Головна

Властивості і професійно важливі якості педагога

  1. D) До сталі звичайної якості
  2. I. Витяг з державного освітнього стандарту вищої професійної освіти
  3. I. Загальні відомості про гідрології ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ, ХІМІЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ВОД
  4. II. ГЕНЕТИКА забарвлення і ЯКОСТІ ШЕРСТІ РІЗНИХ ПОРІД СОБАК
  5. IV. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  6. IV. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ РЯТУВАЛЬНИКІВ МНС РОСІЇ
  7. IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ бакалаврів

Отже, педагог - учитель, вихователь, викладач, наставнік- особа, спеціально підготовлене до професійної діяльності з розвитку, виховання та освіти особистості. Педагогічна діяльність має великий творчий потенціал, тому в її здійсненні так важливі певні властивості особистості, загальні і спеціальні здібності. Здібності багато в чому визначають результативність діяльності. У «Російській педагогічної енциклопедії» говориться, що для оволодіння педагогічною діяльністю виявляється необхідною досить жорстка структура властивостей, здібностей і якостей, певна соціально-психологічна схильність особистості.

· Властивості і схильності педагогічні:

фізичні: міцне здоров'я, фізична витривалість, виразний голос, міміка, жести, високий темпо - ритм, енергійність дій, почуття часу, висока працездатність, швидкість реагування, динамізм поведінки, впевненість в своїх силах, емоційна сприйнятливість, життєрадісність;

нервово-психічні: культура темпераменту, стійкість уваги, швидкість запам'ятовування, спостережливість, емоційна чуйність, багатство уяви, самовладання, наполегливість, схильність до співпраці, стресостійкість, стриманість;

інтелектуальні: аналітичне передбачення результату дій, творче мислення, конструктивність рішень, швидка переключення з одного об'єкта на інший, оригінальність думки, почуття нового, самостійність думки і реалізм оцінок, рефлексивність, здатність до самоосвіти;

соціальні: доброта до людей, чуйність, альтруїзм, емпатія, гуманізм, громадянська відповідальність, любов до своєї професії, оптимізм, справедливість, толерантність, ціннісне ставлення до особистості.

Схильності педагогічні - виборча спрямованість, стійка потреба, прагнення і інтерес до діяльності по перетворенню людини.

 СХИЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНІ
 
 Соціальна спрямованість  професійна спрямованість
 альтруїзм і духовність  соціальна ініціатива і активність  широкий кругозір, ерудиція, почуття нового  соціальна відповідальність, почуття обов'язку  соціальний оптимізм  інтерес до дітей  потреба в спілкуванні  потреба в передачі знань  прагнення до самовдосконалення, пізнання світу, людей  здатність до партнерства
                   

Якості особистості -сукупність всіх соціальних і біологічно обумовлених компонентів особистості, які зумовлюють її стійку поведінку в соціальній і природному середовищу.

Необхідно формувати такі педагогічні здібності, якості:

1. гностичні (Вміння пізнавати і отримувати задоволення від пізнання).

2. комунікативні (вміння спілкуватися, співпрацювати) -це здатності, які дозволяють встановити правильні стосунки з учнями, що породжує довіру і доброзичливість, готовність співпрацювати з педагогом. Саме діяльність і спілкування складають дві сторони соціального буття людини, його способу життя. Поза спілкування з іншими людьми неможливо засвоєння знань, оволодіння духовним і практичним досвідом, моральними та естетичними цінностями. Комунікативні здібності в педагогічній діяльності повинні бути спрямовані на встановлення взаєморозуміння і сприятливої ??атмосфери спільної діяльності. Слабкий розвиток комунікативних здібностей або їх відсутність призводить людини, що займається педагогічною діяльністю, до тяжких помилок, до конфліктів, які важко подолати, до професійних поразок і неспроможності.

3. перцептивні (уміння проникати у внутрішній світ дитини, зрозуміти пережиті їм почуття і стану, здатність до емпатії). Перцептивні здібності озброюють вихователя другим баченням, умінням бачити психологічний стан школяра, вловлювати тонкі руху психіки. Отже, перцептивні здібності пов'язані зі сприйняттям один одного як партнерів по спілкуванню, на основі чого повинно виникнути взаєморозуміння.

4. конструктивні (Вміння відібрати, створити, спроектувати навчальний матеріал) - здатність передбачати хід, розвиток і результати навчально-виховного процесу, здатність «проектувати» особистість (А. С. Макаренко).

5. суґестивні(Емоційно-вольове вселяє вплив педагога) - це здатність з допомогою вольового, твердого слова досягати потрібного впливу, що змушує учнів погодитися з установкою педагога, прийняти її. Суґестивні здібності - це здатність вселяти, тому вони тісно пов'язані з авторитетом, вольовими якостями особистості вчителя. Нічого містичного в цьому немає. Така здатність може бути розвинена, хоча формування її дуже складно. Для педагога дуже важливо аналізувати, передбачати, спираючись не тільки на логічні побудови, але і на емпатію - здатність педагога ідентифікувати (умовно ототожнювати) себе з учнем, вставати на його позицію. Розділяти його інтереси і турботи, радощі й прикрощі «Треба перш за все розуміти рух дитячого серця», як мудро зауважив В. О. Сухомлинський.

6. емоційна стійкість - Здатність керувати своїм внутрішнім психічним станом, почуттями, своєю поведінкою. Самовладання, здатність до саморегуляції створює емоційну стійкість особистості, можливість володіти ситуацією і собою в ситуації.

7. дидактичні -це здатності, які складають основу умінь викладати матеріал учнями є, цікаво, чітко, ясно. Уміння викликати розумову активність школярів, вносити в навчально-виховний процес нове, незвичайне, активувати розум і почуття дітей.

8. організаторські -проявляються, по-перше, в здатності організувати учнів, включити їх в різні види соціально-значимої діяльності; по-друге, це здатності, що дозволяють вчителю організувати свою діяльність. Точність, акуратність, дисциплінованість, відповідальне ставлення до справи, собранность- це якості особистості педагога, які є наслідком організаторських здібностей ..

9. прогностичні(Вміння здійснювати педагогічне передбачення, прогнозувати результати взаємодії в педагогічній діяльності).

10. Науково-пізнавальні (академічні) - це здатності до оволодіння інформацією, знаннями відповідної галузі науки, що допомагає вчителю вільно володіти матеріалом підручника, поповнює запас, допомагає творчо вирішувати проблеми навчально-виховної процесу.

11. креативні -здатності до творчості.

12. експресивні (Вміння емоційно і виразно передати свої знання і переконання, артистизм педагога, володіння інтонаційної палітрою мови, мімікою, жестами, пластикою).

Визначальною складовою частиною педагогічної майстерності є педагогічні здібності.

здібності педагогічні - Це узагальнена сукупність таких індивідуально-психологічний особливостей і професійно значущих якостей педагога, які забезпечують досягнення високих результатів у педагогічній діяльності. Вони тісно пов'язані з загальною спрямованістю особистості, з тим, наскільки стійкі схильності людини до тієї чи іншої діяльності. Рівень і ступінь розвитку здібностей виражають поняття «талант» і «геніальність».

Педагогічні здібності діють і проявляються не ізольовано, вони тісно пов'язані між собою і доповнюють один одного, що породжує можливість компенсації відсутніх. Розрізняють види здібностей: загальні та спеціальні.

Схематично педагогічні здібності можна уявити так:

 здібності педагогічні
   
 загальні  спеціальні
 адекватність сприйняття  глибина інтелекту  обсяг пам'яті  розподіл уваги  багатство уяви  сила емоцій співпереживання  воля і терпіння  гностичні  комунікативні  перцептивні  конструктивні  сугестивні  емоційна стійкість  дидактичні  організаційні  прогностичні  науково-пізнавальні  креативні  експресивні
                                     

Таким чином, академічні здібності та знання як наслідок і результат освіченості - обов'язковий компонент і умова педагогічної діяльності. Тут доречно згадати слова Я. А. Коменського: «Той, хто мало знає, малому може і навчити».Обов'язки і ролі | Друге питання: Професійна компетентність педагога і її структура

Аналіз понять «професія», «спеціальність | педагогічної діяльності | Перше питання: Поняття «соціальна місія» педагогічної діяльності. | Перше питання: Компоненти педагогічної культури | Друге питання: Педагогічна творчість і майстерність |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати