На головну

освоєння курсу математики

  1. I курсу всіх напрямків заочної форми навчання
  2. I. Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність вчителя математики
  3. I. Цілі освоєння дисципліни
  4. II. Розподіл годин курсу за темами
  5. II. Вимоги до результатів освоєння
  6. II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми
  7. II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти

особистісними результатами навчання учнів є:

? самостійність мислення; вміння встановлювати, з якими навчальними завданнями учень може самостійно успішно впоратися;

? готовність і здатність до саморозвитку;

? сформованість мотивації до навчання;

? здатність характеризувати і оцінювати власні математичні знання і вміння;

? зацікавленість в розширенні і поглибленні одержуваних математичних знань;

? готовність використовувати отриману математичну підготовку в навчальній діяльності і при вирішенні практичних завдань, що виникають у повсякденному житті;

? здатність долати труднощі, доводити розпочату роботу до її завершення;

? здатність до самоорганізації;

? висловлювати власні судження і давати їм обгрунтування;

? володіння комунікативними вміннями з метою реалізації можливостей успішної співпраці з учителем і учнями класу (при груповій роботі, роботі в парах, в колективному обговоренні математичних проблем).

метапредметниерезультатами навчання є:

? володіння основними методами пізнання навколишнього світу (спостереження, порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, моделювання);

? розуміння і прийняття навчального завдання, пошук і знаходження способів її рішення;

? планування, контроль і оцінка навчальних дій; визначення найбільш ефективного способу досягнення результату;

? виконання навчальних дій в різних формах (практичні роботи, робота з моделями та ін.);

? створення моделей досліджуваних об'єктів з використанням знаково-символічних засобів;

? розуміння причини неуспішної навчальної діяльності і здатність конструктивно діяти в умовах неуспіху;

? адекватне оцінювання результатів своєї діяльності;

? активне використання математичної мови для вирішення різноманітних комунікативних завдань;

? готовність слухати співрозмовника, вести діалог;

? вміння працювати в інформаційному середовищі.

предметнимирезультатами учнів на виході з початкової школи є:

? оволодіння основами логічного і алгоритмічного мислення, просторової уяви та математичної мови;

? вміння застосовувати отримані математичні знання для вирішення навчально-пізнавальних і навчально-практичних завдань, а також використовувати ці знання для опису і пояснення різних процесів і явищ навколишнього світу, оцінки їх кількісних і просторових відносин;

? оволодіння усними та письмовими алгоритмами виконання арифметичних дій з цілими невід'ємними числами, вміннями обчислювати значення числових виразів, розв'язувати текстові задачі, вимірювати найбільш поширені в практиці величини, розпізнавати і зображати найпростіші геометричні фігури;

? вміння працювати в інформаційному полі (таблиці, схеми, діаграми, графіки, послідовності, ланцюжки, сукупності); уявляти, аналізувати та інтерпретувати дані.

зміст курсу

Безлічі предметів. Відносини між предметами і між множинами предметів *

Подібності та відмінності предметів. Співвідношення розмірів предметів (фігур). Поняття: більше, менше, однакові за розмірами; довше, коротше, такої ж довжини (ширини, висоти).

Співвідношення між множинами предметів. Поняття: більше, менше, стільки ж, порівну (предметів), більше, менше (на кілька предметів).

Універсальні навчальні дії:

? порівнювати предмети (фігури) по їх формою і розмірами;

? розподіляти дане безліч предметів на групи по заданих ознаках (виконувати класифікацію);

? зіставляти безлічі предметів по їх чисельності (шляхом складання пар предметів)

Число і рахунок

Рахунок предметів. Порівняння чисел; запис результатів порівняння з використанням знаків >, =, <.

Універсальні навчальні дії:

? перераховувати предмети; виражати результат натуральним числом;

? порівнювати числа;

? впорядковувати дане безліч чисел.

Арифметичні дії з числами і їх властивості

Додавання, віднімання, множення і ділення і їхній зміст. Запис арифметичних дій з використанням знаків +, -, -,:.

Додавання і віднімання (множення і ділення) як взаємно зворотні дії. Назви компонентів арифметичних дій (доданок, сума; зменшуване, від'ємник, різниця.

Таблиця додавання і відповідні випадки віднімання.

Способи перевірки правильності обчислень (за допомогою зворотної дії, оцінка достовірності.

Універсальні навчальні дії:

? моделювати ситуацію, яка ілюструє дане арифметичне дію;

? прогнозувати результати обчислень;

? контролювати свою діяльність: перевіряти правильність виконання обчислень вивченими способами;

? оцінювати правильність пред'явлених обчислень;

? порівнювати різні способи обчислень, вибирати з них зручний;

Робота з текстовими завданнями

Поняття арифметичної задачі. Рішення текстових арифметичних завдань арифметичним способом.

Робота з текстом завдання: виявлення відомих і невідомих величин, складання таблиць, схем, діаграм і інших моделей для представлення даних умови задачі.

Планування ходу рішення задачі. Запис рішення і відповіді завдання.

Універсальні навчальні дії:

? моделювати містяться в тексті завдання залежності;

? планувати хід рішення задачі;

? аналізувати текст задачі з метою вибору необхідних арифметичних дій для її вирішення;

? прогнозувати результат рішення;

? контролювати свою діяльність: виявляти й усувати помилки логічного характеру (в ході рішення) і помилки обчислювального характеру;

? вибирати вірне рішення задачі з декількох пред'явлених рішень;

геометричні поняття

Форма предмета. Поняття: такої ж форми, іншої форми. Плоскі фігури: точка, лінія, відрізок, ламана, коло; багатокутники і їх види.

Універсальні навчальні дії:

? орієнтуватися на площині і в просторі (в тому числі розрізняти напрямки руху);

? розрізняти вивчені геометричні фігури;

? характеризувати взаємне розташування фігур на площині;

? конструювати зазначену фігуру з частин;

? класифікувати трикутники;

Плановані результати навчання

1. До кінця навчання в першому класі учень навчиться:

називати:

- - Предмет, розташований лівіше (правіше), вище (нижче) даного предмета, над (під, за) даним предметом, між двома предметами;

- - Натуральні числа від 1 до 20 в прямому і в зворотному порядку, наступне (попереднє) при рахунку число;

- - Число, більше (менше) даного числа (на кілька одиниць);

- - Геометричну фігуру (точку, відрізок, трикутник, квадрат, п'ятикутник, куб, куля);

- розрізняти:

- - Число і цифру;

- - Знаки арифметичних дій;

- - Коло і куля, квадрат і куб;

- - Багатокутники по числу сторін (кутів);

- - Напрямки руху (зліва направо, справа наліво, зверху вниз, знизу вгору);

- читати:

- - Числа в межах 20, записані цифрами;

- - Записи виду 3 + 2 = 5, 6 - 4 = 2, 5 ? 2 = 10, 9: 3 = 3;

- порівнювати

- - Предмети з метою виявлення в них схожості та відмінностей;

- - Предмети за розмірами (більше, менше);

- - Два числа (більше, менше, більше на, менше на);

- - Дані значення довжини;

- - Відрізки по довжині;

- відтворювати:

- - Результати табличного додавання будь-яких однозначних чисел;

- - Результати табличного віднімання однозначних чисел;

- - Спосіб вирішення завдання в питально-відповідної формі;

- розпізнавати:

- - геометричні фігури;

- моделювати:

- - Відношення «більше», «менше», «більше на», «менше на» з використанням фішок, геометричних схем (графів) з кольоровими стрілками;

- - Ситуації, що ілюструють арифметичні дії (додавання, віднімання, множення, ділення);

- - Ситуацію, описану текстом арифметичної задачі, за допомогою фішок або схематичного малюнка;

- характеризувати:

- - Розташування предметів на площині і в просторі;

- - Розташування чисел на шкалі лінійки (лівіше, правіше, між);

- - Результати порівняння чисел словами «більше» або «менше»;

- - Пред'явлену геометричну фігуру (форма, розміри);

- - Розташування предметів або числових даних в таблиці (верхня, середня, нижня) рядок, лівий (правий, середній) стовпець;

- аналізувати:

- - Текст арифметичної задачі: виділяти умову і питання, дані і шукані числа (величини);

- - Запропоновані варіанти вирішення завдання з метою вибору вірного або оптимального рішення;

- класифікувати:

- - Розподіляти елементи множин на групи по заданому ознакою;

- впорядковувати:

- - Предмети (по висоті, довжині, ширині);

- - Відрізки відповідно до їх довжинами;

- - Числа (в порядку збільшення або зменшення);

- конструювати:

- - Алгоритм рішення задачі;

- - Нескладні завдання із заданою сюжетної ситуацією (по малюнку, схемі);

- контролювати:

- - Свою діяльність (виявляти і виправляти допущені помилки);

- оцінювати:

- - Відстань між точками, довжину предмета або відрізка (на око);

- - Пред'явлене готове рішення навчальної завдання (вірно, невірно);

- вирішувати навчальні та практичні завдання:

- - Перераховувати предмети, висловлювати числами одержувані результати;

- - Записувати цифрами числа від 1 до 20, число нуль;

- - Вирішувати прості текстові арифметичні задачі (в одну дію);

- - Вимірювати довжину відрізка за допомогою лінійки;

- - Зображувати відрізок заданої довжини;

- - Відзначати на папері точку, проводити лінію по лінійці;

- - Виконувати обчислення (в тому числі обчислювати значення виразів, що містять дужки);

- - Орієнтуватися в таблиці: вибирати необхідну для рішення задачі інформацію.

До кінця навчання в першому класі учень може навчитися:

порівнювати:

- Різні прийоми обчислень з метою виявлення найбільш зручного прийому;

відтворювати:

- Спосіб вирішення арифметичній завдання будь-якої іншої навчальної задачі у вигляді зв'язного усного оповідання;

класифікувати:

- Визначати основу класифікації;

обґрунтовувати:

- Прийоми обчислень на основі використання властивостей арифметичних дій;

контролювати діяльність:

- Здійснювати взаємоперевірку виконаного завдання при роботі в парах;

вирішувати навчальні та практичні завдання:

- Перетворювати текст завдання відповідно до запропонованими умовами;

- Використовувати вивчені властивості арифметичних дій при обчисленнях;

- Виділяти на складному малюнку фігуру зазначеної форми (відрізок, трикутник та ін.), Перераховувати число таких фігур;

- Складати фігури з частин;

- Розбивати цю фігуру на частини відповідно до заданих вимог;

- Зображувати на папері трикутник за допомогою лінійки;

- Знаходити і показувати на малюнках пари симетричних відносно осей симетрії точок і інших фігур (їх частин);

- Визначати, чи має дана фігура вісь симетрії і число осей,

- Представляти задану інформацію у вигляді таблиці;

- Вибирати з математичного тексту необхідну інформацію для відповіді на поставлене запитання.


Тематичне планування курсу математики

клас

(4 год на тиждень, усього 132 год)

 розділ програми  програмне зміст  Характеристика діяльності учнів (основні навчальні вміння і дії)
 Безлічі предметів. Відносини між предметами і між множинами предметів  Предмети і їх свойстваСходство і відмінності предметів. Предмети, що володіють або не володіють зазначеним властивістю. порівнювати предмети з метою виявлення в них схожості та відмінностей.виділяти з безлічі предметів один або кілька предметів по заданому властивості.
 Відносини між предметами, фігураміСоотношеніе розмірів предметів (фігур). Поняття: більше, менше, однакові за розмірами; довше, коротше, такої ж довжини (ширини, висоти). порівнювати (Візуально) предмети або геометричні фігури за розмірами.впорядковувати(Розташовувати) предмети по висоті, довжині, ширині в порядку збільшення або зменшення.змінювати розміри фігур при збереженні інших ознак.
 Відносини між множинами предметовСоотношенія множин предметів по їх чисельності. Поняття: більше, менше, стільки ж, порівну (предметів); більше, менше (на кілька предметів). порівнювати два безлічі предметів по їх чисельності шляхом складання пар.характеризувати результат порівняння словами: більше, ніж; менше ніж; стільки ж; більше на; менше на.впорядковувати дане безліч чисел (розташовувати числа в порядку збільшення або зменшення).називатичисло, яке на кілька одиниць більше або менше даного числа.виявляти закономірності в розташуванні чисел і вирішувати зворотну задачу: складати послідовність чисел по заданому правилу.
 Графи відносин «більше», «менше» на множині цілих невід'ємних чисел. моделювати: використовувати готову модель (граф з кольоровими стрілками) з метою виявлення відносин, в яких знаходяться дані числа, або будувати модель самостійно для вираження результатів порівняння чисел.
 Арифметичні дії та їх властивості  Додавання, віднімання, множення і ділення в межах 20Смисл додавання, віднімання, множення і ділення. моделювати ситуації, що ілюструють арифметичні дії.
 Практичні способи виконання дій. відтворювати способи виконання арифметичних дій з опорою на моделі (фішки, шкала лінійки).
 Запис результатів з використанням знаків =, +, -, ',:. Назви результатів складання (сума) і віднімання (різниця). розрізнятизнаки арифметичних дій.використовувати відповідні знаково-символічні засоби для запису арифметичних дій.зрівнюватибезлічі по числу предметів; доповнювати безліч до заданого числа елементів.моделювати відповідні ситуації за допомогою фішок.
 Число і рахунок  Натуральні числа. НульНазванія і послідовність натуральних чисел від 1 до 20. називати числа від 1 до 20 в прямому і в зворотному порядку.
 Предметів в множині. Перераховування предметів. перераховувати предмети, висловлювати числами одержувані результати.
 Число і цифра. Запис результатів перерахунку предметів ціфрамі.Чісло і цифра 0 (нуль). розрізняти поняття «число» і «цифра».встановлювати відповідністьміж числом і безліччю предметів, а також між безліччю предметів і числом.моделювати відповідну ситуацію за допомогою фішок.
 Розташування чисел від 0 до 20 на шкалі лінійки. характеризувати розташування чисел на шкалі лінійки (лівіше, правіше, між).
 Порівняння чисел. Поняття: більше, менше, дорівнює; більше, менше (на кілька одиниць). порівнювати числа різними способами (за допомогою шкали лінійки, на основі рахунку).
 Додавання і віднімання (множення і ділення) як взаємно зворотні дії. моделювати залежність між арифметичними діями.
 Прийоми додавання і віднімання виду 10 + 8, 18 - 8, 13 - 10. використовуватизнання десяткового складу двозначних чисел при виконанні обчислень.
 Таблиця додавання однозначних чисел в межах 20; відповідні випадки віднімання. відтворювати по пам'яті результати табличного додавання двох будь-яких однозначних числі, а також результати табличного віднімання.
 Прийоми обчислення суми і різниці: за допомогою шкали лінійки; прибуток і віднімання числа частинами, віднімання за допомогою таблиці. порівнюватирізні прийоми обчислень, вибирати зручні способи для виконання конкретних обчислень.контролювати свою діяльність: виявляти і виправляти обчислювальні помилки.
 Правило порівняння чисел за допомогою віднімання. формулюватиправило порівняння чисел за допомогою вирахування і використовувати його при обчисленнях.
 Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. вибиратинеобхідне арифметична дія для вирішення практичних завдань на збільшення або зменшення даного числа на кілька одиниць.
 Властивості додавання і вичітаніяСложеніе і віднімання з нулем. Властивість складання: складати два числа можна в будь-якому порядку. Властивості віднімання: з меншого числа не можна відняти більше; різницю двох однакових чисел дорівнює нулю. формулюватививчені властивості додавання і віднімання та обґрунтовуватиз їх допомогою способи обчислень.
 Порядок виконання дій у складових виразах з дужками. встановлюватипорядок виконання дій у виразах, що містять дві дії і дужки.
 величини  Ціна, кількість, вартість товараРубль. Монети номіналом 1 р., 2 р., 5 р., 10 р.Завісімость між величинами, що характеризують процес купівлі-продажу. Обчислення вартості за двома іншими відомим величинам (ціною і кількістю товару). розрізняти монети; ціну і вартість товару.
 Геометричні велічіниДліна і її одиниці: сантиметр і дециметр. Позначення: см, дм. Співвідношення: 1 дм = 10 см. розрізняти одиниці довжини.
 Довжина відрізка та її вимірювання за допомогою лінійки в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах і сантиметрах. Вираз довжини в зазначених одиницях; записи виду 1 дм 6 см = 16 см, 12 см = 1 дм 2 см. порівнювати довжини відрізків візуально і за допомогою вимірів.впорядковувати відрізки відповідно до їх довжинами.
 Відстань між двома точками. оцінювати на око відстань між двома точками, а також довжину предмета, відрізка з подальшою перевіркою виміром.
 Робота з текстовими завданнями  Текстова арифметична задача і її решеніеПонятіе арифметичної задачі. Умова і питання завдання. порівнювати пред'явлені тексти з метою вибору тексту, що представляє арифметичну задачу.обґрунтовувати, Чому даний текст є завданням.
 Завдання, що вимагають одноразового застосування арифметичного дії (прості завдання) .Запісь рішення і відповіді. моделюватиситуацію, описану в тексті завдання, за допомогою фішок або схем.підбирати модель для вирішення задачі, обґрунтовувати правильність вибору моделі.вибиратиарифметична дія для вирішення завдання.
 Складова завдання і її решеніе.Задачі, що містять більше двох даних і кілька запитань. аналізувати текст завдання: орієнтуватися в тексті, виділяти умову і питання, дані і шукані числа (величини).Шукати и вибирати необхідну інформацію, що міститься в тексті завдання, на малюнку або в таблиці, для відповіді на поставлені запитання.плануватиі усно відтворювати хід виконання завдання.аналізувати запропоновані варіанти вирішення завдання, вибирати з них вірні.оцінювати пред'явлене готове рішення задачі (вірно, невірно).
 Зміна умови або питання задачі.Составленіе текстів завдань відповідно до заданих умов. конструювати и вирішувати завдання зі зміненим текстом, а також самостійно складати нескладні текстові задачі із заданим сюжетної ситуацією (в тому числі по малюнку, схемі тощо.).
 Просторові відносини. Геометричні фігури  Взаємне розташування предметовПонятія: вище, нижче, далі, ближче, праворуч, ліворуч, над, під, за, між, поза, усередині. характеризувати розташування предмета на площині і в просторі.розташовувати предмети відповідно до зазначених вимог (в тому чисел у вигляді таблиці з рядками і стовпцями).розрізняти напрямку руху: зліва направо, справа наліво, зверху вниз, знизу вгору.
 Осьова сімметріяОтображеніе предметів в дзеркалі. Вісь симетрії. Пари симетричних фігур (точок, відрізків, багатокутників).   знаходитина малюнках пари симетричних предметів або їх частин.
 Приклади фігур, що мають одну або кілька осей симетрії. перевіряти на моделях плоских фігур наявність або відсутність у даній фігури осейсиметрії, використовуючи практичні способи.
 Геометричні фігуриФорма предмета. Поняття: такої ж форми, іншої форми. розрізнятипредмети за формою.
   Точка, лінія, відрізок коло, трикутник, квадрат, п'ятикутник. Куб. Шар.Ізображеніе найпростіших плоских фігур за допомогою лінійки і від руки. розпізнаватигеометричні фігури на кресленнях, моделях, навколишні предмети.описуватиподібності та відмінності фігур (за формою, за розмірами).розрізнятикуб і квадрат, куля і коло.називатипред'явлену фігуру.виділяти фігуру заданої форми на складному кресленні.розбивати фігуру на зазначені частини.конструювати фігури з частин.
 Логіко-математична підготовка  Логічні понятіяПонятія: все, не всі; всі окрім; кожен, який-небудь, один з, будь-хто.   розрізнятиза змістом слова: кожен, все, один з, будь-хто, який-небудь.визначати істинність нескладних тверджень (вірно, невірно).
 Класифікація безлічі предметів за заданою ознакою. класифікувати: Розподіляти елементи безлічі на групи по заданому ознакою.визначати підставу класифікації.
 Рішення нескладних завдань логічного характеру. відтворюватив усній формі рішення логічного завдання.
 Робота з інформацією  Подання та збір інформацііТабліца. Рядки і стовпчики таблиці. Читання нескладної табліци.Заполненіе рядків і стовпців готових таблиць відповідно до пред'явленими набором данних.Перевод інформації з текстової форми в табличну. характеризуватирозташування предметів або числових даних в таблиці, використовуючи слова: верхня (середня, нижня) рядок, лівий (середній, правий) стовпець, фіксуватирезультати.виявлятиспіввідношення між значеннями даних в таблиці величин.
 Інформація, пов'язана з рахунком і виміром. збирати необхідну інформацію із зазначених джерел.фіксувати результати різними способами.
 Інформація, представлена ??послідовностями предметів, чисел, фігур. встановлювати правило складання пред'явленої інформації, складати послідовність (ланцюжок) предметів, чисел, фігур по заданому правилу.

Матеріально - технічне забезпечення освітнього процесу

1. Основні засоби навчання:

Підручник: Рудницька В. Н., Кочурова Е. Е. «Математика»

Москва, «Вентана - Граф», 2011

2. Дидактичні посібники:

3. Методичні матеріали для вчителя:

«Початкова школа XXI століття» під керівництвом

Виноградової Н. Ф.

4. Електронні освітні ресурси:

Математика 1 клас. Електронний навчальний посібник

5. Обладнання:

 1.  Комплект таблиць «Цифри» в картинках  1 комплект
 2.  Комплект таблиць «Цифри» Пиши правильно.
 3.  Набір «Рахункові палички»
 4.  Набір «Фішки. фігури »
 5.  Набір «Геометричні фігури» (пластикові)
 6.  Демонстраційні намистини «Рахунок в межах 10.»
 7.  Демонстраційний рахунковий матеріал «Іграшки, кубики»  комплектів
 8.  рахунки
 9.  Математична мозаїка «Частки»  2 набору
 10.  Демонстраційний матеріал «Магнітні цифри, знаки»  комплекту
 11.  Таблиці-Нумерація чисел першого десятка- Числа першого десятка- Правильно ізмеряй- Обчислення площі палеткой- Правильно черті- Частки, дробі- Многоугольнікі- Неравенства- Таблиця Піфагора  
 12.  Набір таблиць «Прості завдання»
 13.  Набір таблиць «Величини»
 моделі задач  

 * Вступний розділ програми 1 класу.Цілі і завдання навчання математики | Лекція 4
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати