Головна

Терміни окупності, коефіцієнти ефективності

  1. III. Терміни і етапи реалізації Програми
  2. Аналіз результативності або аудит Організація перевірки ефективності системи якості заданого підприємства
  3. Аналіз результативності або ефективності (або аудит) системи якості заданого підприємства
  4. АНАЛІЗ РИЗИКІВ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
  5. Аналіз ефективності використання кінцевого фонду
  6. Аналіз ефективності об'єкта за умови створення торгового комплексу для декількох орендарів
  7. Аналіз ефективності виробництва

Термін окупності - Період часу, необхідний для того, щоб доходи, які генеруються інвестиціями, покрили витрати на інвестиції. Наприклад, якщо проект вимагає інвестицій у 2000 тис. Рублів і ці інвестиції будуть повертатися по 1000 тис. Рублів на рік, то можна говорити, що термін окупності проекту становить два роки. При цьому тимчасова цінність грошей не враховується. Цей показник визначають послідовним розрахунком чистого доходу для кожного періоду проекту. Точка, в якій PV прийме позитивне значення, буде точкою окупності. Однак у терміну окупності є недолік полягає він у тому, що цей показник ігнорує всі надходження грошових коштів після моменту повного відшкодування початкових витрат. При виборі з декількох інвестиційних проектів, якщо виходити тільки з терміну окупності інвестицій, не враховуватиметься обсяг прибутку, створений проектами.

Термін окупності є широко використовуваним показником того, відшкодуються чи ні початкові інвестиції протягом життєвого циклу проекту. Розрахунок простого терміну окупності, в силу своєї специфічної наочності, часто використовується як метод оцінки ризику, пов'язаного з інвестуванням. Більш того, в умовах дефіциту інвестиційних ресурсів (наприклад, на початковій стадії розвитку бізнесу або в критичних ситуаціях) саме цей показник може виявитися найбільш значущим для прийняття рішення щодо здійснення капіталовкладень. В цілому, існують такі види періодів окупності:

- Проста окупність проекту (від старту до моменту повернення всіх витрачених коштів);

- Окупність за період експлуатації (від введення в експлуатацію до простої окупності) - відрізняється лише тим, що виключена інвестиційна фаза;

- Дисконтований період окупності (витрачені гроші повертаються з деякою, заздалегідь визначеної рентабельністю - ставкою дисконтування).

Дисконтування терміном окупності інвестицій називається тривалість періоду від початкового моменту до моменту окупності проекту з урахуванням дисконтування. Це той найбільш ранній момент часу в розрахунковому періоді, після якого чиста поточна вартість (ГТС або NPV - Net Present Value) стає і надалі залишається неотрицательной.

коефіцієнт ефективності представляє відношення отриманого економічного результату (наприклад, суми прибутку або суми економії від зниження собівартості продукції) до виробленим затратам.

Коефіцієнти ефективності:

- Коефіцієнт фінансової залежності (показники ефективності інвестиційного проекту) вказує на залежність підприємства від зовнішніх позик. Схема розрахунку передбачає співвідношення показників частки позикових коштів до показника сукупного активу. Значний коефіцієнт вказує на велику частку позик у підприємства, а це характерний показник високого ризику неплатоспроможності та потенційного грошового дефіциту в підприємства.

- Коефіцієнт фінансової автономії. Це показник частки активів підприємства, які забезпечені власними коштами. Цифра визначається у вигляді відношення власного капіталу компанії до сукупних активів підприємства. Чим нижче показник, значить тим більше позик має підприємство, а отже у нього вище ризик неплатоспроможності і потенційного грошового дефіциту. У разі, якщо показник дорівнює 1, то це вказує на те, що діяльність фірми повністю фінансується за рахунок власних коштів.

- Коефіцієнт фінансового ризику. Відсоткове співвідношення власного капіталу компанії до позикового - називається коефіцієнтом фінансового ризику (показники ефективності інвестиційного проекту). Підприємство буде вважатися фінансово незалежним, чим менше його коефіцієнт фінансового ризику, т. Е ближче до "0".

- Коефіцієнт фінансової стійкості. Показник ефективності інвестиційного проекту: коефіцієнт фінансової стійкості - це розмір власного капіталу підприємства і його позикової частки в загальному капіталі підприємства, т. Е показник ступеня залежності від джерел кредитування. Обчислюється у вигляді відношення відсотка власного капіталу до позикового. Підприємство вважається більш фінансово незалежним, чим вище цей показник.


34. Сутність, значення, методи і мета розрахунків економічної ефективності

Економічна ефективність - Результативність економічної системи, що виражається у відношенні корисних кінцевих результатів її функціонування до затрачених ресурсів.

Економічна ефективність - найважливіша соціально-економічна категорія, яку можна охарактеризувати з двох сторін - якісної і кількісної. Якісна сторона відображає її логічне, теоретичне зміст, тобто сутність категорії. Кількісна сторона розкриває дію закону економії часу, а саме, відображає економію часу при досягненні цілей суспільного виробництва в ході всього відтворювального процесу і на окремих його фазах в масштабі всього народного господарства, окремих його регіонів, галузей, господарських суб'єктів. Тобто на всіх історичних етапах розвитку людського суспільства воно повинно економно витрачати свої сили, досягаючи розширення випуску продукції при мінімальних витратах коштів. А це і є об'єктивно існуючий критерій економічної ефективності на всіх щаблях розвитку суспільства.

Рівень ефективності впливає на вирішення цілої низки соціальних та економічних завдань, таких як швидке економічне зростання, підвищення рівня життя населення, зниження інфляції, поліпшення умов праці і відпочинку. Рівень ефективності характеризує рівень розвитку виробничих сил і є найважливішим показником розвитку економіки. На підприємстві витрати мають форму авансованого основного і оборотного капіталу, а кінцеві результати - форму прибутку. Таким чином, показник економічної ефективності дає уявлення про те, якою ціною підприємство отримує прибуток.

Розрізняють загальну (абсолютну) і порівняльну (відносну) ефективність. Загальна ефективність необхідна для оцінки та аналізу загальноекономічних результатів і ефективності на різних рівнях економіки за певний період часу і в динаміці для зіставлення рівня ефективності по підприємствах і регіонах.

Порівняльна ефективність розраховується і аналізується при обгрунтуванні прийнятих виробничо-господарських, технічних і організаційних рішень, для відбору з альтернативних варіантів найкращого (оптимального). Такий відбір здійснюється на основі зіставлення (порівняння) за варіантами системи техніко-економічних показників, розрахунку терміну окупності або коефіцієнта ефективності додаткових капітальних вкладень, величини економічного ефекту.

Розрахунок економічної ефективності повинен проводитися з дотриманням народногосподарського підходу, що передбачає:

- Розрахунок ефективності за умовами виробництва на основі ефектів і витрат на всіх стадіях розробки і експлуатації інноваційного проекту.

- Розрахунок ефективності за умовами використання на основі ефектів, одержуваних при експлуатації продукту інновації;

- Використання в розрахунках прогресивних норм, нормативів, тарифів і цін, що відбивають якість продукту інновації;

- Облік економічної нерівноцінності різночасових результатів і витрат (внаслідок інфляції) шляхом їх дисконтування (приведення до єдиного початкового моменту часу).

Розрахунок економічної ефективності інноваційного проекту в залежності від його масштабу може проводитися статичним і динамічним методами.

- статичний метод передбачає оцінку ефективності по прибутку і рентабельності інвестицій. Цей метод передбачає оцінку ефективності на основі комплексу показників: загальна сума чистого прибутку (ЧПо), середньорічна чистий прибуток (ЧПс), рентабельність інвестицій (RI) і статичний термін окупності інвестицій (tос). Їх величини розраховуються за такими формулами: ЧПс = ЧПо / n, RI = 100ЧПо / I, tос = I / (ЧПс + Ас), де Dt, Зt - доходи і витрати t-го року; п - число років існування проекту; I - обсяг інвестицій в проект; Ас - середньорічна сума амортизації по основних фондах проекту.

Якщо рентабельність інвестицій більше середнього сформованого позичкового відсотка і термін окупності інвестицій менше терміну повернення кредиту, то проект вважається ефективним і його можна схвалити. Кращий варіант проекту вибирається по максимальному ЧПо, ЧПс, RI і мінімального терміну окупності інвестицій за умови неперевищення узгодженого терміну повернення інвестицій.

Недолік цього методу полягає в тому, що він не передбачає дисконтування різночасних доходів і витрат, внаслідок чого може використовуватися лише при попередній оцінці ефективності великих проектів або при оцінці невеликих короткострокових проектів.

- динамічний метод оцінки позбавлений недоліку, властивого статичного методу. Він передбачає розрахунок оціночних показників на основі: приведення (дисконтування) доходів і витрат майбутніх періодів до єдиного початкового моменту часу (моменту початку інвестування); врахування впливу рівня інфляції на майбутні результати; врахування ризиків, пов'язаних з реалізацією проекту. Необхідність дисконтування доходів і витрат майбутніх періодів обумовлена ??зниженням купівельної спроможності грошей в умовах інфляції.Капітальні вкладення, їх структура | ОСНОВНА МЕТА ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ

Виробнича характеристика та структура підприємства | Підприємства та підприємництво | Господарський ризик і відповідальність. При будь-яких самих вивірених розрахунках невизначеність і ризик залишаються. | Сутність, структура і класифікація основних фондів | Знос і амортизація | Показники ефективності використання основних фондів | Сутність, структура і класифікація оборотних коштів | Показники ефективності використання оборотних коштів | Шляхи поліпшення використання виробничих фондів | Системи оплати і форми оплати праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати