Головна

Заходи системи НДРС в Юридичному інституті МІІТа

  1. CRM-системи. Визначення, призначення та особливості.
  2. D) формування системи соціологічної освіти
  3. ERP -, MRP - системи. Визначення, призначення та особливості
  4. I етап реформи банківської сістемиотносітся до 1988-1990 рр. (Підготовчий).
  5. I. Загальні заходи пожежної безпеки у військових частинах і підрозділах
  6. III. невідкладні заходи
  7. lt; question> Яке з перерахованих умов є головним для існування демократичної політичної системи?

1. Конкурс «На кращу студентську наукову роботу» в вузі.

2. Традиційні університетські, інститутські і кафедральні студентські наукові конференції.

3. Участь у всеросійських наукових студентських і молодіжних конференціях.

4. Робота на кафедрі в науково-дослідних групах.

5. Публікація статей в наукових збірниках і журналах.

Організацією та координацією науково-дослідницької роботи в Юридичному інституті займаються заступники директора з інновацій та з виховної роботи. У Студентській раді інституту є «Наукове студентське товариство».

Таким чином, наукова робота студентів дозволяє їм найбільш повно проявити свої індивідуальність, творчі здібності і готовність до самореалізації особистості.

висновки

1. Наука - особливий вид пізнавальної діяльності, спрямованої на отримання, уточнення і поширення об'єктивних, системно-організованих і обгрунтованих знань про природу, суспільство і мислення. Основою цієї діяльності є збір наукових фактів, їх постійне оновлення і систематизація, критичний аналіз і, на цій базі, синтез нових наукових знань або узагальнень, які не тільки описують спостережувані природні або суспільні явища, а й дозволяють побудувати причинно-наслідкові зв'язки і, як наслідок - прогнозувати. Ті природничо теорії і гіпотези, які підтверджуються фактами або дослідами, формулюються у вигляді законів природи або суспільства.

2. Наукові ступені присуджуються в результаті захисту дисертацій, а вчені звання присвоюються за результатами науково-педагогічної діяльності. Порядок і процедура «присудження» і «присвоєння» розрізняються. Той, хто бажає одержати вчений ступінь доводить наявність у нього підстав до того на «суді» у вигляді спеціалізованої вченої ради, яка приймає первинне рішення про присудження бажаного ступеня на підставі захисту дисертації. Вчене звання присвоюється уповноваженими на те органами на підставі клопотання, що свідчить, що претендентом на вчене звання виконані необхідні для цього умови.

3. Система НРС в вузі покликана сприяти розвитку творчої активності студентів та молодих вчених. Цій меті служить раціональна організація НРС, що дозволяє ефективно використовувати навчальний та позанавчальний час.

Рекомендована література:

Конституція Російської Федерації. М., 2000..

Про вищу і післявузівську професійну освіту: Федеральний закон від 22 серпня 1996 р .// Повний збірник законів Російської Федерації: в 2 т. М., 2001. Т. 2.

Про науку і державної науково-технічної політики: Федеральний закон від 23 серпня 1996 р .// Собр. законодавства Російської Федерації. 1996. № 35. У розділі ст. 4137.

Про освіту: Федеральний закон від 10 липня 1992 р .// Повний збірник законів Російської Федерації: в 2 т. М., 2001. Т. 2.

Постанова Уряду Російської Федерації від 20 червня 2011 № 474 «Про затвердження Положення про Вищу атестаційну комісію при Міністерстві освіти і науки Російської Федерації / http://vak.ed.gov.ru/ru/docs.

Постанова Уряду РФ від 30 січня 2002 № 74 про затвердження Єдиного реєстру наукових ступенів і вчених звань та Положення про порядок присудження вчених ступенів / http://vak.ed.gov.ru/ru/docs.

Наказ Міністерства освіти та науки Росії від 12 грудня 2011 року № 2817 «Про затвердження положення про раду із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, на здобуття наукового ступеня доктора наук» / http://vak.ed.gov.ru/ru/docs .

Положення про підготовку науково-дослідних і наукових кадрів в системі післявузівської професійної освіти в Російській Федерації. Затв. наказом Міністерства освіти РФ від 27 березня 1998 р М., 1998..

Положення про порядок присвоєння вчених звань. Затв. постановою Уряду РФ від 29 березня 2002 р // Ріс. газ. 2002. 10 Квітня.

Положення про порядок присудження вчених ступенів. Затв. постановою Уряду РФ від 30 січня 2002 р .// Ріс. газ. 2002. 6 лютого.

Типове положення про освітній установі вищої професійної освіти (вищому навчальному закладі) Російської Федерації. М., 2008.

Наказ Міністерства освіти та науки РФ від 25.02.2009 № 59 (ред. Від 16.11.2009) "Про затвердження Номенклатури спеціальностей науковців" (Зареєстровано в Мін'юсті РФ 20.03.2009 № 13561) / http://vak.ed.gov.ru/ru / docs.

Волков Ю. Г. Дисертація: підготовка, захист, оформлення: Практичний посібник / під ред. Н. І. Загузова. М .: Гардарики, 2001..

Воронов В. І., Сидоров В. П. Основи наукових досліджень. Владивосток, 2011 року.

Золотков В. Д. Основи наукових досліджень (філософсько-методологічний аспект): навч. посібник / В. Д. Золотков, Ж. Ю. Бакаєва; Саран. кооп. ін-т РУК. Саранськ, 2008.

Кожухар В. М. Основи наукових досліджень. М .: Дашков і К, 2010.

Кузин Ф. А. Кандидатська дисертація: методика написання, правила оформлення і порядок захисту: Практичний посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня. 2-е изд. М .: «Ось-89», 1998.

Лудченко А. А., Лудченко Я. А., Примак Т. А. Основи наукових досліджень: навч. посібник / під ред. А. А. Лудченко. 2-е изд., Стер. Київ: Т-во «Знання», КОО, 2001..

Огурцов А. Н. Основи наукових досліджень. Харків, 2008.

Основи наукових досліджень: підручник для техн. вузів / В. І. Крутов, І. М. Грушко, В. В. Попов та ін .; під ред. В. І. Крутова, В. В. Попова. М., 1989.

Рузавин Г. І. Методологія наукового дослідження: навч. посібник для вузів. М .: ЮНИТИ-ДАНА, 1999..

Суботів Р. А. Основи наукових досліджень. Челябінськ, 2002.

Сабитова Р. Г. Основи наукових досліджень. Владивосток, 2005.

Скалепов А. Н. Основи наукових досліджень: навч. допомога. М .: Юридичний інститут МІІТа, 2012.

Філософія і методологія науки: навч. посібник для студентів / за ред. В. І. Купцова. - М., 1996.

Яшина Л. А. Основи наукових досліджень. Сиктивкар, 2004.


 Наукова робота студентів | Етичні засади наукової діяльності

Вступ | Поняття науки, її цілі і завдання | Класифікація наук | Управління в сфері науки | Наукові ступені і вчені звання | Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в Росії | Основи організації наукової праці | Плагіат і антиплагіат | Цивільний кодекс РФ. Частина 1. | Стаття 1259. Об'єкти авторських прав |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати