На головну

В Н У Т Р Е Н Н І Й

І М І Д Ж Р А Д І О С Т А Н Ц І І «Про До А»

Відстань між заголовками структурних елементів дипломної роботи і питань (розділів) основної частини і текстом має бути не менше, ніж три інтервали (1,5 інтервалу х 2). Якщо заголовок стоїть на початку сторінки, то він відокремлюється від основного тексту пропуском в 1,5 інтервалу знизу.

Сторінки повинні бути заповнені текстом. У дипломній роботі кожна нова глава (розділ), а також висновок, список літератури і додатки починаються з нової сторінки.

У тексті дипломної роботи рекомендується застосовувати новий рядок, виділяючи закінчену думку в самостійний абзац. Відступ кожного абзацу в тексті і посиланнях повинен починатися на відстані 3 або 5 знаків від лівого поля по всій роботі.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви необхідно приводити на мові оригіналу. Скорочення російських слів і словосполучень здійснюється згідно з ГОСТ 7. 12 - 93.

Титульний лист оформляється але зразком, представленому в додатку 3. При вказівці наукового керівника і консультанта необхідно вказувати: посада, прізвище, ім'я, по батькові, вчений ступінь і вчене звання.

Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих аркушах, включаються в загальну нумерацію сторінок дипломної роботи.

Підрозділи питань основної частини нумеруються арабськими цифрами, повинні мати порядкову нумерацію в межах основної частини і позначатися арабськими цифрами з крапкою. Наприклад: 1.1; 2.3; 3.2 і т. Д.

Цифровий матеріал повинен оформлятися у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті дипломної роботи.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах всієї дипломної роботи. Номер слід розміщувати в правому верхньому куті над заголовком таблиці після слова «Таблиця» без крапки в кінці.

Обов'язковою умовою приведення в дипломній роботі таблиць, графіків, схем або малюнків є їх повна назва.

Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи на її наступних сторінках і розташовуються в порядку появи на них посилань в тексті роботи.

Кожна програма має починатися з нової сторінки і мати заголовок, надрукований великими літерами. У правому верхньому куті над заголовком прописними буквами має бути надруковано слово "ДОДАТОК".

Якщо додатків більше одного, їх слід нумерувати арабськими цифрами порядкової нумерації без точки після цифри.

Якщо в якості додатку в дипломній роботі використовується документ, що має самостійне значення, його вкладають без змін в оригіналі. На титульному аркуші документа в правому верхньому куті друкують слово"Додаток" і проставляють його номер, а сторінки, на яких розміщений документ, включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи.

Останній лист дипломної роботи оформляється за формою, наведеною в додатку 4.

В папці (обкладинці), що містить дипломну роботу, не повинно бути чистих аркушів паперу.

Порядок проходження листів в зброшурованої дипломній роботі:

1. Заповнений науковим керівником бланк дипломного завдання (додаток 2) - не нумерується і в загальне число листів не включається.

2. Відкликання наукового керівника (додаток 6) - не нумерується і в загальне число листів не включається.

3. Рецензія (додаток 7) - не нумерується і в загальне число листів не включається.

4 Титульний лист (додаток 3) - не нумерується.

5. Зміст - не нумеруються.

6. Текст роботи (введення; глави 1, 2 і наступні; висновок; список літератури; додатки) -сквозная нумерація сторінок, починаючи з введення (3-а сторінка).

7. Останній лист дипломної роботи (додаток 4).Оформлення дипломної роботи | Оформлення приміток і посилань на літературні джерела

МОСКОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ | ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ | ТЕРМІНИ РОЗРОБКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | ЗБІР І ВИКОРИСТАННЯ В ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ | Оформлення бібліографічного списку використаної літератури | КЕРІВНИЦТВО дипломної роботи | ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | ДОДАТКИ | ОСТАННІЙ ЛИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | роботи деканату з підготовки та контролю виконання дипломних робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати