На головну

Sub AX, AX.

5. Оформіть частину кодів програми, що стоять між міткою p1: і командою loop p1, у вигляді окремої процедури по імені, наприклад, outflags. Звернення до процедури має мати такий вигляд:

p1: call outflags

loop p1

6. Чим відрізняється перехід, що викликається командою jmp, від переходу, здійснюваного командою call?

програма перекодування

COM-програма, яка перетворює малі літери латинського алфавіту в прописні [2], використовує команди умовних переходів jb и jaв поєднанні з попередніми командами cmp, А також команду безумовного переходу jmp.

; ====== Програма 13. Файл z4_pr13.asm ====================

Masm

Model tiny

Code

Org 100h

begin: jmp main

titlex db 'Change to uppercase letters'

Main proc near

lea BX, titlex + 1

Mov CX, 26

b20:

mov AH, [Bx]

Cmp AH, 61h

Jb b30

Cmp AH, 7ah

Ja b30

And AH, 11011111B

mov [BX], AH

B30:

Inc BX

Loop B20

Ret

Main endp

End begin

4.5.1 Контрольні питання і завдання до програми

1. Виведіть перетворену рядок на екран, використовуючи функцію 09h переривання 21h.

2. Поясніть, як виробляється перетворення малих літер в прописні. Що робить команда: and AH, 11011111B?

3. Чи можна другий операнд в цій команді представити в іншій формі?

3. Яку роль відіграє оператор ret в процедурі main?

 Mess1 db 0Ah, 0Dh | Jmp outprog; На завершення програми

заняття 1 | Організація роботи з асемблером | Програма типу EXE на макроассемблере | Програма типу com на макроассемблере | Спрощені директиви сегментації | самостійні розробки | умовні переходи | Переходи з допомогою команди CALL | Режими адресації. Дані. Робота з масивами | Програма пошуку елемента в масиві |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати