Головна

Вказівки щодо виконання домашньої контрольної роботи

 1. FDDI. Кадр. Процедури управління доступом до кільця і ??ініціалізації роботи кільця.
 2. I Загальна характеристика роботи
 3. I. Завдання для самостійної роботи
 4. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
 5. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
 6. I. Методичні вказівки з підготовки
 7. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка

Контрольна робота виконується в рамках курсу, що вивчається по 30 варіантів, які відповідають порядковому номеру учнів в журналі. Наприклад, якщо Ваш порядковий номер в журналі 15, то ви виконуєте варіант №15. Вибір варіанту контрольної роботи проводиться учням по таблиці 1.

Мета роботи: закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок розрахунку основних бухгалтерських операцій і показників, що характеризують діяльність підприємства, управління структурою активів і пасивів підприємства з метою більш раціонального використання його ресурсів.

Контрольна робота повинна складатися з наступних розділів:

- титульна сторінка;

- Відповідь на теоретичне перше питання;

- Виконання практичного завдання - вирішення двох завдань і аналіз результатів рішення;

- Список використаної літератури.

Перш ніж приступити до відповідей на теоретичні питання, вивчіть список рекомендованої літератури і знайдіть її в бібліотеці. Слід використовувати літературу різних авторів. Матеріал потрібно уважно прочитати, осмислити, щоб Вам стало зрозуміло, про що Ви маєте намір писати, а потім викладати матеріал письмово. Відповіді на теоретичні питання повинні бути докладними, конкретними, містити формулювання основних понять. Не допускаються великі виписки з підручників та іншої літератури, загальні міркування, що не несуть смислового інформації. Необхідно, щоб при відповідях на теоретичні питання використовувалася періодична економічна література (журнали, бюлетені, газети). Бажано текстові матеріали супроводжувати схемами, таблицями, малюнками, статистичними даними.

Контрольна робота оформляється в учнівському зошиті, розбірливо з нумерацією сторінок і полями 2-2,5 см для зауважень рецензента. Не допускається написання в кожну клітинку, а також скорочення слів. На початку роботи наводиться зміст, де вказується номер варіанту, найменування теоретичних питань.

Завдання виконуються згідно їх послідовності. Перед кожним завданням наводиться повне умова з вихідними даними, відповідними варіанту учня. У процесі рішення робляться докладні розрахунки з усіма необхідними поясненнями до застосовуваних формулами. Кожне завдання має супроводжуватися коротким аналізом отриманих результатів і загальним висновком. Всі цифрові дані в задачах носять умовний характер.

В кінці роботи наводиться список використаної літератури в алфавітному порядку, дата написання і підпис студента.

Для рецензії викладача слід залишити 1 чистий аркуш.

Виконана робота оцінюється «зараховано» або «не зараховано». Учень, який отримав роботу з оцінкою «зараховано», повинен уважно ознайомитися з рецензією викладача і з урахуванням зауважень доопрацювати, якщо необхідно, окремі питання з метою поглиблення своїх знань. Чи не зарахована робота повертається з докладною рецензією, що містить рекомендації щодо усунення недоліків і помилок, і виконується учням повторно. Зарахована контрольна робота зберігається і пред'являється викладачеві при здачі іспиту.

До складання іспиту з предмету «Бухгалтерський облік» допускається учень за умови отримання заліку по домашньої контрольної роботи та виконання всіх практичних робіт.


ЛІТЕРАТУРА

1. Закон Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік та звітності» від 25.06.2001г. № 42-311 // НРПА РБ.2001 №63. (З урахуванням доповнень)

2. Типовий план рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція щодо застосування Типового плану рахунків бухгалтерського обліку: Постанова Мінфіну РБ від 30.05.2003г. №8911 // НРПА РБ.2003 № 104.

3. Бухгалтерський облік в торгівлі і громадському харчуванні / за редакцією Л. І. Кравченко. Мн., 2006.

4. Бухгалтерський облік у громадському харчуванні: посібник / Г. Г. Завілейський, Н. В. Мартинов, М. І. Стома, Ф. Н. Гардовіч. Мн., 2005.

5. Бухгалтерський облік / В. В. Кожарский, Н. В. Кожарська. Мн., 2006.

6. Теорія бухгалтерського обліку: підручник Мн .: «Сучасна школа», 2006.- 312с.

7. Бухгалтерський облік: навчально-методичний посібник / Н. С. Стражева, А. В. Стражев.- 11-е изд., Перераб. і доп.- Мн., «Книжковий дім», 2007.- 608с.

8. Бухгалтерський облік в торгівлі: Навч. / Л. Ф. Жилінський, Е. В. Іллющенко В. В. Кожарский і ін .; За заг. ред. В. В. Кожарської. Мн .: Нове Знання, 2006..


питання до домашньої контрольної роботи
 і іспиту

1. Бухгалтерський облік. Його сутність, значення і завдання.

2. Об'єкт і предмет бухгалтерського обліку.

3. Класифікація майна: дві основні ознаки класифікації засобів.

4. Метод і методика бухгалтерського обліку.

5. Бухгалтерський баланс, його будова. Два основних балансових рівняння.

6. Актив балансу і його структура.

7. Пасив балансу і його структура.

8. Зміни балансу під впливом господарських операцій. Типи балансових змін.

9. Поняття бухгалтерського рахунку. Його будова і призначення.

10. Сутність подвійного запису операцій на рахунках і її контрольне значення.

11. Бухгалтерська проводка. Її види та значення. Кореспонденція рахунків.

12. Поняття, структура і будова активних рахунків. Визначення залишків.

13. Поняття, структура і будова пасивних рахунків. Визначення залишків.

 1. Правило складання проводки.
 2. Визначення поняття «синтетичний рахунок». Синтетичний облік.
 3. Аналітичний облік і рахунки аналітичного обліку.
 4. Узагальнення даних поточного обліку на рахунках. Складання оборотної відомості.
 5. Поняття і місце первинного спостереження в бухгалтерському обліку. Документи і їх структура.
 6. Класифікація та призначення документів. Документація.
 7. Поняття облікових регістрів і їх значення і класифікація. Способи записів в облікових регістрах.
 8. Типи помилок, що допускаються в бухгалтерському обліку та методи виправлення.
 9. Форми бухгалтерського обліку. Визначення та види.
 10. Організація і основні принципи бухгалтерського обліку на підприємствах.
 11. Поняття основних засобів, їх класифікація та оцінка.
 12. Облік надходження основних засобів.
 13. Облік вибуття основних засобів.
 14. Облік переоцінки основних засобів та їх інвентаризація.
 15. Амортизація основних засобів. Проводки.
 16. Методи нарахування амортизації: лінійний метод і продуктивний.
 17. Нелінійний метод: метод суми чисел років і метод зменшуваного залишку.
 18. Поняття і види нематеріальних активів (НМА)
 19. Оцінка вартості НМА.
 20. Облік надходження та вибуття НМА. Інвентаризація НМА. Амортизація НМА.
 21. Поняття і класифікація виробничих запасів. Їх оцінка.
 22. Документальне оформлення надходження запасів. Синтетичний облік. Інвентаризація.
 23. Облік товарів в торгових підприємствах. Надходження та вибуття товарів.
 24. Оптова торгівля і її особливості.
 25. Роздрібна торгівля та її особливості. Основні поняття.
 26. Порядок формування роздрібних цін. Основні проводки.
 27. Реалізація товарів в роздрібній торгівлі.
 28. Поняття і класифікація витрат на реалізацію. Основні завдання бухгалтерського обліку витрат.
 29. Синтетичний облік витрат на реалізацію.
 30. Аналітичний облік витрат на реалізацію.
 31. Розподіл витрат обігу.
 32. Облік і розподіл торгових націнок. Формула середнього відсотка. Основні проводки.
 33. Податки з виручки: ПДВ, податок на продаж, податок з валового доходу (3%)
 34. Товарні втрати. Види і їх класифікація.
 35. Природний спад. Принципи бухгалтерського обліку товарних втрат.
 36. Облік касових операцій. Операційна каса.
 37. Облік касових операцій. Головна каса.
 38. Основні проводки. Ліміт залишку каси.
 39. Надходження та вибуття грошових коштів. Облік грошових переказів в дорозі.
 40. Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку. Обробка банківських виписок.
 41. Облік розрахунків з підзвітними особами.
 42. Облік кредитів банку.
 43. Завдання, види, форми оплати праці.
 44. Порядок нарахування та оплати лікарняних листів.
 45. Порядок нарахування відпусток.
 46. Синтетичний облік оплати праці. Утримання і відрахування з заробітної плати.
 47. Облік формування прибутку. Облік фондів.
 48. Основи фінансової звітності. Порядок проведення інвентаризації.
 49. Облікова політика підприємства. Бухгалтерська звітність.

 структура курсу | Завдання до домашньої контрольної роботи

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ Брестського облвиконкому | Спеціальність: Виробництво продукції та організація ощественного харчування. | Завдання 14. | завдання 22 | Завдання 29. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати