Головна

Капітал як складова ресурсів підприємства: сутність, принципи формування та класифікація.

  1. Агностицизм (важная особенность кантовской Ф.) учение о принципиальной непознаваемости вещей в себе.
  2. Адресація ресурсів Internet.
  3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
  4. Аналіз ефективності формування грошових потоків
  5. Аналіз капіталу туристичної фірми ТОВ«Амір» станом на 31.12.2012-31.12.2013 рр.
  6. Аналіз стану капіталу
  7. Антикорупційні принципи

Капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній та нематеріальній формах, які інвестуються в формування його активів. Основні характеристики капіталу: капітал підприємства є фактором виробництва; характеризує фінансові ресурси підприємства, які забезпечують дохід; капітал є головним джерелом формування добробуту власності; капітал підприємства є головним вимірником ринкової власності підприємства; динаміка капіталу є важливим показником рівня ефективності господарської діяльності підприємства. Принципи формування капіталу підприємства: урахування перспектив розвитку господарської діяльності підприємства; забезпечення відповідності обсягу капіталу, що залучається, обсягу активів підприємства, що формується; забезпечення оптимальності структури капіталу з позицій ефективного його функціонування; забезпечення мінімізації витрат із формування капіталу з різних джерел; забезпечення високоефективного використання капіталу в процесі господарської діяльності. Класифікація капіталу підприємства: за цілями використання(виробничий-характеризує засоби підприємства інвестовані в операційні активи для здійснення виробничо-господарської діяльності; позиковий-інвестується у грошові інструменти; спекулятивний-характеризує частину. яка використовується в процесі здійснення спекулятивних операцій); за формами інвестування(у фінансовій формі; у матеріальній формі; у нематеріальній формі); за об'єктом інвестування(основний-та частина, яку використовує підприємство у необоротні активи; оборотний-та частина капіталу, яка інвестується в усі оборотні); за організаційно-правовими формами діяльності(акціонерний-у формі акціонерних товариств; пасовий-з обмеженою відповідальністю; індивідуальний); за характером використання у господарському процесі(працюючий-бере участь у доходах підприємства; непрацюючий-інвестується в активи. який не бере участі в господарській діяльності); за характером використання власника(споживчий-після розподілу втрачає функцію капіталу; накопичуваний-різні форми його приросту); до правових норм(легальний;тіньовий).Запаси підприємства: сутність, класифікація, види вартості. Методи оцінювання вибуття запасів. | Власний капітал підприємства: сутність, склад, класифікація, функції, відмітні особливості.

Підприємство як суб'єкт господарювання, його місце в соціально-орієнтованій економіці. 1 страница | Підприємство як суб'єкт господарювання, його місце в соціально-орієнтованій економіці. 2 страница | Підприємство як суб'єкт господарювання, його місце в соціально-орієнтованій економіці. 3 страница | Підприємство як суб'єкт господарювання, його місце в соціально-орієнтованій економіці. 4 страница | Організаційно-економічні умови функціонування підприємства. | Зовнішнє середовище господарювання підприємства. | Види підприємств, їх організаційно-правова форма. | Стандартизація та сертифікація продукції(послуг) підприємства. Державна політика у сфері управління якістю продукції . | Потенціал підприємства: поняття та складові. Особливості ресурсного потенціалу підприємств різних видів економічної діяльності. | Взаємозв'язок окремих елементів ресурсного потенціалу підприємства. Критерії оптимізації структури ресурсного потенціалу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати