На головну

Східні слов'яни. Освіта Давньоруської держави. Норманська теорія.

  1. I. Зіставте прізвища вчених, філософів, політиків і дані ними визначення держави.
  2. I. Зіставте прізвища вчених, філософів, політиків і дані ними визначення правової держави.
  3. II. Стародавні рабовласницькі держави. Етнічна і політична панорама східно-європейської рівнини в I тисячолітті до н. е. - I тисячолітті н. е.
  4. II. освіту акціонерного капіталу.
  5. III. Освіта Давньоруської держави Київська Русь (IX- перша половина XI ст)
  6. V. Початок об'єднання російських земель. Піднесення Москви. Національно- визвольних (антіординскіе) рух. Освіта централізованої Московської держави. (XIV-XV ст.)
  7. VI. Зміцнення централізованої держави. Станово-представницька монархія

Модуль «Управління виробничою логістикою» призначений для оптимізації використання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, виробничих площ, обладнання, робочих в процесі виробництва продукції. Управління охоплює процеси аналізу конкретних причин порушення виробничого процесу, які можуть ставитися як до області виробництва, так і управління ним.

Модулем реалізується детальний календарний графік передачі незавершеного виробництва між операціями всередині ділянки, ділянками і цехами на відповідні склади, а також графік передачі готової продукції на склад. Аналізуються змінно-добові, погодинні відхилення фактичної величини передачі незавершеного виробництва і готової продукції на склади від нормативної і планової величин з причин і винуватцям. Здійснюється аналіз фактичної зайнятості матеріалів в заробленнях в специфікованої і укрупненої номенклатурі.

50. Модуль другого рівня «Управління трудовими ресурсами». Завдання, які вирішуються модулем за чисельністю працюючих, використання робочого часу та фонду заробітної плати. Програмні засоби, що реалізують основні завдання модуля. Приклади алгоритмів розрахунку.

Модуль «Управління трудовими ресурсами» обробляє дані про співробітників, дозволяє здійснювати оцінку використання робочого часу працівниками; контролювати заміщення, чергування і відрядження; при розрахунку заробітної плати підтримувати всі форми і методи розрахунку заробітної плати з урахуванням податкового законодавства.

Завдання: 1) забезпечення відповідності планової і фактичної чисельності персоналу специфіці виробничого процесу; 2) нормування планування, облік і аналіз використання робочого часу; 3) нормування, планування, облік і аналіз використання ФЗП; 4) оцінка діяльності персоналу в цілому.

Розроблено безліч вітчизняних і зарубіжних програмних продуктів, які дозволяють автоматизувати перші три питання управління трудовими ресурсами. Вітчизняні: 1C: Зарплата і Управління персоналом 8 (ф. 1С), КІС трудовиків (ф. Трікс), КМС «ФОЛІО КУПЕЦЬ». Зарубіжні: Управління персоналом (ф. TopS BI), Облік робочого часу співробітників BIOCODE Pluse 3.0 і ін.

51. модуль другого рівня «Управління трудовими ресурсами». Завдання оцінки діяльності персоналу в цілому Програмні засоби, що реалізують основні завдання модуля по оцінці діяльності персоналу в цілому. Приклади алгоритмів розрахунку.

Модуль «Управління трудовими ресурсами» обробляє дані про співробітників, дозволяє здійснювати оцінку використання робочого часу працівниками; контролювати заміщення, чергування і відрядження; при розрахунку заробітної плати підтримувати всі форми і методи розрахунку заробітної плати з урахуванням податкового законодавства.

Особливе місце займають програмні засоби оцінки діяльності персоналу в цілому. Вітчизняними продуктами є програма «Мотивація персоналу»; програмно-методичний комплекс «Експерт плюс». До закордонних продуктів відносяться програмно-інформаційний збірник «300 Ділових ігор».

Програма «Мотивація персоналу» призначена для мотивації співробітників на більш якісне і дисципліноване ставлення до службових обов'язків. Розрахунок коефіцієнта трудового участі.

Програмно-методичний комплекс «Експерт плюс» дозволяє здійснювати оцінку персоналу, атестацію персоналу і тестування співробітників.

Програмно-інформаційний збірник «300 Ділових ігор» IR-Синтез - інструмент підбору ділових ігор для оцінки і навчання персоналу.

52. модуль другого рівня «Управління фінансовими ресурсами». Завдання, які вирішуються модулем: Управління доходами і витратами операційної діяльності підприємства. Управління рухом грошових коштів. Програмні засоби, що реалізують основні завдання модуля. Приклади алгоритмів розрахунку.

Модуль «Управління фінансовими ресурсами» велику увагу приділяє джерел формування фінансів, калькулювання собівартості продукції та обліку витрат. Він дозволяє оперативно здійснювати фінансово-економічний аналіз для оцінки діяльності підприємства.

Особливість модуля - використання результатів розрахунку по всіх модулях системи: «Управління виробництвом». «Управління логістикою» і «Управління трудовими ресурсами».

Завдання модуля «Управління доходами і витратами операційної діяльності підприємства»: 1) розрахунок передбачуваної величини прибутку; планування податків і відрахувань за напрямками; 2) виявлення відхилень фактичних доходів і витрат від планових показників; 3) формування показників за цільовими направленнями та центрам обліку операційної діяльності підприємства.

Завдання модуля «Управління рухом грошових коштів»: 1) визначення необхідності позикових і кредитних коштів; 2) визначення розміру вільних грошових коштів; 3) прогнозування наслідків відхилення від плану руху грошових коштів; 4) формування показників за цільовими направленнями та центрам обліку різних видів діяльності підприємства.

Парус 8 ,, УДП (UDP) - вітчизняні; MAX (Англія).

53. модуль другого рівня «Управління фінансовими ресурсами». Завдання, які вирішуються модулем з оцінки фінансової діяльності підприємства в частині Управління джерелами формування і використання фінансових ресурсів. Програмні засоби, що реалізують завдання модуля. Приклади алгоритмів розрахунку.

Модуль «Управління фінансовими ресурсами» велику увагу приділяє джерел формування фінансів, калькулювання собівартості продукції та обліку витрат. Він дозволяє оперативно здійснювати фінансово-економічний аналіз для оцінки діяльності підприємства. Особливість - використання результатів розрахунку по всіх модулях системи: «Управління виробництвом». «Управління логістикою» і «Управління трудовими ресурсами».

Модуль «Управління джерелами формування і використання фінансових ресурсів» виконує завдання: 1. Управління джерелами формування: - управління доходами та витратами операційної діяльності підприємства; управління рухом грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. 2. Управління використанням фінансових ресурсів: - планування (калькулювання, ціноутворення); - Облік; - Аналіз.

Перераховані завдання є інтегрованими, і їх дозволяють вирішити спільні розробки фірм Комсофт і Gtac (Канада), а також зарубіжних фірм IBM Cognos (Канада) і TopS BI (США).

Східні слов'яни. Освіта Давньоруської держави. Норманська теорія.

Територія східних слов'ян (VI-IX ст.).Східні слов'яни займали територію від Карпатських гір на заході до Середньої Оки і верхів'їв Дону на сході, від Неви і Ладозького озера на півночі до Середнього Подніпров'я на півдні. Слов'яни, освоювали Східно-Європейську рівнину, вступали в контакт з нечисленними фіно-угорськими та балтійськими племенами. Племінні союзи - етап на шляху формування державності східних слов'ян. Ці союзи включали 120-150 окремих племен, імена яких були вже втрачені. Кожне окреме плем'я, в свою чергу, складався з великої кількості пологів і займало значну територію (40-60 км в поперечнику).Шлях «із варяг у греки».Великий водний шлях «з варяг у греки» був своєрідною «стовпової дорогою», що пов'язувала Північну і Південну Європу. Він виник в кінці IX ст. З Балтійського (Варязького) моря по річці Нева каравани купців потрапляли в Ладозьке озеро (З), звідти по річці Волхов - в озеро Ільмень і далі по річці Ловаті до верхів'їв Дніпра. З Ловати на Дніпро в районі Смоленська і на дніпровських порогах переходили «волоковимі шляхами». Західним берегом Чорного моря доходили до Константинополя (Царьгра-да). Громада. До моменту утворення держави у східних слов'ян на зміну родовій общині прийшла територіальна, або сусідська, громада. У громаді було дві форми власності - особиста і суспільна.Освіта Давньоруської держави.Племінні князювання слов'ян мали ознаки зародження державності. Племінні князювання часто об'єднувалися в великі суперсоюзи, виявляли риси ранньої державності. Одним з таких об'єднань був союз племен на чолі з Києм (відомий з кінця V ст.). Відомий історик Б. А. Рибаков стверджує, що на початку IX ст. на базі Полянського союзу племен склалося велике політичне об'єднання «Русь», що включало і частина сіверян. Норманская теорія.Літописний розповідь про покликання в якості князів трьох варягів - братів Рюрика, Синеуса і Трувора. У 862 р закликали варяга Рюрика для припинення місцевих чвар. його наступник Олег у 882 р взяв Київ і став контролювати шлях «з варяг у греки». 882 м вважається датою утворення Давньоруської держави. За «норманської теорії», варяги зіграли в цьому вирішальну роль, але, мабуть, вони лише прискорили його створення, обумовлене попереднім розвитком. Освіта 'Держави Русь - закономірне завершення тривалого процесу розкладання первісно-общинного ладу у півтора десятків слов'янських племінних союзів, що жили на шляху «з варяг у греки». (Ранефеодальная монархія).Функціональні завдання, функціональні підсистеми при функціонально-завданнях підході і основні модулі сучасних ІКІСП при процесному підході. Інтеграція модулів. | Київська Русь (XI-XII) Ярослав Мудрий, Володимир Мономах

Російські землі в середині XII-XIII | Російські землі і Золота Орда. | Об'єднання Північно-східній Русі. | Не зовсім). Культура Русі XII-XVI | Освіта Російського гос-ва. Іван III. Судебник 1497. | Реформи Івана IV Грозного. Обрана Рада. Судебник 1550 | Опричнина та її роль у встановленні самодержавно кріпосницької системи. | Затвердження династії Романових. | Правління царя Олексія Михайловича (1645-1676). Укладення 1649 | Розкол російської православної церкви в XVII |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати