Головна

ПРОГРАМА

  1. A) ОЖ, программали? ?аби?шалар, утіліттер, сервістік программалар
  2. A) Прикладним програмами
  3. Air Alert III - програма для розвитку стрибка
  4. I. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
  5. I. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
  6. II. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
  7. III. Навчальна програма

На чолі підприємства стоїть Генеральний директор, керівний всієї виробничо-господарської і фінансово-економічною діяльністю.

Структурні підрозділи адміністративного блоку і допоміжного виробництва підпорядковані безпосередньо йому. Керівництво діяльністю блоку технічного забезпечення, блоку постачання і збуту, а також виробничого блоку здійснюється через головного інженера і заступників директора.

Відділ з закупівель і роботі з с / г виробникамизабезпечує виробничий блок сировинною базою.

транспортний цех забезпечує послугами з перевезення всі структурні підрозділи підприємства. Документарно звітує перед бухгалтерією, відділом постачання.

3) Блок постачання і збуту займається матеріально-технічним забезпеченням основного і допоміжного виробництва та збутом готової продукції. Інформацією зі збуту продукції користується відділ маркетингу, планово-економічний відділ. Блок постачання і збуту документарно звітує перед бухгалтерією (документи надходження матеріалів, відвантаження продукції, переміщення і виробничого відпустки матеріалів). Управляється зам. ген. директора з маркетингу та збуту, який безпосередньо підпорядкований Генеральному директору і звітує йому.

4) Виробничий блок Структурні підрозділи даного блоку забезпечують виробничо-господарську діяльність ЗАТ «...». Інформація в виробничий блок надходить з відділу постачання (через складське господарство) - при забезпеченні виробництва сировиною і матеріалами. Блок тісно пов'язаний з відділом кадрів з питань забезпечення виробничого процесу фахівцями. Документарно звітує перед бухгалтерією документами по внутрішньому переміщенню і випуску готової продукції. Звіти про виробничу діяльність надаються в бухгалтерію, плановий відділ, в відділ кадрів, заст. ген. директора з виробництва і безпосередньо Генеральному директору. Діяльність виробничого блоку за якістю контролюється лабораторією і плановим відділом, який забезпечує техніко-економічне планування. Підпорядкований виробничий блок безпосередньо заст. ген. Директора з виробництва, який керує роботою по оперативному регулюванню ходу виробництва, забезпечення ритмічного випуску продукції необхідного асортименту і якості, проводить роботу з виявлення і освоєння технічних нововведень, передового досвіду, які сприяють поліпшенню технології, організації виробництва і зростання продуктивності праці.

5) Лабораторія входить в адміністративний блок і безпосередньо пов'язана з виробничим процесом (від поставки сировини до випуску продукції). Вона забезпечує вхідний контроль сировини, матеріалів; виробничий контроль; контроль готової продукції; мікробіологічний контроль сировини, компонентів, виробництва, готової продукції; контроль використовуваної тари і упаковки; контроль санітарно-гігієнічного режиму виробництва; контроль якості води, використовуваної на підприємстві, і т.д. Підпорядкована безпосередньо Генеральному директору. Інформацію отримують з виробництва та відділу постачання.

6) відділи блоку технічного забезпечення організують технічну підготовку виробництва, експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування.

Документарно звітують перед бухгалтерією документами з постачання блоку необхідними матеріалами. Блок забезпечує технічну роботу всього підприємства. Підпорядковується Головному інженеру, який визначає технічну політику і напрями технічного розвитку ЗАТ «...», шляхи реконструкції і технічного переозброєння діючого виробництва.

7) Управлінський блок. Підпорядкований безпосередньо Генеральному директору. Структурні підрозділи даного блоку забезпечують адміністративну роботу всього іншого виробництва. Вони передають і отримують інформацію з інших відділів, аналізує її, перетворюючи в необхідну звітність, як внутрішню, так і зовнішню.

Юридичний відділзабезпечує договорами служби збуту і постачання, забезпечує дотримання законності в діяльності ЗАТ «...» і захист його правових інтересів.

Бухгалтеріязбирає всю документарну первинну інформацію і на підставі її веде бухгалтерський облік господарсько-фінансової діяльності на підприємстві.

Планово-економічний відділзбирає необхідну йому документарну первинну інформацію по відділах, а також звіти про діяльність підрозділів і здійснює економічне планування на підприємстві.

Відділ діловодства забезпечує документообіг на підприємстві, інформаційно пов'язує між собою всі підрозділи підприємства.

Відділ кадрівведе кадровий облік і розподіл кадрів по всьому підприємству.

Відділ АСУрозробляє, обслуговує і розвиває систему автоматизованої обробки інформації для єдиної інформаційної мережі підприємства; розробляє програмне забезпечення вирішення завдань виробничого характеру.

Таким чином, практично всі відділи ЗАТ «...» тісно пов'язані один з одним в виробничих і господарських процесах. Відбувається безперервний обмін інформацією між підрозділами, що припускає деяке інформаційне дублювання (тим більше у виробничому процесі, коли інформацією користується велика кількість підрозділів і інформаційні потоки розростаються). Впровадження КІС має обепечіть максимально зручний інформаційний обмін, при якому один раз введена і врахована інформація може використовуватися всіма підсистемами КІС для отримання необхідних звітів, аналізів, висновків через зручні та доступні для користувачів форми.

Система автоматизованого ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, існуюча в даний час, побудована грамотно, але не забезпечує відображення інформації в реальному масштабі часу - з безперервним обліком. Ведення окремих напрямів бухгалтерського обліку здійснюється в спеціалізованих блоках автоматизованої системи, і при необхідності інформація об'єднується в один блок. Фінансова інформація обробляється лише щодо закриття попереднього періоду, що ускладнює оперативний аналіз фінансово-господарської діяльності.

У ЗАТ «...» діє автоматизована система управління, реалізована як сукупність функціональних підсистем, які вирішують основні завдання з обліку руху сировини і матеріалів, виробництва і реалізації продукції, реалізації інших ТМЦ, розрахунку з постачальниками і одержувачами, розрахунку заробітної плати, розрахунку планової та фактичної собівартості та оптово-відпускних цін, обліку транспортних послуг і т.д.

Кожна з підсистем має свою базу даних і реалізована на одному або декількох комп'ютерах, фактично між собою не пов'язаних. Обмін інформацією здійснюється через дискету. Бази даних підсистем є автономними, відсутня єдина система класифікації та кодування інформації, що виключає оперативний обмін між підсистемами.

Інтегрована інформація щодо основних напрямів виробничо-господарської діяльності підприємства готується вранці за попередній день з усіх основних підсистем і встановлюється на контрольне місце директора.

Збір інформації здійснюється за допомогою дискет. Відсутність каналів зв'язку і єдиної інформаційної бази значно знижує оперативність отримання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

Програмне забезпечення АРМ розроблено в основному на Clipper і функціонує в операційному середовищі DOS. Разом з тим, бурхливий розвиток інформаційних технологій диктує необхідність переходу на сучасну технологію використання комп'ютерного парку і на багато користувачів систему обробку інформації. Всі комп'ютери ЗАТ «...» необхідно об'єднати в єдину локальну обчислювальну мережу, яка забезпечить можливість повної інтеграції інформації. ЛВС дозволить об'єднати всі виробничі та адміністративні корпуси в єдину інформаційну систему.

Найбільш перспективною технологією багатокористувацької обробки інформації є технологія «клієнт-сервер», яка при побудові систем обробки облікової інформації на заході стала стандартом і пропонується для використання при побудові КІС ЗАТ «...». Використання технології «клієнт-сервер» істотно підвищує надійність, продуктивність і стабільність функціонування системи, особливо при роботі значного числа користувачів з інформаційними базами великого обсягу.

Як мережевий платформи пропонується використовувати мережеву операційну систему Windows (на сервері - Windows 2000, на робочих станціях - Windows 95.98) - потужну, зручну і просту систему для вирішення найрізноманітніших завдань, створену світовим лідером в області розробки програмного забезпечення - корпорацією Microsoft. Система проста у використанні, гнучка в налаштуванні, містить засоби для роботи в корпоративних мережах і в Інтернеті, відповідає всім сучасним вимогам до комп'ютерних систем. Як сервер баз даних пропонується використовувати Microsoft SQL Server 7.0.

Аналіз існуючого комп'ютерного парку показав, що велика частина використовуваної техніки морально застаріла і за своїми технічними характеристиками не відповідає вимогам сьогоднішнього дня. Використання сучасних програмних систем, що працюють в середовищі Windows, пред'являє більш високі вимоги до комп'ютерів. У зв'язку з викладеним необхідно провести роботи по значній модернізації комп'ютерного парку в плані повної заміни застарілих моделей 386 серії, збільшення дискової і оперативної пам'яті, підвищення швидкості, а також заміни моніторів, які не забезпечують режим високого дозволу екрану моделей 486 серії і більш ранніх моделей Pentium.

Аналіз складу автоматизованих підсистем показав, що в рамках проектованої КІС цей склад доцільно дещо розширити з тим, щоб забезпечити повнофункціональну систему. Пропонується наступний склад підсистем:

кадри

Зарплата

Постачання і склад

Договору та взаєморозрахунки

Техніко-економічне планування

Технічна підготовка виробництва

Послуги та сервіс

виробництво

Бухгалтерський облік

Розвиток бізнесу та маркетинг

збут

документообіг

Фінансовий аналіз

Система контролю якості

В рамках зазначених підсистем передбачити розробку додаткових автоматизованих робочих місць приймальників сировини, начальника відділу постачання, начальника відділу по заготівлях сировини і роботі з товаровиробниками, начальника відділу маркетингу, секретаря директора, комірника складу, начальника лабораторії, бактеріолога, хіміка, начальника маслоцеха, з тим, щоб забезпечити повний обсяг облікових робіт в режимі реального часу, а керівництво ЗАТ «...» - необхідної оперативної інформацією.

Однією з основних завдань проектованої КІС є оцінка прибутковості підприємства; розробка механізму фінансового планування.

Прибутковість безпосередньо залежить від того, як поставлено контроль і аналіз товарних і фінансових потоків. Необхідно передбачити можливість динамічно аналізувати товарні та фінансові потоки в різних аспектах - по датах, по партнерам, статей витрат, обсягів реалізації, використовуючи для цього існуючий на підприємстві порядок ведення бухгалтерського обліку - введення первинної документації. Облік наявності та руху товарних потоків, які включають в себе не тільки готову продукцію, а й матеріали, повинен простежуватися на рівні партій. При це повністю повинна простежуватися історія кожної партії, починаючи з моменту її надходження до повної витрати. Товарний облік повинен бути тісно взаємопов'язаний з контролем якості і з виробництвом, так як в цих підсистемах облік строго партійний. В даний час на підприємстві облік якості продукції, що випускається ведеться практично вручну.

Для оперативного і правильного реагування на будь-які можливі зміни стану ринку, для отримання вичерпних і обґрунтованих відповідей на питання "що буде, якщо ...", що стосуються розвитку виробництва, в інформаційну систему необхідно ввести блок фінансового планування, що спирається на дані господарського обліку. Блок призначений для складання фінансових планів (бюджетів) підприємства: бюджет руху грошових коштів, бюджет доходів і витрат, баланс розрахунків з постачальниками і т.д. Формуються звіти, діаграми і графіки дозволять контролювати виконання планів, порівнювати заплановані та фактично досягнуті показники і виявляти причини їх розбіжностей. Ця ж інформація буде використовуватися новоствореним на підприємстві відділом маркетингу для аналізу ринкової ситуації.

З огляду на характеристики функціонуючої на підприємстві автоматизованої системи бухгалтерського обліку, корпоративна інформаційна система ґрунтуватиметься на наступне:

1. Облікова політика визначає основні завдання бухгалтерського обліку на підприємстві, і забезпечення вирішення цих завдань обумовлює впровадження корпоративної інформаційної системи на підприємстві. Обговорені в обліковій політиці особливості ведення бухгалтерського обліку повинні знайти відображення в проектованої системі.

Система повинна бути єдина в інформаційному плані, вона повинна охоплювати не тільки бухгалтерію, але і виробництво (і основне, і допоміжне), адміністративний облік.

Умовно функціонування КІС за видами обліку можна розділити на 5 основних напрямків:

1. Оперативне управління:

- Ведення бази договорів різного типу;

- Документарна система управління взаєморозрахунками;

- Оперативний контроль поточного стану взаєморозрахунків з контрагентами в розрізі первинних документів складу, каси і банку в будь-якій валюті без використання бухгалтерського обліку.

2. Управлінський облік:

- Облік і аналіз доходів і витрат;

- Відстеження та аналіз взаєморозрахунків;

- Аналіз запасів;

- Аналіз руху товарів і готової продукції;

- Аналіз дебіторів і кредиторів.

3. Бухгалтерський облік:

- Багаторівневий аналітичний облік;

- Гнучке налаштування під змінюється законодавство;

- Баланс і податкова звітність;

- Розвинена система розрахунку зарплати;

- Динамічний аналіз облікових регістрів.

4. Виробничий облік:

- Витрати в різних аспектах;

- Розрахунок планової собівартості;

- Фактична собівартість продукції;

- Нормативні витрати та аналіз відхилень.

5. Розрахунок заробітної плати та кадровий облік:

розрахунок нарахувань і утримань по будь-яких алгоритмах (з різних видів оплати праці);

проведення розрахунків «заднім числом»;

стандартні звіти для Податкової інспекції і пенсійного фонду РФ;

ведення штатного розкладу підприємства;

фіксація і звіти з кадрових переміщень співробітників;

статистична інформація по співробітниках.

Основні характеристики системи (за напрямками обліку):

- Оперативний управлінський облік виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг ведеться з високим ступенем деталізації;

- Облік складських запасів і руху матеріалів і товарів, готової продукції;

- Облік по партіях вартості матеріалів і товарів, а також гттовой продукції; списання за методами LIFO, FIFO, "за середньою" (відповідно до облікової політики - за методом LIFO);

- Облік трудових витрат за технологічними операціями;

- Облік взаєморозрахунків з постачальниками в розрізі окремих поставок і оплат;

- Розрахунок зарплати по індивідуальним і колективним нарядам;

- Ведення нормативів трудових витрат і матеріалів на одиницю продукції, що випускається;

- Облік випуску готової продукції на підставі нормативних витрат;

- Облік індивідуального випуску продукції з довільним складом витрат;

- Облік використання продукції на власні потреби;

- Облік реалізації готової продукції і товарів ( "по відвантаженню" і "по оплаті");

- Облік виконаних робіт і наданих послуг;

- Облік взаєморозрахунків з покупцями в розрізі окремих відвантажень і оплат;

- Облік руху прямих і непрямих витрат на виробництво;

- Облік додаткових витрат на придбання МПЗ, реалізована можливість обліку реалізації матеріалів на сторону, а також обліку довільного списання і надходження МПЗ для відображення рідкісних операцій по руху товарно-матеріальних цінностей. Також реалізована підтримка переміщення МПЗ між місцями зберігання і перерозподіл МПЗ між обліковими партіями;

- Облік незавершеного виробництва;

- Розрахунок собівартості готової продукції та наданих послуг;

- Облік собівартості готової продукції (робіт, послуг) ведеться в розрізі видів продукції (робіт, послуг), підрозділів, видів витрат, видів матеріалів і технологічних операцій;

гнучкі можливості з обліку розрахунків з контрагентами: система поділу розрахунків за договорами, можливість вибору певної стратегії оплати договорів і віднесення авансів; відпрацювання механізму оформлення взаємозаліків з постачальниками і покупцями.

Основні положення і вимоги до КІС, переліком вирішуваних завдань, програмного, інформаційного, технічного та інших видів забезпечення будуть викладені в документах «Концепція корпоративної інформаційної системи ЗАТ« ... »і« ТЗ на КІС ЗАТ «...».

ПРОГРАМА

 Допоміжний блок (підпорядковується генеральному директору) | Міжвузівської науково-практичної студентської конференції

ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦІЇ | I) Підсекція Цивільного права і Цивільного процесу (ауд.31) | III) Підсекція Трудового права та права соціального забезпечення (ауд.35) | I) Підсекція Кримінального права та кримінального процесу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати