На головну

Вступ

  1. I ВСТУП
  2. I Введення в економіку
  3. I Введення в економіку
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

У вступі необхідно розкрити актуальність теми, що розробляється дипломного проекту, мета і завдання, які ставить перед собою автор дипломного проекту, відобразити практичну значущість проекту та елементи наукової новизни.

Від обґрунтування того, що в досліджуваній темі є актуальна для практики проблема, треба перейти до формулювання мети дослідження. Мета дослідження, як правило, полягає в розробці практичних рекомендацій для конкретного підприємства.

Після визначення мети дослідження необхідно сформулювати завдання для її досягнення. При цьому слід використовувати такі форми постановки завдань: вивчити ..., описати ..., встановити ..., проаналізувати ..., виявити ...., узагальнити ...., розробити ... і т.д. Формулювання завдань дослідження необхідно робити якомога більш конкретно, оскільки рішення цих завдань має становити зміст розділів дипломного проекту. Кількість поставлених завдань не повинно бути більше 3-5.

Обов'язковим елементом введення є формулювання об'єкта і предмета дослідження. об'єкт - Де проводиться дослідження (країна, місто, район, організація). предмет - Що досліджується (як правило, соціально-економічні, трудові, фінансові відносини з приводу ...).

У вступі також потрібно згадати про інформаційну базу дослідження, охарактеризувати вихідну статистичну інформацію. Доцільно зупинитися на методиці дослідження, вказавши, які саме застосовувалися методи, як проводилася обробка матеріалу, в яких виразилося особисту участь автора.

Обсяг введення не повинен перевищувати 3-4 сторінок.

Зміст основної частини дипломного проекту

Дипломний проект, як правило, складається з трьох розділів. Кожен розділ розбивається на два-чотири підрозділи. Обсяг кожного з підрозділів роботи повинен бути не менше 8-10 сторінок.

Рекомендований обсяг основної частини дипломного проекту повинен бути не менше 65 і не більше 90 сторінок тексту, підготовленого на комп'ютері.

перший розділ дипломного проекту є теоретичні та методичні основи вивчення проблеми.

Розділ починається з підрозділу, в якому наводиться аналіз сучасного рівня вивченості досліджуваної проблеми. Подібний аналіз проводиться на базі огляду наукової літератури з даної проблематики. Для цього наводяться різні точки зору дослідників, дається обгрунтування власної думки автора щодо спірних питань, підтверджене відповідними аргументами. Підбір наукової літератури студент здійснює самостійно з урахуванням рекомендацій керівника. Підбір літературних джерел слід проводити таким чином, щоб їх зміст дозволяло висвітлити проблематику дослідження з точки зору і теоретичних і прикладних аспектів. При цьому доцільно звертатися до періодичних видань останніх років.

У наступних підрозділах розділу слід розробити або вибрати і обгрунтувати теоретико-методичний підхід, що дозволяє раціонально вирішити досліджувану проблему. При виконанні цієї частини дипломного проекту автор повинен продемонструвати володіння методами вироблення раціональних управлінських рішень, обґрунтування їхньої економічної доцільності. Теоретичні положення і методики повинні розглядатися в прямому зв'язку з предметом і поставленими завданнями дослідження.

Рекомендований обсяг першого розділу становить 30-35 сторінок.

другий розділ дипломного проекту є аналіз стану проблеми на підприємстві (організації). Наводиться опис об'єкта дослідження і формулюється предмет дослідження. Як об'єкт зазвичай виступає організація, на фактичному матеріалі якої проводиться дослідження. Предметом дослідження може бути один з аспектів діяльності цієї організації. Як предмет дослідження, наприклад, можуть виступати:

- Організаційно-управлінська структура підприємства, в тому числі організаційні форми взаємозв'язку з дочірніми і залежними організаціями, і напрями вдосконалення структури управління організацією;

- Методи планування і управління виробничо-господарською та фінансовою діяльністю підприємства або його підрозділу;

- Методи планування технологічних процесів виробництва і збуту товарів і послуг і управління цими процесами;

- Методи і форми управління організацією в умовах конкуренції в галузі;

- Методи управління поставками ресурсів і збутом готової продукції, організаційні форми взаємодії з постачальниками і клієнтами;

- Керування маркетинговою діяльністю організації або її підрозділу.

Предметом дослідження можуть виступати й інші напрямки діяльності організації. За результатами опису об'єкта і аналізу предмета дослідження виявляються проблема або комплекс проблем, які досліджуються в дипломному проекті.

Рекомендований обсяг другого розділу становить 20-25 сторінок.

В третьому, Проектному разделедіпломного проекту формулюються практичні рекомендації та заходи щодо вирішення досліджуваної проблеми, дається економічне обгрунтування розроблених управлінських рішень.

Запропоновані рекомендації повинні носити прикладний характер, супроводжуватися розробкою конкретних планів, положень, розрахунків, інструкцій і підтверджуватися рецензіями або довідками про впровадження від організацій-замовників.

Останній підрозділ даного розділу повинен містити комплексну оцінку економічної ефективності пропонованих рекомендацій щодо вдосконалення управління в конкретній організації або її підрозділу.

Рекомендований обсяг даного розділу становить 15-20 сторінок.

Висновок (з висновками по роботі)

Студент-дипломник повинен звернути особливу увагу на формулювання висновків, зроблених в кінці дипломного проекту (розділу). Висновки повинні відображати результати, отримані в даному дипломному проекті (розділі) і мати відповідне обґрунтування в її тексті. Ці висновки повинні відповідати наступним вимогам:

- Бути нетривіальними і виключати очевидні положення;

- Повинні відображати кінцеві результати, отримані в дипломному проекті (розділі);

- Недоцільно приводити ті положення, які не пов'язані з метою дипломного проекту та з викладенням наступного матеріалу;

- Висновок можна замінити декларацією про результати виконаної роботи;

- Повинні бути короткими і в стислому вигляді відображати істотні результати, отримані в ході роботи над тим чи іншим розділом дипломного проекту.

Висновок є своєрідним підсумком усього дипломного проекту. Воно повинно містити загальні висновки, узагальнений виклад основних проблем, авторську оцінку проекту з точки зору вирішення завдань, поставлених в дипломному проекті, дані про практичну ефективності від впровадження рекомендацій або наукової цінності розв'язуваних проблем. Всі завдання, поставлені у вступі, повинні знайти відображення в укладенні. Неприпустимою є ситуація, коли з ув'язнення слід, що будь-яка з поставлених завдань не вирішена. У висновку можуть бути вказані перспективи подальшої розробки теми.

Приблизний обсяг ув'язнення не більше 5-7 сторінок.

Література (або бібліографічний список)

Перелік літературних джерел (Література) включає в себе нормативно-правові акти, спеціальну наукову і навчальну літературу, інші матеріали, і повинен бути організований відповідно до єдиних вимог бібліографічного опису творів друку (додаток А). Система розташування нормативно-правових актів у списку повинна відповідати системі розташування нормативно-правових актів федерального значення в Зборах Законодавства Російської Федерації. Інші нормативно-правові акти розташовуються відповідно до їх ієрархічної приналежністю. Спеціальна наукова і навчальна література оформлюється в алфавітному порядку. В описі статей обов'язково вказуються назви журналу або зборів законодавства, де вони опубліковані, рік, номер і сторінка.

До переліку можуть включатися найменування веб-сайтів, інформація яких використовується в дипломному проекті. Оформляються в наступному порядку: назва статті, автор, джерело (електронна версія газети, журналу, нормативно-правового акта, каналу телебачення і т.п.), посилання на веб-сайт.

На всі елементи переліку літературних джерел в дипломному проекті повинні бути індивідуальні посилання. У дипломному проекті посилання на літературу наводять шляхом вказівки порядкового номера джерела в квадратних дужках після відповідної цитати, наприклад: [3], с.13-23. Перелік літературних джерел повинен включати не менше 30 джерел, 60% яких мають датуватися не пізніше п'ятирічної давності.

бібліографічний список являє собою перелік літературних джерел взагалі по темі дипломного проекту і тому може включати в себе літературні джерела без обов'язкового посилання на них в тексті дипломного проекту.

 Захист дипломного проекту | Оформлення тексту дипломного проекту

Міністерство освіти і науки Російської Федерації | Вступ | організація дипломування | Наукове керівництво дипломним проектом | Організація переддипломної практики | Рецензування дипломного проекту | Порядок оформлення формул і рівнянь | Порядок оформлення ілюстрацій | Порядок оформлення таблиць | Опис книги двох авторів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати