Головна

Методи розрахунку окремих фінансових показників

  1. I. Неекспериментальні методи
  2. II. Арени. Методи отримання.
  3. II. Основні методи збору соціологічної інформації, їх коротка характеристика.
  4. II. Вимоги до методів вимірювання і контролю показників мікроклімату
  5. II. експериментальні методи
  6. II. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ.
  7. IV. Методи дослідження виконавчої та пізнавальної діяльності

Планування фінансових показників здійснюється за допомогою певних методів. Методи планування - це конкретні способи і прийоми розрахунків показників. При плануванні фінансових показників можуть застосовуватися такі методи: нормативний, розрахунково-аналітичний, балансовий, метод оптимізації планових рішень, економіко-математичне моделювання.

Нормативний метод

Сутність нормативного методу планування фінансових показників полягає в тому, що на основі заздалегідь встановлених норм і техніко-економічних нормативів розраховується потреба господарюючого суб'єкта в фінансових ресурсах і в їх джерелах. Такими нормативами є ставки податків, ставки тарифних внесків і зборів, норми амортизаційних відрахувань, нормативи потреби в оборотних коштах і ін.

У фінансовому плануванні застосовується ціла система норм і нормативів, яка включає:

u федеральні нормативи;

u республіканські (крайові, обласні, автономних утворень) нормативи;

u місцеві нормативи;

u галузеві нормативи;

u нормативи господарюючого суб'єкта.

Федеральні нормативи є єдиними для всієї території тієї чи іншої країни, для всіх галузей і господарюючих суб'єктів. До них відносяться ставки федеральних податків, норми амортизації окремих видів основних фондів, ставки тарифних внесків на державне соціальне страхування та ін. Республіканські (крайові, обласні, автономних утворень) нормативи, а також місцеві нормативи діють в окремих регіонах. Йдеться про ставки республіканських і місцевих податків, тарифних внесків і зборів та ін.

Галузеві нормативи діють в масштабах окремих галузей або по групах організаційно-правових форм суб'єктів господарювання (малі підприємство, акціонерні товариства і т. П). Сюди входять норми граничних рівнів рентабельності підприємств-монополістів, граничні норми відрахувань до резервного фонду, норми пільг з оподаткування, норми амортизаційних відрахувань окремих видів основних фондів та ін.

Нормативи господарюючого суб'єкта - це нормативи, що розробляються безпосередньо господарюючим суб'єктом і які він використовував для регулювання виробничо-торговим процесом і фінансовою діяльністю, контролю за використанням фінансових ресурсів, інших цілей з ефективного вкладення капіталу. До цих нормативів належать норми потреби в оборотних коштах, норми кредиторської заборгованості, які постійно перебувають в розпорядженні господарюючого суб'єкта, норми запасів сировини, матеріалів, товарів, тари, норматив відрахувань в ремонтний фонд та ін. Нормативний метод планування є найпростішим методом. Знаючи норматив і об'ємний показник, можна легко розрахувати плановий показник.

Розрахунково-аналітичний метод

Сутність розрахунково-аналітичного методу планування фінансових показників полягає в тому, що на основі аналізу досягнутої величини фінансового показника, прийнятого за базу, та індексів його зміни у плановому періоді розраховується планова величина цього показника. Даний метод планування широко застосовується в тих випадках, коли відсутні техніко-економічні нормативи, а взаємозв'язок між показниками може бути встановлена ??побічно, на основі аналізу їх динаміки і зв'язків. В основі цього методу лежить експертна оцінка (рис. 1).

 
 


Мал. 1. Схема розрахунково-аналітичного методу планування

Розрахунково-аналітичний метод широко застосовується при плануванні суми прибутку і доходів, визначення величини відрахувань від прибутку до фондів накопичення, споживання, резервний, за окремими видами використання фінансових ресурсів і т. Пдодаткові принципи | балансовий метод

Вступ | Вступ | Основні принципи | Економіко-математичне моделювання | Програмно-цільовий метод |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати