На головну

СУТНІСТЬ, НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСНОВНІ РИСИ трансформаційної економіки

  1. D) основні ознаки права.
  2. I. Призначення і характерні риси правових актів, видаваних ОФСБ.
  3. I. Основні богословські положення
  4. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  5. I. Основні положення
  6. I. Основні поняття математичної теорії ПОЛЯ
  7. I. Основні поняття УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ

1. Арестов І. Г., Толкач Н. Г. Ветеринарна токсикологія: Учеб. / Под ред. І. Г Арестова. - Мн .: Ураджай. 20W. - 343с.

2. Баженов С. В. Ветеринарна токсикологія. - Л .: Колос. 1% 4. - 376с.

3. Внутрішні незаразні хвороби великої рогатої худоби / П. С. Іонов. Л. А. Кабиш. І. І. Тарасов та ін .; Під ред. П. С. Попова. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: Агропромиздат, I9K5. -383с.

4. Внутрішні незаразні хвороби сільськогосподарських тварин / І. Г. Шарабріна, В. А. Алікаев. Л. Г. Замарін і ін .; Під ред. І. Г. Шарабрина. - 6-е вид., Испр. і доп. - М .: Агропромиздат. 1986. - 527с.

5. Розтин тварин і диференціальна патоморфологическая діагностика хвороб: Учеб. посібник / М. С. Жаков, B.C. Прудников, І. Л. Онисим і ін. - Мн .: Ураджай, 1998. -263с.

6. Патологічна анатомія сільськогосподарських тварин Л. В. Жаров, В. П. Шишков. М. С. Жаков і ін .; Під ред. В. П. Шишкова, А. В. Жарова. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Колос, 1995. -543с.

7. Практикум з патологічної анатомії сільськогосподарських тварин: Учеб. посібник / М. С. Жаков. B.C. Прудников. І. А. Онисим і ін. - Мн .: Ураджай. 1997.- 304с.

Розміщено на Allbest.ru

СУТНІСТЬ, НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСНОВНІ РИСИ трансформаційної економіки

Трансформаційна (перехідна) економіка являє собою особливий стан економічної системи, коли вона функціонує в період переходу суспільства від однієї ситуації, історичної системи до іншої. Трансформаційний період - це період часу, протягом якого товариство здійснює докорінні економічні, політичні та соціальні перетворення, а економіка країни переходить в нове, якісно інший стан у зв'язку з кардинальними реформами економічної системи.

Трансформаційна економіка характеризується наступними основними рисами, що відрізняють її від інших сформованих систем.

По-перше, вона являє собою міжсистемне освіту. Тому сутність трансформаційної економіки є сумішшю, поєднання адміністративно-командної і сучасної ринкової систем з їх часто суперечливо функціонуючими елементами.

По-друге, якщо для командної і ринкової економік властива певна цілісність, стійкість розвитку, то перехідна економіка характеризується нестійкістю стану, порушенням цілісності. Таке положення, що є кризовим для сформованої економічної системи, можна розглядати як нормальне для трансформується. Збереження і відтворення протягом щодо тривалого часу нестійкості, нерівноваги системи мають свою причину: зміна мети. Якщо в звичайній, стійкій системі такою метою є її самозбереження, то для перехідної економіки - трансформація в іншу систему.

По-третє, трансформаційна економіка характеризується кількісним і якісним зміною складу елементів. У ній "у спадок" залишилися структурні елементи попередньої системи: державні підприємства, колгоспи, виробничі кооперативи, домашні господарства і держава. Але ці елементи функціонують в якісно інший, що перетвориться економічній системі, і тому змінюють як свій зміст, так і свої "функції, пов'язані із зародженням ринкової економіки. В той же час в перехідній економіці з'являються нові, не властиві старій системі елементи: підприємницькі структури різних форм власності, недержавні підприємства, біржі, комерційні банки, недержавні пенсійні, страхові та інші фонди, фермерські господарства.

По-четверте, в перехідній економіці спостерігається якісна зміна системних зв'язків і відносин. Розпалися і зникли старі планово-директивні зв'язку між суб'єктами економіки, розчистивши простір для формування нових ринкових зв'язків. Однак останні ще носять "перехідний" нестійкий характер і проявляються в такій деформованої формі, як "бартерні" розрахунки між підприємствами, взаємні неплатежі між суб'єктами господарювання характеризуються частими збоями і кризовими проявами.

Слід зазначити, що поняття "трансформаційна економіка" є не новим в історії розвитку нашої країни. Вона існувала в 20-і роки нашого століття і нараховувала 5 суспільно-економічних укладів: соціалістичний, приватно-капіталістичний, державно-капіталістичний, дрібнотоварний і патріархальний. Однак її цілі і спрямованість трансформаційних процесів були прямо протилежні сучасної перехідної економіки. Тоді головне завдання полягало в переході від багатоукладної економіки до одноукладной - соціалістичної. Тепер же варто прямо протилежне завдання - замінити одноукладную економіку державного соціалізму на многоукладную національну економіку, яка виступає базою сучасного ринкового господарства.

Змістом же перехідної економіки є створення ринкових відносин, реформування економічної політики і методів господарювання, перетворення соціально-економічних відносин в напрямку демократизації та лібералізації.

Метою йдуть перетворень в Білорусі та інших країнах СНД є соціально орієнтована модель ринкової економіки. Вона відрізняється від інших моделей тим, що в її основі лежить широкий плюралізм форм власності, причому значне місце в економіці займає держсектор.

Основні труднощі перехідного періоду - це створення інститутів ринкової економіки. Інститути в широкому сенсі є правила економічної поведінки і механізми, що забезпечують їх виконання, а також економічні організації, суб'єкти господарювання. У перехідний період формуються інститути, без яких не може нормально функціонувати ринкова економіка: приватна власність, економічна свобода і відповідальність господарюючих суб'єктів, конкуренція, ринкова інфраструктура та ін.

Характерна ознака трансформаційної економіки - інституціональна неповнота, відсутність або зародковий стан окремих інститутів ринку. У більшості країн СНД це, перш за все, відсутність ринку землі, слабке розвиток фондового ринку та всієї інфраструктури ринку в цілому. Значно уповільнюють ринкові перетворення недієвість законів про неспроможність і банкрутство підприємств. Об'єктивні причини цього - глибока економічна криза, характерний для першого етапу ринкових перетворень. Він зумовив масову фінансову неспроможність і взаємні неплатежі підприємств. Приведення в дію в таких умовах закону про банкрутство, без урахування об'єктивних причин, призведе до закриття більшості підприємств і викличе масове безробіття.

Відмінною рисою перехідної економіки є масштабність і глибина йдуть перетворень. Вони захоплюють основи існуючого ладу; відносини власності, політичну і правову системи суспільства, суспільну свідомість. Таким чином, перехід до ринкової економіки вимагає глибоких змін в інституційній структурі суспільства, інституційної трансформації: перетворення відносин власності (приватизацію) і введення інституту приватної власності, лібералізацію економіки, створення пакету ринкових законів і обмеження ролі держави, формування нових суб'єктів господарювання (комерційних банків, різних бірж, інвестиційних і пенсійних фондів та ін.).

Також суттєвою рисою перехідної економіки є соціально-економічна криза. Виниклий як результат краху командно-адміністративної системи, ця криза характеризується масовим падінням обсягів виробництва, зниженням життєвого рівня населення, банкрутством підприємств, що збільшується безробіттям. Йому сприяли такі чинники, як деформація структури народного господарства (насамперед перевагу виробництва засобів виробництва над виробництвом предметів споживання), який співпав за часом з трансформацією економіки масовий знос основних фондів, катастрофічно повільне впровадження досягнень НТП у виробництво.

В перехідній економіці будь-якого типу обов'язково здійснюється відтворювальний процес. Його загальні особливості в порівнянні з «відтворенням» в чистій системі можна було б назвати специфічними закономірностями функціонування перехідної економіки. До їх числа слід віднести інерційність відтворення і інтенсивне переважний розвиток нових форм і відносин.

Інерційність відтворення пов'язана з безперервністю відтворювального процесу, що виключає розвиток за принципом первісного «руйнування дощенту» всього старого, а потім створення на цій підставі всього нового. Ця безперервність зумовлює і неможливість швидкої заміни існуючих форм іншими, бажаними. Подібні дії неминуче вносять хаос в виробничий процес, деформують його, ведуть до спаду виробництва. Інерційність відтворення в цьому сенсі передбачає збереження в перехідній економіці - і на достатній тривалий період - старих економічних форм.

Це, перш за все, виявляється в збереженні протягом якогось часу структури виробництва, перетворення якої вимагає порівняно великого терміну. Не може швидко змінитися склалася соціально-економічна структура суспільства.

Інерційність відтворювального процесу породжує ряд наслідків, які важливо мати на увазі в економічній політиці. По-перше, вона зумовлює глибоку спадкоємність перехідної економіки з вихідним станом переходу. По-друге, вона обумовлює відносно тривалі терміни перехідної економіки. По-третє, інерційність посилює збереження сформованого в минулому громадського менталітету.

Інша зазначена закономірність - інтенсивне переважний розвиток нових форм і відносин. Якщо перша закономірність виражає, перш за все, спадкоємність перехідної економіки з вихідним станом переходу, то друга як би підкреслює механізм переходу від однієї сходинки до іншої. Це прояв незворотності еволюційного процесу, а також його основних тенденцій.

Необхідність трансформаційної економіки зумовлена ??її наступними головними завданнями:

1. Подолання кризових явищ, углубившихся після вступу суспільства в перехідну економіку.

2. Формування ринкових відносин і ринкової інфраструктури.

3. Реформування відносин власності як основи економічної системи.

4. Створення умов економічної свободи для всіх суб'єктів господарювання.

5. Створення розвиненої системи соціального захисту та соціальних гарантій, огороджувальних населення від важких наслідків реформування економіки.

Практика показує, що в кожній країні, що стала на шлях переходу до ринкової економіки, існують свої концепції і програми вирішення головних завдань перехідної економіки, формування ринкових відносин. Разом з тим, в них можна виділити кілька загальних, "обов'язкових" напрямків:

- Лібералізацію економіки, пов'язану, в першу чергу, з відпусткою цін. Це першочерговий крок реформування економіки. Він дозволяє виявити реальне співвідношення попиту і пропозиції, визначити нерентабельні види виробництва і тим самим намітити першочергові напрямки структурної перебудови народного господарства. Наступні (а часто і одночасні) кроки - звільнення від державного диктату фінансових відносин, а також внутрішньої і зовнішньої торгівлі;

- Реформування відносин власності шляхом роздержавлення і приватизації державної власності. Саме в результаті приватизації має встановитися різноманіття форм власності: державної, колективної і приватної. Вони необхідні для подолання монополії держави, формування багатоукладної ринкової економіки, скорочення сфери державної регламентації суспільного виробництва, створення і розвитку конкурентних ринкових відносин;

- Стабілізацію економіки, під якою розуміється усунення різких коливань звільнених цін і формування стійких фінансових відносин;

- Реструктуризацію (структурну перебудову) економіки і окремих підприємств, що включає заходи щодо санації виробництва, приведення структури народного господарства у відповідність до вимог сучасної ринкової економіки і потребами країни, перебудовою технічної бази підприємств на основі передових, високоефективних технологій;

- Інтеграцію національної економіки в систему світогосподарських зв'язків, становлення економіки відкритого типу. Для цього потрібно здійснити лібералізацію зовнішньої торгівлі, дати надійну правовий та економічний захист іноземних інвестицій, забезпечити справжню конвертованість рубля.

Таким чином, трансформаційна економіка являє собою особливий стан економічної системи, коли вона функціонує в період переходу суспільства від однієї ситуації, історичної системи до іншої. Перехідний період - це період часу, протягом якого товариство здійснює докорінні економічні, політичні та соціальні перетворення, а економіка країни переходить в нове, якісно інший стан у зв'язку з кардинальними реформами економічної системи.

Трансформаційна економіка має ряд характерних ознак: нестійкість; неповнота, відсутність або зародковий стан окремих інститутів ринку; масштабність і глибина йдуть перетворень; альтернативний характер і інші.

Можна виокремити такі основні завдання трансформаційної економіки:

1. Подолання кризових явищ, углубившихся після вступу суспільства в перехідну економіку.

2. Формування ринкових відносин і ринкової інфраструктури.

3. Реформування відносин власності як основи економічної системи.

4. Створення умов економічної свободи для всіх суб'єктів господарювання.

5. Створення розвиненої системи соціального захисту та соціальних гарантій, огороджувальних населення від важких наслідків реформування економіки.

 ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА | ОСНОВНІ НАПРЯМКИ трансформаційних перетворень В СУЧАСНИХ УМОВАХ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати