На головну

Фактори зниження собівартості

  1. I. ГЛАВА. Фактори, що сприяють становленню сучасного Єгипту.
  2. II. Індивід, індивідуальність. Поняття особистості, фактори її формування і розвитку.
  3. II. Основні фактори, що визначають державну політику в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
  4. III. ФАКТОРИ ВПЛИВАЮТЬ НА КРУГОВОРОТ РЕЧОВИН У ПРИРОДІ
  5. IV. Аналіз собівартості та прибутку
  6. V2: Мутационная мінливість. мутагенні фактори
  7. V2: Екологічні фактори.

1) Скорочення витрат на сировину, матеріали, паливо, енергію.

,

де Зм - витрати на матеріали в базовому і в плановому періоді відповідно; - Питома вага даних матеріалів в базовому періоді.

,

де Нр - Норма витрати матеріалу; Цо - Оптова ціна матеріалу.

,

де Сб - Базова собівартість.

Шляхи скорочення матеріальних витрат для зменшення собівартості:

1. Зниження норм витрати;

2. Використання відходів виробництва (зменшення або збільшення витрат, що використовуються відходи, безповоротні відходи);

3. Пошук дешевших матеріалів;

4. Застосування більш дешевого замінника матеріалу.

2) Зростання продуктивності праці

,

де iпт - Темп (індекс) зростання продуктивності праці; iзп - Темп (індекс) зростання середньої заробітної плати; Узп - Питома вага заробітної плати в базовому (отечном) періоді

де ЗП - Величина середньої заробітної плати; Сстрах. внески - Величина страхових внесків до позабюджетних фондів; С - Загальна річна собівартість

3) Збільшення випуску продукції

,

де ВПб - Випуск продукції в базовому (звітному періоді); ВПпл - випуск

продукції в плановому періоді; iпр - Індекс зростання постійних витрат;

Упр - Питома вага постійних витрат.

,

де - собівартість постійних витрат.

4) Структурні зміни у випуску продукції

,

де - витрати на 1 руб. продукції в базовому і в плановому періоді відповідно.

Контрольні питання, завдання, тести

1. Чим відрізняються бухгалтерські витрати від економічних?

2. Яке призначення класифікації по калькуляційних статтях витрат?

3. Що включається в цехові, виробничі, комерційні витрати?

4. Що являє собою валовий прибуток підприємства?

5. Назвіть показники рентабельності підприємства.

6. Яку роль у ціноутворенні відіграє фактор витрат?

Вибрати єдиний правильний відповідь

1. Витрати виробництва (собівартість) - це:

а) сума всіх витрат на виробництво продукції;

б) поточні витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції, виражені в грошовій формі;

в) витрати, пов'язані з утриманням виробничого обладнання.

2. Що відноситься до витрат за економічними елементами:

а) матеріальні витрати;

б) оплата праці та відрахування в соціальні фонди;

в) амортизація основних фондів;

г) а), б), в).

3. Розподіл витрат на постійні (непропорційні) і змінні (пропорційні) проводиться з метою:

а) визначення точки беззбитковості;

б) розрахунку фонду оплати праці працівників;

в) визначення виробничих запасів.

4. Виручка, отримана від реалізації продукції, перевищує суму прибутку від реалізації:

а) на величину собівартості продукції;

б) на величину комерційних витрат (по збуту);

в) на величину змінних витрат у собівартості продукції.

5. Як визначається рентабельність продукції:

а) відношенням прибутку до вартості основних фондів і нормованих оборотних коштів;

б) відношенням прибутку до обсягу реалізованої продукції;

в) відношенням прибутку до собівартості продукції.

6. Витрати і прибуток торгуючих організацій включаються:

а) в оптову ціну підприємства;

б) роздрібну ціну;

в) оптову ціну промисловості.

Завдання 1.Визначити собівартість і зниження витрат на виробництво продукції в плановому періоді.

Початкові дані: Завод виробляє побутову техніку для підприємств громадського харчування. У 2008 р випуск продукції склав 2000 комплектів, собівартість продукції - 4 млрд руб., В тому числі постійні витрати - 2,2 млрд руб. У 2009 р заплановано збільшення випуску продукції на 20%.

 Методичні вказівки: За ступенем залежності від зміни обсягу виробництва витрати поділяються на умовно-змінні і умовно-постійні. Умовно-змінні витрати змінюються прямо-пропорційно зростанню обсягу виробництва (сировина, основні матеріали, витрата палива, енергії на технологічні цілі і т. Д.). Умовно-постійні витрати при зміні обсягу виробництва істотно не змінюються (витрати на освітлення, опалення, амортизація будівель і споруд і т. П.).

Собівартість продукції (С) включає постійні (ПВІ) і змінні (ПІ) витрати:

С = ПВІ + ПІ

Собівартість з урахуванням зростання обсягу виробництва в) включає постійні витрати (ПВІ) і змінні витрати, які знаходяться в пропорційній залежності від зростання обсягу виробництва ():

,

де Ив - Індекс зростання обсягу виробництва.

економія витрат (Е) являє собою різницю між показниками питомої собівартості в звітному едо) і плановому едпл) періодах:

Е = Седо - Седпл

Завдання 2.  Визначити, яка кількість продукції потрібно продати, щоб досягти рівня беззбитковості (всі витрати покриті, прибутку немає).

Початкові дані: Акціонерне товариство виробляє комплекти меблів при постійних витратах на весь обсяг випуску 120 000 тис. Руб. Внесок в покриття на одиницю продукції - 20 тис. Руб.

Методичні вказівки: Обсяг продукції в точці беззбитковості:

,

де ВП - Внесок в покриття.

Завдання 3.Порівняти рентабельність продукції за три квартали.

Вихідні дані представлені в таблиці:

 квартал  Випускпродукціі, шт. (В)  Ціна заедініцупродукціі, руб. (Цод)  Себестоімостьедініципродукціі, руб.од)

Методичні вказівки: рентабельність продукції п) визначається як відношення прибутку від реалізації р) до собівартості продукції (С):

Прибуток від реалізації р) дорівнює виручці р) мінус собівартість (С):

Пр = Вр - С

Собівартість продукції (С):

виручка р):

Завдання 4.Визначити можливий рівень ціни виробника за один комплект спортивного одягу.

Початкові дані: Структура собівартості по статтям калькуляції в розрахунку на 100 комплектів виробів представлена ??в таблиці:

 1. Сировина і основні матеріали, руб.  
 -Текстиль для верху одягу
 - Текстиль для підкладки
 - Металеві деталі
 - шнурівка
 2. Допоміжні матеріали, руб.
 3. Паливо і електроенергія на технологічні цілі, руб.
 4. Оплата праці виробничих робітників, руб.
 5. Нарахування на оплату праці,%
 6. Витрати по утриманню та експлуатації обладнання,% (до витрат з оплати праці виробничих робітників)
 7. Загальновиробничі витрати,% (до витрат з оплати трудапроізводственних робочих)
 8. Загальногосподарські витрати,% (до витрат з оплати трудапроізводственних робочих)
 9. Витрати на упаковку,% (до виробничої собівартості)
 10. Транспортні витрати,% (до виробничої собівартості)  0,3
 11. Рівень рентабельності продукції,%

Методичні вказівки: Витрати на сировину і матеріали представлені в розшифрованому вигляді, їх треба скласти, щоб отримати суму витрат на сировину і основні матеріали.

Повна собівартість - це виробнича собівартість плюс комерційні витрати.

Комерційні витрати (на упаковку і транспортні) визначаються у відсотках до виробничої собівартості. Ціна виробника одного комплекту спортивного одягу (Ц):

,

де Рп - Рентабельність продукції, розрахована за формулою:

Завдання 5. Собівартість річного випуску продукції становить 2 млн руб., В тому числі постійні витрати становлять 0, 5 млн руб., Випуск продукції становить 1000 т. Планується збільшити випуск продукції до 1500 т. Визначити річну собівартість випуску продукції, собівартість 1 т продукції і відсоток її зниження.

Завдання 6. Витрати на сировину і матеріали за 1 т складають 500 руб. Собівартість 1 т продукції складає 700 руб. Визначити нову собівартість продукції і відсоток її зниження, якщо норма витрат сировини знижується на 3%, а оптова ціна на 5%.

завдання 7. Собівартість одиниці продукції 2000 руб. за 1 т, в тому числі ЗП становить 500 руб. / т. Визначити відсоток зниження собівартості продукції, якщо продуктивність праці збільшиться на 15%, а середня заробітна плата збільшиться на 5%.

Завдання 8. Визначити собівартість 1 т продукції в базовому та плановому періоді і відсоток зниження собівартості, виходячи з наступних даних:

 показники  Звіт за 2010 р  План на 2011 р
 ВП, т
 Ч, чол.
 ЗП (в місяць одного робочого), руб.
 Собівартість річного випуску продукції, млн руб.    _

Завдання 9. Собівартість одиниці продукції 2000 руб. за 1 т, в тому числі постійні витрати 700 руб. за 1 т. Визначити нову собівартість, якщо випуск продукції збільшитися від 150 до 250 т, а постійні витрати збільшаться на 15%.

Завдання 10. Дано такі показники:

 показники  Звіт за 2010 р  План на 2011 р
 ВП, т
 Ч, чол.
 ЗП (в місяць одного робочого), руб.
 Собівартість річного випуску продукції, млн руб.    _
 Собівартість постійних витрат, млн руб. / Рік    

Визначити відсоток зниження собівартості і планову собівартість.Рентабельність: основні групи, показники | Інвестиції: сутність, класифікація

ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ) і їх організаційно-правовиеформи. | Витрати виробництва: поняття, основні класифікації | Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції | Співвідношення «обсяг-витрати-прибуток», або точка беззбитковості | Прибуток підприємства: характеристика, види | Інвестиції в основний капітал: напрямки використання, структура, джерела та методи фінансування | Інвестиційний проект, критерії оцінки та методи розрахунку його ефективності | Показники ефективності інвестиційного проекту | РЕСУРСИ - ВИТРАТИ - РЕЗУЛЬТАТ | Виберіть правильну відповідь |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати