3.51)

Абсолютний перевитрата (+) або економія (-) загальних витрат на матеріали за рахунок зміни одного фактора - питомих витрат, визначається так само, як і в попередньому випадку, т. е. як різницю чисельника і знаменника індексу.

Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів розраховується також показник матеріаломісткості виробленої продукції:

Me =, (3.52)

де М - фактичні витрати матеріальних ресурсів у вартісному вираженні,

Q - Фактична вартість виробленої продукції.

Варіанти контрольних робіт

Варіант 1

Завдання 1. Теоретична частина

Статистика оплати праці.

Завдання 2. вирішити завдання

Завдання 1. На початок року є такі дані по населеному пункту:

Таблиця 3.1 - Результати проміжної перепису одного з населених пунктів

 Тис. чол.
 наявне населення
 тимчасово проживають
 тимчасово відсутні
 Протягом року відбулися наступні зміни, тис. Чол.: Народилося всього
 в тому числі у постійних жителів  6,5
 померло всього
 в тому числі у постійних жителів  6,2
 прибуло на постійне проживання
 виїхало на постійне проживання (з числа постійних жителів)  2,3
 чисельність тимчасово проживають на кінець року збільшилася на  0,6
 чисельність тимчасово відсутніх зменшилася на  1,2

Визначте:

1) чисельність постійного населення на початок і кінець року;

2) чисельність наявного населення на кінець року;

3) середньорічну чисельність постійного населення;

4) показники природного і міграційного руху постійного населення.

Завдання 2. Є такі дані про чисельність трудових ресурсів регіону та їх складі:

Таблиця 3.2 - Результати проміжної перепису одного з регіону на 01.01.2007 р

 Тис. чол.
 показники  значення
 Чисельність населення регіону
 Чисельність чоловіків у працездатному віці
 Чисельність жінок в працездатному віці
 Чисельність непрацюючих інвалідів праці і війни I і II групи в працездатному віці  
 Чисельність осіб в працездатному віці, які отримують пенсію на пільгових умовах  
 Число осіб зайнятих в економіці
 Число працюючих підлітків
 Число працюючих осіб пенсійного віку
 Число осіб молодше 16 років
 Число осіб старше пенсійного віку (непрацюючі)
 Число осіб працездатного віку, які навчаються з відривом від виробництва  

Визначити: 1) чисельність населення в працездатному віці;

2) чисельність працездатного населення в працездатному віці;

3) чисельність трудових ресурсів;

4) коефіцієнти, що характеризують демографічну навантаження населення працездатного віку (До піт. заміщені., До пенс. нагр., До заг. нагр.).

Завдання 3. Є дані про наявність та рух основних фондів підприємства за рік:

Таблиця 3.3 - Вихідні дані про наявність та рух основних фондів підприємства за рік

 Тис. руб.
 показники  значення
 Повна початкова вартість ОФ на початок року
 Ступінь зносу основних фондів на початок року,%
 Введено нових ОФ за рік
 Вибуло ОФ за повною первісною вартістю за рік
 Залишкова вартість вибулих ОФ
 Сума нарахованого зносу за рік

Продовження таблиці 3.3

 Середньорічна вартість ОФ
 Вартість виробленої продукції

На основі наведених даних побудувати баланс ОФ.

визначити:

1) коефіцієнт зносу основних фондів на початок і кінець року;

2) коефіцієнт придатності на початок і кінець року;

3) коефіцієнт оновлення основних фондів;

4) коефіцієнт вибуття основних фондів;

5) показники фондовіддачі і фондомісткості.

Варіант 2

Завдання 1. Теоретична частина

Вимірювання рівня продуктивності праці.

Завдання 1. вирішити завдання

Завдання 1. Чисельність населення району на 1 січня 2005 р склала 440850 чол. В Протягом 2004 р народилося 2500 осіб., Померло 1400 чол, прибуло на постійне місце проживання 1350 чол., Вибуло 470 осіб.

Визначте:

1) коефіцієнти загальної народжуваності, загальної смертності, природно приросту населення;

2) сальдо міграції, обсяг міграції, загальний коефіцієнт інтенсивності міграції (міграційного приросту), коефіцієнти інтенсивності міграційного обороту і ефективності міграції;

3) загальний приріст населення за період і коефіцієнт загального приросту населення.

Завдання 2. Є такі дані про чисельність економічно активного й економічно неактивного населення:

Таблиця 3.4 - Результати проміжної перепису одного з населених пунктів

 Тис. чол.
 показники  значення
 Чисельність населення
 Наймані працівники в працездатному віці
 Особи, що працюють на індивідуальній основі
 Неоплачувані працівники сімейних підприємств
 роботодавці
 члени кооперативів

Продовження таблиці 3.4

 колгоспники
 Особи, які не мають роботу і шукають її (раніше працювали)
 Учні в працездатному віці з відривом від виробництва
 Особи, зайняті веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми
 Пенсіонери та інваліди
 Працюючі за наймом особи пенсійного віку
 Працюючі за наймом особи молодше працездатного віку
 Непрацюючі особи працездатного віку, яким немає необхідності працювати
 Особи, які не мають роботу тривалий час, що припинили пошуки, але готові працювати

визначити:

1) чисельність зайнятих;

2) чисельність безробітних;

3) чисельність економічно активного населення;

4) чисельність економічно неактивного населення;

5) коефіцієнт економічної активності;

6) коефіцієнт зайнятості;

7) коефіцієнт безробіття.

Завдання 3. Є дані по підприємству за рік:

Таблиця 3.5 - Вихідні дані про наявність та рух основних фондів підприємства за рік

 Тис. руб.
 показники  значення
 Повна початкова вартість ОФ на початок року
 Ступінь зносу основних фондів на початок року,%
 Введено нових ОФ за рік
 Вибуло ОФ за повною первісною вартістю за рік
 Залишкова вартість вибулих ОФ
 Сума нарахованого зносу за рік
 Середньорічна вартість ОФ
 Вартість виробленої продукції

На основі наведених даних побудувати баланс ОФ.

визначити:

1) коефіцієнт зносу основних фондів на початок і кінець року;

2) коефіцієнт придатності на початок і кінець року;

3) коефіцієнт оновлення основних фондів;

4) коефіцієнт вибуття основних фондів;

5) показники фондовіддачі і фондомісткості.

варіант 3

Завдання 1.Теоретична частина

Показники рівня життя і диференціації доходів населення.

Завдання 2. вирішити завдання

Завдання 1. Середня чисельність населення району в 2005 р становила 310 тис. Чол. Протягом року народилося 3,3 тис. Чол., А померло 2,8 тис. Чол. Міграційного обороту не було.

Визначте загальні коефіцієнти народжуваності і смертності, коефіцієнт життєвості, коефіцієнти природного і загального приросту населення.

Завдання 2. Є такі дані про чисельність трудових ресурсів області та їх складі:

Таблиця 3.6 - Результати проміжної перепису одній з областей на 01.01.2006 р

 Тис. чол.
 показники  значення
 Чисельність населення регіону
 Чисельність чоловіків у працездатному віці
 Чисельність жінок в працездатному віці
 Чисельність непрацюючих інвалідів праці і війни I і II групи в працездатному віці
 Чисельність осіб в працездатному віці, які отримують пенсію на пільгових умовах
 Число осіб зайнятих в економіці
 Число працюючих підлітків
 Число працюючих осіб пенсійного віку
 Число осіб молодше 16 років
 Число осіб старше пенсійного віку (непрацюючі)
 Число осіб працездатного віку, які навчаються з відривом від виробництва

визначити:

1) чисельність населення в працездатному віці;

2) чисельність працездатного населення в працездатному віці;

3) чисельність трудових ресурсів;

4) коефіцієнти, що характеризують демографічну навантаження населення працездатного віку (До піт. заміщені., До пенс. нагр., До заг. нагр.).

Завдання 3. У механічному цеху встановлено 500 одиниць устаткування, в тому числі гідного обладнання - 490 одиниць, що діє - 485 одиниць. В першу зміну працювало 480 одиниць, в другу - 350 одиниць обладнання.

Визначити коефіцієнт використання придатного, встановленого обладнання і коефіцієнт використання числа верстатів.

варіант 4

Завдання 1. Теоретична частина

Показники соціальної інфраструктури, показники обсягу, структури та рівня споживання населенням матеріальних благ і послуг.

Завдання 2. вирішити завдання

Завдання 1. Є такі дані по населеному пункту за рік:

Таблиця 3.7 - Результати проміжної перепису одного з населених пунктів

 Чол.
 показники  значення
 Чисельність населення на початок року
 кількість народжених
 число померлих
 Прибуло на постійне проживання
 Вибуло в інші населені пункти
 Частка жінок у віці 15-49 років у загальній чисельності населення,%  

визначити:

1) чисельність населення на кінець року;

2) середню чисельність населення за рік;

3) загальний коефіцієнт народжуваності;

4) загальний коефіцієнт смертності;

5) коефіцієнт природного приросту;

6) загальний коефіцієнт інтенсивності міграції населення;

7) коефіцієнт загального приросту населення за рік;

8) коефіцієнт інтенсивності міграційного обороту і коефіцієнт ефективності міграції;

9) коефіцієнт життєвості В. М. Покровського;

10) спеціальний коефіцієнт народжуваності.

Завдання 2.

Є такі дані про чисельність економічно активного й економічно неактивного населення:

Таблиця 3.8 - Результати проміжної перепису одного з населених пунктів

 Тис. чол.
 показники  значення
 Чисельність населення
 Наймані працівники в працездатному віці
 Особи, що працюють на індивідуальній основі
 Неоплачувані працівники сімейних підприємств
 роботодавці
 члени кооперативів
 колгоспники
 Особи, які не мають роботу і шукають її (раніше працювали)
 Учні в працездатному віці з відривом від виробництва
 Особи, зайняті веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми
 Пенсіонери та інваліди
 Працюючі за наймом особи пенсійного віку
 Працюючі за наймом особи молодше працездатного віку
 Непрацюючі особи працездатного віку, яким немає необхідності працювати
 Особи, які не мають роботу тривалий час, що припинили пошуки, але готові працювати

визначити:

1) чисельність зайнятих;

2) чисельність безробітних;

3) чисельність економічно активного населення;

4) чисельність економічно неактивного населення;

5) коефіцієнт економічної активності;

6) коефіцієнт зайнятості;

7) коефіцієнт безробіття.

Завдання 3. Повна вартість основних фондів підприємства на початок року становила 720 тис. Руб., Їх ступінь придатності - 75%. У березні вибуло ОФ за повною первісною вартістю на суму 9,6 тис. Руб., Їх знос склав 1,2 тис. Руб. У травні введено в експлуатацію нових основних фондів на 26, 4 тис. Руб .. У серпні списані ОФ на 17,2 тис. Руб., Їх залишкова вартість - 1,5 тис. Руб. Норма амортизації ОФ - 10%.

Визначте:

1) середньорічну вартість ОФ;

2) повну і залишкову вартість ОФ на початок і кінець року;

3) показники стану і руху основних фондів.

варіант 5

Завдання 1. Теоретична частина

Статистика чисельності працівників і використання робочого часу.

Завдання 2. вирішити завдання

Завдання 1. Чисельність населення району на 1 січня 2007 р склала 30850 чол. В Протягом 2006 р народилося 500 чол., Померло 1 400 осіб, прибуло на постійне місце проживання 1050 чол., Вибуло 870 осіб.

Визначте:

1) коефіцієнти загальної народжуваності, загальної смертності, природно приросту населення;

2) сальдо міграції, обсяг міграції, загальний коефіцієнт інтенсивності міграції (міграційного приросту), коефіцієнти інтенсивності міграційного обороту і ефективності міграції;

3) загальний приріст населення за період і коефіцієнт загального приросту населення.

Завдання 2. Є такі дані про чисельність трудових ресурсів регіону та їх складі:

Таблиця 3.9 - Результати проміжної перепису одного з регіону на 01.01.2007 р

 Тис. чол.
 показники  значення
 Чисельність населення регіону
 Чисельність чоловіків у працездатному віці
 Чисельність жінок в працездатному віці
 Чисельність непрацюючих інвалідів праці і війни I і II групи в працездатному віці  
 Чисельність осіб в працездатному віці, які отримують пенсію на пільгових умовах  
 Число осіб зайнятих в економіці
 Число працюючих підлітків
 Число працюючих осіб пенсійного віку
 Число осіб молодше 16 років
 Число осіб старше пенсійного віку (непрацюючі)
 Число осіб працездатного віку, які навчаються з відривом від виробництва  

визначити:

1) чисельність населення в працездатному віці;

2) чисельність працездатного населення в працездатному віці;

3) чисельність трудових ресурсів;

4) коефіцієнти, що характеризують демографічну навантаження населення працездатного віку (До піт. заміщені., До пенс. нагр., До заг. нагр.).

Завдання 3. У таблиці 3.10 наведені дані за два півріччя

Таблиця 3.10 - Динаміка виручки від реалізації продукції і середньорічної вартості оборотних коштів одного з підприємств

 Тис. руб.
 показник  базисний період  Звітний період
 Виручка від реалізації продукції
 Середньорічна вартість оборотних фондів

визначити:

1) показники швидкості обігу оборотних фондів:

а) коефіцієнт оборотності в базисному і звітному періоді;

б) коефіцієнт закріплення оборотних фондів у базисному і звітному періоді;

в) середню тривалість одного обороту в базисному і звітному періоді.

варіант 6

Завдання 1. Теоретична частина

Статистика собівартості продукції.

Завдання 2. вирішити завдання

Завдання 1. Рух населення області за рік характеризується такими даними:

Таблиця 3.11 - Результати проміжної перепису одній з області

 Тис. чол.
 показник  значення
 Чисельність населення на початок годав тому числі жінок у віці 15-45 років

Продовження таблиці 3.11

 Чисельність населення на кінець годав тому числі жінок у віці 15-45 років
 Протягом року: роділосьумерлоумерло дітей до 1 року, які народилися в поточному році  0,32
 померло дітей до 1 року, які народилися в попередньому році  0,44
 народилося в попередньому році

Визначте:

1) середньорічну чисельність населення і середньорічну чисельність жінок у віці 15-45;

2) коефіцієнти відтворення населення:

а) народжуваності;

б) смертності;

в) природний приріст;

г) плодючості;

д) дитячої смертності.

Завдання 2. Чисельність економічно активного населення одного регіону РФ склала 17,3 млн. Чол., Чисельність безробітних - 715 тис. Чол., Чисельність населення - 30,5 млн. Чол.

Визначте коефіцієнти економічної активності населення, зайнятості та безробіття в регіоні.

Завдання 3. Є дані по підприємству за рік:

Таблиця 3.12 - Рух основних фондів підприємства за рік

 Тис. руб.
 показник  значення
 Повна початкова вартість ОФ на початок року
 Ступінь зносу основних фондів на початок року,%
 Введено нових ОФ за рік
 Вибуло ОФ за повною первісною вартістю за рік
 Залишкова вартість вибулих ОФ
 Сума нарахованого зносу за рік
 Середньорічна вартість ОФ
 Вартість виробленої продукції

На основі наведених даних побудувати баланс ОФ.

визначити:

1) коефіцієнт зносу основних фондів на початок і кінець року;

2) коефіцієнт придатності на початок і кінець року;

3) коефіцієнт оновлення основних фондів;

4) коефіцієнт вибуття основних фондів;

5) показники фондовіддачі і фондомісткості.

варіант 7

Завдання 1. Теоретична частина

Статистика фінансових результатів підприємства

Завдання 2. вирішити завдання

Завдання 1. Є такі умовні дані по одному з регіонів Росії:

Таблиця 3.13 - Результати проміжної перепису одного з регіону РФ

 Тис. чол.
 показники  значення
 Середньорічна чисельність населення
 Прибуло населення в регіон
 Вибуло з регіону

Визначте:

1) загальний коефіцієнт інтенсивності міграції;

2) коефіцієнт інтенсивності міграційного обороту;

3) коефіцієнт ефективності міграції.

Завдання 2. За даними таблиці 3.14 вирішити задачу.

Таблиця 3.14 - Чисельність економічно активного й економічно неактивного населення однієї з області

 Тис. чол.
 показники  значення
 Чисельність населення
 Наймані працівники в працездатному віці
 Особи, що працюють на індивідуальній основі
 Неоплачувані працівники сімейних підприємств
 роботодавці
 члени кооперативів
 колгоспники
 Особи, які не мають роботу і шукають її (раніше працювали)
 Учні в працездатному віці з відривом від виробництва
 Особи, зайняті веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми
 Пенсіонери та інваліди

Продовження таблиці 3.14

 Працюючі за наймом особи пенсійного віку
 Працюючі за наймом особи молодше працездатного віку
 Непрацюючі особи працездатного віку, яким немає необхідності працювати
 Особи, які не мають роботу тривалий час, що припинили пошуки, але готові працювати

визначити:

1) чисельність зайнятих;

2) чисельність безробітних;

3) чисельність економічно активного населення;

4) чисельність економічно неактивного населення;

5) коефіцієнт економічної активності;

6) коефіцієнт зайнятості;

7) коефіцієнт безробіття.

Завдання 3. За даними таблиці 3.15 вирішити задачу.

Таблиця 3.15 - Наявність і рух основних фондів підприємства за рік

 Тис. руб.
 показники  значення
 Основні фонди по повної початкової стоімостіна початок року  
 Ступінь зносу основних фондів на початок року,%
 Введено нових основних фондів за рік
 Вибуло основних фондів по повній початковій вартості за рік  
 Залишкова вартість вибулих основних фондів
 Сума нарахованого зносу за рік
 Середньорічна вартість основних фондів
 Вартість виробленої продукції

На основі наведених даних побудувати баланси основних фондів.

визначити:

1) коефіцієнт зносу основних фондів на початок і кінець року;

2) коефіцієнт придатності на початок і кінець року;

3) коефіцієнт оновлення основних фондів;

4) коефіцієнт вибуття основних фондів;

5) показник фондовіддачі та фондомісткості.

варіант 8

Завдання 1. Теоретична частина

Статистика основних фондів. Методи оцінки основних засобів. Способи нарахування амортизаційних нарахувань.

Завдання 2. вирішити завдання

Завдання 1. Чисельність населення району на 1 січня 2005 р склала 440850 чол. На протязі 2005 р народилося 2500 осіб., Померло 1400 чол, прибуло на постійне місце проживання 1350 чол., Вибуло 470 осіб.

Визначте:

1) коефіцієнти загальної народжуваності, загальної смертності, природно приросту населення;

2) сальдо міграції, обсяг міграції, загальний коефіцієнт інтенсивності міграції (міграційного приросту), коефіцієнти інтенсивності міграційного обороту і ефективності міграції;

3) загальний приріст населення за період і коефіцієнт загального приросту населення.

Завдання 2. Є такі дані про чисельність трудових ресурсів регіону та їх складі:

Таблиця 3.16 - Чисельність і склад трудових ресурсів одного з регіонів на 01.01.2007 рр.

 Тис. чол.
 показник  значення
 Чисельність населення регіону
 Чисельність чоловіків у працездатному віці
 Чисельність жінок в працездатному віці
 Чисельність непрацюючих інвалідів праці і війни I і II групи в працездатному віці
 Чисельність осіб в працездатному віці, які отримують пенсію на пільгових умовах
 Число осіб зайнятих в економіці
 Число працюючих підлітків
 Число працюючих осіб пенсійного віку
 Число осіб молодше 16 років
 Число осіб старше пенсійного віку (непрацюючі)
 Число осіб працездатного віку, які навчаються з відривом від виробництва

визначити:

1) чисельність населення в працездатному віці;

2) чисельність працездатного населення в працездатному віці;

3) чисельність трудових ресурсів;

4) коефіцієнти, що характеризують демографічну навантаження населення працездатного віку (До піт. заміщені., До пенс. нагр., До заг. нагр.).

Завдання 3. Обсяг виробленої продукції в звітному періоді в порівнянні з базисним збільшився на 9% (в порівнянних цінах). Середньорічна вартість ОФ за цей період зросла в 1,5 рази. Визначте, як змінилася фондовіддача.

варіант 9

Завдання 1. Теоретична частина

Статистика доходів і споживання населенням товарів і послуг

Завдання 2. вирішити завдання

Завдання 1. Середня чисельність населення району в 2005 р становила 310 тис. Чол. Протягом року народилося 3,3 тис. Чол., А померло 2,8 тис. Чол. Міграційного обороту не було.

Визначте загальні коефіцієнти народжуваності і смертності, коефіцієнт життєвості, коефіцієнти природного і загального приросту населення.

Завдання 2. Є такі дані про чисельність трудових ресурсів населеного пункту і їх складі:

Таблиця 3.17 - Чисельність і склад трудових ресурсів одного з населених пунктів на 01.01.2007 рр.

 Тис. чол.
 показники  значення
 Чисельність населення регіону
 Чисельність чоловіків у працездатному віці
 Чисельність жінок в працездатному віці
 Чисельність непрацюючих інвалідів праці і війни I і II групи в працездатному віці
 Чисельність осіб в працездатному віці, які отримують пенсію на пільгових умовах
 Число осіб зайнятих в економіці
 Число працюючих підлітків
 Число працюючих осіб пенсійного віку
 Число осіб молодше 16 років
 Число осіб старше пенсійного віку (непрацюючі)
 Число осіб працездатного віку, які навчаються з відривом від виробництва

визначити:

1) чисельність населення в працездатному віці;

2) чисельність працездатного населення в працездатному віці;

3) чисельність трудових ресурсів;

4) коефіцієнти, що характеризують демографічну навантаження населення працездатного віку (До піт. заміщені., До пенс. нагр., До заг. нагр.).

Завдання 3. По таблиці 3.18 вирішити задачу.

Таблиця 3.18 - Динаміка виручки від реалізації продукції і середньорічної вартості оборотних фондів одного з підприємств

 Тис. руб.
 показник  базисний період  Звітний період
 Виручка від реалізації продукції
 Середньорічна вартість оборотних фондів

визначити:

1) показники швидкості обігу оборотних фондів:

а) коефіцієнт оборотності в базисному і звітному періоді;

б) коефіцієнт закріплення оборотних фондів у базисному і звітному періоді;

в) середню тривалість одного обороту в базисному і звітному періоді.

варіант 10

Завдання 1. Теоретична частина

Макроекономічні показники і їх взаємозв'язок

Завдання 2. вирішити завдання

Завдання 1. Є такі умовні дані про населення населеного пункту за рік:

Таблиця 3.19 - Результати проміжної перепису одного з населених пунктів

 Чол.
 показники  значення
 Чисельність населення на початок року
 кількість народжених
 число померлих
 Прибуло на постійне місце проживання
 Вибуло в інші населені пункти

визначити:

1) чисельність населення за балансовою схемою;

2) середню чисельність населення за рік;

3) загальний коефіцієнт народжуваності;

4) загальний коефіцієнт смертності;

5) коефіцієнт природного приросту;

6) загальний коефіцієнт міграції населення;

7) коефіцієнт інтенсивності міграційного обороту і коефіцієнт ефективності міграції;

8) коефіцієнт життєвості В. М. Покровського.

Завдання 2. Чисельність економічно активного населення одного регіону РФ склала 17,3 млн. Чол., Чисельність безробітних - 715 тис. Чол., Чисельність населення - 30,5 млн. Чол.

Визначте коефіцієнти економічної активності населення, зайнятості та безробіття в регіоні.

Завдання 3. Обсяг виробленої продукції в звітному періоді в порівнянні з базисним збільшився на 9% (в порівнянних цінах). Середньорічна вартість ОФ за цей період зросла в 1,5 рази. Визначте, як змінилася фондовіддача.

 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА | Мережеві операційні системи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати