На головну

Акордна система оплати праці

  1. B) Систематизація конкретно-наукових і загальнонаукових методів пізнання.
  2. C. інструменти з оптичними системами
  3. Direct-Costing-System як підсистема управлінського обліку.
  4. I. Загальні відомості про системах і ЕЛЕМЕНТАХ АВТОМАТИКИ
  5. I. Поняття, предмет, метод та система трудового права України
  6. I. СИСТЕМА Обчислення MATHCAD
  7. II. III. Фінанси і банківська система.

Назва системи обумовлено тим, що вона передбачає обов'язкову згоду (акорд) між роботодавцем і виконавцями про величину оплати і терміни виконання роботи. Ця система є різновидом відрядно-преміальної системи.

При акордно платі до початку роботи робітникові або бригаді видається наряд в письмовій формі. У вбранні вказується: перелік робочих процесів і обсяг робіт, що підлягають виконанню за кожним з них; нормативний час на виконання завдання Тн; календарний термін виконання завдання; сума заробітної плати на основі діючих тарифних ставок, норм виробок і відрядних розцінок Зсд .; розмір премії за кожен відсоток скорочення нормативного часу на виконання завдання П; загальна сума заробітної плати за виконання завдання Зак .; фактичний час на виконання завдання Тф.

При цій системі оплати робочі заздалегідь знають перелік і обсяг робіт, і суму заробленої плати за виконання завдання.

Загальна сума заробітної плати за виконання завдання визначається за формулою:

Зак. = Зсд. + Пак.,

де Зсд. - Відрядний заробіток за виконання всього обсягу робіт по завданні, руб .;

Пак.- премія за сокращеніенорматівного часу на виконання завдання, руб

Відрядний заробіток визначається за формулою:

Зсд = МПЛ. абр .;

де

Мпл- обсяг робіт за нарядом, шт .;

абр. - Бригадна розцінка, руб на одиницю.

Розмір премії за скорочення нормативного часу визначається за формулою:

Пак. = ПСЗсд.,

де

П - розмір премії за кожен відсоток скорочення нормативного часу на виконання завдання,%

З - скорочення нормативного часу,%, визначається за формулою:

С =.

Якщо нормативне часом не скорочено, то оплата виконаних робіт проводиться по прямій відрядній системі та премія не нараховується.

При розрахунку заробітної плати спираються на мінімальний розмір оплати праці.

Мінімальна заробітна плата визначається відповідно до фінансових можливостей швейного підприємства та фіксується в колективному договорі.

Диференціація тарифних ставок робітників і посадових окладів фахівців і службовців за складністю праці на основі діючих тарифних умов може бути здійснена окремо по робочим, фахівцям і службовцям.

Система заробітної плати на основі Єдиної тарифної сітки (ЄТС) передбачає використання шкали тарифікації оплати праці всіх працівників, починаючи від працюючих нижчого рівня та кваліфікації до керівника підприємства.

Бестарифная система заробітної плати ставить заробіток працівника в залежність від кінцевих результатів всього трудового колективу.

Умовами застосування такої системи оплати праці є:

Стійкий склад працівників, включаючи керівників і фахівців;

Довіра як всередині членів колективу, так і керівникам;

Можливість обліку кінцевих результатів праці колективу;

Колективна зацікавленість і відповідальність за кінцеві результати.

При безтарифної системі оплати праці працівнику зазвичай присвоюється певний кваліфікаційний рівень, який визначається за формулою:

Кк. У. = Кс. Р. Ку. Т. Ко. Див. Кі. Т. Кп. М.,

де

Кс. Р. - коефіцієнт складності робіт (визначається діленням місячної тарифної ставки i-розряду на місячну тарифну ставку 1 розряду.

Ку. Т. - коефіцієнт умов праці;

Ко. Див - коефіцієта оцінки змінності;

Кі. Т - коефіцієнт інтенсивності праці;

Кп. М. - коефіцієнт інтенсивності праці.

Всі показники і коефіцієнти беруться зі спеціальних довідників.


Планування фонду заробітної плати

Завданнями планування заробітної плати на підприємстві є визначення загального фонду заробітної плати; здійснення оплати праці працюючих відповідно до кількості якістю виконуваних робіт; підвищення зацікавленості кожного працюючого в поліпшенні результатів своєї праці і роботи підприємства в цілому.

