На головну

Наукова робота студентів

  1. I. Попередня робота.
  2. I. Усна робота.
  3. I. Навчальна робота
  4. I.1.2. Корекційно-розвиваюча робота з дітьми, які мають порушення мовлення
  5. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.
  6. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.
  7. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.

У ст. 16 Федерального закону від 22 серпня 1996 «Про вищу і післявузівську професійну освіту» закріплені численні права студентів вузів, в тому числі і право, приймати участь у всіх видах науково-дослідних робіт, конференціях, симпозіумах, а також представляти свої роботи для публікації , зокрема у виданнях вищого навчального закладу. Тут же записано, що студенти вузів зобов'язані оволодіти знаннями, виконувати у встановлені терміни всі види завдань, передбачених навчальним планом і освітніми програмами вищої професійної освіти. У Законі не передбачено обов'язку студентів займатися науковою роботою. Проте, вони повинні виконувати ті види завдань, які містять елементи наукового дослідження і включені в навчальний план або плани занять з дисципліни. До їх числа відносяться реферат, доповідь, курсова робота, дипломна робота.

Відповідно до Типового положення про освітній установі вищої професійної освіти (вищому навчальному закладі) Російської Федерації навчальні заняття проводяться як у вигляді лекцій, семінарів, практичних занятті, консультацій, так і у вигляді науково-дослідницької роботи, курсової роботи, кваліфікаційної роботи (дипломного проекту або дипломної роботи). Щоб виконати вищезазначені роботи, студенту необхідно вміти:

· вибирати тему і розробити план дослідження;

· визначати оптимальні методи дослідження;

· відшукувати наукову інформацію і працювати з літературою;

· збирати, аналізувати і узагальнювати наукові факти, матеріали різних видів практик;

· теоретично опрацьовувати досліджувану тему, аргументувати висновки, обґрунтовувати пропозиції і рекомендації;

· оформляти результати наукової роботи.

Деякі види наукової роботи студент не зобов'язаний виконувати, наприклад, його не можна змусити займатися в науковому гуртку, виступити з доповіддю на конференції або взяти участь в конкурсі на кращу студентську наукову роботу. Однак йому слід пам'ятати, що завдання, які стоять перед сучасним фахівцем, настільки складні, що їх рішення вимагає дослідницьких навичок. Сама сучасна професія носить пошуковий, дослідницький характер.

Наприклад, в ФГОС ВПО 3-го покоління за напрямом «Економіка» сказано, що в результаті навчання студент повинен придбати наступні компетенції:

· володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення (ОК-1);

· здатний розуміти і аналізувати світоглядні, соціально і особистісно значущі філософські проблеми (ОК-2);

· здатний аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси, що відбуваються в суспільстві, і прогнозувати можливе їх розвиток в майбутньому (ОК-4);

· здатний знаходити організаційно-управлінські рішення і готовий нести за них відповідальність (ОК-8);

· здатний зібрати і проаналізувати вихідні дані, необхідні для розрахунку економічних і соціально-економічних показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів (ПК-1);

· здатний здійснювати збір, аналіз і обробку даних, необхідних для вирішення поставлених економічних завдань (ПК-4);

· здатний вибрати інструментальні засоби для обробки економічних даних відповідно до поставленим завданням, проаналізувати результати розрахунків і обгрунтувати отримані висновки (ПК-5) и ін.

Всі ці вміння купуються в вузі шляхом активної участі студентів у науковій роботі.

Поняття «наукова робота студентів» (НРС) включає в себе два елементи:

1) навчання студентів елементам дослідницької праці, прищеплення їм навичок цього туди;

2) власне наукові дослідження, що проводяться студентами під керівництвом професорів і викладачів.

НРС є продовженням і поглибленням навчального процесу, одним з важливих і ефективних засобів підвищення якості підготовки фахівця з вищою освітою.

Цілями наукової роботи студентів виступають перехід від засвоєння готових знань до оволодіння методами отримання нових знань, набуття навичок самостійного аналізу різних явищ з використанням наукових методик.

Основні завдання наукової роботи студентів:

· розвиток творчого та аналітичного мислення, розширення наукового кругозору;

· прищеплення стійких навичок самостійної науково-дослідницької роботи;

· підвищення якості засвоєння дисциплін;

· вироблення вміння застосовувати теоретичні знання і сучасні методи наукових досліджень в професійній діяльності.

Наукова робота студентів поділяється на навчально-дослідну, Що включається в навчальний процес і проводиться в навчальний час (УИРС), і науково-дослідну, Виконувану у позанавчальний час (НДРС).

формами реалізації УИРС і НДРС виступають: реферат, доповідь, повідомлення на конференції або засіданні наукового гуртка, конкурсна робота, публікація, наочні посібники для навчального процесу, курсова робота, дипломна робота, магістерська дисертація та ін.

Навчально-дослідницька робота виконується студентами за навчальними планами під керівництвом професорів і викладачів. Форми цієї роботи:

· реферування наукових видань, підготовка оглядів по новинках літератури;

· виступ з науковими доповідями та повідомленнями на семінарах;

· написання курсових робіт, що містять елементи наукового дослідження;

· проведення наукових досліджень при виконанні дипломних робіт;

· виконання науково-дослідних робіт в період навчальної практики та стажування.

Науково-дослідна робота студентів, яка виконується у позанавчальний час, включає:

· роботу в наукових гуртках і проблемних групах, створюваних при кафедрах і в інституті;

· участь в науково-дослідних роботах по кафедральним і загальноінститутських темам;

· виступи з доповідями та повідомленнями на науково-теоретичних і науково-практичних конференціях, що проводяться на кафедрі і у вузі;

· участь у внутрівузівських, міжвузівських, регіональних та інших олімпіадах і конкурсах на кращу наукову роботу;

· підготовка публікацій за результатами проведених досліджень;

· розробка і виготовлення схем, таблиць, слайдів, фільмів, наочних посібників для навчального процесу;

· вивчення та узагальнення передового досвіду практики за фахом (наприклад, для юристів: слідчої, судової, адвокатської, прокурорської, нотаріальної та т.д.);

· переклади спеціальних текстів (Монографій, статей, законів та ін.).

Основна форма організації НДРС - студентський науковий гурток при кафедрі або при інституті. Головним змістом діяльності наукового гуртка є виконання у позанавчальний час наукових досліджень з певної тематики.

Інша форма організації НДРС - проблемно-дослідні групи з 3 - 5 студентів, якими керують професори, доценти та інші працівники інституту або кафедри. Всі вони працюють по одній і тій же темі. Це дає змогу об'єднаними зусиллями в короткий термін ефективніше виконати трудомістке дослідження.Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в Росії | Заходи системи НДРС в Юридичному інституті МІІТа

Вступ | Поняття науки, її цілі і завдання | Класифікація наук | Управління в сфері науки | Наукові ступені і вчені звання | Етичні засади наукової діяльності | Основи організації наукової праці | Плагіат і антиплагіат | Цивільний кодекс РФ. Частина 1. | Стаття 1259. Об'єкти авторських прав |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати