На головну

Викладач, відповідальний за розробку тестів - Каіргаліева Г. з.

  1. IV. Виконання тестових завдань
  2. IV. тестові завдання
  3. IV. тестові завдання
  4. VII. Тестові завдання для самопідготовки.
  5. VII. Тестові завдання для самопідготовки.
  6. VII. Тестові завдання для самопідготовки.
  7. VII. Тестові завдання для самопідготовки.

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати
 № п / п  Ур. складність  питання  розділ теми  Відповісти) правильний  Відповідь В)  Відповідь С)  Відповідь D)  Відповідь Е)
 Хто вперше ввів в науку поняття «екологія»?  1,1  Геккель  Зюсс  Одум  Гумбольдт  Реймерс
 Предметом вивчення екології є  1,2  сукупність або структура зв'язків між організмами і середовищем  вивчення механиз-мов руйнування біосфери  рівні організації життя  механізм круго-ворота речовин, взаємини між організмами  види рослин, тварин, мікроорганізмів, фактори їх розподілу
 Вивчення механізмів руйнування біосфери, способи попереджено-ня цього процесу і розробляє принципи раціонального природокористування  1,2  прикладна екологія  біологічна екологія  промислова екологія  соціальна екологія  інженерна екологія
 Перерахуйте методи екологічних досліджень  1,2  екосистемний, вивчення спільнот, популяційний, вивчення середовища існування, еволюційного-ний, історичний  еволюційний, історичний  екосистемний, вивчення спільнот, популяційний  польовий, лабораторний  популяційний, вивчення середовища існування, Евола-ційний, історичний
 Що є об'єктом дослідження при екосистемному методі?  1,2  круговорот речовин, зв'язку живих організмів між собою і з ОС, ланцюги харчування  ланцюга харчування, чисельність популяції  механізм круго-ворота речовин, взаємини між організмами  кількісні та якісні характеристики спільнот  зв'язку живих організмів між собою і з навколишнім-щей середовищем
 При вивченні спільнот досліджують ...  1,2  види рослин, тварин, мікроорганізмів, фактори їх розподілу  ланцюга харчування, чисельність популяції  біотичні компоненти екосистеми, фактори о. с.  народжуваність, виживаність, чисельність видів  джерела забруднення екосистем
 У популяційних методах вивчають ...  1,3  народжуваність, виживаність, чисельність видів; моделі зростання та самопідтримки видів  біотичні компоненти екосистеми, фактори о. с.  механізм круго-ворота речовин, взаємини між організмами  кількісні та якісні характеристики спільнот  рівні організації життя
 При вивченні местообитании об'єктом є ...  1,3  біотичні компо-ненти екосистеми, фактори о. с.  ланцюга харчування, чисельність популяції  механізм круго-ворота речовин  розподіл живих організмів  адаптація живих організмів
 Тіла і явища, з якими організм вступає в прямі або непрямі взаємини ...  2,1  середовище проживання  фактори середовища  природні ресурси  адаптація  симбіоз
 Типи довкілля  2,1  водне середовище; наземно -Повітряний середовище; грунтова середовище; тіло і інші організми  наземно-повітряне середовище; Ґрунтове середовище  грунтова середовище; тіло і інші організми  водне середовище; наземно-повітряне середовище  грунтова середовище; водне середовище;
 Просторово обмежена сукупність умов середовища, що забезпечує весь цикл розвитку і розмноження особин одного виду  2,1  місцепроживання  умови життя  фактори середовища  природні ресурси  адаптація
 Сукупність необхідних для організму елементів середовища, з якими він знаходиться в нерозривній єдності і без яких існувати не може.  2,1  умови життя  фактори середовища  природні ресурси  адаптація  місцепроживання
 Елемент (умови) середовища, здатний вплинути на живий організм ...  2,2  фактор  середовище проживання  природні ресурси  адаптація  симбіоз
 Що називається екологічним фактором?  2,2  всі елементи середовища, які впливають на живі організми  комплекс усло-вий воздейс-ційних на живий організм  середовище проживання  мінливість, спадковість, природний добір  вплив температури повітря на життєдіяльність організмів
 Хто сформулював поняття клімату, як фактор  2,2  Н. Реймерс  Е. Геккель  Е. Зюсс  Одум  Н. Гумбольдт
 Одним з важливих чинників що впливають на розподіл організмів є  2,2  клімат  рельєф  умови життя  погода  середовище проживання
 За просторової поширеною-нення розрізняють типи клімату  2,2  макро-, мезо-, мікроклімат  повітряний, мега клімат  повітряний  всі відповіді вірні  мікроклімат, биоклимат
 Вкажіть тип клімату великих просторів, географічних зон  2,2  макрокліматом  повітряний, мега клімат  мезоклімат  мікроклімат  мікроклімат, биоклимат
 Вкажіть тип клімату схилу гори, ліси, морських і океанічних островів  2,2  мезоклімат  повітряний, мега клімат  макрокліматом  мікроклімат, биоклимат  мікроклімат
 Вкажіть тип клімату печери, нори, теплиці  2,2  мікроклімат  мезоклімат  макро-, мезо-, мікроклімат  макрокліматом  мікроклімат, биоклимат
 Рівномірне чергування в часі будь-яких станів організму називається  2,3  біологічним ритмом  метаболізм  фотопериодизм  адаптація  саморегуляція
 Типи біологічних ритмів  2,3  зовнішні, внутрішні  фізичні, хімічні  біологічні, внутрішні  зовнішні, хімічні  фізичні, внутрішні
 Як називається сукупність всіх реакцій синтезу і розпаду відбуваються в організмі?  2,3  метаболізм  біологічним ритмом  анаболизм  адаптація  саморегуляція
 Види адаптивних біологічних ритмів  2,3  добові, припливно-відливних, сезонні  зовнішні, внутрішні  біологічні, внутрішні  зовнішні, хімічні  тимчасові, відливні
 Ритмічні зміни морфологічних, біохімічних і фізичних властивостей і функцій організмів під впливом чергування і тривалості освітлення отримали назву  2,3  фотопериодизм  біологічний ритм  метаболізм  анаболизм  адаптація
 Здатність живих організмів реагувати на довжину дня отримала назву  2,3  фотоперіодичною реакції  біологічний ритм  метаболізм  адаптація  фотосинтетична діяльність
 Типи факторів по тяжкості для організмів кінцевого результату впливу:  2,4  лимитирующий, екстремальний, сублетальні, летальний  антропогенний, природний  первинний, вторинний  сублетальні, летальний  лимитирующий, екстремальний
 Тип чинників по середах виникнення  2,2  атмосферне, вод-ний, едафіческіе, екосистемний, біосферний  екосистемний, біосферний  атмосферне, водний, едафіческіе  едафіческіе, екосистемний  сублетальні, летальний
 Значення фактора створюють сприятливі умови для життєдіяльності організму ...  2,4  оптимальні  максимальні  реальні  адаптовані  сприятливі
 Фактори, що визначають фізико-механічні особливості грунту  2,4  едафіческіе  екологічні  хімічні  антропогенні  абіотичні
 Вплив солоності води на організм - це фактор  2,4  хімічний  екологічний  фізичний  антропогенний  едафіческіе
 Вплив температури повітря на життєдіяльність організмів - це фактор  2,4  фізичний  екологічний  хімічний  антропогенний  едафіческіе
 Вся сукупність факторів неорганічного середовища - це чинники  2,4  абіотичні  екологічні  хімічні  фізичні  едафіческіе
 Ким і коли введений термін «екологічна ніша»?  2,4  Дж. Гріннелл в 1928р  Ч. Дарвін в 1955р  І. Вернадського в 1878г  Е. Зюсс в 1898  Сукачова в 1916р
 Фактор, рівень якого наближається до меж витривалості організму, називається:  лімітуючим  екстраординарним  оптимальним  фатальним  мінімальним
 Рослинні організми здатні засвоювати (асимілювати) світлову енергію Сонця, тому їх ще називають  фотоавтотрофамі  автотрофами  гетеротрофами  хемотрофов  хемотрофи
 Найбільша частка забруднень, особливо в містах, доводиться натакой галузі господарства, як:  транспорт  виробництва олівців  ткацькі фабрики  хлібозаводи  харчові виробництва
 Послідовні зміни складу різних видів в екосистемі в процесі її розвитку називається:  сукцесій  генезисом  метаморфозою  депутацією  рефлксом
 Перевернута піраміда біомаси виникає в тому випадку, коли:  низькі трофічні рівні мають менші щільність ібіомассу, ніж високі рівні  високі трофічні рівні мають менші щільність і біомасу, ніж низькі рівні  і низькі і високі рівні організації мають однакову щільність і рівну біомасу  низькі трофічні рівні мають велику щільність ібіомассу, ніж високі  низькі
 Екологія - це наука, що вивчає ....  взаємини організмів з ОС проживання (в т. ч. різноманіття взаємозв'язків їх з іншими організмами їх спільнотами)  вплив забруднень на навколишнє середовище  вплив забруднень на здоров'я людини  вплив діяльності людини на навколишнє середовище  забруднення проізвосдтвом
 Які з абіотичних факторів (1-мінерали; 2-світло; 3-азот; 4-кисень) лімітують поширення життя в океані, але зазвичай не лімітують поширення життя на суші?  2, 4  1, 3  1, 4  2, 3  1, 2
 Найбільш швидко в великих промислових містах через зазагрязненія середовища йде зростання таких захворювань, як:  легеневі захворювання і захворювання верхніх дихальних шляхів  захворювання шкіри і середнього вуха  захворювання суглобів і кісток  захворювання шлунково-кишкового тракту  серцево-судинні захворювання
 Екосистему, яка використовує хімічну енергію, одержувану оторганіческіх речовин, називають:  хемоавтотрофні  гетеротрофною  автотрофной  оліготрофні  факультативними
 Вторинну біологічну продукцію в екосистемах створюють:  консументи і редуценти  хемотрофи  автотрофи  продуценти (фототрофи  редуценти
 Охоронювані території, де не дозволена господарська діяльність, але допускається організований відпочинок, лов риби поліцензіям і ін., Називаються:  національними парками  заповідникам  мисливського господарства  пам'ятниками природи  закзнікамі
 Головний екологічний фактор, на який реагують організми в своїх річних циклах:  співвідношення дня і ночі  співвідношення тепла і холоду  співвідношення сухості і вологості  співвідношення високого і низького атмосферного тиску  немає правильної відповіді
 Домінантними видами в біоценозі називаються:  наймасовіші види  найвищі рослини і великі тварини  самі швидко розмножуються види  найстійкіші до впливу зовнішнього середовища види  немає правильної відповіді
 Для восстанавленія ялинових лісів після суцільної рубки потрібно не менше:  100 - 110 років  25 років  10 - 15 років  300 - 400 років  350 - 500 років
 Перший екологічний криза була пов'язана з:  зростанням чисельності людей і винищенням багатьох доступних видів тварин  опустелюванням великих площ Землі  різкою зміною клімату в місцях проживання людини  прискореним розселенням людей по Землі  немає правильної відповіді
 Щодо однорідне по абіотичних факторів средипространство, зайняте биоценозам, називається:  біотоп  екосистемою  биотой  Екотон  немає правильної відповіді
 Один з антропогенних криз був викликаний:  масовим знищенням великих тварин в результаті перепромисла  погіршенням якості питної води близько 1 тис. років тому  ослабленням сонячної радіації  зміною клімату 10 тис. років тому  всіма перерахованими факторами
 Комплекс природних тіл і явищ, з якими організм знаходиться в прямих або непрямих взаєминах називається:  середовищем  екосистемою  фактором  спектром  ареалом
 Водні організми, що існують лише при досить високомнасищеніі води киснем, відносять до екологічної групи:  оксіфілов  евріоксібіонтов  евригалінних організмів  гідробіонтів  Немає правильної відповіді
 За терпимості до температурних коливань серед гідробіонтів, у порівнянні з мешканцями наземно-повітряного середовища, в великій мірі поширена:  стенотермним  гомойотермним  Еврітермние  пойкілотермним  Немає правильної відповіді
 За правилом Бергмана:  більші розміри тіла у гомойотермних тварин характерні для холодних областей  виступаючі частини тіла (вушні раковини, кінцівки, хвіст та ін у гомойотермних тварин збільшуються від півночі до півдня  особини популяцій в північних районах мають відносно більшу масу серця в порівнянні з особинами південних місць існування  видове різноманіття у міру руху від полюса до екватора  немає правильної відповіді
 Сукупність тварин організмів, що мешкають на дні або в грунті водойм, називається:  зообентосом  зоопланктоном  Нектоном  фітобентос  немає правильної відповіді
 Спільне існування і взаємини організмів різних видів, зазвичай не пов'язаних між собою прямими трофічними відносинами, називається:  Квартіранство  паразитизмом  конкуренцією  гомеостазом  немає правильної відповіді
 Екологія - наука, що вивчає:  взаємини організмів з ОС (в т. ч. різноманіття взаємозв'язків їх з іншими організмами їх спільнотами)  вплив забруднень на навколишнє середовище  вплив забруднень на здоров'я людини  вплив діяльності людини на навколишнє середовище  немає правильної відповіді
 Популяція - це:  група організмів одного виду, що займає певний простір і функціонує як частина біотичного співтовариства  група організмів різних видів, що займає певний простір і функціонує як частина біотичного співтовариства  сукупність особин, що функціонують як частина біотичного співтовариства  сукупність особин однієї родини, які контролюють певний простір і функціонують як частина біотіческогосообщества  немає правильної відповіді
 Які з біотичних факторів (1-мінерали; 2-світло; 3-азот; 4-кисень) лімітують поширення життя в океані, але зазвичай не лімітують поширення життя на суші?  1, 3  1, 4  2, 3  2, 4  2,1
 Безхребетні різних видів поселяються в норах гризунів, знаходячи там сприятливі для себе умови і не будучи при цьому паразитами господаря нори. Це явище називається:  Квартіранство  симпатрія  Протокооперація  акліматизацією  паразитизмом
 Деякі гриби ростуть на коренях певних дерев. Такойтіп взаємин називається:  паразитизмом  комменсализмом  симбіозом  сапрофітізмом  немає правильної відповіді
 Прикладом міжвидовий конкуренції є взаємини між:  рудими і чорними тарганами  вовками в зграї  організмом-господарем і паразитичними черв'яками  гризунами і лисицями  немає правильної відповіді
 Найбільша кількість гумусу містять грунту:  чорноземні  підзолисті  суглинки  сірі лісові  немає правильної відповіді
 Канцерогенами називають речовини, що викликають:  ракові захворювання  алергічне захворювання  хронічне отруєння  інфекційні захворювання  захворювання легенів
 Під поняттям «міський ландшафт» мається на увазі:  поєднання жител, міської інфраструктури та зелених насаджень  сукупність будівель, доріг, транспорту, міських комунікацій  зелені насадження, парки, сквери  сукупність промислових підприємств міста  немає правильної відповіді
 Комахи, дорослі особини яких ведуть вільний спосіб життя, а личинки розвиваються в тілі господаря, харчуючись його тканинами, називаються:  паразітоіди  мікропаразитами  макропаразітамі  симбионтами  немає правильної відповіді
 Найважливіша властивість екологічних систем, що виявляється в тому, що всі різноманітні мешканці таких систем існують спільно, не знищуючи повністю один одного, а лише обмежуючи чисельність особин кожного виду певним рівнем, - це:  саморегуляція  стійкість  самовідновлення  пристосованість  немає правильної відповіді
 Живі організми, що зустрічаються лише в одному з регіоновЗемлі, часто ізольовано від інших регіонів і більше ніде невстречающіеся, називаються:  ендеміками  стенобіонтам  олігобіонтамі  едіфікаторамі  Немає правильної відповіді
 Геологічна оболонка Землі, населення живими організмами, називається:  біосфера  стартосфера  атмосфера  гідгосфера  немає правильної відповіді
 Речовини, отримані в результаті штучного синтезу (відсутні в природі і зазвичай шкідливі для здоров'я людини та інших живих організмів), називаються:  ксенобіотиками  кріогенних  сидератами  мутагенами  немає правильної відповіді
 Система життєзабезпечення Землі включає кілька важнейшіхсфер, людина є частиною тієї з них, яку еколог називає:  біосферою  літосферою  географічною оболонкою  гидросферой  немає правильної відповіді
 Жива речовина біосфери утворено сукупністю особин  всіх організмів, що населяють біосферу, включаючи людину  всіх видів тварин, включаючи людину  всіх видів рослин і тварин  всіх видів рослин, включаючи людину  немає правильної відповіді
 Видове різноманіття в процесі саморозвитку екосистеми:  збільшується  не змінюється  різко зменшується  пульсує  немає правильної відповіді
 Біологічний круговорот речовин є:  обмін речовиною і енергією між різними компонентами біосфери, який зумовлений життєдіяльністю різноманіття видів живих істот і носить циклічний характер  обмін речовиною і енергією між різними компонентами біосфери, який обумовлений приливами і відливами  обмін речовиною і енергією між різними компонентами біосфери, який обумовлений діяльністю тварин  обмін речовиною і енергією між різними компонентами біосфери, який обумовлений діяльністю бактерій  немає правильної відповіді
 Передача енергії в екосистемі відбувається послідовно:  від продуцентів через консументов до редуцентам  від редуцентов через продуцентів до консументів  від консументів через редуцентов до продуцентів  від продуцентів через автотрофов до редуцентам  немає правильної відповіді
 Ритмічність життєвих процесів живих систем, обусловленнаяцікліческімі змінами у навколишньому середовищі. Отримала назву:  зовнішньої  ендогенної  мезотрофний  цірканной  немає правильної відповіді
 Вертикальне поширення ґрунтових організмів відносяться до різних екологічних груп, в першу чергу залежить від:  розміру ґрунтових частинок  радіоактивності грунту  освітленості поверхні грунту  температури поверхні грунту  немає правильної відповіді
 Вкажіть, хто і коли ввів термін «природокористування»  Ю. н. Куражсковскій  К. маркс  Н. ф. Реймерс  М. д. Лемешев  В. і. Вернадський
 Як називається частина природних ресурсів, яка може бути реально залучена в господарську діяльність при даних технічних і соціально-економічних можливостях суспільства з умовою збереження середовища життя людини?  Природно -ресурсний потенціал  біосфера  тропосфера  Мінеральні корисні копалини  Немає правильної відповіді
 Назвіть автора вчення про ноосферу?  В. і. Вернадський  М. в. Ломоносов  Д. і. Менделєєв  В. а. Анучин  М. д. Лемешев
 Хто вперше ввів у науковий обіг термін «Геосистема»  В. б. Сочава  В. і. Вернадський  М. в. Ломоносов  Д. і. Менделєєв  М. д. Лемешев
 Вкажіть правильний варіант відповіді: Людина є частиною ...  біосфери  гідросфери  тропосфера  Техносфера  літосфера
 Сталий розвиток - це ....  Розвиток, яке забезпечує постійне відтворення  Промисловий розвиток зі стійкими темпами зростання протягом кількох останніх років  Збереження таких темпів приросту населення  Сукупність абіотичних факторів середовища  Сукупність усіх факторів середовища
 Вкажіть вірне визначення поняття «канцерогени»  Це хімічні речовини, що викликають злоякісні новоутворення  Це складова частина азотних добрив  Це засоби хімічного захисту рослин  Це добрива, застосовувані в сільському господарстві  Токсичні речовини, здатні утворювати канцерогенні речовини в організмі людини
 Вкажіть вид особливо території, про який йде мова в наступному визначенні: «Режим використання цих територій повністю виключає і відвідування; вони знаходяться під захистом закону; в них є спеціальні служби, що несуть функції охорони »  заповідник  заказник  Національний парк  Пам'ятки природи  Немає правильної відповіді
 Вчення про біосферу було розроблене  В. Сукачова  В. Вернадським  Ю. куражковскій  С. Струміліним  Н. федоренко
 Паливно-енергетичні ресурси за своїм походженням є  біогенною речовиною  біокосні речовиною  радіоактивною речовиною  природним речовиною  Немає правильної відповіді
 Вкажіть вірне визначення поняття «ландшафт»  Це загальний вигляд місцевості  Це вид сільськогосподарських угідь  Це вид рекреаційних угідь  Це вид рекультивації земель  Це території порушені людиною
 Вкажіть поняття, якому відповідав би це визначення: «Негативні зміни функцій і складу компонентів екосистеми в результаті внесеного впливу, що призводить до порушення традиційної господарської діяльності, значного підвищення захворюваності людини, масову загибель тварин організмів»  екологічне лихо  Екологічний ризик  екологічна криза  Екологічна катастрофа  Немає правильної відповіді
 Вкажіть вірна назва екологічної ситуації за наведеними нижче ознаками: «Це потенційно оборотна ситуація, що виникає в природних екосистемах у результаті порушення рівноваги під впливом стихійних природних або антропогенних факторів»    екологічна криза  екологічна рівновага  екологічна аварія  екологічне лихо  Екологічна катастрофа
 Виділіть два класифікаційних ознаки, що характеризують водні ресурси:  відновлювані  невідновних  вичерпні  неічерпаеимие  Немає правильної відповіді
 За яким критерієм ресурси поділяють на категорії «реальні» і «потенційні»  За технічними можливостями експлуатації  За характером торгівлі природним сировиною  За економічним можливостям відшкодування  За величиною запасів і господарської значущості  За ступенем вивченості
 Вкажіть вичерпні природні ресурси  Сланці, торф, вугілля, руди кольорових металів, біологічні  Торф, ресурси атмосферного повітря  Енергія вітру, агрокліматичні  Енергія сонця  Всі відповіді вірні
 Вкажіть, яку частину (%) від водних ресурсів Землі становлять підземні води?  0,5-1  менш 0,5  10-20  більше 20  1-10
 Яку частку (%) від водних ресурсів Землі становить обсяг води у всіх озерах, річках, болотах, в атмосфері і живих організмах?  менше 1  1-5  5-10  10-20  більше 20
 Вкажіть, формою якого виду забруднення є забруднення, пов'язане з масовим розмноженням мікроорганізмів, патогенних для людини, тварин?  Це форма біологічного забруднення  Це форма фізичного забруднення  Це форма хімічного забруднення  Це форма механічного забруднення  Немає правильної відповіді
 Серед форм біологічного забруднення до особливо небезпечних відносять:  мікробіологічне  механічне  хімічне  антропогенний  Немає правильної відповіді
 Забруднення диоксидина є забрудненням  хімічним  механічним  фізичним  біологічним  Немає правильної відповіді
 Контроль за використанням надр здійснюють  Міністерство природних ресурсів РК  Державний Комітет з охорони навколишнього середовища  Регіональні органи виконавчої влади  Всі відповіді вірні  Немає правильної відповіді
 Стан атмосферного повітря пов'язане з діяльністю практично всіх галузей господарства. Основним джерелом забруднення атмосфери бензопіреном є:  енергетичне господарство  Хімічне виробництво  Сільське господарство  Кольорова металургія  Немає правильної відповіді
 Виділіть серед перелічених нижче процесів методи очищення газових викидів  Адсорбція, спалювання, фільтрація  аеробні процеси  коагуляція  флотація  Немає правильної відповіді
 Вкажіть, галузі промисловості, що дають максимальні викиди шкідливих речовин в атмосферу?  Електроенергетика, паливна промисловість, чорна металургія  лісовий комплекс  Кольорова металургія  Хімія і нафтохімія  Немає правильної відповіді
 Термін «Рекультивація» означає:  Процес штучного відновлення порушених земель  Тільки обводнення посушливих земель  Місце, де на високому рівні забезпечується відпочинок людей  Немає правильної відповіді  Всі відповіді вірні
 У структурі викидів в атмосферне повітря підприємств теплоенергетики основною складовою є?  Диоксид сірки  пил  оксиди азоту  Окис вуглецю  Немає правильної відповіді
 Основними джерелами забруднення природного середовища в енергетичному господарстві є діяльність:  теплових електростанцій  гідроелектростанцій  атомних електростанцій  нафтохімічних виробництв  Немає правильної відповіді
 Найбільш небезпечним для здоров'я людини вважається?  Забруднення атмосферного повітря  Забруднення водного середовища  Забруднення грунту  Немає правильної відповіді  Всі відповіді вірні
 Основним джерелом парникових газів є:  енергетичне господарство  Сільське господарство  Виробництво хімічних продуктів  Деревопереаботкі  Комунальне господарство
 По агрегатному стані забруднювачі повітря поділяються на ...  пилу, тумани і газопарообразние домішки  тумани  гази  пилу  пари
 До енергетичних (параметричних) забруднень відносять  теплові, акустичні, електромагнітні та іонізуючі випромінювання, випромінювання оптичного діапазону  хімічні і біологічні  електромагнітні та іонізуючі  механічні, хімічні та біологічні забруднення  акустичні, електромагнітні
 До матеріально-енергетичним забруднень відносять  радіонукліди  електромагнітні та іонізуючі  механічні, хімічні  хімічні і біологічні  акустичні, електромагнітні
 Часткова або повна втрата кількісних характеристик запасів природних ресурсів;  виснаження природних ресурсів  екологічна криза  втрата  деградація  збиток
 Домішки, обумовлені природними процесами  природні  антропогенні  канцерогенні  токсичні  біологічні
 Основними джерелами антропогенних аерозольних забруднень повітря є  ТЕС  АЕС  ГЕС  Автомобілі  Людина
 Надходження в ОС забруднюючих речовин, радіоактивних матеріалів, відходів виробництва і споживання, а також вплив на навколишнє середовище шуму, вібрацій, магнітних полів та інших шкідливих фізичних впливів;  забруднення навколишнього середовища  викиди  відходи  вплив  втручання
 Сукупність властивостей атмосфери, що визначають ступінь впливу фізичних, хімічних і біологічних факторів на людей, рослинний і тваринний світ, а також на матеріали, конструкції і ОС в цілому  якість атмосфери  критерій атмосфери  ступінь забрудненості  властивості атмосфери  чинники атмосфери
 Використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів  утилізація  переробка  поховання  консервування  закопування
 Складування відходів в місцях, спеціально встановлених для їх безпечного зберігання протягом необмеженого терміну;  поховання  консервування  переробка  закопування  утилізація
 Сукупність природних і штучних об'єктів, включаючи атмосферне повітря, озоновий шар Землі, поверхневі і підземні води, землі, надра, тваринний і рослинний світ, а також клімат в їх взаємодії  довкілля  екологічна безпека  екологічний моніторинг  екологічний аспект  екополітика
 Система державних та громадських заходів, спрямованих на збереження і відновлення навколишнього середовища, запобігання негативного впливу господарської та іншої діяльності на ОС і ліквідацію її наслідків;  охорона навколишнього середовища  екологічний моніторинг  екологічний аспект  захист природи  екологічна безпека
 Сукупність державних і громадських заходів, спрямованих на збереження атмосфери, рослинності і тваринного світу, грунтів, вод і земних надр  охорона природи  екологічна безпека  екологічна політика  екологічний моніторинг  охорона праці
 Всі антропогенні фактори, що негативно впливали на навколишнє середовище, підрозділяють на  механічні, хімічні, фізичні (енергетичні) біологічні  хімічні, фізичні  фізичні (енергетичні) біологічні  біологічні  механічні, хімічні
 До механічних факторів відносять  пилові частинки в атмосферному повітрі, тверді частинки і різноманітні предмети у воді та грунті  вібрація, шум, ультразвук, іонізуючі випромінювання  види мікроорганізмів  ультразвук, іонізуючі випромінювання  різноманітні предмети у воді та грунті
 Фізичні фактори - це  теплота, вібрація, шум, ультразвук, іонізуючі випромінювання, електромагнітні поля  ультразвук, іонізуючі випромінювання  частинки в атмосферному повітрі, тверді частинки і різноманітні предмети  різноманітні предмети у воді та грунті  види мікроорганізмів
 До біологічних факторів відносять  види мікроорганізмів  ультразвук, іонізуючі випромінювання  вібрація, шум, ультразвук, іонізуючі випромінювання, електромагнітні поля  різноманітні предмети у воді та грунті  частинки в атмосферному повітрі, тверді частинки
 Стічні води класифікують на  господарсько-побутові, атмосферні (або зливові) та промислові  забруднені  чисті  побутові  зливові
 Стічні води, результат стоку опадів з певних територій  атмосферні  чисті  господарсько-побутові  промислові  побутові
 Стічні води утворилися в результаті водоспоживання в різних технологічних процесах.  промислові  атмосферні  госп-побутові  побутові  забруднені
 Біоценологія - це наука, яка ...  вивчає стан окремих спільнот тварин, рослин і мікроорганізмів  вивчає систему взаємозв'язків між окремими організмами  вивчає стан популяції в навколишньому середовищі  вивчає відносини організмів між собою і з навколишнім їх середовищем  вивчає динаміка чисельності популяцій
 Які проблеми з перерахованих відносяться до глобальних екологічних проблем?  збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері, руйнування озонового шару  проблема, пов'язана з Чебоксарської ГЕС  величезна площа, яку займає відвалами шлаків і золи  проблема використання хімічних засобів в сільському господарстві  проблема шумового забруднення
 Бентос - це організми, що мешкають ...  на дні водойм  в товщі води  в зоні припливів і відливів  в грунті  в повітрі
 Орієнтація ґрунтових тварин відбувається за допомогою органів ...  дотику і нюху  зору  електричних  слуху  смакових
 На Землі існують 4 середовища життя. Де вони перераховані в порядку їх послідовного освоєння в ході еволюції?  водна, ґрунтова, наземно-повітряна, внутріорганізменних  внутріорганізменних, наземна, ґрунтова, повітряна  повітряна, водна, наземно- грунтова  повітряна, водна, наземна, грунтова  водна, внутріорганізменних, грунтова
 Грунт являє собою трифазну систему, що складається з ...  вільної вологи з твердими частинками і повітрям;  слабо твердих частинок, які оточені повітрям і водою;  гумусу з зваженими твердими частинками і вологою;  повітряної, водної та твердої фаз в рівній пропорції;  всіх перерахованих
 Живимречовиною Землі В. І. Вернадський називав всю масу:  живих організмів всіх видів;  рослин і тварин всіх видів;  наземних і ґрунтових тварин;  живих організмів всіх видів без бактерій і грибів;  всіх живих організмів крім тварин
 До чого призводить надходження у водойму значної кількості біогенних елементів - азоту, фосфору у вигляді добрив, миючих засобів?  евтрофікації  заболочування  затоплення  осушенню  обміління
 У водойми постраждалі від кислотних дощів, в нове життя можуть вдихнути:  невелика кількість фосфатних добриві  риби  молюски  ці водойми неможливо врятувати  бактерії
 Ким був введений термін «кислотні дощі»  Р. Смітом  Е. Геккель  Е. Зюсом  Вернадським  Сукачова
 До яких речовин відносяться торф, вугілля, нафта?  біогенних  хімічним  Важкі метали  гази  неорганічні речовини
 Розсіяне в атмосфері речовина, що не міститься в її постійному складі?  домішка  емульсія  вода  пісок  суспензія
 Для наукової оцінки якості ОС розроблені?  Стандарти якості ОС  всі перераховані  Ліміти і ліцензії  моніторинг якості  Квоти на забруднення
 Максимальна концентрація, віднесена до певного періоду осереднення, яка не робить ні прямого, ні шкідливого непрямого впливу на людину і санітарно - гігієнічні умови життя?  ГДК  ПДВ  ПДС  ПДУ  ВДВ
 Руйнівниками озону є:  хлор фтор вуглеці (ХФУ)  азотні ангідриди  Фосген і дифосгену  диметиловий ефір  сірководень
 Стратосферний озоновий шар захищає людей і живу природу від:  ультрафіолетового і м'якого рентгенівського випромінювання  радіоактивного випромінювання  рентгенівського випромінювання  інфрачервоного випромінювання  метеоритів
 Скільки відсотків від загального обсягу гідросфери складають підземні води?  1.69  23.4  96.53  50.9
 Тіла, які є результатом спільної діяльності живих організмів і геологічних процесів;  биокосное речовина  біогенну речовину  жива речовина  відсталу речовину  радіоактивну речовину
 Програма ООН з навколишнього середовища.  ЮНЕП  ВООЗ  ЮНЕСКО  ФАО  МАГАТЕ
 З яких шарів складається атмосфера  Стратосфера, тропосфера, іоносфера  Літосфера, педосфера  Педосфера, гідросфера.  Біосфера, ноосфера.  Гідросфера, іоносфера
 Компоненти природного середовища, які використовуються в господарській діяльності людини.    Природні ресурси  Трудові ресурси  Земельні ресурси  Водні ресурси  повітряні ресурси
 Унікальні, невідтворювані природні об'єкти, що мають наукову, екологічну, культурну цінність.    Пам'ятки природи  ландшафтні об'єкти  унікальні об'єкти  наукові об'єкти  культурні об'єкти
 Стеження за станом навколишнього середовища    Моніторинг навколишнього середовища  Спостереження навколишнього середовища  Вимірювання навколишнього середовища  Порівняння навколишнього середовища  Робота в навколишньому середовищі
 Проблеми озонового екрану, опустелювання, парникового ефекту є:    глобальними проблемами  Міждержавними проблемами регіонального порядку  внутрішньодержавними проблемами  Комплексними проблемами регіонального порядку  технічними проблемами
 Жорстке ультрафіолетове випромінювання недостігающему поверхні Землі благодаряпрісутствію в атмосфері:    Озона  азоту  хлорфторметани  молекул води  атмосфери
 Кліматичні ресурси відносять до розряду:    невичерпних  вичерпних відновлюваних  вичерпних невідновних  космічних  земних
 Висота тропосфери  9-17км.  17-19км.  19-21км.  21-23км.  23-25км.
 Корисні копалини належать до ресурсів, які вважають:    невідновних  невичерпними  енергетичними  вторинними  рідкісними
 Вологий зміг лондонського типу-це    Поєднання туману з домішкою диму і газових відходів виробництва  Поєднання туману з водою  газові відходи виробництва  домішка диму  всі перераховані
 Положення, яке займає вид у складі біоценозу, називають:  екологічної нішею  биотой  біотопом  екотопів  біоми
 Геологічну оболонку Землі населену живими організмами, називають:  біосферою  атмосферою  гідросферою  ноосферою  мезосферою
 Речовина космічного походження:  метеорити  кисні  фосфорити  Техногеи  Светосфери
 Вища стадія розвитку біосфери:  Ноосфера  екзосфера  термосфера  літосфера  атмосфера
 Людина, ставши потужним геологіческімфактором, надає глобальний вплив на ...    біосферу  Океаносферу  атмосферу  гідросферу  літосферу
 Динаміку зростання народонаселення ізучаетнаука ...  Демографія  демократія  політика  Математика  Історія
 Уникнути екологічної катастрофи можна, тільки забезпечивши перехід біосфери в стадію:    ноосфери  атмосфери  мегасфера  гідросфери  літосфери
 Альтернатива джерелом слід віднести:  Солнечнуюенергію  ТЕС  ГЕС  АЕС  Природний газ
 Причини втрати здатності річок до самоочіщенію-  Будівництво гребель  Похолоданіеклімата  потепління клімату  Чрезмерноеіспареніе  посилення вітру
 Покращують умови для проізрастаніякорней рослин, розпушують і перемішують ґрунт, при цьому істотно підвищуючи грунтову родючість:
Семестр 4, курс 2, груп: ПСМ-22, ССМ-22, СТЕ-22, МС-22, ПГС-22, хТНВ-22, хТОВ-22, БТ-22, нгд-22, ТМО-22 | МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ банківськими ризиками