Для обчислення планового фонду заробітної плати необхідні такі вихідні дані:

виробнича програма;

відрядні розцінки на нормовані роботи;

трудомісткість продукції необхідну кількість робітників-виконавців за професіями і кваліфікації;

діючі тарифні ставки і штатний розклад ІТП і службовців;

оклади і застосовувані системи оплати праці.

Фонд заробітної плати складається з заробітної плати планованого часу роботи, яка складається з основної заробітної плати і доплат і з додаткової заробітної плати.

Основна заробітна плата складається з оплати за тарифом та оплати за розрахунковими умовами: за відрядними розцінками, по погодинним ставками і окладами, оплати акордних і визначених робіт і доплати до заробітної плати за відпрацьований час.

Встановлено такі доплати: попрогрессівной відрядної і преміальних системах; за шкідливість, небезпека і тяжкість роботи; незвільнена бригадирам - за організацію роботи; робочим - за навчання учнів, за кваліфікацію, за роботу у віддалених місцевостях та ін.

Додаткова заробітна плата включає в себе оплату неробочого часу: чергових і навчальних відпусток і компенсацій за їх невикористання; вихідної допомоги; перерв у роботі годуючим матерям; пільгових годин підліткам; виконання державних обов'язків та інші виплати, передбачені законодавством України.

Залежно від виплат і доплат при плануванні та обліку фонд заробітної плати підрозділяється натаріфний, прямий, годинний, місячний і річний.

В плановий фонд заробітної плати не включають доплати за відхилення від нормальних умов роботи, оплату за понаднормові роботи, простої, шлюб не з вини робітника, компенсації за невикористану відпустку, вихідна допомога.

Фонд заробітної плати рассчітиваетсяотдельно для робітників відрядників і робочих почасових.

Прямий фонд заробітної плати робітників відрядників визначається за формулою:

ФСД. = СтdсмКр Д,

де

Ст - годинна тарифна ставка середнього розряду по потоку, руб

Dсм - середня тривалість зміни, ч

Кр - розрахункова кількість робітників у потоці, чол

Д - число робочих днів в планованому періоді (квартал, рік)

Тарифний фонд заробітної плати робітників-почасовиків за час, який повинен бути відпрацьовано в планованому періоді, визначається за формулою:

Фт. Р. = СпЯп Д,

де

Сп - годинна тарифна ставка середнього розряду робітників-погодинників, руб

Яп - явочне кількість робочих почасових в планованому періоді, чол

Д - кількість робочих днів в планованому періоді.

Всі виплати, які проведені за виконану роботу і відпрацьований час, складають годинний фонд заробітної плати. У нього включаються прямий фонд робітників-відрядників і тарифний фонд почасових робітників.

Місячний фонд заробленої плати включає в себе фонд денної заробітної плати і всі види виплат, пов'язаних з оплатою цілоденних перерв в роботі: оплату чергових відпусток, оплату цілоденних перерв, пов'язаних з виконанням державних обов'язків і військовими зборами, вихідні посібники, заробітну плату працівників, що значаться в обліковому складі підприємства і відряджених на інші підприємства, планування середньої заробітної плати працюючих.

Середня заробітна плата є важливим вихідним показником при визначенні фонду заробітної плати укрупненим методом виходячи з чисельності працюючих і середньої заробітної плати.

Середня заробітна плата використовується для її зіставлення з ростом продуктивності праці в плановому і звітному періодах і дотримання випереджальних темпів зростання продуктивності праці в порівнянні з темпами зростання середньої заробітної плати як безперервного умови зниження собівартості продукції і збільшення прибутку, необхідного для розширення відтворення і подальшого підвищення матеріального добробуту трудящих.

Виходячи з величини часового, денного і місячного фондів заробітної плати обчислюють среднечасовую, середньоденну та середньомісячну (середньорічну) заробітну плату робітників. Середньо-годинна заробітна плата робітників визначається за формулою:


Зсрч =,

де

Фч - годинний фонд заробітної плати;

Кяв - явочне кількість робочих в планованому році;

Др - число робочих днів у році

ПВМ - тривалість зміни, ч

Середньо-денна заробітна плата визначається за формулою:

Зсрд =,

Т. Є. розподілом денного фонду заробітної плати на кількість явочних людино-днів, які повинні бути відпрацьовані в плановому періоді.

Середньомісячну (середньорічну) заробітну плату (руб.) Розраховують за формулою:

Зсрм =,

Фмес - місячний фонд заробітної плати, руб.

КСП - облікова кількість робітників, чол.
Проста відрядна система праці | Організація заробітної плати за кордоном
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати